Utbildningsutbud

Kemiteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Vill du skapa något nytt och användbart: biologiskt nedbrytbara plaster, vattenavvisande ytor eller bättre läkemedel? Kemisk teknik är ett spännande ämnesområde där fenomen som är bekanta från kemi tillämpas tvärvetenskapligt inom vetenskap och industri. Utmaningar som kräver kemisters förmåga att lösa relaterar starkt till hållbart utnyttjande av naturresurser, cirkulär ekonomi och adekvata mängder rent vatten, luft och mat. Diplomingenjörer inom kemiteknik främjar hållbar utveckling och ansvarsfull konsumtion, och deras expertis är aktuell och värderad både i Finland och i världen.
Students studying in groups in the laboratory

Examen:

Teknologie kandidat + diplomingenjör

Ansökningsperiod:

15.3.2023 – 30.3.2023

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för kemiteknik

Ansökan till kandidatutbildningar

Utbildningens beskrivning

Kemi finns överallt i vår livsmiljö - från andningsluften till dricksvattnet, från kosmetika till sjukvårdsprodukter, från mobiltelefoner till elbilsbatterier. Kemister möjliggör nya lösningar och är i en nyckelroll, särskilt inom utvecklingen av nya material och energilösningar. När man tar hänsyn till att skogs-, metall- och kemiindustrin täcker hälften av Finlands varuexport kan man säga att det verkligen behövs kemiskt kunnande - nu och i framtiden.

Kandidatexamen vid Aalto-universitetet ger teknologie kandidaten färdigheter att utveckla sin kompetens så att hen senare kan ta sig an också krävande forsknings- och planeringsuppgifter. Insatsområden i utbildningen är hållbar användning och förädling av naturresurser, nya material samt process- och materialtekniska tillämpningar inom energiteknologin. Den som avlagt examen har:

 • Kompetens i kemiteknikens, matematikens och naturvetenskapernas grunder. Hen kan tillämpa kemins centrala element, såsom ämnenas uppbyggnad, sammansättning, egenskaper och reaktioner, från nanometer- till laboratorieskala och från fabriksplanet upp till nationalekonomisk nivå.
 • Förståelse av miljövänliga produkter och produktionsteknologier. Hen anlägger ett ekologiskt synsätt på sitt område.
 • Teoretisk kunskap om sitt område. Hen kan tillämpa teoretisk kunskap om kemiteknik på problemlösning och kan söka, utvärdera och kritiskt hantera vetenskaplig och yrkesmässig information.
 • Gediget kunnande i det valda huvudämnet. Hen har fördjupade kunskaper i antingen kemi och materialvetenskap, kemiteknik och processer eller i bioprodukter och har i huvudämnet en know-hownivå som krävs i arbetslivet och för fortsatta studier.
 • Utmärkt samarbetsförmåga. Hen kan lösa problem reaktivt och gripa sig an med uppgifter genom konkreta åtgärder. Hen har erfarenhet av att verka både som ledare för och som medlem av ett team.
 • Betryggande kommunikativa färdigheter. Hen kan mångsidigt använda sig av yrkesmässig vete och vetenskaplig kommunikation.

Undervisningsspråk

I kandidatutbildningen sker undervisningen i huvudsak på finska, men delvis även på svenska. Studerande kan skriva tentamenssvar och kursuppgifter på svenska även på finskspråkiga kurser. En del av huvudämnesstudierna genomförs på engelska. I diplomingenjörsstudierna är engelska det huvudsakliga undervisningsspråket.

Studiernas uppbyggnad

Kandidatexamen i kemiteknik (TkK, 180 sp) består av:

70 sp grundstudier,

70 sp huvudämne

20 - 25 sp biämne och

15 - 20 sp valbara studier

Under det första studieåret ligger tyngdpunkten på gemensamma studier, som inkluderar grunderna i kemi, naturvetenskaper och teknik. Studerandena kommer också att bekanta sig med de tre huvudämnena i kandidatprogrammet: kemi och materialvetenskap, kemiteknik och processer, och bioprodukter. Det andra och tredje studieåret består av huvudämnesstudier, biämnesstudier och valbara studier.

I kandidatstudierna väljer du huvudämne efter det första studieåret. Det finns tre huvudämnen: 1) Kemi och materialvetenskap, 2) Kemiteknik och processer samt 3) Bioprodukter. Valet av huvudämne baserar sig på anmälan, vilket innebär att ingen skild ansökan finns.

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden.

Kandidatprogrammet i kemiteknik

Inriktningsalternativ

Första året består av grundstudier, då du läser naturvetenskap, kemiteknik och språk. Dessutom ingår en orienteringskurs, Aalto-studier och en kurs som förkovrar dina arbetslivsfärdigheter.

Andra året fördjupar du dina kunskaper i ett av tre huvudämnen:

1) Kemi och materialvetenskap

Rent vatten, ren luft samt tillgången till näring och energi är globala utmaningar som kemin och nya material kan erbjuda lösningar på. Med hjälp av kemi och materialvetenskap kan vi tillverka t.ex. effektiva batterier, nya läkemedelsmolekyler, biologiskt nedbrytbar plast, diamanthårda ytor, billiga katalysatorer och smutsavstötande ytor.

Som studerande inom kemi och materialvetenskap främjar du hållbar utveckling. Du får studera fenomen och material på atom- och nanonivå, vilket öppnar nya möjligheter för tillämpningar. Du får göra tester i både laboratorier och försöksanläggningar och är med och analyserar fälttester. Därtill ingår modellering av atomära fenomen och av nya material på dator. Dessutom behandlas kommersiella och miljörelaterade frågor, såsom grunderna i råmaterial, energi och cirkulär ekonomi.

Du kan avlägga diplomingenjörsexamen med inriktning på t.ex. kemi, funktionella material eller energiteknologi. Du kan också lätt byta till något annat huvudämne inom Högskolan för kemiteknik. Efter avlagd examen erbjuder hela världen dig arbetsmöjligheter och även en karriär som forskare inom kemi eller materialvetenskap ligger öppen för dig.

2) Kemiteknik och processer

Naturvetenskaperna berättar vad som är möjligt, ingenjörsvetenskaperna hur det bäst kan genomföras. Inom huvudämnet kemiteknik och processer får du ta del av båda dessa perspektiv. Inom detta huvudämne lär du dig principerna för cirkulär ekonomi, bioekonomi, miljövänliga produkter och produktionsteknologier och lär dig recirkulation av alla material. Du får delta i planeringen av hållbar och ansvarstagande industriproduktion genom att använda moderna processimuleringsprogram. Du lär dig också hur digitalisering och processtyrning är en del av alla produktionsprocesser.

Detta huvudämne förbereder dig för en framtid som expert inom till exempel den kemiska industrin, metallurgi, miljöteknik, bioraffinaderier eller energiteknik. Du kan som forskare arbeta med att utveckla nya processer eller produkter eller inom branschindustrin inleda en karriär inom försäljning, planering eller produktion, inom forskning och produktutveckling eller som teknologiexpert.

3) Bioprodukter

Om du vill främja en hållbar användning av naturresurser och förnybara råmaterial är detta rätt huvudämne för dig. Det är till exempel oerhört viktigt att ersätta syntetiska plaster och textilier med biobaserade material för att bibehålla miljön och livskvaliteten. På så sätt tryggas även förutsättningarna för ekonomisk tillväxt och affärsverksamhet i framtiden. Möjligheterna vad gäller biobaserade material är legio: byggnadsmaterial, lätta men starka kompositer, olika slags skogsindustriprodukter, såsom förpackningar och textilier, biobränslen och medicinska tillämpningar.

Ingenjörskunnande inom kemi- och bioteknik möjliggör planering och framställning av nya innovativa material och produkter som främjar hållbar utveckling.

Inom detta huvudämne tillägnar du dig centrala kunskaper och färdigheter gällande hur vi kan övergå från att använda icke-förnybara naturresurser till sådana teknologiska lösningar som främjar hållbar utveckling. Du kan gå vidare till magisterstudier som förbereder dig för arbetsuppgifter inom bioteknik, förädling av biomassa samt fiber- och polymerteknik.

Tredje året slutför du studierna i ditt specialiseringsområde, vari ingår ett handlett lärdomsprov, dvs. kandidatarbetet (10 sp). Dessutom slutför studerandena typiskt studierna i det valda biämnet eller genomför utbytesstudier utomlands.

Internationell verksamhet

Aalto-universitetet rankades 28:e globalt och tvåa i Norden i 2021 Times Higher Education rankning av unga universitet. Jämförelsen lade särskild vikt på forskning, undervisning, internationalisering och samarbete med företag och industri.

Studeranden uppmuntras att gå på utbyte till ett utländskt universitet under sina studier. Inom kandidatexamen rekommenderas utbyte under det tredje studieåret. Studeranden kan ansöka om utbyte för att studera ett biämne, valbara studier eller båda. Utbytesstudieperioden är vanligtvis mellan sex månader och ett år.

En stor del av universitetets personal och studeranden kommer från utlandet, så det finns goda möjligheter att lära känna utländska studeranden under sina studier. Studeranden kan också inkludera en internationell praktik i sin examen.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter att ha avlagt kandidatexamen har du rätt att fortsätta dina studier inom ett magisterprogram med sikte på diplomingenjörsexamen. Inom diplomingenjörsstudierna erbjuds följande huvudämnen:

 • Biomass Refining
 • Fibre and Polymer Engineering
 • Biotechnology
 • Chemistry
 • Functional Materials
 • Sustainable Metals Processing
 • Chemical and Process Engineering
 • Biosystems and Biomaterials Engineering
 • Industrial Energy Processes and Sustainability

Karriärmöjligheter

Olika karriärmöjligheter väntar på studerande inom kemiteknik, och praktisk erfarenhet fås redan från och med det första studieåret. Oavsett om din passion ligger inom utveckling av nya kemiska och biokemiska energilösningar eller produktion av ren mat, öppnar en diplomingenjörsexamen dörrarna till en mängd olika uppgifter. Exempel på möjliga yrken är:

 • Forsknings- och utvecklingssakkunnig
 • Produktutvecklingsingenjör
 • Kemist
 • Forskare
 • Produktionsingenjör
 • Laboratoriechef
 • Kvalitetsansvarig

Aalto-universitetets väletablerade karriärtjänster hjälper dig att hitta jobb både i Finland och utomlands. Således tenderar universitetsstuderande lätt hitta bra jobb efter utexaminering. Aalto-universitetet har också en mycket aktiv entreprenörskultur, som fungerar som en språngbräda för nya företag.

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningen inom kemiteknik är länkad så gott som till alla globala utmaningar, vare sig det gäller klimatförändringen, naturresurser, nya biomaterial, hållbar utveckling eller att främja cirkulär ekonomi. Studerande har tillgång till en forskningsinfrastruktur på toppnivå, som Aalto univeraitetet delar med andra forskningsinstitutioner i Otnäs.

Samarbete med andra aktörer

Programmet har starka nätverk med industri och företag. Därmed har studerandena möjlighet i olika karriärevenemang att bekanta sig med företag som är deras potentiella arbetsgivare. Företagsvärlden uppträder i det dagliga studiearbetet också genom t.ex. gästföreläsare, besök till företag och genom projektkurser som anordnas i samarbete med företag.

Teknologie kandidatexamen stöder tvärvetenskapliga möjligheter framför allt genom flexibilitet. Du kan plocka fritt valbara kurser och biämneshelheter från alla teknikområden eller från utbudet vid Handelshögskolan eller Högskolan för konst, design och arkitektur. Ett lysande exempel på möjligheter till tvärvetenskapliga studier är Aalto-universitetets CHEMARTS-program, som förenar forskning i biomaterial med design.

Ansökan till kandidatutbildningar

Följ oss på sociala medier

Prosessiteekkarit ry

Prosessiteekkarit webbsida

Lue lisää
An image of two students wearing blue overalls

Kontakt information

Ansökningsservice, Aalto-universitetet

[email protected]

Studieärenden vid högskolan för kemiteknik

[email protected]

https://www.aalto.fi/sv/program/kandidatprogrammet-i-kemiteknik

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: