Utbildningsutbud

Produktionsekonomi, teknologie kandidat och diplomingenjör

Diplomingenjörer som har utexaminerats från produktionsekonomi tacklar breda och invecklade frågor om företagsverksamhet på ett kreativt och analytiskt sätt och i samarbete med andra. Du lär dig identifiera relevanta detaljer och att se helheter i både teknologi och i affärsverksamhet.
Aalto University / students working together in a lecture hall / photography Unto Rautio

Examen:

Teknologie kandidat + diplomingenjör

Ansökningsperiod:

16.3.2022 – 30.3.2022

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för teknikvetenskaper

Ansökningsperioden har slutat

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar

Utbildningens beskrivning

Produktionsekonomin studerar företagens ekonomiska och produktionsmässiga verksamhet som helhet. Inom produktionsekonomin ligger huvudfokus på en helhetsmässig utveckling och ledning av företag med hänsyn till alla aspekter som är relevanta för företagets verksamhet: teknologi, organisation, kunder, produkter och produktion. Till målen för utvecklingen och ledandet hör kundvärde, personalens välbefinnande, ägarvärde och hållbar utveckling. I studierna i produktionsekonomi förenas ingenjörskunnande och ekonomi samt kunnande i anslutning till ledning av människor och utveckling av organisationer.

Genom studierna i produktionsekonomi lär du dig lösa problem och skapa mervärde på ett kostnadseffektivt och kreativt sätt och med hänsyn till människan. Du får mångsidiga kunskaper och verktyg för att förstå företagslivets möjligheter och utmaningar, företagsstrategier, ledning av både verksamheter och människor, kostnadskalkyler och kvalitet. I examen kombineras produktionsekonomi, grundstudiernas gedigna grund i matematik och naturvetenskaper samt den insikt i andra ingenjörsområden som biämnet för med sig. Produktionsekonomi är ett av Aaltos mest mångsidiga, flexibla och tvärvetenskapliga program och hos oss har du avsevärda möjligheter att rikta din examen enligt dina egna intressen.

Studierna passar dig om det bor en problemlösare inom dig, och du har ett mångsidigt intresse både för breda helheter och för ekonomi, företagsverksamhet och samhället. Produktionsekonomi är för dig om du vill dra nytta av din analytiska, matematisk-naturvetenskapliga kompetens men också är beredd att ta itu med på problem som inte kan lösas på egen hand och villig att även övertyga andra om att problemen och lösningarna på dem är viktiga.

Studiernas uppbyggnad

Den som antagits till ansökningsalternativet produktionsekonomi avlägger teknologie kandidatexamen inom kandidatprogrammet i teknikvetenskap vid Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper med produktionsekonomi som huvudämne.

Innehåll i kandidatprogrammet i teknikvetenskap (180 sp, 3 år)

 • Grundstudier 65 studiepoäng: bl.a. matematik, fysik, programmering, produktionsekonomi, språkstudier och studier med inriktning på det egna huvudämnet
 • Huvudämne 65 studiepoäng, se nedan
 • Biämne 25 studiepoäng: huvudämnesstuderande inom produktionsekonomi väljer teknisk-naturvetenskapligt biämne bland de tekniska högskolornas biämnesutbud på kandidatnivå.
 • Fritt valbara studier 25 studiepoäng

Tilläggsinformation om undervisningsspråket

Undervisningen inom ansökningsalternativet produktionsekonomi ges i huvudsak på finska, delvis även på engelska. En del av undervisningen erbjuds även på svenska.

Karriärmöjligheter

Utbildningsprogrammet utbildar analytiska och innovativa experter som har färdigheter i att utveckla globala teknologiföretag samt teknologibaserade tillväxtföretags verksamhet. Studierna är inriktade på problemlösning och ger mångsidiga färdigheter för entreprenörskap och olika expert- och ledningsuppdrag inom företagsledning, operativ ledning, strategisk planering, företagsekonomi, marknadsföring, försäljning, personalledning, konsultverksamhet, logistik, kvalitetsstyrning och riskhantering.

Unto Rautio

Sysselsättningen bland utexaminerade från Högskolan för teknikvetenskaper

Utexaminerade från Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper har goda förutsättningar för att hitta jobb som motsvarar deras utbildning. På denna sida hittar du information om sysselsättning och karriärutveckling bland utexaminerade.

Högskolan för teknikvetenskaper

Inriktningsalternativ

Den som antagits till studier för teknologie kandidatexamen (TkK, 180 sp, 3 år) får även rätt att avlägga diplomingenjörsexamen (DI, 120 sp, 2 år). Teknologie kandidatexamen avläggs före diplomingenjörsexamen. Det sammanlagda antalet studiepoäng för bägge examina uppgår till 300 sp och den målsatta tiden är 5 år för heltidsstudier.

Studenter i produktionsekonomi fortsätter sina studier vanligtvis i Industrial Engineering and Management -magisterprogram efter avlagd kandidatexamen i teknik. Du kan hitta mer information om detta program och dess huvudämnen på Into -portalen.

Efter avlagd kandidatexamen är det möjligt att under särskilda förutsättningar byta program antingen inom Högskolan för teknikvetenskaper eller till ett annat program som erbjuds vid Aalto-universitetets tekniska högskolor. Till en del DI-program har den studerande direkt rättighet, medan andra DI-program kan förutsätta att den studerande har genomfört biämnesstudier inom programmet i fråga och avklarat kandidatexamen med ett visst medeltal.

Mer information om att fortsätta studera inom ett magisterprogram hittar du i Into-portalen.

Internationalisering

Verksamhetsmiljön vid Aalto-universitetet är internationell, personalen vid institutionen är internationell, och även i kandidatstudierna ingår kurser med internationella studentgrupper.

Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper har satt som mål att alla studerande på något sätt får internationell erfarenhet under studietiden. Genom att studera i utlandet investerar den studerande i sin framtid och i sig själv. Det är också en merit som arbetsgivarna sätter värde på.  Utöver den akademiska nyttan medför studier utomlands ett ökat mentalt och kulturellt kapital, ett internationellt nätverk av kontakter, språkkunskaper och framför allt nya perspektiv på det egna utbildningsområdet. Det du lär dig genom att studera och vistas utomlands behövs inte endast för en internationell karriär utan också på finländska arbetsplatser.

Studerande vid Aalto-universitetet kan få internationella erfarenheter på många olika sätt:

 • åka på utbyte till ett utländskt universitet
 • delta i sommarkurser eller studera vid en sommarhögskola utomlands
 • göra praktik utomlands
 • delta i engelskspråkiga kurser
 • studera språk och interkulturell kommunikation
 • fungera som studerandetutor för utländska studerande vid Aalto-universitetet och delta i internationella aktiviteter som ordnas av studentkåren och gillena vid Aalto-universitetet
 • göra diplomarbetet utomlands
 • söka till ett internationellt program för dubbel examen i DI-skedet

Fortsatta studiemöjligheter

Diplomingenjörsexamen skapar en solid grund för studier som leder till doktorsexamen vid Aalto-universitetet eller något annat universitetet i Finland eller utlandet.

Fokusområden för forskningen

Institutionen för produktionsekonomi bedriver internationellt sett högklassig forskning och undervisning med fokus på hur teknologibaserad affärsverksamhet byggs upp och förändras. Detta granskas ur fyra kompletterande perspektiv: operationer, organisationsledning, strategi och tillväxtföretagande. Institutionen har en gedigen erfarenhet av mångvetenskaplig forskning i samarbete med företag och andra organisationer. Detta är centralt för den betydande samhällspåverkan som den forskning som bedrivs vid institutionen har. Den internationellt sett högklassiga forskningen och de täta kontakterna till näringslivet och till centrala aktörer inom den offentliga sektorn och statens organisationer skapar därtill en grund för vår väl ansedda undervisning.

Samarbete med andra aktörer

Institutionen för produktionsekonomi har breda och täta kontakter till det finländska affärslivet, finländska beslutsfattare och till internationell forskning. De breda nätverken och programmets goda rykte gynnar även de studerandes egna projekt. Därtill bildar institutionen för produktionsekonomi samt dess studerande och alumner en för Finland unik gemenskap, som ordnar mångsidigt program både under studierna och efteråt.

Institutionen hör till det europeiska nätverket Cluster, som förenar program inom produktionsekonomi, och till det nordiska nätverket ScAIEM. Gillet för studerande inom produktionsekonomi, Prodeko, hör till den europeiska organisationen ESTIEM.

Inom ramen för den interna rörligheten inom Aalto-universitetet kan den studerande ansöka om studierätt vid en annan högskola vid Aalto-universitetet. Den studerande kan ansöka om studierätt för en enskild kurs eller studiehelhet (till exempel ett biämne). Det riksomfattande avtalet om flexibel studierätt (JOO-studierätt) berättigar en studerande som har rätt att avlägga examen vid ett finländskt universitet att ansöka om tillfällig rätt att genomföra studier vid ett annat finländskt universitet. Studierna kan innefattas i examen. 

Kontaktuppgifter

Frågor som gäller ansökan till programmet och ansökningsdokument kan sändas till Aalto-universitetets ansökningsservice via adressen [email protected] Information om antagningen av studerande hittar du på det tekniska områdets ansökningssidor.

Frågor som gäller innehållet i studierna i produktionsekonomi kan riktas till planerare Tiina Kerola, [email protected], 050 362 6410.

Bekanta dig med oss

Aalto-yliopisto / Prodekon logo

Prodeko (extern länk)

Tuotantotalouden kilta Prodeko toimii tuotantotalouden opiskelijoiden yhdyssiteenä Tuotantotalouden laitokseen, Aalto-yliopiston ylioppilaskuntaan ja yritysmaailmaan.

Ansökningsperioden har slutat

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat