Utbildningsutbud

Produktionsekonomi, teknologie kandidat och diplomingenjör

Produktionsekonomi innebär utveckling av företag och organisationer som helhet. Inom produktionsekonomin betraktas organisationer som teknisk-ekonomiska och sociala system. Målet är effektivitet, lönsamhet, hållbarhet och välbefinnande. De studerande inom produktionsekonomi lär sig att lösa problem och skapa värde för företag med hänsyn till alla aspekter som är centrala för ett företags verksamhet: teknologi, organisation, kunder, tjänster, produkter och produktion.
Aalto University / students working together in a lecture hall / photography Unto Rautio

Examen:

Teknologie kandidat + diplomingenjör

Ansökningsperiod:

13.3.2024 – 27.3.2024

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för teknikvetenskaper

Ansökan till kandidatutbildningar

Utbildningens beskrivning

Utbildningsprogrammet utbildar analytiska och innovativa experter som har förmåga att bygga upp och utveckla teknologibaserad affärsverksamhet. För att kunna koppla ihop kundernas och samhällets behov med ett företags kompetens och produktion är det nödvändigt att betrakta utvecklingen och ledningen av företagets verksamhet som ett system. En expert inom produktionsekonomi behöver således kunna uppfatta helheter och lösa komplicerade problem. 

Aalto-universitetet erbjuder de bästa studierna i företagande i Finland, en exceptionell gemenskap och utmärkt tillgång till kamratstöd. Aaltos studerande och alumner bildar ett nätverk som är en betydande resurs och inspirationskälla för många studerande. Vi vill också uppmuntra allt fler kvinnor att söka till vårt program. Kvinnor utgör fortfarande en minoritet inom teknologibranschen och i företagens ledningar, och i båda behövs ett allt mångsidigare kunnande och tänkande. 

Efter att ha avlagt teknologie kandidatexamen har du följande kunskaper och färdigheter: 

 • Kreativ problemlösningsförmåga. Du lär dig lösa problem och skapa värde på ett kostnadseffektivt och kreativt sätt och med hänsyn till människan.
 • En stark matematisk-naturvetenskaplig grund. Du kan dra nytta av dina analytiska och matematisk-naturvetenskapliga kunskaper och analysera verksamheten inom företag, ekonomin och samhället.
 • Färdigheter för utveckling och ledning av företags teknisk-ekonomiska system. Du förstår de centrala aspekterna av ett företags verksamhet och hur de kan utvecklas för att främja företagets framgång både nu och i framtiden.
 • Starka färdigheter i företagande. Du kan välja studier som främjar din personliga ledarskapsförmåga med fokus på hur man kan stärka människors motivation och utnyttja deras potential. 

Undervisningsspråk

Undervisningen inom ansökningsalternativet produktionsekonomi ges i huvudsak på finska, och delvis även på engelska. En del av undervisningen erbjuds även på svenska. 

I diplomingenjörsstudierna (magisterstudierna) är engelska det huvudsakliga undervisningsspråket. 

Studiernas uppbyggnad

Den som antagits till ansökningsalternativet produktionsekonomi avlägger teknologie kandidatexamen inom kandidatprogrammet i teknikvetenskap vid Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper med produktionsekonomi som huvudämne. 

I studierna betonas forskningsinriktat och fenomenbaserat lärande. Den ansedda utbildningen grundar sig på den internationellt sett högklassiga forskningen vid institutionen för produktionsekonomi. De studerandes aktiva lärande främjas genom olika projektarbeten, företagsprojekt och vetenskapliga forskningsuppgifter. Läs mer om studierna på webbsidorna för Prodeko, gillet för studerande inom produktionsekonomi. 

Innehåll i kandidatprogrammet i teknikvetenskap (180 sp, 3 år) 

 • Grundstudier 65 studiepoäng (bl.a. matematik, fysik, programmering, produktionsekonomi, språkstudier och studier med inriktning på det egna huvudämnet) 
 • Huvudämne 65 studiepoäng 
 • Biämne 25 studiepoäng: Huvudämnesstuderande inom produktionsekonomi väljer ett teknisk-naturvetenskapligt biämne bland de tekniska högskolornas biämnesutbud på kandidatnivå. 
 • Fritt valbara studier 25 studiepoäng 

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningens innehåll hittar du i Studentguiden. Vissa förändringar kan ske i kursutbudet för läsåren 2024–2026 — de nya undervisningsplanerna publiceras i april 2024 och blir samtidigt tillgängliga i Studentguiden

Kandidatprogrammet i teknikvetenskap

Inriktningsalternativ

När du antas till studier för teknologie kandidatexamen (TkK, 180 sp, 3 år) får du även rätt att avlägga diplomingenjörsexamen (DI, 120 sp, 2 år). Teknologie kandidatexamen avläggs före diplomingenjörsexamen. Det sammanlagda antalet studiepoäng för bägge examina är 300 sp och den målsatta tiden är 5 år för heltidsstudier. 

Du kan skräddarsy dina studier utgående från dina intressen och framtidsplaner till exempel genom val av biämne och fritt valbara studier. Exempel på möjliga inriktningsalternativ är systemvetenskap, datateknik, tillväxtföretagande och strategisk ledning. 

Huvudämnesstuderande i produktionsekonomi fortsätter i regel till magisterprogrammet Industrial Engineering and Management efter att ha avlagt teknologie kandidatexamen. Efter att ha avlagt kandidatexamen är det också möjligt att under särskilda förutsättningar byta program antingen inom Högskolan för teknikvetenskaper eller till ett annat program som erbjuds vid Aalto-universitetets tekniska högskolor. Till en del magisterprogram har du automatisk studierätt, medan andra magisterprogram kan förutsätta att du har genomfört biämnesstudier inom programmet i fråga och avklarat kandidatexamen med ett visst medeltal. 

Mer information om att fortsätta studera inom ett magisterprogram hittar du i Studentguiden

Internationell verksamhet

Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper har satt som mål att alla studerande får internationell erfarenhet på något sätt under studietiden. Genom att studera i utlandet investerar du i din framtid och i dig själv. Det är också en merit som arbetsgivarna sätter värde på. Studier utomlands ger ett ökat intellektuellt och kulturellt kapital, ett internationellt nätverk av kontakter, språkkunskaper och framför allt nya perspektiv på det egna utbildningsområdet. Det du lär dig genom att studera och vistas utomlands behövs inte endast för en internationell karriär utan också på finländska arbetsplatser. 

Studerande vid Aalto-universitetet kan få internationella erfarenheter till exempel genom att 

 • åka på utbyte till ett utländskt universitet 
 • delta i sommarkurser eller sommarskolor utomlands 
 • göra praktik utomlands 
 • delta i engelskspråkiga kurser 
 • studera språk och interkulturell kommunikation 
 • vara studerandetutor för utländska studerande vid Aalto-universitetet och delta i internationella aktiviteter som ordnas av studentkåren och föreningarna vid Aalto-universitetet 
 • göra sitt diplomarbete utomlands 
 • söka till ett internationellt program för dubbel examen i magisterskedet. 

Möjlighet till fortsatta studier

Diplomingenjörsexamen skapar en solid grund för studier som leder till doktorsexamen vid Aalto-universitetet eller något annat universitet i Finland eller utlandet. 

Karriärmöjligheter

Diplomingenjörer med inriktning på produktionsekonomi har mångsidiga färdigheter för en karriär som företagare samt för olika expert- och ledningsuppdrag. Redan under studietiden är det möjligt att få in en fot i arbetslivet. Företagen ordnar rikligt med företagspresentationer för studerande och samarbetet med alumnerna bidrar till att skapa värdefulla nätverk. En del studerande grundar företag redan under studietiden, och de studerande erbjuds olika typer av rådgivning och hjälp för att till exempel få riskfinansiering. 

Alumner från produktionsekonomin vid Aalto är starkt representerade i det finländska affärslivet. Studierna vid Aalto-universitetet banar väg för framgång både genom studierna och genom den täta gemenskap som råder vid universitetet. De utexaminerade arbetar i regel med expert- och ledningsuppgifter såsom 

 • företagsledningskonsult 
 • ekonomichef 
 • operativ chef 
 • projektchef 
 • personaldirektör 
 • verkställande direktör 
 • försäljningschef 
 • marknadsföringschef 
 • produktionsplanerare 
 • kvalitetsdirektör 
 • produktutvecklingschef 
 • investeringsbankir 
 • företagare 
 • expertuppgifter inom kapitalinvestering 
Unto Rautio

School of Science graduates in working life

School of Science Master's graduates are highly successful in finding jobs corresponding to their education. On this page you can find information on job titles, job sectors and career development of our graduates.

School of Science

Tyngdpunkter inom forskning

Institutionen för produktionsekonomi bedriver internationellt sett högklassig forskning och undervisning med fokus på hur teknologibaserad affärsverksamhet byggs upp och förändras. Detta granskas ur fyra kompletterande perspektiv: operationer, organisationsledning, strategi och tillväxtföretagande. Institutionen har en gedigen erfarenhet av mångvetenskaplig forskning i samarbete med företag och andra organisationer. Detta är centralt för den betydande samhällspåverkan som den forskning som bedrivs vid institutionen har. Den internationellt sett högklassiga forskningen och de täta kontakterna till näringslivet skapar därtill en grund för vår högt ansedda undervisning. 

Se mer information om våra forskningsgrupper på webbsidorna för institutionen för produktionsekonomi

Samarbete med andra aktörer

Utbildningsprogrammet har breda och täta kontakter till det finländska affärslivet, finska beslutsfattare och internationell forskning. Kurserna gästas ofta av representanter från företagsvärlden och ledande experter, och det bedrivs projekt i samarbete med företag och andra organisationer. De breda nätverken och programmets goda rykte gynnar även de studerandes egna projekt. Därtill bildar institutionen för produktionsekonomi samt dess studerande och alumner en för Finland unik gemenskap, som ordnar mångsidigt program både under studierna och efteråt. 

Institutionen hör till det europeiska nätverket Cluster, som förenar program inom produktionsekonomi, och till det nordiska nätverket ScAIEM. Gillet för studerande inom produktionsekonomi, Prodeko, hör till den europeiska organisationen ESTIEM. De studerande har nått topplaceringar i den årliga casetävlingen TIMES som ordnas av ESTIEM och vars deltagare består av ungefär 250 lag från över 60 tekniska universitet från 25 olika länder. 

Studerande som antas till ansökningsalternativet produktionsekonomi kan välja enskilda kurser eller biämnen från hela studieutbudet vid Aalto-universitetet. Därtill är det möjligt att genomföra studier vid vilket finländskt universitet som helst via JOO-avtalet. 

Bekanta dig med oss

Ilona Hemming at Aalto University campus.

”En studerande i produktionsekonomi kan bli allt utom läkare eller pilot”

Ilona Hemming studerar produktionsekonomi (tuta) för tredje året.

Institutionen för produktionsekonomi
Aalto-yliopisto / Prodekon logo

Prodeko (extern länk)

Prodeko är ämnesorganisationen för studenterna på produktionsekonomiutbildningen.

Kontakt information

Aalto-universitetets ansökningsservice

Frågor som gäller ansökan till programmet och ansökningsdokument kan sändas till Aalto-universitetets ansökningsservice:

[email protected]

Lärandetjänster vid Högskolan för teknikvetenskaper

Frågor som gäller innehållet i studierna kan riktas till lärandetjänster vid Högskolan för teknikvetenskaper:

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: