Utbildningsutbud

Bioinformationsteknologi, teknologie kandidat och diplomingenjör

Hälsa och välbefinnande är utan tvekan bland de viktigaste faktorerna i en människas liv. Det revolutionerande hälsoteknologiområdet som öppnat sig vid sidan av det traditionella läkaryrket har redan i flera år varit ett av de snabbast växande områdena inom toppteknologi. Vi utbildar framtida toppvetare som kan främja till exempel diagnosticering, behandling och förebyggande av sjukdomar, rengöring av miljön och förbättring av livskvaliteten.
Aalto University / two students in the Computer Science building /photography Unto Rautio

Examen:

Teknologie kandidat + diplomingenjör

Ansökningsperiod:

13.3.2024 – 27.3.2024

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för elektroteknik

Ansökan till kandidatutbildningar

Vill du höra mer om studierna?

Under det virtuella evenemanget, Elektroteknikens dag, diskuterade elektroteknikstudenterna särskilt studierna och studentlivet vid Aalto-universitetet. Nu kan du titta på inspelningen (på finska)!
 

Sähkötekniikan päivän studio

Nu kan du titta på inspelningen från Elektroteknikens dag

Under evenemanget diskuterade vi studierna och karriärmöjligheterna på det elektrotekniska området.

Nyheter

Utbildningens beskrivning

Aalto-universitetets bioinformationsteknologi är en tvärvetenskaplig huvudämneshelhet där ingenjörsvetenskaper, matematik och datateknik sammanförs för att svara på utmaningar inom bio- och hälsobranschen.

Efter en teknologie kandidatexamen med bioinformationsteknik som huvudämne har du följande kunskaper:

 • En stark grundkompetens i naturvetenskaper, programmering och biovetenskaper. Huvudämnet bioinformationsteknologi ger dig förutsättningar att förstå biologiska system och sådana grundteorier och -begrepp som behövs vid anskaffning och hantering av biologisk information samt vid tillämpningar inom medicinsk teknik.
 • Förmåga att tillämpa ett ingenjörsperspektiv på medicinska problem och biologiska system. Inom huvudämnet fördjupar du dig särskilt i levande vävnaders mekanismer och hur information kan mätas från biomolekyler, celler, vävnader, organ och hela människokroppen samt hur denna information kan förädlas till kunskap, produkter och tjänster.
 • Förutsättningar att följa yrkesutvecklingen på området. Du har förutsättningar att följa områdets utveckling och delta i diskussion inom området.
 • Förmåga till vetenskapligt tänkande. Du kan tänka vetenskapligt och även arbeta med vetenskap – du kan söka fram forskningsinformation och arbeta i assisterande forskningsuppgifter för att utveckla din kompetens.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för teknologie kandidatexamen är huvudsakligen finska, delvis även engelska. En del av undervisningen erbjuds även på svenska. I diplomingenjörsstudierna är engelska det huvudsakliga undervisningsspråket.

Studiernas uppbyggnad

I huvudämnet förenas specialområdena från tre av Aaltos högskolor (Högskolan för teknikvetenskaper, Högskolan för elektroteknik och Högskolan för kemiteknik): naturvetenskaper, datateknik, elektronik och tekniska tillämpningsområden inom medicin. I början av studierna bygger du upp en stark matematisk-naturvetenskaplig grund, varefter du kan fördjupa din sakkunskap inom ett tvärvetenskapligt och innovationsfokuserat område.

När dina studier framskrider får du allt djupare insikter i biologins värld: du bekantar dig med fysiologi, cellbiologi, molekylärbiologi, biofysik och biokemi. I enlighet med programmets tvärvetenskapliga principer är även programmering ständigt närvarande i studierna.

> Bekanta dig med huvudämnesstudierna i studieguiden!

Inom huvudämnet bioinformationsteknologi fördjupar du dig särskilt i levande vävnaders mekanismer och hur information kan mätas från biomolekyler, celler, vävnader, organ och hela människokroppen samt hur denna information kan förädlas till kunskap och produkter, såsom nya metoder för dosering av mediciner, reservdelar för människan, mätmetoder för processerna i hjärnan eller en ny apparat för behandling av cancer.

Exempel på kurser inom huvudämnet:

 • Biofysik (5 sp)
 • Fysiologi (5 sp)
 • Molekyl- och cellbiologi (5 sp)
 • Machine Learning (5 sp)
 • Kvantfenomen (5 sp)

Studierna i bioinformationsteknologi innefattar föreläsningar, webbföreläsningar, räkneövningar, laboratorieövningar, tentamina och självständiga övningsarbeten, övningsarbeten i grupp samt flexibel distansundervisning. Matematik, elektronik, människans fysiologi och grunderna i kemiska reaktioner ingår i studierna parallellt med programmering och fysik. Under studiernas gång utvecklar du också färdigheter som behövs i arbetslivet, såsom interaktions- och presentationsfärdigheter, problemlösning och slutledning samt projekthantering.

Studierna är en helhet som omfattar följande 180 studiepoäng:

 • Grundstudier (70 sp)
 • Huvudämnesstudier (70 sp)
 • Biämnesstudier (25 sp)
 • Fritt valbara studier (15 sp)
Kandidatprogrammet i elektroteknik
Venla Kaislo Sähkötekniikan päivä -tapahtumassa. Kuva: Filmbutik.

Studerande Venla Kaislo: Jag väntar ivrigt på allt som jag kommer att få göra i framtiden

Venla, som är första årets studerande i bioinformationsteknik, är överraskad av hur aktivt studentlivet vid Aalto-universitetet är.

Nyheter
Opiskelija Reetta Kälvälä, kuva: Markus Toivonen

Studenten Reetta Kälvälä vill utveckla bättre cancervård med teknikens hjälp

Reetta som studerar bioinformationsteknologi tycker att studierna vid universitetet är lättare än vid gymnasiet eftersom hon bättre kan styra över sin tid.

Nyheter
Bioinformaatioteknologian opiskelija Silva Robbins teekkarilakissa. Kuva: Markus Toivonen

Studeranden Silva Robbins: Läkare är inte det enda alternativet för den som är intresserad av medicin

Silva som studerar bioinformationsteknologi deltar aktivt i studentlivet. Hon tycker Otnäs campus är unikt eftersom det är en smältdegel för olika områden och deras studentkulturer.

Nyheter
Aalto University / First year master’s student Oskari Lehtonen / photo: Linda Koskinen

I kandidatprogrammet för bioinformationsteknologi löser man uppgifter tillsammans och det är det bästa

Tack vare det breda kursutbudet och den fria rörligheten mellan högskolorna kunde Oskari Lehtonen fördjupa sig i de ämnen som intresserade honom mest.

Nyheter

Inriktningsalternativ

När du antas till studier för teknologie kandidatexamen (TkK, 180 sp) får du även rätt att avlägga diplomingenjörsexamen (DI, 120 sp). Huvudämnesstuderande i bioinformationsteknologi fortsätter i regel till magisterprogrammet Life Science Technologies när de har avlagt teknologie kandidatexamen. I magisterprogrammet kan du specialisera dig inom ett av följande huvudämnen:

 • Bioinformatics and Digital Health
 • Biomedical Engineering
 • Biosensing and Bioelectronics
 • Biosystems and Biomaterials Engineering
 • Complex Systems
 • Human Neuroscience and Technology.

De valfria kurserna i kandidatprogrammet stöder dessa specialområden. Du kan alltså småningom börja specialisera dig redan i kandidatskedet.

> Bekanta dig närmare med magisterprogrammet Master´s Programme in Life Science Technologies!

Du kan även fortsätta studierna inom flera andra magisterprogram som erbjuds vid Högskolan för elektroteknik eller någon annan högskola vid Aalto-universitetet. En diplomingenjörsexamen ger dig behörighet att söka till doktorandstudier i teknologi.

Aalto University / students at Aalto University / photo by Aino Huovio

Life Science Technologies - Master of Science (Technology)

Magisterprogrammet Master's Programme in Life Science Technologies utbildar en ny generation av ingenjörer, forskare och entreprenörer som är engagerade i att förbättra människors hälsa och välbefinnande. Programmet fokuserar starkt på de tekniska aspekterna av biovetenskap och har stark anknytning till forskningen i världsklass vid Aalto-universitetet inom analys och modellering av biologiska data, bioinformatik, bioelektronik, bioavkänning, biomedicinsk teknik, mänsklig neurovetenskap och neuroteknik, biomaterialteknik och syntetisk biologi.

Utbildningsutbud
Heli Julkunen seisoo talvisessa maisemassa ja katsoo hymyillen pois kamerasta. Hänellä on päällään valkoinen talvitakki ja taustalla näkyy sumua, puita ja lumihankia.

Den som studerat datateknik kan tillämpa artificiell intelligens till exempel för att utveckla bättre cancerbehandlingar

För sitt diplomarbete utvecklade Heli Julkunen en maskininlärningsmetod som förutspår hur olika läkemedelskombinationer dödar cancerceller. Nu arbetar hon som dataforskare och utvecklar förebyggande hälsovård.

Nyheter

Internationell verksamhet

Högskolan för elektroteknik erbjuder mångsidiga möjligheter till utbyte på olika håll i världen. Det är lätt att inkludera utbytesstudier i kandidatexamen till exempel i form av en internationell biämneshelhet. Koordinatorn för utbytesstudier ger dig anvisningar och råd för att välja utbytesmål och utbytesperioder stöds med stipendier. Studentutbytet är tätt integrerat i utbildningsprogrammet så att tröskeln för att åka på utbyte ska vara så låg som möjligt.

Aalto-universitetet välkomnar årligen tusentals internationella examens- och utbytesstuderande av ungefär 90 olika nationaliteter. De inkluderas i Aaltos mångfaldiga gemenskap såväl via studierna som via fritidsevenemang, aktiviteter och fester. Ett utmärkt sätt att lära känna internationella studerande är att delta i tutorverksamheten. Tutorer vägleder nya studerande och hjälper dem anpassa sig till vardagen och studierna i Otnäs.

Alla magisterprogram vid högskolan för elektroteknik är engelskspråkiga och internationella. Cirka 40 % av undervisnings- och forskningspersonalen vid Aalto är från andra länder än Finland.

Möjlighet till fortsatta studier

En diplomingenjörsexamen ger dig behörighet att söka till doktorandstudier i teknologi både vid Aalto-universitetet och vid högklassiga utländska universitet. En doktorsexamen är i regel en fördel om du har tänkt ansöka om en ledande position vid ett högteknologiföretag (t.ex. teknologidirektör).

Karriärmöjligheter

Hälsoteknologi står redan för över hälften av Finlands högteknologiska export och är även en av de få betydande industrigrenar som har vuxit och internationaliserats oberoende av konjunkturer. Den tvärvetenskaplighet som präglar studierna i bioinformationsteknologi öppnar flera olika karriärstigar för de studerande. Efter utexamineringen arbetar diplomingenjörer som bl.a. produktutvecklare, experter och projektchefer i företag inom hälso- och välfärdsteknologin. Många avancerar till olika slags chefsuppgifter under sin karriär. Bland arbetsgivarna finns såväl stora internationella hälsoteknologifirmor som små startup-företag. Kompetensutveckling är en väsentlig del av sakkunskapen inom bioinformationsteknologi och en del av de utexaminerade fortsätter sina studier ända fram till doktorsexamen. Flera startup-företag har grundats av personer som studerat bioinformationsteknologi, vissa efter diplomingenjörsexamen och vissa efter doktorsexamen.

Aalto-universitetet erbjuder utmärkta karriärtjänster som stöder sysselsättning både i Finland och utomlands. Aalto har också en mycket aktiv företagargemenskap som kan hjälpa den studerande grunda ett eget företag.

Unto Rautio

School of Electrical Engineering graduates in working life

School of Electrical Engineering Master's graduates are successful in finding jobs corresponding to their education. On this page you can find information on job titles, job sectors and career development of our graduates.

School of Electrical Engineering

Tyngdpunkter inom forskning

Studierna och forskningen inom området bioinformationsteknologi fokuserar på teknologi för hälsa och välbefinnande vid högskolorna för teknikvetenskaper, elektroteknik och kemiteknik. Centrala forskningsområden är bl.a. diagnostik och relaterad sensorteknologi, biokompatibla material, hjärnforskning och utveckling av apparater för den, bioinformatik och sjukdomsmekanismer, nätverksforskning samt medicinska avbildnings- och behandlingsteknologier.

Samarbete med andra aktörer

Aalto-universitetet är känt som en föregångare för mångvetenskapliga studier som kombinerar vetenskap, ekonomi, teknik och konst. En teknologie kandidatexamen stöder multidisciplinära möjligheter framför allt genom flexibilitet. Du kan välja både ditt biämne och flera enskilda valfria kurser även från det ekonomiska och det konstnärliga området.

Otnäs campus omges av företag, startup-företag och teknologiparker. Samarbetet med dessa aktörer är intensivt redan i början av studierna genom företagssamarbetskurser samt eventuella praktikperioder och sommarjobb. Vårt livliga campus sammanför människor med nya vänskapsband, nyttiga nätverk och till och med nya företag som resultat.

I samband med Aalto-universitetet verkar hundratals olika studentklubbar och -organisationer som ordnar evenemang med anknytning till kultur, sport och andra hobbyer. Ämnesföreningen eller gillet erbjuder studerande phuxfostran samt kultur- och sportevenemang, företagsbesök och fester som motvikt till studierna.

Ansökningsalternativet bioinformationsteknologi är gemensamt för tre högskolor vid Aalto-universitetet (teknikvetenskaper, elektroteknik och kemiteknik) och förenar specialområdena vid dessa högskolor. Området i sig är redan mångvetenskapligt. Högklassig medicinsk forskning (till exempel i samarbete med den närliggande Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet) och ingenjörskunnande i världsklass möjliggör ekosystem av innovation och affärsverksamhet.

Inkubio 20 dokumentärfilm

För att hedra sitt jubileumsår gjorde gillet för bioinformationsteknologistuderarna en studentdriven dokumentär om dess historia, utveckling och medlemmar.

Se dokumentären (på finska)
Inkubio 20
Student guide illustration, supporting your studies

Kombinera tävlingsidrott och studier vid Aalto

Aalto-universitetet har förbundit sig att stödja möjligheten att kombinera idrott och studier för studerande som hör till huvudstadsregionens idrottsakademi Urhea och att beakta de utmaningar och specialbehov som en idrottskarriär för med sig.

Stöd för studierna

Kontakt information

Aalto-universitetets ansökningsservice

Frågor som gäller ansökan till programmet och ansökningsdokument kan sändas till Aalto-universitetets ansökningsservice:

[email protected]

Lärandetjänster vid Högskolan för elektroteknik

Frågor som gäller innehållet i studierna kan riktas till lärandetjänster vid Högskolan för elektroteknik:

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: