Utbildningsutbud

Bioinformationsteknologi, teknologie kandidat och diplomingenjör

Inom bioinformationsteknologin använder man sig av ingenjörsvetenskaper, matematik och datateknik för att lösa problem inom bio-och hälsovårdsbranschen. Inom utbildningsprogrammet får den studerande kännedom om mekanismerna bakom de levande vävnaderna samt hur man kan få information från biomolekyler, celler, vävnader, organ och hela den mänskliga kroppen och hur denna information kan omvandlas till kunskap och produkter, såsom nya metoder för dosering av mediciner, reservdelar för människan, mätmetoder för processerna i hjärnan eller en ny apparat för behandling av cancer.
Aalto University / two students in the Computer Science building /photography Unto Rautio

Examen:

Teknologie kandidat + diplomingenjör

Ansökningsperiod:

18.3.2020 – 1.4.2020

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för elektroteknik

Ansökningsperioden har slutat

Mål för utbildningen

Inom bioinformationsteknologin använder man sig av ingenjörsvetenskaper, matematik och datateknik för att lösa problem inom bio-och hälsovårdsbranschen. Inom utbildningsprogrammet får den studerande kännedom om mekanismerna bakom de levande vävnaderna samt hur man kan få information från biomolekyler, celler, vävnader, organ och hela den mänskliga kroppen och hur denna information kan omvandlas till kunskap och produkter, såsom nya metoder för dosering av mediciner, reservdelar för människan, mätmetoder för processerna i hjärnan eller en ny apparat för behandling av cancer.

Växelverkan mellan flera traditionella ingenjörsområden gör studierna tvärvetenskapliga. Målet för utbildningen är att den studerande utvecklar en stark grundkompetens i naturvetenskaper, programmering och biovetenskaper. Huvudämnet bioinformationsteknologi erbjuder den studerande grundläggande insikter i biologiska system och sådana grundteorier och -begrepp som behövs vid anskaffning och hantering av biologisk information och vid tillämpningar inom medicinsk teknik. Efter slutförda studier har den studerande goda förutsättningar för att utveckla sitt kunnande på så sätt att hen senare kan närma sig medicinska problem och biologiska system ur ingenjörsperspektiv samt sköta krävande uppgifter inom forskning och planering.

Efter slutförda studier kan den studerande fungera i en branschövergripande grupp även i en internationell verksamhetsmiljö.

Utbildningens innehåll

Studierna i bioinformationsteknologi innefattar föreläsningar, räkneövningar, laboratorieövningar, tentamina och självständiga övningsarbeten samt övningsarbeten i grupp. Matematik, elektronik, människans fysiologi och grunderna i kemiska reaktioner ingår i studierna parallellt med programmering och fysik. Under studiernas gång utvecklar den studerande dessutom sådana färdigheter som behövs i arbetslivet, såsom interaktions- och presentationsfärdigheter, problemlösning och slutledning samt projekthantering. I examen ingår grundstudier som är gemensamma för kandidatprogrammet, huvudämnesstudier, biämnesstudier och fritt valbara studier.

Studiernas uppbyggnad

Studierna består av:

 • grundstudier som omfattar 70 studiepoäng,
 • huvudämnesstudier som omfattar 60 studiepoäng,
 • ett biämne som omfattar 25 studiepoäng och
 • fritt valbara studier som omfattar 25 studiepoäng.

Grundstudierna utgör grunden för ingenjörskunnandet och skapar även grunden för huvudämnesstudier inom det egna området.

 • Matematik 27 sp
 • Fysik 10 sp
 • Programmering 10 sp
 • Mätning av biologiska fenomen 8 sp
 • Grunderna i signalbehandling 5 sp
 • Språk 5 sp
 • Allmänbildande och tvärvetenskapliga studier 5 sp

Kurserna i huvudämnet bildar kärnan i studierna.

 • Datavetenskap 10 sp
 • Organisk och fysikalisk kemi 10 sp
 • Kvant- och biofysik samt materialvetenskap 15 sp
 • Fysiologi samt cell- och molekylärbiologi 10 sp
 • Elektroteknik och elektronik 5 sp
 • Kandidatarbete och seminarium 10 sp

Bekanta dig närmare med huvudämnesstudierna i bioinformationsteknologi i studieguiden.

Val av huvudämne

Den som antagits till ansökningsalternativet bioinformationsteknologi avlägger teknologie kandidatexamen inom kandidatprogrammet i elektroteknik och har bioinformationsteknologi som huvudämne. Ansökningsalternativet bioinformationsteknologi är gemensamt för tre högskolor vid Aalto-universitetet (Teknikvetenskaper, Elektroteknik och Kemiteknik) och förenar specialområdena vid dessa högskolor.

Tilläggsinformation om undervisningsspråket

Undervisningen inom ansökningsalternativet bioinformationsteknologi ges i huvudsak på finska, delvis även på engelska. En del av undervisningen erbjuds även på svenska.

Karriärmöjligheter

Bioinformationsteknologi är framtidens bransch, som är under ständig framväxt. Kännetecknande för branschen är att nya innovationer och företag som baserar sig på dessa innovationer uppstår kontinuerligt. Hälsoteknologi är Finlands största högteknologiska exportområde och även en av de få betydande industrigrenar som har vuxit och internationaliserats trots konjunkturerna.

Den tvärvetenskaplighet som präglar studierna i bioinformationsteknologi medför ett brett tillämpningsområde. Efter utexamineringen arbetar diplomingenjörerna som bl.a. produktutvecklare, experter och projektchefer i företag inom hälso- och välfärdsteknologin. Många avancerar till olika slags ledningsuppgifter under sin karriär. Kompetensutveckling är en väsentlig del av sakkunskapen inom bioinformationsteknologi och en del av de utexaminerade fortsätter sina studier ända fram till doktorsexamen.

Fortsatta studiemöjligheter

En slutförd examen ger behörighet att fortsätta studera till diplomingenjör. Den som antagits till studier för teknologie kandidatexamen (TkK, 180 sp) får även rätt att avlägga diplomingenjörsexamen (DI, 120 sp).

Efter att ha slutfört huvudämnesstudierna inom bioinformationsteknologi kan den studerande fortsätta sina studier i magisterprogrammet Life Science Technologies. Inom programmet är det möjligt att inrikta dig på bland annat biologisk kemi, bioinformatik, biomaterial, biofysik, medicinsk avbildning, bioelektronik eller neurokognitiv databehandling. Efter kandidatexamen är det även möjligt att enligt eget intresse fortsätta studierna inom många andra magisterprogram vid Aalto-universitetet.

Internationalisering

Högskolan för elektroteknik erbjuder de studerande mångsidiga möjligheter till utbyte på olika håll i världen. Det är lätt att inkludera utbytesstudier i kandidatexamen till exempel i form av en internationell biämneshelhet. Verksamhetsmiljön vid Aalto-universitetet är internationell. I kandidatstudierna ingår kurser med internationella studentgrupper, och den studerande kan även skaffa sig internationella erfarenheter genom att bli studerandetutor för utländska studerande.

Kontaktuppgifter

Frågor som gäller ansökan till programmet och ansökningsdokument kan sändas till Aalto-universitetets ansökningsservice via adressen [email protected] Information om antagningen av studerande hittar du på det tekniska områdets ansökningssidor.

Frågor som gäller innehållet i studierna i bioinformationsteknologi kan riktas till planerare Tuula Noponen, [email protected], 050 408 1024.

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar

Bekanta dig med oss

Aalto-yliopisto / Inkubion logo

Inkubio

Inkubio on Aalto-yliopiston bioinformaatioteknologian opiskelijoiden ainejärjestö eli kilta. Kilta järjestää jäsenilleen vapaa-ajan toimintaa sekä monenlaisia tapahtumia, ylläpitää yrityssuhteita alan firmoihin ja huolehtii opintoihin liittyvistä asioista.

Aalto University / students at Aalto University / photo by Aino Huovio

Master's Programme in Life Science Technologies

The Master's Programme in Life Science Technologies offers a multidisciplinary curriculum focusing on important technologies for current and future biomedical research.

Utbildningsutbud

Ansökningsperioden har slutat

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat