Utbildningsutbud

Elektronik och elektroteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Vad skulle samhället vara utan elektronik och elektroteknik? Vi drar dagligen nytta av elektroniska och elektrotekniska lösningar inom till exempel hälsa, rörlighet och kommunikation. Ansökningsalternativet elektronik och elektroteknik ger dig förutsättningar att uppfatta och förstå dessa lösningar med studier i matematik, fysik, elektronik och programmering som grund. Du blir teknologie kandidat, med utmärkta färdigheter i att arbeta med de elektrotekniska apparater och applikationer som omger oss, förstå teknologin bakom innovationer och påverka utvecklingen av samhället och vår livsmiljö.
Aalto University / sähköpajakurssi / Photography Mikko Raskinen

Examen:

Teknologie kandidat + diplomingenjör

Ansökningsperiod:

16.3.2022 – 30.3.2022

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för elektroteknik

Ansökningsperioden har slutat

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar

Utbildningens beskrivning

Ansökningsalternativet elektronik och elektroteknik vid Aalto-universitetet ger dig förutsättningar att utveckla ditt kunnande på så sätt att du senare kan sköta krävande uppgifter inom forskning och planering inom området. Efter avlagd examen har du följande kunskaper och färdigheter:

 • Grundkunskaper i elektronik och elektroteknik. Efter avlagd examen förstår du grundläggande teorier och begrepp inom området och kan ta dig an problem som uppstår i samband med utveckling eller planering av tekniska system och som det inte finns någon färdig lösning för.
 • Kunskaper i planerings- och analysmetoderna inom elektronik och elektroteknik. Du känner till de centrala planerings- och analysmetoderna på området och kan använda de vanligaste komponenterna och mätapparaterna.
 • Förmåga att observera elektronikens och elektroteknikens inverkan på den omgivande världen. Du kan identifiera den inverkan som teknik, planering och ditt eget arbete har på människor, ekonomin, samhället och miljön.
 • Förmåga att skaffa fram samt kritiskt utvärdera och behandla vetenskaplig och professionell information. Du kan söka fram forskningsinformation och arbeta i assisterande forskningsuppgifter för att utveckla din kompetens. Du kan dra nytta av teori för att praktisk planering av apparater och för programmering.
 • Gedigen substanskompetens inom ditt huvudämne. Du har specialiserat dig på antingen elektronik eller elektroteknik.
 • Viktiga arbetslivsfärdigheter. Under studiernas gång utvecklar du också färdigheter som behövs i arbetslivet, såsom interaktions- och presentationsfärdigheter, problemlösning och slutledning samt projekthantering.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för teknologie kandidatexamen är huvudsakligen finska, delvis även engelska. En del av undervisningen erbjuds även på svenska. I diplomingenjörsstudierna är engelska det huvudsakliga undervisningsspråket.

Studiernas uppbyggnad

Teknologie kandidatexamen ordnas av Aalto-universitetets högskola för elektroteknik. Studierna är en helhet som är uppbyggd för att genomföras på tre år och omfattar följande 180 studiepoäng:

 • Grundstudier (70 sp)
 • Huvudämnesstudier (60 sp)
 • Biämnesstudier (25 sp)
 • Fritt valbara studier (25 sp).

Studierna i elektronik och elektroteknik innefattar bland annat föreläsningar, räkneövningar, laboratorieövningar och olika projekt som förbereder för arbetslivet och som genomförs både på egen hand och i grupp. I Otnäs får du testa dina färdigheter och din kreativitet till exempel i proto-och elektronikverkstaden eller på den prisbelönta kursen Elverkstad, där deltagarna får testa teorier i praktiken genom att i grupper bygga olika slags elektroniska apparater. En del av våra studerande har till och med varit med och byggt satelliter.

Första året

Under det första studieåret genomför du grundstudier som formar grunden för din ingenjörskompetens.

 • Elektronik och elektroteknik (15 sp)
 • Matematik (25 sp)
 • Fysik (10 sp)
 • Programmering (12 sp)
 • Språk och företagande (8 sp)

> Läs om de gemensamma studierna i studieguiden!

Andra året

Under det andra studieåret fördjupar du brett din kompetens på området och bekantar dig till exempel med olika inriktningar inom elektronik samt elektromagnetikens möjligheter för olika tillämpningar. Du breddar också dina kunskaper via ett biämne som du väljer enligt eget intresse.

> Bekanta dig närmare med huvudämnesstudierna i studieguiden!

> Läs om biämnen vid Aalto i biämnesguiden!

Tredje året

Under det tredje studieåret slutför du studierna inom ditt specialiseringsområde, inklusive ett handlett lärdomsprov (kandidatarbete) som omfattar 10 sp. Under kandidatseminariet behandlas vetenskapligt tänkande, informationssökning, strukturering och behandling av information samt färdigheter i språk och kommunikation. Kandidatarbetet är ett skriftligt arbete om ett tema som är kopplat till huvudämnet.

Inriktningsalternativ

När du antas till studier för teknologie kandidatexamen (TkK, 180 sp) får du även rätt att avlägga diplomingenjörsexamen (DI, 120 sp). Huvudämnesstuderande i elektronik och elektroteknik fortsätter i regel till magisterprogrammen nedan när de har avlagt teknologie kandidatexamen:

> Master´s Programme in Automation and Electrical Engineering

> Master´s Programme in Electronics and Nanotechnology

Du kan även fortsätta studierna inom flera andra magisterprogram som erbjuds vid Högskolan för elektroteknik eller någon annan högskola vid Aalto-universitetet. En diplomingenjörsexamen ger dig behörighet att söka till doktorandstudier i teknologi.

Students of School of Electrical Engineering around a robot.

Master's Programme in Automation and Electrical Engineering

Programmet ger studerandena färdigheter att tillämpa såväl traditionella som nya teknologier på moderna lösningar i olika industrier och roller. Programmet baseras på forskning och grundläggande teorier i matematiska och naturvetenskaper men fokuserar på tillämpning av teknologierna, inklusive ämnen som autonoma system, medicinsk teknik, smarta elnät och förnybara energilösningar. De utexaminerade presterar särskilt väl i gränsområdet mellan hård- och mjukvara, inom områdena elektroteknik, energisektorer, biomedicinsk teknik, reglerteknik och robotik.

Utbildningsutbud
laboratory facilities in microwave engineering major

Master's Programme in Electronics and Nanotechnology

Programmet ger studerandena en inblick i globalt viktiga teknologier och möjligheterna att forma framtiden genom dem. Överallt i vår omvärld finns trådlös teknik på grund av mobilapparaternas frammarsch, rymdtekniken skjuter i höjden i form av små satelliter och nanoteknologin möjliggör revolutionerande genombrott på områden som utnyttjande av solenergi. Programmet är starkt fokuserat på forskning i och design av hårdvara för dessa teknologier och underlättar en smidig övergång till en karriär inom industrin eller till postgraduala studier.

Utbildningsutbud

Internationell verksamhet

Högskolan för elektroteknik erbjuder mångsidiga möjligheter till utbyte på olika håll i världen. Det är lätt att inkludera utbytesstudier i kandidatexamen till exempel i form av en internationell biämneshelhet. Koordinatorn för utbytesstudier ger dig anvisningar och råd för att välja utbytesmål och utbytesperioder stöds med stipendier. Studentutbytet är tätt integrerat i utbildningsprogrammen så att tröskeln för att åka på utbyte ska vara så låg som möjligt.

Aalto-universitetet välkomnar årligen tusentals internationella examens- och utbytesstuderande av ungefär 90 olika nationaliteter. De inkluderas i Aaltos mångfaldiga gemenskap såväl via studierna som via fritidsevenemang, aktiviteter och fester. Ett utmärkt sätt att lära känna internationella studerande är att delta i tutorverksamheten. Tutorer vägleder nya studerande och hjälper dem anpassa sig till vardagen och studierna i Otnäs.

Alla magisterprogram vid högskolan för elektroteknik är engelskspråkiga och internationella. Cirka 40 % av undervisnings- och forskningspersonalen vid Aalto är från andra länder än Finland. Du kan också avlägga en dubbelexamen och studera i två olika länder vid två olika universitet.

Dubbelexamensprogram vid Högskolan för elektroteknik

EIT logo and a circuit board

Master's Programme in ICT Innovation (EIT Digital Master School) - Autonomous Systems

From self-driving cars to robotic assistants, the Internet of Things, and AI-based software solutions – the future is autonomous. However, as an emerging technology, autonomous systems hold both opportunities and risks. The key to navigating this potential minefield is to not only understand the technology itself but, more importantly, be able to confidently evaluate autonomous processes and maximise the trade-off between business impact and resources spent.

Utbildningsutbud
Students in a library. Designed by pch.vector / Freepik

Master’s Programme in ICT Innovation (EIT Digital Master School) - Cloud and Network Infrastructures

When our networks became overwhelmed with connected devices and streaming services, cloud computing saved the day. Now, the so-called ‘cloudification’ of networks is set to unleash a new era of smart connectivity – enabling everything from Industry 4.0 applications to autonomous vehicles, augmented reality, and urban infrastructure.

Utbildningsutbud
SpaceMaster IV (2019-2025) is a continuation of the original Erasmus Mundus Joint Master Degree programs launched in 2004.

Master's Programme in Space Science and Technology (SpaceMaster)

SpaceMaster IV is a continuation of the original Erasmus Mundus Joint Master Degree programmes launched in 2004 and implemented by a consortium of leading European universities in close collaboration with research and industrial organizations.

Utbildningsutbud
SSIs is a continuation of the Erasmus Mundus SSI+ programme (2017-2020)

Master's Programme in Smart Systems Integrated Solutions (SSIs) (Erasmus Mundus)

SSIs is a two-year joint master programme, with full student mobility between Aalto University, University of South-Eastern Norway (USN) and Budapest University of Technology and Economics (BME) with leading expertise in the academic fields of Smart Systems and Microsystems Technology.

Utbildningsutbud
EIT Urban Mobility logo, EU flag with the text EIT Urban Mobility is supported by the EIT, a body of the European Union

Master’s programme in Urban Mobility (EIT Urban Mobility) – Innovative Mobility Technology

No intake 2022.

Master’s programme in Urban Mobility, study track Innovative Mobility Technology (IMT) is a master programme that prepares graduates to design and develop user-centred future mobility tools and devices, and to assess their feasibility and sustainability at both the user and system level.

Utbildningsutbud
Students studying together

Master's Programme in Communications and Data Science

The Communications and Data Science Double Degree Programme covers a range of timely, industry topics relevant to modern fields of engineering. Communications and Data Science is a two-year master's programme, with student mobility between Aalto University, Grenoble INP Graduate schools of Engineering and Management at Université Grenoble Alpes, or Técnico Lisboa at Universidade de Lisboa.

Utbildningsutbud

Möjlighet till fortsatta studier

Moderna elektrotekniska och elektroniska apparater och system kräver djup, mångvetenskaplig kompetens. Aalto-universitetet erbjuder goda möjligheter att fortsätta studierna på doktorandnivå. I regel får forskarstuderande en avlönad forskarplats inom området där de har avlagt sin diplomingenjörsexamen. Tiotals teknologie doktorer i elektroteknik utexamineras varje år, och de är mycket eftersökta inom industrin. De utexaminerade arbetar huvudsakligen inom industrins ledande expertuppgifter.
 

Karriärmöjligheter

En diplomingenjör som utexaminerats från Högskolan för elektroteknik kan arbeta med många olika slags uppgifter vid stora företag, startup-företag och forskningsinstitutioner. Utexaminerade börjar ofta med tekniska expertuppgifter och övergår sedan till att leda produktutvecklingsteam eller arbeta som experter på ledningsgruppsnivå. Examen ger dig utmärkta förutsättningar för att söka dig till uppgifter som motsvarar dina egna styrkor. Så bygg upp en unik karriärstig utgående från dina egna drömmar: önskar du dig en internationell karriär inom företagsvärlden, ser du dig själv som en banbrytare inom forskningen eller vill du dra nytta av dina sociala färdigheter för att hjälpa ditt team att uppnå målen för ett projekt?

Aalto-universitetet erbjuder utmärkta karriärtjänster som stöder sysselsättning både i Finland och utomlands. Studerande vid Aalto sysselsätts i regel mycket bra genast efter utexamineringen. Aalto har också en mycket aktiv företagargemenskap som kan hjälpa dig grunda ett eget företag. Om du är intresserad av en akademisk karriär garanterar magisterprogrammen vid högskolan för elektroteknik att du har förutsättningar för doktorandstudier och forskarstudier.

Unto Rautio

Sysselsättningen bland utexaminerade från Högskolan för elektroteknik

Utexaminerade från Aalto-universitetets högskola för elektroteknik har goda förutsättningar för att hitta jobb som motsvarar deras utbildning. På denna sida hittar du information om sysselsättning och karriärutveckling bland utexaminerade.

Högskolan för elektroteknik
Aalto-yliopisto / Maria Hieta / photo: Maria Hieta

A student satellite project launched alumna Maria Hieta’s career in the space industry

Alumna Maria Hieta majored in Space Science and Technology.

News
Craig Rollo / Aalto University alumni/ Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences - Acoustics and Audio Technology

Alumnus Craig Rollo has the music enthusiastic’s dream job

Because Craig Rollo wanted a job related to music, studying Acoustics and Audio Technology was the perfect choice for him

News
Maaret Pyhäjärvi and Niina Kajovuori/ Vaisala/ Aalto University alumni/ image: Vaisala

‘You can change the world in this field!’ – Two technology alumni talk about their careers

Maaret Pyhäjärvi and Niina Kajovuori, who work with testing automation at Vaisala, encourage students to choose courses covering different fields

News

Tyngdpunkter inom forskning

Studerande i elektronik och elektroteknik utexamineras i regel från magisterprogram vid två institutioner som är internationellt ansedda forskningsenheter. Forskningen vid institutionen för elektronik och nanoteknik fokuserar på trådlösa apparater, nanoteknologi, integrerade elektronikkretsar, elektromagnetiska fenomen och rymdteknologi. Till exempel den första finländska satelliten Aalto-1 skapades vid institutionen som ett studerandeprojekt. Forskningsområdena vid institutionen för elektroteknik och automation är bland annat kraftsystem, robotik och autonoma system, hälsoteknologi, smart livsmiljö och industrielektronik. Redan som grundstuderande får du bekanta dig med den nyaste forskningskunskapen inom området elektronik och elektroteknik.

Electrical engineering student Emmaleena Ahonen.

”Inom det elektrotekniska området kan man bygga en mera ansvarsfull och intelligent framtid”

Studeranden Emmaleena Ahonen tycker att framtiden på området ser ljus ut, eftersom också oväntade områden kräver kunnande.

Nyheter

Samarbete med andra aktörer

Aalto-universitetet är känt som en föregångare för mångvetenskapliga studier som kombinerar vetenskap, ekonomi, teknik och konst. En teknologie kandidatexamen stöder multidisciplinära möjligheter framför allt genom flexibilitet. Du kan välja både ditt biämne och enskilda valfria kurser även från det ekonomiska och det konstnärliga området.

Otnäs campus omges av företag, startup-företag och teknologiparker. Samarbetet med dessa aktörer är intensivt redan i början av studierna genom företagssamarbetskurser samt eventuella praktikperioder och sommarjobb. Vårt livliga campus sammanför människor med nya vänskapsband, nyttiga nätverk och till och med nya företag som resultat.

I samband med Aalto-universitetet verkar hundratals olika studentklubbar och -organisationer som ordnar evenemang med anknytning till kultur, sport och andra hobbyer. Ämnesföreningen eller gillet erbjuder studerande phuxfostran samt kultur- och sportevenemang, företagsbesök och fester som motvikt till studierna.

Bekanta dig med oss

Sähkötekniikan korkeakoulun opiskelija kesätöissä elektroniikan ja naotekniikan laitoksella, kuva: Aalto-yliopisto / Linda Koskinen

Sommarjobb på universitetet är självständigt och flexibelt men kräver stor initiativförmåga

Högskolan för elektroteknik anställer varje år tiotals studerande för olika sommarjobb.

Nyheter
Kevään 2018 Sähköpajakurssin lopputyö, kuva: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen

På elverkstadskursen byggdes lösningar för vardagliga behov

Den prisbelönta och omtyckta elverkstadskursen ställde fram innovativa projektarbeten, som studerande vid Aalto-universitetet byggt, på kursens avslutande utställning den 23 maj.

Nyheter
Lapsen elintoimintoja mittaava ranneke, kuva: Aalto-yliopisto / Linda Koskinen

Ett armband som övervakar barnets livsfunktioner och som kan förebygga plötslig spädbarnsdöd utvecklades på Protoverkstadskursen

På Protoverkstadskursen som ordnades för tredje gången planerade och byggde de studerande prototyper på uppdrag av företag.

Nyheter

Contact information

Tuula Noponen

Planerare

[email protected]

050 408 1024

Ansökningsperioden har slutat

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat