Utbildningsutbud

Bioinformationsteknologi, teknologie kandidat och diplomingenjör

Aalto-universitetets bioinformationsteknologi är en tvärvetenskaplig huvudämneshelhet där ingenjörsvetenskaper, matematik och datateknik sammanförs för att svara på utmaningar inom bio- och hälsobranschen. Vi utbildar framtida toppvetare som kan främja till exempel diagnosticering, behandling och förebyggande av sjukdomar, rengöring av miljön och förbättring av livskvaliteten.
Aalto University / two students in the Computer Science building /photography Unto Rautio

Examen:

Teknologie kandidat + diplomingenjör

Ansökningsperiod:

17.3.2021 – 31.3.2021

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för elektroteknik

Ansökningsperioden har slutat

Beskrivning av utbildningen

Hälsa och välbefinnande är utan tvekan bland de viktigaste faktorerna i en människas liv. Det revolutionerande hälsoteknologiområdet som öppnat sig vid sidan av det traditionella läkaryrket har redan i flera år varit ett av de snabbast växande områdena inom toppteknologi. Aalto-universitetets bioinformationsteknologi är en tvärvetenskaplig huvudämneshelhet där ingenjörsvetenskaper, matematik och datateknik sammanförs för att svara på utmaningar inom bio- och hälsobranschen. Vi utbildar framtida toppvetare som kan främja till exempel diagnosticering, behandling och förebyggande av sjukdomar, rengöring av miljön och förbättring av livskvaliteten.

Efter en teknologie kandidatexamen med bioinformationsteknik som huvudämne har du följande kunskaper:

 • En stark grundkompetens i naturvetenskaper, programmering och biovetenskaper. Huvudämnet bioinformationsteknologi ger dig förutsättningar att förstå biologiska system och sådana grundteorier och -begrepp som behövs vid anskaffning och hantering av biologisk information samt vid tillämpningar inom medicinsk teknik.

 • Förmåga att tillämpa ett ingenjörsperspektiv på medicinska problem och biologiska system. Inom huvudämnet fördjupar du dig särskilt i levande vävnaders mekanismer och hur information kan mätas från biomolekyler, celler, vävnader, organ och hela människokroppen samt hur denna information kan förädlas till kunskap, produkter och tjänster.

 • Förutsättningar att följa yrkesutvecklingen på området. Du har förutsättningar att följa områdets utveckling och delta i diskussion inom området.

 • Förmåga till vetenskapligt tänkande. Du kan tänka vetenskapligt och även arbeta med vetenskap – du kan söka fram forskningsinformation och arbeta i assisterande forskningsuppgifter för att utveckla din kompetens.

Bekanta dig med oss

Aalto University / students at Aalto University / photo by Aino Huovio

Master's Programme in Life Science Technologies

The Master's Programme in Life Science Technologies educates a new generation of engineers, researchers, entrepreneurs and academicians who are all committed to get people to live healthier lives. Life science technology can, for example, shape and equalize healthcare systems and lower the production costs of medicine.

Utbildningsutbud
Aalto-yliopisto / Inkubion logo

Inkubio

Inkubio on Aalto-yliopiston bioinformaatioteknologian opiskelijoiden ainejärjestö eli kilta. Kilta järjestää jäsenilleen vapaa-ajan toimintaa sekä monenlaisia tapahtumia, ylläpitää yrityssuhteita alan firmoihin ja huolehtii opintoihin liittyvistä asioista.

Utbildningens innehåll

Inom huvudämnet Bioinformationsteknologi fördjupar du dig särskilt i levande vävnaders mekanismer och hur information kan mätas från biomolekyler, celler, vävnader, organ och hela människokroppen samt hur denna information kan förädlas till kunskap och produkter, såsom nya metoder för dosering av mediciner, reservdelar för människan, mätmetoder för processerna i hjärnan eller en ny apparat för behandling av cancer.

Exempel på kurser inom huvudämnet:

 • Biofysik (5 sp)
 • Fysiologi (5 sp)
 • Molekylär- och cellbiologi (5 sp)
 • Kvantfenomen (5 sp)

Studierna i bioinformationsteknologi innefattar föreläsningar, webbföreläsningar, räkneövningar, laboratorieövningar, tentamina och självständiga övningsarbeten, övningsarbeten i grupp samt flexibel distansundervisning. Matematik, elektronik, människans fysiologi och grunderna i kemiska reaktioner ingår i studierna parallellt med programmering och fysik. Under studiernas gång utvecklar du också färdigheter som behövs i arbetslivet, såsom interaktions- och presentationsfärdigheter, problemlösning och slutledning samt projekthantering.

När du antagits till ansökningsalternativet bioinformationsteknologi avlägger du teknologie kandidatexamen inom kandidatprogrammet i elektroteknik och har bioinformationsteknologi som huvudämne. Studierna är en helhet som omfattar följande 180 studiepoäng:

 • Grunstudier (70 sp)
 • Huvudämnesstudier (70 sp)
 • Biämnesstudier (25 sp)
 • Fritt valbara studier (15 sp)

Studiernas uppbyggnad

I huvudämnet förenas specialområdena från tre av Aaltos högskolor (Högskolan för teknikvetenskaper, Högskolan för elektroteknik och Högskolan för kemiteknik): naturvetenskaper, datateknik, elektronik och medicin.  I början av studierna bygger du upp en stark matematisk-naturvetenskaplig grund, varefter du kan fördjupa din sakkunskap inom ett tvärvetenskapligt och innovationsfokuserat område.

När dina studier framskrider får du allt djupare insikter i biologins värld: du bekantar dig med fysiologi, cellbiologi, molekylärbiologi, biofysik och biokemi. I enlighet med programmets tvärvetenskapliga principer är även programmering ständigt närvarande i studierna.

Bekanta dig närmare med huvudämnesstudierna i bioinformationsteknologi i studieguiden.

Fortsatta studiemöjligheter

Som antagen till att avlägga teknologie kandidatexamen (TkK, 180 studiepoeng, 3 år) får den studerande studierätt att avlägga också diplomingenjörsexamen (DI, 120 studiepoeng, 2 år). Efter att ha slutfört tenknologie kandidatexamen, försatter studerande vid bioinformationsteknologi typiskt sina studier till magisterprogrammet Life Science Technologies. I magisterprogrammet kan du specialisera dig inom ett av följande huvudämnen:

 • Bioinformatics and Digital Health
 • Biomedical Engineering
 • Biosensing and Bioelectronics
 • Biosystems and Biomaterials Engineering
 • Complex Systems
 • Human Neuroscience and Technology

De valfria kurserna i kandidatprogrammet stöder dessa specialområden. Du kan alltså småningom börja specialisera dig redan i kandidatskedet.

Möjliga karriärvägar finns också inom flera andra magisterprogram vid Aalto-universitetet, såväl vid Högskolan för elektroteknik som vid Aalto-universitetets andra högskolor. En avlagd diplomingenjörsexamen ger behörighet att ansöka om studier till doktorsexamen.

Aalto University / students at Aalto University / photo by Aino Huovio

Master's Programme in Life Science Technologies

The Master's Programme in Life Science Technologies educates a new generation of engineers, researchers, entrepreneurs and academicians who are all committed to get people to live healthier lives. Life science technology can, for example, shape and equalize healthcare systems and lower the production costs of medicine.

Utbildningsutbud

Internationalisering

Högskolan för elektroteknik erbjuder mångsidiga möjligheter till utbyte på olika håll i världen. Det är lätt att inkludera utbytesstudier i kandidatexamen till exempel i form av en internationell biämneshelhet. Verksamhetsmiljön vid Aalto-universitetet är internationell och även i kandidatstudierna ingår kurser med internationella studentgrupper.

Den ökade internationaliseringen bland de studerande främjar Aalto-universitetets utveckling till ett universitet i världsklass och stöder universitetets målsättning att bygga en bättre värld och utveckla den nationella konkurrenskraften. Aalto-universitetet uppmuntrar ett genuint internationellt och mångkulturellt forsknings- och utbildningssamfund, där internationell rörlighet är en del av vardagen.

Aalto-universitetet välkomnar årligen tusentals internationella examens- och utbytesstuderande. De inkluderas i Aaltos mångfaldiga gemenskap såväl via studierna som via fritidsevenemang, aktiviteter och fester.  Aktiv tutorverksamhet hjälper utländska studerande anpassa sig till vardagen i Otnäs och till den nordiska kulturen – och är förstås också ett utmärkt sätt för sig att lära känna utbytesstuderandena bättre.

Mångvetenskaplighet

Aalto-universitetet är känt som en föregångare för mångvetenskapliga studier som kombinerar vetenskap, ekonomi, teknik och konst. Vårt livliga campus och de valfria kurserna sammanför effektivt studerande från olika områden. Denna ofta spontana mångvetenskaplighet är som gjord för att skapa nya idéer och sammanföra människor som inspireras av dem, med nya vänskapsband, nyttiga nätverk och till och med nya företag som resultat.

Ansökningsalternativet bioinformationsteknologi är gemensamt för tre högskolor vid Aalto-universitetet (Teknikvetenskaper, Elektroteknik och Kemiteknik) och förenar specialområdena vid dessa högskolor. Området i sig är redan mångvetenskapligt: högklassig medicinsk forskning och ingenjörskunnande i världsklass möjliggör ekosystem av innovation och affärsverksamhet. 

När du avlägger kandidatexamen har du tillgång till hela Aaltos kursutbud, och kan fritt välja ett biämne och valfria studiehelheter. Om du vill kan du också dra nytta av ett annat finländskt universitets kursutbud via ett JOO-avtal.

Karriärmöjligheter

Hälsoteknologi står redan för över hälften av Finlands högteknologiska export och är även en av de få betydande industrigrenar som har vuxit och internationaliserats oberoende av konjunkturer. Den tvärvetenskaplighet som präglar studierna i bioinformationsteknologi öppnar flera olika karriärstigar för de studerande.  Efter utexamineringen arbetar diplomingenjörer som bl.a. produktutvecklare, experter och projektchefer i företag inom hälso- och välfärdsteknologin. Många avancerar till olika slags chefsuppgifter under sin karriär. Bland arbetsgivarna finns såväl stora internationella hälsoteknologifirmor som små startup-företag. Kompetensutveckling är en väsentlig del av sakkunskapen inom bioinformationsteknologi och en del av de utexaminerade fortsätter sina studier ända fram till doktorsexamen.

Aalto-universitetet erbjuder utmärkta karriärtjänster som stöder sysselsättning både i Finland och utomlands. Aalto har också en mycket aktiv företagargemenskap som kan hjälpa dig grunda ett eget företag.

Unto Rautio

Sysselsättningen bland utexaminerade från Högskolan för elektroteknik

Utexaminerade från Aalto-universitetets högskola för elektroteknik har goda förutsättningar för att hitta jobb som motsvarar deras utbildning. På denna sida hittar du information om sysselsättning och karriärutveckling bland utexaminerade.

Högskolan för elektroteknik

Tilläggsinformation om undervisningsspråket

Undervisningen inom teknologie kandidatexamen ges i huvudsak på finska, delvis även på engelska. En del av undervisningen erbjuds även på svenska. Undervisningen inom diplomingenjörsexamen ges i huvudsak på engelska.

Kontaktuppgifter

Frågor som gäller ansökan till ansökningsalternativet och ansökningsdokument kan sändas till Aalto-universitetets ansökningsservice via adressen [email protected]. Information om antagningen av studerande hittar du på det tekniska områdets ansökningssidor.

Frågor som gäller innehållet i studierna i bioinformationsteknologi kan riktas till planerare Tuula Noponen, [email protected], 050 408 1024.

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar

Ansökningsperioden har slutat

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat