Utbildningsutbud

Informationsnätverk, teknologie kandidat och diplomingenjör

Vad vill du bli som stor? Denna fråga kan vara omöjlig för någon som är intresserad av lite allt möjligt. Att vara intresserad av mycket kan ändå ses som en rikedom – inför arbetslivets brytningstid och vår tids stora utmaningar har förmågan att lösa komplexa problem, ett vittomfattande tänkande samt kreativitet blivit en del av arbetslivets viktigaste färdigheter.
Aalto University / Students in a teamworking space in the Computer Science building / Photography Unto Rautio

Examen:

Teknologie kandidat + diplomingenjör

Ansökningsperiod:

15.3.2023 – 30.3.2023

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för teknikvetenskaper

Ansökan till kandidatutbildningar

Utbildningens beskrivning

Vad vill du bli som stor? Denna fråga kan vara omöjlig för någon som är intresserad av lite allt möjligt. Att vara intresserad av mycket kan ändå ses som en rikedom – inför arbetslivets brytningstid och vår tids stora utmaningar har förmågan att lösa komplexa problem, ett vittomfattande tänkande samt kreativitet blivit en del av arbetslivets viktigaste färdigheter. Denna utveckling bemöter informationsnätverk med mångvetenskapliga studier där teknik, kommunikation, samhällsvetenskaper, design och affärsverksamhet kombineras – för att bara nämna en handfull områden. Till skillnad från traditionella diplomingenjörsprogram utbildar huvudämnet informationsnätverk experter på heltäckande helheter och inhämtning av information, försedda med en stark tvärvetenskaplighet och pragmatism.

Kanske är du intresserad av teknik, men det räcker inte. Måhända vill du förstå teknikens inflytande och möjligheter ur ett bredare perspektiv. I så fall är studier i informationsnätverk för dig! Den tätt sammanslutna studerandegruppen förenas av kunskapstörst, en vilja att ständigt lära sig nya saker och tillämpa sina inhämtade kunskaper som en del av en bredare helhet: i organisationer, samhället och i hela ekosystem.

Efter en teknologie kandidatexamen med informationsnätverk som huvudämne har du:

Ett människonära perspektiv på teknologi och kan beakta principerna för hållbar utveckling. Efter avlagd examen förstår du hur teknologin omformar samhällets värderingar. När du skapar ny teknik förstår du slutanvändarens behov och kommersialisering som en naturlig del av ingenjörsarbetet.

Matematisk-naturvetenskapliga och informationstekniska kunskaper och färdigheter med en god allmänbildning. Efter avlagd examen behärskar du grundläggande färdigheter i att lösa matematiska problem inom det tekniska området samt grunderna i programmering. Därtill är du införstådd med det mångvetenskapliga tänkande som är centralt inom utbildningen.

Förståelse för affärsverksamhet genom organisationer och organisering. Efter avlagd examen förstår du hur grunden till affärsverksamhet och planeringen av nya digitala tjänster är kundernas behov. Du förstår möjligheterna affärsverksamhet och entreprenörskap har att omforma organisationer och samhället.

Mångsidiga kommunikations- och interaktionsfärdigheter. Efter avlagd examen förstår du betydelsen av interaktionsfärdigheter i teamarbete. Du ställer frågor, lär dig av andra och kan kommunicera din kärnkompetens tydligt och djärvt.

Grundfärdigheterna i tjänstedesign. Efter avlagd examen behärskar du tjänstedesignens olika skeden, metoder och verktyg samt grunderna för designtänkande och människocentrerad design.

Goda färdigheter i självledarskap och i ledarskap för välbefinnande. Efter avlagd examen klarar du av att leda ditt eget arbete: du kan prioritera, schemalägga och delegera dina arbetsuppgifter. Du förstår att självledarskap och välbefinnande står i centrum av det kreativa kunskapsarbetet och är centrala färdigheter för framtiden.

Undervisningsspråk

Undervisningen inom ansökningsalternativet informationsnätverk ges i huvudsak på finska, delvis även på engelska. En del av undervisningen erbjuds även på svenska.

I diplomingenjörsstudierna (magisterstudierna) är engelska det huvudsakliga undervisningsspråket.

Studiernas uppbyggnad

Den som antagits till ansökningsalternativet informationsnätverk avlägger teknologie kandidatexamen inom kandidatprogrammet i teknikvetenskap vid Högskolan för teknikvetenskaper med informationsnätverk som huvudämne.

Innehåll i kandidatprogrammet i teknikvetenskap (180 sp, 3 år)

 • Grundstudier 65 studiepoäng (bl.a. matematik, fysik, programmering, produktionsekonomi, språkstudier och studier med inriktning på det egna huvudämnet)
 • Huvudämne 75 studiepoäng (informations- och medieteknik, produktionsekonomi, mångvetenskapligt projektarbete samt kandidatarbete och seminarium)
 • Biämne 20–25 studiepoäng
 • Fritt valbara studier 15–20 studiepoäng

Klimatförändring, manipulering av information och andra komplexa fenomen i vår samtid kräver förmåga att gestalta breda helhetsperspektiv. Studierna sker i skärpunkten av flera områden och ger dig mångsidigare tankemodeller och förmåga att kreativt kombinera saker med varandra. De som studerar informationsnätverk är passionerade när det gäller att bygga ett bättre samhälle med hjälp av teknik – många av de uppfinningar som har förändrat världen har omformat samhällets värderingar, strukturer och människors vardag.

Under det första studieåret i informationsnätverk ligger tyngdpunkten på grundstudier: informationsteknik, matematik och produktionsekonomi. Fysikens roll i huvudämnet informationsnätverk är rätt liten och fysik behövs exempelvis inte alls i urvalsproven.

Under det andra studieåret betonas huvudämneskurser i informationsnätverk, som bland annat består av grunderna i affärsverksamhet, växelverkan mellan människor och datorer och forskningen i den (human-computer interaction), ett produktutvecklingsprojekt samt exempelvis design, planering, maskininlärning och redovisning, enligt den studerandes eget intresse. Under det tredje studieåret betonas biämnesstudier och kandidatarbetet. Du kan fritt välja biämne inom Aalto-universitetet och det fastställs i samband med att din individuella studieplan godkänns.

Teman

Kandidatstudierna ger dig ett mångsidigt tvärsnitt av informationssamhällets viktigaste fenomen och av möjligheterna som digitala produkter och tjänster innebär. Det fina med det mångsidiga urvalet av teman är att du ohämmat kan prova dina vingar inom ramarna för dem och får en bättre uppfattning av dina egna styrkor och hur du vill utveckla din kompetens.

Exempelkurser ur det bredare kursutbudet:

 • Vetenskapens och kunskapens grunder (5 sp)
 • Gruppbeteende och organisering (5 sp)
 • Grunderna i publicering på nätet (5 sp)
 • Organizing of Business (5 sp)
 • Användarcentrerat produktutvecklingsprojekt (5 sp)

Mer information om studierna i informationsnätverk hittar du i Studentguiden.

Lärande

Årligen inleder ungefär 50 studerande sina studier i informationsnätverk, och på grund av småskaligheten har de studerande goda möjligheter att påverka ärenden som gäller studierna. De har också god kontakt till undervisningspersonalen. Enligt Aaltos undersökning om välbefinnande upplever en klar majoritet av huvudämnesstuderande i informationsnätverk att de får tillräckligt med stöd under studierna. En stark gemenskap är en av programmets styrkor – Athene, gillet för studerande inom informationsnätverk, ordnar aktivt olika evenemang och samarbeten med företag.

Fokus ligger på problemorienterat lärande där de studerande självständigt eller i grupper får lösa uppgifter. Grupparbeten ger möjlighet att prova på olika arbetsroller och utveckla färdigheter i växelverkan och välbefinnande.

Studierna är starkt kopplade till företagsvärlden. Många av kursernas övningsarbeten är uppdrag från företag och organisationer och fördjupar sig i verkliga problem i världen. Samarbete idkas även med olika föreningar och välgörenhetsorganisationer. Studerande har haft möjlighet att förverkliga samhälleligt viktiga projekt för bland andra Kvinnolinjen, Befolkningsförbundet, Helsingfors stad, Esbo Stadsteater och Finlands gymnasier.

Inriktningsalternativ

Den som antagits till studier för teknologie kandidatexamen (TkK, 180 sp, 3 år) får även rätt att avlägga diplomingenjörsexamen (DI, 120 sp, 2 år). Teknologie kandidatexamen avläggs före diplomingenjörsexamen. Det sammanlagda antalet studiepoäng för bägge examina uppgår till 300 sp och den målsatta tiden är 5 år för heltidsstudier.

Efter avlagd kandidatexamen är det möjligt att under särskilda förutsättningar byta program antingen inom Högskolan för teknikvetenskaper eller till ett annat program som erbjuds vid Aalto-universitetets tekniska högskolor. Till en del DI-program har den studerande direkt rättighet, medan andra DI-program kan förutsätta att den studerande har genomfört biämnesstudier inom programmet i fråga och avklarat kandidatexamen med ett visst medeltal.

Mer information om att fortsätta studera inom ett magisterprogram hittar du i Studentguiden.

Internationell verksamhet

Verksamhetsmiljön vid Aalto-universitetet är internationell, personalen vid institutionen är internationell, och även i kandidatstudierna ingår kurser med internationella studentgrupper.

Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper har satt som mål att alla studerande på något sätt får internationell erfarenhet under studietiden. Genom att studera i utlandet investerar den studerande i sin framtid och i sig själv. Det är också en merit som arbetsgivarna sätter värde på. Utöver den akademiska nyttan medför studier utomlands ett ökat mentalt och kulturellt kapital, ett internationellt nätverk av kontakter, språkkunskaper och framför allt nya perspektiv på det egna utbildningsområdet. Det du lär dig genom att studera och vistas utomlands behövs inte endast för en internationell karriär utan också på finländska arbetsplatser.

Studerande vid Aalto-universitetet kan få internationella erfarenheter på många olika sätt:

 • åka på utbyte till ett utländskt universitet
 • delta i sommarkurser eller studera vid en sommarhögskola utomlands
 • göra praktik utomlands
 • delta i engelskspråkiga kurser
 • studera språk och interkulturell kommunikation
 • fungera som studerandetutor för utländska studerande vid Aalto universitetet och delta i internationella aktiviteter som ordnas av studentkåren och gillena vid Aalto-universitetet
 • göra diplomarbetet utomlands
 • söka till ett internationellt program för dubbel examen i DI-skedet

Möjlighet till fortsatta studier

Diplomingenjörsexamen skapar en solid grund för studier som leder till doktorsexamen vid Aalto-universitetet eller något annat universitetet i Finland eller utlandet.

Karriärmöjligheter

Den digitala ålderns renässansmänniskor är en bra benämning på studerande inom informationsnätverk – med sin mångsidiga kompetens är många olika karriärmöjligheter öppna för dem. I en sysselsättningsenkät utförd våren 2020, som kartlade karriärstigarna för alumner från huvudämnet informationsnätverk, var 99,1 % av de som svarade sysselsatta. Bland annat följande arbetstitlar nämndes:

 • Konsult
 • UX-designer
 • Tjänstedesigner
 • Verkställande direktör
 • Analytiker
 • Programvaruutvecklare
 • Producent för sociala medier
 • Redaktör

De vanligaste arbetsplatserna för de nyligen utexaminerade är Aalto-universitetet, Futurice, Capgemini, Reaktor, Mandatum Life, Elisa, Nokia, Columbia Road, Gofore, Suunto, Kaiku Helsinki, Bain & Company, Sievo, Solita, Telia Company, Terveystalo, Veikkaus och Nitor.

Aalto-universitetet erbjuder utmärkta karriärtjänster som stöder sysselsättning både i Finland och utomlands. Aalto har också en mycket aktiv företagargemenskap som kan hjälpa dig grunda ett eget företag.

Unto Rautio

Sysselsättningen bland utexaminerade från Högskolan för teknikvetenskaper

Utexaminerade från Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper har goda förutsättningar för att hitta jobb som motsvarar deras utbildning. På denna sida hittar du information om sysselsättning och karriärutveckling bland utexaminerade.

Högskolan för teknikvetenskaper

Tyngdpunkter inom forskning

Vår forsning är tvärvetenskaplig vilket innebär att den kombinerar teman och perspektiv från flera olika områden. Oftast inkluderas ett starkt datatekniskt synsätt samt ett människonära och samhällscentrerat tänkande. Exempel på vår forskning är smarta städers ojämlikhet och ungas vision om framtidens media.

Samarbete med andra aktörer

Aalto-universitetet är känt som en föregångare för mångvetenskapliga studier som kombinerar vetenskap, ekonomi, teknik och konst. Vårt livliga campus och de valfria kurserna sammanför effektivt studerande från olika områden. Denna ofta spontana mångvetenskaplighet är som gjord för att skapa nya idéer och sammanföra människor som inspireras av dem, med nya vänskapsband, nyttiga nätverk och till och med nya företag som resultat.

Informationsnätverk har redan under 21 års tid varit en föregångare vad gäller vidsträckthet. Syftet med studierna är att utbilda diplomingenjörer som har en bred förståelse för informationssamhället och som kan agera brobyggare mellan experter inom olika branscher.

Du kan skräddarsy din examen genom val av biämne och valfria kurser. Du har hela Aaltos kurs- och biämnesutbud till ditt förfogande och om du vill kan du också dra nytta av ett annat finländskt universitets kursutbud via ett JOO-avtal. Studierna inkluderas i examen och du beviljas studierätt på visstid.

Ett konkret exempel på en kurs som kombinerar flera olika områden är kursen Användarcentrerat produktutvecklingsprojekt (5 sp), som ingår i kandidatexamen. Kursen är gemensam för de olika huvudämnena inom kandidatprogrammet i teknikvetenskap och innefattar projektinriktat grupparbete, där den studerande får färdigheter i att medverka i en mångvetenskaplig expertgrupp, tillämpa en iterativ planeringsprocess för att lösa mångfacetterade problem samt konkret testa och analysera idéer.

Vad studerar jag vid Aalto-universitetet och vad är informationsnätverk?

Vad studerar diplomingenjörer och vilken typ av jobb kan de få? I den här videon kan du bekanta dig med huvudämnet informationsnätverk och höra om studierna.

Titta på videon
Image from remote site: youtu.be

Abi-evenemang för informationsnätverk

Utbildningsprogrammet för informationsnätverk anordnade ett online evenemang i mars. Där fick vi höra mer om Infos studier, ansökningar och studentliv i Aalto.

Titta på inspelningen
Informaatioverkostojen uudet opiskelijat Amfiteatterin portailla

Bekanta dig med oss

Neljä Aallon opiskelijaa pelaamassa mölkkyä yllään opiskelijahaalarit ja -takit.

Studera vid Aalto

Här vid Aalto-universitetet tror vi på kraften hos nyfikenhet och uppmuntrar de studerande till att utforska det okända samtidigt som de lär sig och gör saker på ett helt nytt sätt.

An Cong

An Cong, som studerar inom programmet för Informationsnätverk uppmuntrar kvinnor till teknikbranschen: "Kom till campus och se hur fantastiskt vi har det här"

När Cong gick i gymnasiet funderade hon på att studera både medicin och handel. Under Abiåret mognade beslutet att söka till det tekniska området vid Aalto-universitetet, och det visade sig vara en utmärkt idé.

Nyheter
Info

Informationsnätverk (extern länk)

Tekniken intresserar dig, men du passar inte riktigt in i de traditionella ingenjörsboxarna?

Aalto-yliopisto / Athenen logo

Athene (extern länk)

Athene är ämnesorganisation eller guild för utbildningsprogrammet informationsnätverk.

Kontakt information

Aalto-universitetets ansökningsservice

Frågor som gäller ansökan till programmet och ansökningsdokument kan sändas till Aalto-universitetets ansökningsservice:

[email protected]

Lärandetjänster vid Högskolan för teknikvetenskaper

Frågor som gäller innehållet i studierna kan riktas till lärandetjänster vid Högskolan för teknikvetenskaper:

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat