Elektronik och elektroteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Vi utbildar framtidens experter inom elektronik och elektroteknik som har en förståelse för innovationer i det moderna samhället och teknologin bakom dem. Studerandena i programmet får goda färdigheter i att arbeta med de elektrotekniska apparater och tillämpningar som omger oss och på så sätt påverka utvecklingen av samhället och vår livsmiljö.
Aalto University / sähköpajakurssi / Photography Mikko Raskinen

Examen:

Teknologie kandidat + diplomingenjör

Ansökningsperiod:

20.3.2019 - 3.4.2019

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för elektroteknik

Ansökningsperioden har slutat

Föregående ansökningsperiod stängdes 3.4.2019
Läs mer

Mål för utbildningen

Vi utbildar framtidens experter inom elektronik och elektroteknik som har en förståelse för innovationer i det moderna samhället och teknologin bakom dem. Vardagliga lösningar som främjar hälsa, rörlighet, trivsel och kommunikation baserar sig på elektroteknik, som på ett intressant sätt kombinerar matematik, fysik, elektronik och programmering. Den som avlägger teknologie kandidatexamen med elektronik och elektroteknik som huvudämne får goda färdigheter i att arbeta med de elektrotekniska apparater och tillämpningar som omger oss och på så sätt påverka utvecklingen av samhället och vår livsmiljö.

Efter avlagd teknologie kandidatexamen med elektronik och elektroteknik som huvudämne har den studerande kännedom om grunderna i elektronik och elektroteknik. Hen förstår grundläggande teorier och begrepp inom området och kan ta sig an problem som uppstår i samband med utveckling eller planering av tekniska system och som det inte finns någon färdig lösning för. Den studerande förstår den inverkan som tekniken, planeringen och det egna arbetet har på människor, ekonomin, samhället och miljön. Vidare har den studerande goda förutsättningar för att utveckla sitt kunnande på så sätt att hen senare kan sköta krävande forsknings- och planeringsuppgifter inom området. Programmet skapar en god grund för att fortsätta studierna inom flera magisterprogram som erbjuds vid Aalto-universitetets tekniska högskolor.

Bekanta dig med oss

Sähkötekniikan korkeakoulun opiskelija kesätöissä elektroniikan ja naotekniikan laitoksella, kuva: Aalto-yliopisto / Linda Koskinen

Sommarjobb på universitetet är självständigt och flexibelt men kräver stor initiativförmåga

Högskolan för elektroteknik anställer varje år tiotals studerande för olika sommarjobb.

Nyheter
Kevään 2018 Sähköpajakurssin lopputyö, kuva: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen

På elverkstadskursen byggdes lösningar för vardagliga behov

Den prisbelönta och omtyckta elverkstadskursen ställde fram innovativa projektarbeten, som studerande vid Aalto-universitetet byggt, på kursens avslutande utställning den 23 maj.

Nyheter
Lapsen elintoimintoja mittaava ranneke, kuva: Aalto-yliopisto / Linda Koskinen

Ett armband som övervakar barnets livsfunktioner och som kan förebygga plötslig spädbarnsdöd utvecklades på Protoverkstadskursen

På Protoverkstadskursen som ordnades för tredje gången planerade och byggde de studerande prototyper på uppdrag av företag.

Nyheter

Utbildningens innehåll

Studierna i elektronik och elektroteknik innefattar bland annat föreläsningar, räkneövningar, laboratorieövningar och olika planeringsprojekt som förbereder för arbetslivet och som genomförs självständigt och i grupp. I Otnäs får du testa dina färdigheter och din kreativitet i exempelvis den prisbelönta kursen Elverkstad, där deltagarna får testa teorier i praktiken genom att i grupper bygga olika slags elektroniska apparater. I ett senare skede av studierna kan du till och med få vara med och bygga satelliter! Under studiernas gång utvecklar den studerande dessutom sådana färdigheter som behövs i arbetslivet, såsom interaktions- och presentationsfärdigheter, problemlösning och slutledning samt projekthantering.

Studiernas uppbyggnad

Studierna består av:

 • grundstudier som omfattar 70 studiepoäng,
 • huvudämnesstudier som omfattar 60 studiepoäng,
 • ett biämne som omfattar 25 studiepoäng och
 • fritt valbara studier som omfattar 25 studiepoäng.

Grundstudierna utgör grunden för ingenjörskunnandet och skapar även grunden för huvudämnesstudier inom det egna området.

 • elektronik och elektroteknik 15 sp
 • matematik 25 sp
 • fysik 10 sp
 • programmering 12 sp
 • språk och företagande 8 sp

Kurserna i huvudämnet bildar kärnan i studierna. Bekanta dig närmare med huvudämnesstudierna i studieguiden.

Val av huvudämne

Den som antagits till ansökningsalternativet elektronik och elektroteknik avlägger teknologie kandidatexamen inom kandidatprogrammet i elektroteknik och har elektronik och elektroteknik som huvudämne.

Tilläggsinformation om undervisningsspråket

Undervisningen inom ansökningsalternativet elektronik och elektroteknik ges i huvudsak på finska, delvis även på engelska. En del av undervisningen erbjuds även på svenska.

Karriärmöjligheter

En diplomingenjör som utexaminerats från Högskolan för elektroteknik kan arbeta med många olika slags uppgifter. Du kan ha mångsidiga och varierande arbetsuppgifter i en stor organisation lika väl som i en mindre forskningsinstitution eller ett startupföretag. Dina arbetsuppgifter kan innefatta exempelvis forskning och produktutveckling, teknisk försäljning eller ledning. Examen ger dig goda förutsättningar för att söka dig till uppgifter som motsvarar dina egna styrkor. Drömmer du om en internationell karriär inom företagsvärlden, ser du dig själv som en banbrytare inom forskningen eller vill du dra nytta av dina sociala färdigheter för att hjälpa ditt team att uppnå målen för ett projekt? En mer ingående bild av karriärmöjligheterna får du genom att bekanta dig med exempelvis magisterprogrammen Electronics and Nanotechnology och Automation and Electrical Engineering, som erbjuds vid Högskolan för elektroteknik och som du får tillträde till via detta program utan kompletterande studier.

Fortsatta studiemöjligheter

En slutförd examen ger behörighet att fortsätta studera till diplomingenjör. Den som antagits till studier för teknologie kandidatexamen (TkK, 180 sp) får även rätt att avlägga diplomingenjörsexamen (DI, 120 sp).

Under magisterstudierna är det möjligt att inrikta sig på antingen forskning eller praktiskt ingenjörsarbete. Du kan fortsätta studierna inom ett magisterprogram som erbjuds vid Högskolan för elektroteknik eller någon annan högskola vid Aalto-universitetet.

Fokusområden för forskningen

Den forskning som bedrivs vid de institutioner som erbjuder undervisning i elektronik och elektroteknik syftar till att förbättra verkningsgraden hos apparater genom att minimera användningen av energi samt satsar på hållbar produktion av elenergi. Forskningen är även inriktad på olika apparater och material som anknyter till observation av miljön, såsom radar och funktionella material. Vi forskar även i framtidens trådlösa system som möjliggör höghastighetsöverföring av data samt utvecklar den teknik som behövs för dem.

Internationalisering

Högskolan för elektroteknik erbjuder de studerande mångsidiga möjligheter till utbyte på olika håll i världen. Det är lätt att inkludera utbytesstudier i kandidatexamen till exempel i form av en internationell biämneshelhet. Verksamhetsmiljön vid Aalto-universitetet är internationell. I kandidatstudierna ingår kurser med internationella studentgrupper, och den studerande kan även skaffa sig internationella erfarenheter genom att bli studerandetutor för utländska studerande.

Kontaktuppgifter

Frågor som gäller ansökan till programmet och ansökningsdokument kan sändas till Aalto-universitetets ansökningsservice via adressen [email protected]. Information om antagningen av studerande hittar du på det tekniska områdets ansökningssidor.

Frågor som gäller innehållet i studierna kan riktas till planerare Riikka Leikola, [email protected], tfn. 050 512 2596.

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar

Ansökningsperioden har slutat

Föregående ansökningsperiod stängdes 3.4.2019
Läs mer
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat