Studera vid Aalto

Studera teknik vid Aalto-universitetet

Studier inom teknik ger dig många möjligheter på arbetsmarknaden i framtiden. Du kan komma fram till olika lösningar som bekämpar klimatförändringen, befrämjar människors välmående med hjälp av tekniska lösningar och planerar hållbara städer, miljöer och apparater.
Mies- ja naisopiskelija työskentelemässä laitteen ääressä.

Vill du skapa en hållbar framtid genom att hitta lösningar på de stora globala utmaningarna? Diplomingenjörer förenas av en vilja att lösa problem och göra samhället mer fungerande, etiskt och hållbart. Studier inom det tekniska området ger en bred grund inom aktuella områden, såsom maskininlärning, robotik, industriautomation, välfärdsteknologi, bioprodukter, miljö- och energiteknik samt mobilteknologi. 

Vid Aalto-universitetet finns det största utbildningsutbudet inom det tekniska området i Finland. Bekanta dig med våra kandidatutbildningar inom det tekniska området nedan!

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar 15.–30.3.2023.

Ansökan till kandidatutbildningar

Kandidatutbildning vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper

För att skapa en hållbar framtid krävs lösningar inom maskintekniken, byggnadstekniken och den byggda miljön. Efter utexaminering från Högskolan för ingenjörsvetenskaper kan du arbeta som sakkunnig inom många olika samhälleligt viktiga områden, såsom arktisk teknologi, hållbara byggda miljöer, mekanik och material, mångvetenskaplig energiteknik samt systemdesign och -produktion.

Students working at the indoor air quality lab.

Energi- och maskinteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Vill du befinna dig i skärningspunkten mellan två klassiska ingenjörsområden som båda befinner sig i en intressant brytningspunkt och i en avgörande ställning på vägen mot ett utsläppsfritt samhälle? Energi- och maskinteknik är ett nytt huvudämne vid Aalto-universitetet som lägger fokus på hantering av helheter och systemkunnande. Inom detta huvudämne lär du dig att planera detaljer men även förstå olika maskiner och system som en del av en större helhet.

Utbildningsutbud
Viisi opiskelijaa pienoiskaupungin äärellä

Fastighetsekonomi och geoinformatik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Hur förändras vår planet? Hur kommer framtidens byggnader att se ut och hur kan de främja människors välbefinnande? Fastighetsekonomi och geodata är kopplade till flera av framtidens mest brännande frågor och utgör grunden för moderna samhällen. Aalto-universitetets ansökningsalternativ fastighetsekonomi och geoinformatik är det enda i Finland som kombinerar dessa två vetenskapsområden i samma kandidatexamen. För den studerande öppnar sig intressanta karriärmöjligheter inom samhällets nyckelroller, där inga gränser sätts för ambition och kreativitet. 

Utbildningsutbud
Kaksi henkilöä kuvan äärellä

Hållbara samhällen, teknologie kandidat och diplomingenjör

Hurdan planering krävs för att vårt samhälle ska fungera på ett hållbart sätt? Hurdana ska framtidens städer vara för att de ska stöda människors välbefinnande? Hur kan vi anpassa oss till effekterna av klimatförändringen både i hanteringen av naturresurser och i planeringen av olika områden och deras vattenförsörjning? Huvudämnet hållbara samhällen vid Aalto-universitetet passar den som vill arbeta med framtidens mest centrala teman. I studierna kombineras markanvändnings- och trafikplanering med vatten- och miljöteknik på ett sätt som är unikt i Finland och i världen.

Utbildningsutbud
Viisi opiskelijaa konehallissa

Byggnadsteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Byggnadsteknik är ett dynamiskt och mångsidigt område, som förutom byggnader även innefattar övrig byggd miljö – allt från broar till tunnlar och stadion. Du får möjlighet att påverka människors och miljöns välbefinnande genom att fördjupa dig i exempelvis olika byggmaterial och hur de används, faktorerna bakom god inomhusluft, lämpliga temperaturer för byggnader, brandsäkerhetsteknik samt i byggnadernas estetik. Dessutom blir du bekant med geoteknik, bergbyggande, byggande av vägar och tillämpningar av teknisk geologi. Du blir en del av ett område med stor samhällelig vikt, som tack vare nya teknologier ständigt förnyas och som även spelar en avgörande roll i verkställandet av klimatåtgärder.  

Utbildningsutbud
Opiskelijatuutoreita Insinööritieteiden korkeakoulun uusien opiskelijoiden tervetulotilaisuudessa.

Studies at the School of Engineering

Degree studies are available in the fields of mechanical engineering, civil engineering and the built environment.

School of Engineering

Kandidatutbildning vid Högskolan för kemiteknik

Kemitekniken har en central roll när det kommer till att tackla globala utmaningar, var sig det gäller klimatförändringen, naturresurser, nya biomaterial, hållbar utveckling eller cirkulär ekonomi. Efter examen kan du arbeta inom många olika områden, från metall-, elektronik- och träförädlingsindustrin till kemi-, läkemedels-, bioteknik- och livsmedelsindustrin.

Students studying in groups in the laboratory

Kemiteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Vill du skapa något nytt och användbart: biologiskt nedbrytbara plaster, vattenavvisande ytor eller bättre läkemedel? Kemisk teknik är ett spännande ämnesområde där fenomen som är bekanta från kemi tillämpas tvärvetenskapligt inom vetenskap och industri. Utmaningar som kräver kemisters förmåga att lösa relaterar starkt till hållbart utnyttjande av naturresurser, cirkulär ekonomi och adekvata mängder rent vatten, luft och mat. Diplomingenjörer inom kemiteknik främjar hållbar utveckling och ansvarsfull konsumtion, och deras expertis är aktuell och värderad både i Finland och i världen.

Utbildningsutbud
Image of lots of students wearing blue overalls and making a handsign for their guild

Studieliv

Studieliv vid högskolan för kemiteknik.

Högskolan för kemiteknik

Kandidatutbildning vid Högskolan för teknikvetenskaper

Vid Högskolan för teknikvetenskaper skapas morgondagens teknologi, innovationer och företag. Inom studierna vid Högskolan för teknikvetenskap ligger fokus på att grunda och utveckla teknologiföretag, datateknik och artificiell intelligens, materialfysik, avancerade energilösningar, hälsoteknologi, neurovetenskap och systemutveckling.

Aalto University / Students in a teamworking space in the Computer Science building / Photography Unto Rautio

Informationsnätverk, teknologie kandidat och diplomingenjör

Vad vill du bli som stor? Denna fråga kan vara omöjlig för någon som är intresserad av lite allt möjligt. Att vara intresserad av mycket kan ändå ses som en rikedom – inför arbetslivets brytningstid och vår tids stora utmaningar har förmågan att lösa komplexa problem, ett vittomfattande tänkande samt kreativitet blivit en del av arbetslivets viktigaste färdigheter.

Utbildningsutbud
Teknillinen psykologia

Teknisk psykologi, teknologie kandidat och diplomingenjör

Ansökningsalternativet för teknisk psykologi erbjuder en i Finland helt unik studiehelhet. De studerande får möjlighet att i sina studier kombinera psykologi, naturvetenskaper och teknik under ledning av internationellt erkända toppforskare. Utexaminerade får jobba med intressanta utmaningar, exempelvis hur design av teknologiska innovationer kan göras ännu mer människonära och inkluderande.

Utbildningsutbud
Aalto University / two students working together on a computer / Photography Unto Rautio

Teknisk fysik och matematik, teknologie kandidat och diplomingenjör

På framtidens arbetsmarknad behövs allt fler ingenjörer som kan närma sig komplicerade utmaningar från flera perspektiv och förstår hur individen, samhället och omvärlden är beroende av varandra. Aalto-universitetets studier i teknisk fysik och matematik erbjuder en krävande och intressant helhet på finländsk toppnivå.

Utbildningsutbud
Aalto University / Students standing in a staircase / Photography Aino Huocio

Datateknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Som diplomingenjör i datateknik får du vara med om att bygga upp världsomvälvande teknik som förändrar människans vardag.

Utbildningsutbud
Aalto University / students working together in a lecture hall / photography Unto Rautio

Produktionsekonomi, teknologie kandidat och diplomingenjör

Diplomingenjörer som har utexaminerats från produktionsekonomi tacklar breda och invecklade frågor om företagsverksamhet på ett kreativt och analytiskt sätt och i samarbete med andra. Du lär dig identifiera relevanta detaljer och att se helheter i både teknologi och i affärsverksamhet.

Utbildningsutbud

Kandidatutbildning vid Högskolan för elektroteknik

Elektricitet finns överallt och är en förutsättning för att vårt samhälle ska fungera. Som studerande vid Högskolan för elektroteknik får du söka lösningar på frågor som gäller exempelvis hållbar utveckling och människors välbefinnande.

Aalto University / two students in the Computer Science building /photography Unto Rautio

Bioinformationsteknologi, teknologie kandidat och diplomingenjör

Vi utbildar framtida toppvetare som kan främja till exempel diagnosticering, behandling och förebyggande av sjukdomar, rengöring av miljön och förbättring av livskvaliteten!

Utbildningsutbud
Kaksi naista työskentelevät Sähköpaja-kurssilla

Elektronik och elektroteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Elektrifierad trafik, digital kommunikation, maskininlärning och artificiell intelligens inom medicin, rymdforskning... Det finns inte någon framtida teknologi som inte på ett eller annat sätt skulle vara kopplad till elektronik och elektroteknik.

Utbildningsutbud
Sähköinsinöörikillan lakkienjako/ Aalto-yliopisto / kuva: Essi Jukkala

Studier

Elektriciteten finns överallt och samhället skulle inte fungera utan den. Som studerande vid Högskolan för elektroteknik får du söka lösningar exempelvis på frågor gällande människans välbefinnande och hållbar utveckling. På den här sidan hittar du information om kandidat-, magister- och doktorandprogram vid Högskolan för elektroteknik.

Högskolan för elektroteknik

Högskolan för konst, design och arkitektur

Högskolan för konst, design och arkitektur är ledande i Norden inom design, mode, spel, medier, arkitektur, film, konstpedagogik och konst. Vi bedriver forskning i världsklass inom konstpedagogik, design och designtänkande, digitala medier och visuell kultur samt stadsplanering och arkitektur.

”Ungefär 93 % av de som utexaminerats inom det tekniska området vid Aalto-universitetet befinner sig i arbetslivet eller arbetar som företagare fem år efter examen.”

Students at Undergraduate Centre / Photo by Unto Rautio

Arkitektur - Arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur, teknologie kandidat och arkitekt

Syftet med huvudämnet är att säkerställa att studeranden känner till grunderna i arkitektonisk utformning. Kandidatexamen innebär inte i sig en egentlig professionell kvalifikation, men ger studeranden goda färdigheter att arbeta som assistent t.ex. på arkitektbyråer eller offentliga planeringsmyndigheter.

Den byggda miljön utgör grunden för vårt lands nationalförmögenhet. Därför är det viktigt att den studerande redan i kandidatskedet bildar sig en helhetsuppfattning om arbetsfältet för byggande och vad som kännetecknar en människonära verksamhetsmiljö. Kandidatexamen ger den studerande goda förutsättningar för assisterande arbetsuppgifter.

Utbildningsutbud
perf landscapes_perspective 1

Landskapsarkitektur - Arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur, teknologie kandidat och landskapsarkitekt

Landskapsarkitektur är ett mångvetenskapligt område som består av planering, anläggning, vård och skötsel av utemiljöer på alla skalnivåer. Landskapsarkitektur förenar konstnärligt, naturvetenskapligt och tekniskt kunnande. Estetik, ekologi och funktionalitet hör till de grundläggande värdena inom landskapsarkitekturen.

Utbildningsutbud

Arbete inom det tekniska området

Den som utexamineras inom det tekniska området vid Aalto-universitetet har goda chanser att hitta arbete som motsvarar utbildningen. Många studerande får arbetserfarenhet inom det egna området redan under studietiden. 

Det tekniska området erbjuder möjligheter till intressanta och varierande arbetsuppgifter där du får skapa lösningar för framtiden. Bland våra utexaminerade finns till exempel raketforskare, akustikplanerare, spelprogrammerare, produktionsingenjörer, produktutvecklingsingenjörer och miljöinspektörer.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat