Utbildningsutbud

Produktionsekonomi, teknologie kandidat och diplomingenjör

Genom studierna i produktionsekonomi lär du dig lösa problem och skapa mervärde på ett kostnadseffektivt och kreativt sätt och med hänsyn till människan.
Aalto University / students working together in a lecture hall / photography Unto Rautio

Examen:

Teknologie kandidat + diplomingenjör

Ansökningsperiod:

18.3.2020 – 1.4.2020

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för teknikvetenskaper

Ansökningstiden har avslutats. Tidtabell för gemensamma ansökningar år 2021 är följande:
Den första gemensamma ansökan 7.1.-20.1.2021
Den andra gemensamma ansökan 17.-31.3.2021

Notera! Ansökningsalternativ och anvisningar för året 2021 publiceras på hösten 2020. De nuvarande instruktionerna gäller ansökningsrunden 2020. 
 

Mål för utbildningen

Genom studierna i produktionsekonomi lär du dig lösa problem och skapa mervärde på ett kostnadseffektivt och kreativt sätt och med hänsyn till människan. Du får mångsidiga kunskaper och verktyg för att förstå företagslivets möjligheter och utmaningar, företagsstrategier, ledning av både verksamheter och människor, kostnadskalkyler och kvalitet. Du lär dig lösa problem och utveckla affärsverksamhet med hänsyn till helheten.

Studierna i produktionsekonomi kombinerar kunnande i teknik och ekonomi samt i att leda och samverka med människor. Undervisningen lägger vikten vid problemlösningsförmågan och ger verktyg för att förstå och utveckla affärsverksamhet med hänsyn till helheten. Utgående från en solid matematisk-naturvetenskaplig grund kan du bygga upp ett brett kunnande inom teknik och ekonomi. Studierna passar dig som har en fallenhet för problemlösning och intresserar dig för matematisk-naturvetenskapliga fenomen och för människor.

 

Utbildningens innehåll

Kandidatprogrammet består av grundstudier (65 sp), huvudämnesstudier (65 sp), biämnesstudier (25 sp) och fritt valbara studier (25 sp).  Huvudämnesstuderande inom produktionsekonomi väljer teknisk-naturvetenskapligt biämne bland de tekniska högskolornas biämnesutbud på kandidatnivå.

Mer information om studierna i produktionsekonomi hittar du i studentportalen Into.

Studiernas uppbyggnad

Den som antagits till ansökningsalternativet produktionsekonomi avlägger teknologie kandidatexamen inom kandidatprogrammet i teknikvetenskap vid Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper med produktionsekonomi som huvudämne. Nedan ges information om kurser i enlighet med undervisningsplanen 2018–2020. Det kan ske ändringar i den nya undervisningsplanen för läsåren 2020–2022. Den nya undervisningsplanen publiceras i april-maj 2020 i Into-portalen.

Innehåll i kandidatprogrammet i teknikvetenskap (180 sp, 3 år)

 • Grundstudier 65 studiepoäng (bl.a. matematik, fysik, programmering, produktionsekonomi, språkstudier och studier med inriktning på det egna huvudämnet)
 • Huvudämne 65 studiepoäng (se nedan)
 • Biämne 25 studiepoäng (Huvudämnesstuderande inom produktionsekonomi väljer teknisk-naturvetenskapligt biämne bland de tekniska högskolornas biämnesutbud på kandidatnivå.)
 • Fritt valbara studier 25 studiepoäng

Tilläggsinformation om undervisningsspråket

Undervisningen inom ansökningsalternativet produktionsekonomi ges i huvudsak på finska, delvis även på engelska. En del av undervisningen erbjuds även på svenska.

Karriärmöjligheter

Utbildningsprogrammet utbildar analytiska och innovativa experter som har färdigheter i att utveckla globala teknologiföretag. Studierna är inriktade på problemlösning och ger mångsidiga färdigheter för entreprenörskap och olika expert- och ledningsuppdrag inom företagsledning, operativ ledning, strategisk planering, företagsekonomi, marknadsföring, försäljning, personalledning, konsultverksamhet, logistik, kvalitetsstyrning och riskhantering.

Lärdomsprov

I teknologie kandidatexamen ingår ett lärdomsprov i form av ett kandidatarbete, som görs på skolbildningsspråket om ett tema som är kopplat till huvudämnet. Kandidatarbetet är en del av en studiehelhet på 10 studiepoäng som dessutom innefattar kandidatseminarium och mognadsprov.

Målet för kandidatarbetet och seminariet är att den studerande lär sig att

 • söka fram vetenskaplig information och göra upp en forskningsplan.
 • i enlighet med forskningsplanen sammanställa vetenskaplig information i form av ett lärdomsprov.
 • rapportera sina forskningsresultat enligt de krav som ställs på vetenskaplig framställning.
 • presentera sitt lärdomsprov offentligt.
 • argumentera vetenskapligt genom att analysera och utvärdera andra studerandes lärdomsprov.

Fortsatta studiemöjligheter

Den som antagits till studier för teknologie kandidatexamen (TkK, 180 sp, 3 år) får även rätt att avlägga diplomingenjörsexamen (DI, 120 sp, 2 år). Teknologie kandidatexamen avläggs före diplomingenjörsexamen. Det sammanlagda antalet studiepoäng för bägge examina uppgår till 300 sp och den målsatta tiden är 5 år för heltidsstudier. Efter avlagd kandidatexamen är det möjligt att under särskilda förutsättningar byta program antingen inom Högskolan för teknikvetenskaper eller till ett annat program som erbjuds vid Aalto-universitetets tekniska högskolor. Till en del DI-program har den studerande direkt rättighet, medan andra DI-program kan förutsätta att den studerande har genomfört biämnesstudier inom programmet i fråga och avklarat kandidatexamen med ett visst medeltal. Diplomingenjörsexamen skapar en solid grund för studier som leder till doktorsexamen vid Aalto-universitetet eller något annat universitetet i Finland eller utlandet.

Fokusområden för forskningen

Institutionen för produktionsekonomi bedriver internationellt sett högklassig forskning och undervisning med fokus på hur teknologibaserad affärsverksamhet byggs upp och förändras. Detta granskas ur fyra kompletterande perspektiv: operationer, organisationsledning, strategi och tillväxtföretagande. Institutionen har en gedigen erfarenhet av mångvetenskaplig forskning i samarbete med företag och andra organisationer. Detta är centralt för den betydande samhällspåverkan som den forskning som bedrivs vid institutionen har. Den internationellt sett högklassiga forskningen och de täta kontakterna till näringslivet skapar därtill en grund för vår väl ansedda undervisning.

Val av huvudämne

Huvudämnet är produktionsekonomi.

Internationalisering

Verksamhetsmiljön vid Aalto-universitetet är internationell, personalen vid institutionen är internationell, och även i kandidatstudierna ingår kurser med internationella studentgrupper.

Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper har satt som mål att alla studerande på något sätt får internationell erfarenhet under studietiden. Genom att studera i utlandet investerar den studerande i sin framtid och i sig själv. Det är också en merit som arbetsgivarna sätter värde på.  Utöver den akademiska nyttan medför studier utomlands ett ökat mentalt och kulturellt kapital, ett internationellt nätverk av kontakter, språkkunskaper och framför allt nya perspektiv på det egna utbildningsområdet. Det du lär dig genom att studera och vistas utomlands behövs inte endast för en internationell karriär utan också på finländska arbetsplatser.

Studerande vid Aalto-universitetet kan få internationella erfarenheter på många olika sätt:

 • åka på utbyte till ett utländskt universitet
 • delta i sommarkurser eller studera vid en sommarhögskola utomlands, t.ex. Stanford Summer School
 • göra praktik utomlands
 • delta i engelskspråkiga kurser
 • studera språk och interkulturell kommunikation
 • fungera som studerandetutor för utländska studerande vid Aalto-universitetet och delta i internationella aktiviteter som ordnas av studentkåren och gillena vid Aalto-universitetet
 • göra diplomarbetet utomlands
 • söka till ett internationellt program för dubbel examen i DI-skedet

Samarbete med andra aktörer

Institutionen för produktionsekonomi har breda och täta kontakter till det finländska affärslivet och till internationell forskning. Kurserna gästas ofta av representanter från företagsvärlden och ledande experter, och det bedrivs projekt i samarbete med företag. De breda nätverken och programmets goda rykte gynnar även de studerandes egna projekt. Därtill bildar institutionen för produktionsekonomi samt dess studerande och alumner en för Finland unik gemenskap, som ordnar mångsidigt program både under studierna och efteråt.

Institutionen hör till det europeiska nätverket Cluster, som förenar program inom produktionsekonomi, och till det nordiska nätverket ScAIEM. Gillet för studerande inom produktionsekonomi, Prodeko, hör till den europeiska organisationen ESTIEM.

Inom ramen för den interna rörligheten inom Aalto-universitetet kan den studerande ansöka om studierätt vid en annan högskola vid Aalto-universitetet. Den studerande kan ansöka om studierätt för en enskild kurs eller studiehelhet (till exempel ett biämne). Det riksomfattande avtalet om flexibel studierätt (JOO-studierätt) berättigar en studerande som har rätt att avlägga examen vid ett finländskt universitet att ansöka om tillfällig rätt att genomföra studier vid ett annat finländskt universitet. Studierna kan innefattas i examen. 

Kontaktuppgifter

Frågor som gäller ansökan till programmet och ansökningsdokument kan sändas till Aalto-universitetets ansökningsservice via adressen [email protected] Information om antagningen av studerande hittar du på det tekniska områdets ansökningssidor.

Frågor som gäller innehållet i studierna i produktionsekonomi kan riktas till planerare Tarja Timonen, [email protected], 0505603078.

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar

Bekanta dig med oss

Aalto-yliopisto / Prodekon logo

Prodeko

Tuotantotalouden kilta Prodeko toimii tuotantotalouden opiskelijoiden yhdyssiteenä Tuotantotalouden laitokseen, Aalto-yliopiston ylioppilaskuntaan ja yritysmaailmaan.

Ansökningstiden har avslutats. Tidtabell för gemensamma ansökningar år 2021 är följande:
Den första gemensamma ansökan 7.1.-20.1.2021
Den andra gemensamma ansökan 17.-31.3.2021

Notera! Ansökningsalternativ och anvisningar för året 2021 publiceras på hösten 2020. De nuvarande instruktionerna gäller ansökningsrunden 2020. 
 

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat