Utbildningsutbud

Informationsnätverk, teknologie kandidat och diplomingenjör

Vad vill du bli som stor? Denna fråga kan vara omöjlig för någon som är intresserad av lite allt möjligt. De mångvetenskapliga studierna i informationsnätverk kombinerar på ett fascinerande sätt teknik, design och samhälleligt tänkande. Studierna är också extremt flexibla, eftersom vi tror på att alla ska hitta sin egen stig bland de mångvetenskapliga studierna. Därför är det möjligt att välja biämne och andra studier från exempelvis ett helt annat universitet.
Aalto University / Students in a teamworking space in the Computer Science building / Photography Unto Rautio

Examen:

Teknologie kandidat + diplomingenjör

Ansökningsperiod:

13.3.2024 – 27.3.2024

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för teknikvetenskaper

Ansökan till kandidatutbildningar

Utbildningens beskrivning

Vad vill du bli som stor? Denna fråga kan vara omöjlig för någon som är intresserad av lite allt möjligt. Att vara intresserad av mycket kan ändå ses som en rikedom – inför arbetslivets brytningstid och vår tids stora utmaningar har förmågan att lösa komplexa problem, ett vittomfattande tänkande samt kreativitet blivit en del av arbetslivets viktigaste färdigheter. Denna utveckling bemöter informationsnätverk med mångvetenskapliga studier där teknik, kommunikation, affärsverksamhet och samhällsvetenskaper kombineras – för att bara nämna en handfull områden. Till skillnad från traditionella diplomingenjörsprogram utbildar huvudämnet informationsnätverk experter på heltäckande helheter och inhämtning av information, försedda med en stark tvärvetenskaplighet och pragmatism.

Kanske är du intresserad av teknik, men det är inte ditt enda intresse. Måhända vill du förstå teknikens inflytande och möjligheter ur ett bredare perspektiv. I så fall är studier i informationsnätverk för dig! Den tätt sammanslutna studerandegruppen förenas av kunskapstörst, en vilja att ständigt lära sig nya saker och tillämpa sina inhämtade kunskaper som en del av en bredare helhet: i organisationer, samhället och i hela ekosystem. 

Efter en teknologie kandidatexamen med informationsnätverk som huvudämne har du: 

Människonära, kritisk och mångsidig syn på teknologi. Efter avlagd examen förstår du hur teknologin omformar samhällets värderingar. När du skapar ny teknik förstår du slutanvändarens behov och kommersialisering som en naturlig del av ingenjörsarbetetsom har stor inverkan på samhället. 

Matematisk-naturvetenskapliga och informationstekniska kunskaper och färdigheter med en god allmänbildning. Efter avlagd examen behärskar du grundläggande färdigheter i att lösa matematiska problem inom det tekniska området samt starka grunder i programmering. Därtill är du införstådd med det mångvetenskapliga tänkande som är centralt inom utbildningen. 

Förståelse för affärsverksamhet genom organisationer och organisering. Efter avlagd examen förstår du hur grunden till affärsverksamhet och planeringen av nya digitala tjänster är kundernas behov. De förstår affärsverksamhet och organisationer som en kanal för att förändra samhället. 

Mångsidiga grupp- och interaktionsfärdigheter. Efter avlagd examen förstår du betydelsen av interaktionsfärdigheter i teamarbete. Du ställer frågor, lär dig av andra och kan kommunicera din kärnkompetens tydligt och djärvt. 

Grundkunskaper i produktifierande och design. Efter avlagd examen behärskar du den användarfokuserade produktutvecklingens olika skeden, metoder och verktyg samt grunderna för designtänkande och människocentrerad design. 

Goda färdigheter i självledarskap och i ledarskap för välbefinnande. Efter avlagd examen klarar du av att leda ditt eget arbete: du kan prioritera, schemalägga och delegera dina arbetsuppgifter. Du förstår att självledarskap och eget välbefinnande nås gemensamt och är centrala färdigheter för framtiden. 

Undervisningsspråk

Undervisningen inom ansökningsalternativet informationsnätverk ges i huvudsak på finska, delvis även på engelska. En del av undervisningen erbjuds även på svenska. 

I diplomingenjörsstudierna (magisterstudierna) är engelska det huvudsakliga undervisningsspråket. 

Studiernas uppbyggnad

Den som antagits till ansökningsalternativet informationsnätverk avlägger teknologie kandidatexamen inom kandidatprogrammet i teknikvetenskap vid Högskolan för teknikvetenskaper med informationsnätverk som huvudämne. Studierna är en helhet som är uppbyggd för att genomföras på tre år och omfattar följande 180 studiepoäng: 

 • Grundstudier 65 studiepoäng (bl.a. matematik, programmering, produktionsekonomi, språkstudier, fysik och studier med inriktning på det egna huvudämnet) 
 • Huvudämnesstudier 75 sp (för studerande inom informationsnätverk datateknik, mångvetenskaplighet, affärsverksamhet, projektarbete samt kandidatarbete och seminarium) 
 • Biämnesstudier 20–25 sp (Du kan fritt välja biämne) 
 • Fritt valbara studier 15–20 sp 

Klimatförändring, manipulering av information och andra komplexa fenomen i vår samtid kräver förmåga att gestalta breda helhetsperspektiv. Studierna sker i skärpunkten av flera områden och ger dig mångsidigare tankemodeller och förmåga att kreativt kombinera saker med varandra. De som studerar informationsnätverk är passionerade när det gäller att bygga ett bättre samhälle med hjälp av teknik – många av de uppfinningar och organisationer som har förändrat världen har omformat samhällets värderingar, strukturer och människors vardag. 

Under det första studieåret i informationsnätverk ligger tyngdpunkten på grundstudier: informationsteknik, matematik och produktionsekonomi. Du får också genomföra studier som är unika för oss, såsom vetenskapsfilosofi, gruppverksamhet, nätverkskommunikation och människoforskning.  Fysikens roll i huvudämnet informationsnätverk är rätt liten och fysik behövs exempelvis inte alls i urvalsproven. 

Under det andra studieåret betonas huvudämneskurser i informationsnätverk, som bland annat består av grunderna i affärsverksamhet, socialpsykologi, växelverkan mellan människor och datorer och forskningen i den (human-computer interaction), ett produktutvecklingsprojekt samt exempelvis design, strategistudier, maskininlärning och redovisning, enligt den studerandes eget intresse. Under det tredje studieåret betonas biämnesstudier och kandidatarbetet. Många åker även på internationellt utbyte under det andra eller tredje året.  

Ämnesområden 

Kandidatstudierna ger dig ett mångsidigt tvärsnitt av ingenjörsmatematik, programmering, grunderna i affärsverksamhet samt möjligheterna som digitala produkter och tjänster innebär. Det fina med det mångsidiga urvalet av teman är att du ohämmat kan prova dina vingar inom ramarna för dem och får en bättre uppfattning av dina egna styrkor och intressen. 

Exempelkurser ur det bredare kursutbudet: 

 • Vetenskapens och kunskapens grunder (5 sp) 
 • Gruppbeteende och organisering (5 sp) 
 • Grunderna i publicering på nätet (5 sp) 
 • Organizing of Business (5 sp) 
 • Användarcentrerat produktutvecklingsprojekt (5 sp) 

För mer information om studierna i informationsnätverk, se https://www.informaatioverkostot.fi/ och Studentguiden. Vissa förändringar kan ske i kursutbudet för läsåren 2024–2026 — de nya undervisningsplanerna publiceras i april 2024 och blir samtidigt tillgängliga i Studentguiden

Lärande 

Årligen inleder ungefär 50 studerande sina studier i informationsnätverk, och på grund av småskaligheten har de studerande goda möjligheter att påverka ärenden som gäller studierna. De har även god kontakt till personalen vid programmet som aktivt deltar i studievardagen genom att lyssna och hjälpa. I enkäten om välbefinnande som Aalto gör betonas programmets synnerligen starka känsla av gemenskap och kamratstödet. En stark gemenskap är en av programmets styrkor – Athene, gillet för studerande inom informationsnätverk, ordnar aktivt olika evenemang och samarbeten med företag. 

Fokus ligger på problemorienterat lärande där de studerande självständigt eller i grupper får lösa uppgifter. Grupparbeten ger möjlighet att prova på olika arbetsroller och utveckla färdigheter i växelverkan och välbefinnande. 

Studierna är starkt kopplade till företagsvärlden. Många av kursernas övningsarbeten är uppdrag från företag och organisationer och fördjupar sig i verkliga problem i världen. Samarbete idkas även med olika föreningar och välgörenhetsorganisationer. Studerande har haft möjlighet att förverkliga samhälleligt viktiga projekt för bland andra Kvinnolinjen, Befolkningsförbundet, THL, Helsingfors stad, Esbo Stadsteater och Finlands gymnasier. 

Kandidatprogrammet i teknikvetenskap

Inriktningsalternativ

I kandidatskedet är huvudämnet informationsnätverk.  

När du antas till studier för teknologie kandidatexamen (TkK, 180 sp, 3 år) får du även rätt att avlägga diplomingenjörsexamen (DI, 120 sp, 2 år). Teknologie kandidatexamen avläggs före diplomingenjörsexamen. Det sammanlagda antalet studiepoäng för bägge examina är 300 sp och den målsatta tiden är 5 år för heltidsstudier. 

Efter avlagd kandidatexamen är det möjligt att under särskilda förutsättningar byta program antingen inom Högskolan för teknikvetenskaper eller till ett annat program som erbjuds vid Aalto-universitetets tekniska högskolor. Till en del DI-program har den studerande direkt rättighet, medan andra DI-program kan förutsätta att den studerande har genomfört biämnesstudier inom programmet i fråga och avklarat kandidatexamen med ett visst medeltal. 

Mer information om att fortsätta till ett magisterprogram hittar du i Studentguiden

Internationell verksamhet

Verksamhetsmiljön vid Aalto-universitetet är internationell, personalen vid institutionen är internationell, och även i kandidatstudierna ingår kurser med internationella studentgrupper. 

Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper har satt som mål att alla studerande får internationell erfarenhet på något sätt under studietiden. Genom att studera i utlandet investerar den studerande i sin framtid och i sig själv. Det är också en merit som arbetsgivarna sätter värde på. Utöver den akademiska nyttan är studier utomlands mentalt och kulturellt gynnsamma, de skapar nätverk världen över, ger språkkunskaper och framförallt nya perspektiv på det egna området. Det du lär dig genom att studera och vistas utomlands behövs inte endast för en internationell karriär utan också på finländska arbetsplatser. 

Studerande vid Aalto-universitetet kan få internationella erfarenheter till exempel genom att 

 • åka på utbyte till ett utländskt universitet 
 • delta i sommarkurser eller sommarskolor utomlands 
 • göra praktik utomlands 
 • delta i engelskspråkiga kurser 
 • studera språk och interkulturell kommunikation 
 • vara studerandetutor för utländska studerande vid Aalto-universitetet och delta i internationella aktiviteter som ordnas av studentkåren och gillena vid Aalto-universitetet 
 • göra sitt diplomarbete utomlands 
 • söka till ett internationellt program för dubbel examen i magisterskedet. 

Möjlighet till fortsatta studier

Diplomingenjörsexamen skapar en solid grund för studier som leder till doktorsexamen vid Aalto-universitetet eller något annat universitet i Finland eller utlandet.

Karriärmöjligheter

Den digitala ålderns renässansmänniskor är en bra benämning på studerande inom informationsnätverk – med sin mångsidiga kompetens är många olika karriärmöjligheter öppna för dem. I en sysselsättningsenkät utförd sommaren 2021, som kartlade karriärstigarna för alumner från huvudämnet informationsnätverk, var 97,1 % av de som svarade sysselsatta. Bland annat följande arbetstitlar nämndes: 

 • UX-designer 
 • Produktchef 
 • Tjänstedesigner 
 • Verkställande direktör 
 • Analytiker 
 • Programvaruutvecklare 
 • Producent för sociala medier 
 • Redaktör 
 • Forskare 
 • Konsult 

De vanligaste arbetsplatserna för de nyligen utexaminerade är Aalto-universitetet, Futurice, Capgemini, Reaktor, Mandatum Life, Elisa, Nokia, Columbia Road, Gofore, Suunto, Kaiku Helsinki, Bain & Company, Sievo, Solita, Telia Company, Terveystalo, Veikkaus och Nitor. 

Aalto-universitetet erbjuder utmärkta karriärtjänster som stöder sysselsättning både i Finland och utomlands. Aalto har också en mycket aktiv företagargemenskap som kan hjälpa den studerande grunda ett eget företag. 

Unto Rautio

School of Science graduates in working life

School of Science Master's graduates are highly successful in finding jobs corresponding to their education. On this page you can find information on job titles, job sectors and career development of our graduates.

School of Science

Tyngdpunkter inom forskning

Vår forskning är mångvetenskaplig, den kombinerar alltså teman och perspektiv från många områden. Ofta närvarande är ett stabilt datatekniskt perspektiv samt ett människo- och samhällsnära tänkande. Exempel på vår forskning är bl.a. ojämlikhet i smarta städer och ungas vision om framtidens medier.

Samarbete med andra aktörer

Aalto-universitetet är känt som en föregångare för mångvetenskapliga studier som kombinerar vetenskap, ekonomi, teknik och konst. Vårt livliga campus och de valfria kurserna sammanför effektivt studerande från olika områden. Denna ofta spontana mångvetenskaplighet är som gjord för att skapa nya idéer och sammanföra människor som inspireras av dem, med nya vänskapsband, nyttiga nätverk och till och med nya företag som resultat. 

När du studerar informationsnätverk kan du välja kurser ur hela Aaltos kursutbud. Om du vill kan du fritt inkludera kurser som inte hör till din högskola eller ditt område i din examen. Därtill är det möjligt att genomföra studier vid vilket finländskt universitet som helst via JOO-avtalet. 

Vad studerar jag vid Aalto-universitetet och vad är informationsnätverk?

Vad studerar diplomingenjörer och vilken typ av jobb kan de få? I den här videon kan du bekanta dig med huvudämnet informationsnätverk och höra om studierna.

Titta på videon
Image from remote site: youtu.be

Bekanta dig med oss

An Cong

An Cong, som studerar inom programmet för Informationsnätverk uppmuntrar kvinnor till teknikbranschen: "Kom till campus och se hur fantastiskt vi har det här"

När Cong gick i gymnasiet funderade hon på att studera både medicin och handel. Under Abiåret mognade beslutet att söka till det tekniska området vid Aalto-universitetet, och det visade sig vara en utmärkt idé.

Nyheter
Akseli Äikäs. Kuva Oona Hilli/ Aalto-yliopisto

Akseli Äikäs spelade flera år i Retuperän WBK innan han började studera informationsnätverk på Aalto

Akseli Äikäs studerar informationsnätverk på tredje året och är även känd som Audio Dubbado, konstnärliga vilseledare för Retuperän WBK.

Nyheter
Three happy students in overalls in the Aalto University metro entrance

Studera vid Aalto

Här vid Aalto-universitetet tror vi på kraften hos nyfikenhet och uppmuntrar de studerande till att utforska det okända samtidigt som de lär sig och gör saker på ett helt nytt sätt.

Info

Informationsnätverk (extern länk)

Tekniken intresserar dig, men du passar inte riktigt in i de traditionella ingenjörsboxarna?

Aalto-yliopisto / Athenen logo

Athene (extern länk)

Athene är ämnesorganisation eller guild för utbildningsprogrammet informationsnätverk.

Kontakt information

Aalto-universitetets ansökningsservice

Frågor som gäller ansökan till programmet och ansökningsdokument kan sändas till Aalto-universitetets ansökningsservice:

[email protected]

Lärandetjänster vid Högskolan för teknikvetenskaper

Frågor som gäller innehållet i studierna kan riktas till lärandetjänster vid Högskolan för teknikvetenskaper:

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: