Utbildningsutbud

Kemiteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Kemi finns överallt. De centrala elementen inom kemin utgörs av strukturen, sammansättningen, egenskaperna och reaktionerna hos olika ämnen. Inom kemitekniken tillämpas dessa från nanometer till laboratorieskala och från fabriksplanet upp till nationalekonomisk nivå.
Students studying in groups in the laboratory

Examen:

Teknologie kandidat + diplomingenjör

Ansökningsperiod:

17.3.2021 – 31.3.2021

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för kemiteknik

Ansökningsperioden har slutat

Mål

Programmet utbildar teknologie kandidater, som kan fortsätta studera till diplomingenjörer och som har förutsättningar att utvecklas till experter inom kemiteknik.

Experter inom kemiteknik kan inneha olika typer av ingenjörs- och forskningsuppgifter inom industrin eller dess olika intressentgrupper, inom den offentliga förvaltningen eller i vetenskapsvärlden. De planerar teknologi och produktionsmetoder som främjar hållbar användning av naturresurser samt utvecklar nya material och produkter.

Utöver grundläggande kunskaper i kemiteknik och naturvetenskap ger studierna även förmåga att tillämpa teoretiskt kunnande i problemlösningssituationer och delta i branschövergripande samarbete. Därtill utvecklas förmågan att söka, hantera och kritiskt utvärdera vetenskaplig och yrkesmässig information samt att kommunicera denna information på ett mångsidigt sätt.

Utbildningen i kemiteknik lämpar sig för den som är intresserad av teknik och naturvetenskap och som vill arbeta i varierande expertuppdrag som anknyter till biobaserad och cirkulär ekonomi.

Tilläggsinformation om undervisningsspråken

I kandidatutbildningen sker undervisningen i huvudsak på finska, men delvis även på svenska. Studerande kan skriva tentamenssvar och kursuppgifter på svenska även på finskspråkiga kurser. En del av huvudämnesstudierna genomförs på engelska.

I diplomingenjörsstudierna är engelska det huvudsakliga undervisningsspråket.

Karriärmöjligheter

Programmet utbildar diplomingenjörer med de färdigheter som behövs för att i egenskap av experter inom kemiteknik inneha olika typer av ingenjörs- och forskningsuppgifter inom industrin eller dess olika intressentgrupper, inom den offentliga förvaltningen eller inom det vetenskapliga samfundet.

Karriärmöjligheterna är många i och med att de industrigrenar som faller inom området för Högskolan för kemiteknik, närmare bestämt skogsindustrin, den kemiska industrin och metallindustrin, står för över hälften av Finlands varuexport.

Exempel på yrkesbenämningar

 • produktionsingenjör
 • produktutvecklingingenjör
 • planerare
 • forskare
 • kundserviceingenjör
 • försäljningsingenjör
 • kvalitetschef
 • miljöspecialist
 • laboratoriechef

Programmet utbildar teknologie kandidater med de färdigheter som behövs för  fortsatta studier och med en grund för att utvecklas till experter i arbetslivet inom bio-, material- och kemiteknik i olika ingenjörs- och forskningsuppgifter inom industrin eller dess olika intressentgrupper, inom den offentliga förvaltningen eller inom det vetenskapliga samfundet.

Behörighet

Efter avlagd teknologie kandidatexamen kan du fortsätta studera till diplomingenjör. Experter inom kemiteknik kan arbeta inom industrin eller dess olika intressentgrupper, inom den offentliga förvaltningen eller inom det vetenskapliga samfundet.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter avlagd diplomingenjörsexamen kan du söka till studier som leder till teknologie doktorsexamen.

Efter att ha avlagt kandidatexamen har du rätt att fortsätta dina studier inom ett magisterprogram med sikte på diplomingenjörsexamen.

Utbildningens innehåll

Kemi finns överallt. De centrala elementen inom kemin utgörs av strukturen, sammansättningen, egenskaperna och reaktionerna hos olika ämnen. Inom kemitekniken tillämpas dessa från nanometer till laboratorieskala och från fabriksplanet upp till nationalekonomisk nivå.

De industrigrenar som faller inom området för Högskolan för kemiteknik, närmare bestämt skogsindustrin, den kemiska industrin och metallindustrin, står för över hälften av Finlands varuexport.

Det finns tre huvudämnen inom kandidatprogrammet: kemi och materialvetenskap, kemiteknik och processer samt bioprodukter. Du kan även inkludera kurser som erbjuds vid andra högskolor vid Aalto-universitetet i din examen. Efter avlagd teknologie kandidatexamen kan du fortsätta studera inom de flesta huvudämnen på magisternivå som leder till diplomingenjörsexamen. De huvudämnen som erbjuds på magisternivå presenteras under Val av huvudämne och specialisering.

Kemi och materialvetenskap

Rent vatten, ren luft samt tillräckligheten av näring och energi är globala utmaningar som kemin och nya material kan erbjuda lösningar på. Med hjälp av kemi och materialvetenskap kan vi tillverka t.ex. effektiva batterier, nya läkemedelsmolekyler, bionedbrytbar plast, diamanthårda ytor, billiga katalyter och smutsavstötande ytor.

Som studerande inom kemi och materialvetenskap främjar du hållbar utveckling. Du får studera fenomen och material på atom- och nanonivå, vilket öppnar nya möjligheter för tillämpningar. Du får göra tester i både laboratorier och försöksanläggningar samt vara med och analysera fälttester. Därtill ingår modellering av fenomen på atomnivå och av nya material på dator. Dessutom behandlas kommersiella och miljörelaterade frågor, såsom grunderna i råmaterial, energi och cirkulär ekonomi.

Du kan avlägga diplomingenjörsexamen med inriktning på t.ex. kemi, funktionella material eller energiteknologi. Du kan också lätt byta till något annat huvudämne inom Högskolan för kemiteknik. Efter avlagd examen har du mångsidiga arbetsmöjligheter.

Kemiteknik och processer

Naturvetenskaperna berättar vad som är möjligt, ingenjörsvetenskaperna hur det kan genomföras. Inom huvudämnet kemiteknik och processer får du ta del av båda dessa perspektiv. Inom detta huvudämne lär du dig principerna för cirkulär ekonomi, bioekonomi, miljövänliga produkter och produktionsteknologier. Du får delta i planeringen av hållbar och ansvarstagande industriproduktion genom att använda moderna processimuleringsprogram. Du får även fördjupa dig i digitalisering av produktionsprocesser och styrning av processer.

Detta huvudämne förbereder dig för en framtid som expert inom till exempel den kemiska industrin, metallurgi, miljöteknik, bioraffinaderier eller energiteknik. Du kan arbeta med att utveckla nya processer eller produkter som forskare eller inleda en karriär inom försäljning, planering eller produktion, inom forskning och produktutveckling eller som teknologiexpert.

Bioprodukter

Om du vill främja en hållbar användning av naturresurser och förnybara råmaterial är detta rätt huvudämne för dig. Det är till exempel oerhört viktigt att ersätta syntetiska plaster och textilier med biobaserade material för att bibehålla miljön och livskvaliteten. På så sätt tryggas även förutsättningarna för ekonomisk tillväxt och affärsverksamhet i framtiden. Möjligheterna vad gäller biobaserade material är mångfaldiga: byggnadsmaterial, lätta men hårda kompositer, olika slags skogsindustriprodukter, såsom förpackningar och textilier, biobränslen och medicinska tillämpningar.

Ingenjörskunnande inom kemi- och bioteknik möjliggör planering och framställning av nya innovativa material och produkter som baserar sig på hållbar utveckling.

Inom detta huvudämne tillägnar du dig centrala kunskaper och färdigheter gällande hur vi kan övergå från att använda icke-förnybara naturresurser till sådana teknologiska lösningar som främjar hållbar utveckling. Du kan gå vidare till magisterstudier som förbereder dig för arbetsuppgifter inom bioteknik, förädling av biomassa samt fiber- och polymerteknik.

Studiernas uppbyggnad

Kandidatexamen i kemiteknik (TkK, 180 sp)

Studierna består av:

 • grundstudier som omfattar 70 studiepoäng,
 • ett huvudämne som omfattar 70 studiepoäng,
 • ett biämne som omfattar 20–25 studiepoäng och
 • fritt valbara studier som omfattar 15-20 studiepoäng.

Grundstudierna och huvudämnet ska omfatta totalt 140 sp medan biämnet och de fritt valbara studierna ska omfatta totalt 40 sp.

Mer information om kandidatprogrammet i kemiteknik hittar du på Aalto-universitetets webbplats.

Du kan fritt välja biämne bland de ämnen som erbjuds vid Aalto-universitetet eller vid andra finländska eller utländska universitet.

Diplomingenjörsexamen i kemiteknik (DI, 120 sp)

Studierna består av:

 • huvudämnesstudier som omfattar 64–65 studiepoäng,
 • ett diplomarbete som omfattar 30 studiepoäng och
 • fritt valbara studier som omfattar 25–26 studiepoäng.

Mer information om DI-programmet i kemiteknik (Chemical, Biochemical and Materials Engineering) presenteras enligt huvudämne (på engelska). 

 Val av huvudämne och specialisering

I kandidatstudierna väljer du huvudämne efter det första studieåret. Det finns tre huvudämnen: 1) Kemi och materialvetenskap, 2) Kemiteknik och processer samt 3) Bioprodukter. 

Efter att ha avlagt kandidatexamen har du rätt att fortsätta dina studier inom ett magisterprogram med sikte på diplomingenjörsexamen. Inom diplomingenjörsstudierna erbjuds följande huvudämnen:

 • Biomass refining
 • Fibre and Polymer Engineering
 • Biotechnology
 • Chemistry
 • Functional materials
 • Sustainable Metals Processing
 • Chemical and Process Engineering

Lärdomsprov

Kandidatarbetet och kandidatseminariet ingår i det tredje studieåret. Kandidatarbetet är ett lärdomsprov som skrivs under handledning.

I kandidatseminariet behandlas vetenskapligt tänkande, informationssökning, strukturering och behandling av information samt färdigheter i språk och kommunikation.

Kandidatarbetet är ett skriftligt arbete om ett tema som är kopplat till huvudämnet. I mån av möjlighet kan den studerande även inkludera en praktiskt inriktad del i kandidatarbetet.

Det lärdomsprov som ingår i magisterstudierna, d.v.s. diplomarbetet, görs under det sista studieåret. Diplomarbetet görs inom det kemitekniska området och ofta för ett företag, vilket innebär en utmärkt möjlighet att få in foten i arbetslivet efter studierna.

Internationalisering

Studerande uppmuntras att åka på utbyte till ett utländskt universitet under studierna. I samband med kandidatstudierna rekommenderas utbyte under det tredje studieåret. Studerande kan ansöka om utbyte för att genomföra biämnesstudier, fritt valbara studier eller bådadera. Utbytesstudierna varar vanligen ett halvt till ett år.

Programmet erbjuder även möjligheten att skaffa sig internationella erfarenheter och bekanta sig med andra kulturer på hemmaplan. Bland högskolans anställda och äldre studerande är det många som har sina rötter i utlandet. De studerande har fina möjligheter att lära känna utländska studerande under studietiden. Det är även möjligt att inkludera praktik genomförd i utlandet i examen.

Samarbete med andra aktörer

I programmet ingår en obligatorisk av lärande i arbete som genomförs under en sommar under studietiden. Under denna period får den studerande arbetserfarenhet och utvecklar sina arbetslivsfärdigheter. Lärande i arbete kan genomföras i samband med sommarjobb.

Utöver perioden av lärande i arbete kan företag och organisationer inom branschen erbjuda studerande möjlighet att ta del av föreläsningar och studiebesök samt andra sätt att få en inblick i arbetslivet och skapa nätverk. Högskolan ordnar årligen evenemanget Urafoorumi (Karriärforum), där de studerande får bekanta sig med företag.

Det är även möjligt att inkludera praktik genomförd i utlandet i examen.

Tutustu opiskelijoihimme

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar

Seuraa Kemian tekniikan korkeakoulua

Ansökningsperioden har slutat

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat