Utbildningsutbud

Datateknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Som diplomingenjör i datateknik får du vara med om att bygga upp världsomvälvande teknik som förändrar människans vardag.
Aalto University / Students standing in a staircase / Photography Aino Huocio

Examen:

Teknologie kandidat + diplomingenjör

Ansökningsperiod:

16.3.2022 – 30.3.2022

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för teknikvetenskaper

Ansökningsperioden har slutat

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar

Utbildningens beskrivning

Kandidatstudierna i datateknik ger den studerande bred kännedom om grunderna inom området datateknik. Hen lär sig att kontinuerligt anamma ny information och kreativt tillämpa den nyaste tekniken för varierande databehandlingsuppgifter. Studierna motsvarar en internationell grundexamen i computer science. Kandidatstudierna bildar även en grund för diplomingenjörsstudier i datateknik, där den studerande fördjupar sig i ett valfritt specialområde.

Centrala teman inom datateknik är programvara, behandling av digital information samt människan som användare och utvecklare av datatekniska tjänster. Det första målet för kandidatstudierna är gedigna färdigheter i programmering — till detta hör bland annat förmåga att precisera uppgifter inom databehandling som konkreta problem, lösa dem algoritmiskt och förverkliga lösningen i form av ett datorprogram. I studierna bekantar hen sig med begrepp, fenomen och lagbundenheter inom databehandling samt de centrala byggstenarna för programvarusystem, såsom databaser, nättjänster, användargränssnitt, maskininlärning, hantering av data samt datasäkerhetsteknik. Behärskning av dessa grunder gör det möjligt att lösa problem systematiskt och skapa datasystem på ett kreativt sätt. Samtidigt lär sig den studerande att analysera användarens och kundens behov, behärska metoder inom produktion av programvara och förstå livscykeln hos produkter och tjänster, även ur perspektivet för hållbar utveckling.

Under diplomingenjörsstudierna utvecklas den studerande till en expert inom ett specialområde hen själv väljer. Undervisningen grundar sig på vetenskaplig forskning och de nyaste metoderna inom områdets industri. Eftersom det är fråga om en ingenjörsvetenskap, kombineras det teoretiska innehållet alltid med tillämpningar och produktutvecklingsfärdigheter. Centrala kompetenser hos de utexaminerade är förmågan att tillämpa vetenskaplig information och vetenskapliga metoder, att kontinuerligt följa utvecklingen på området och att ta ansvar för utvecklingen av ny teknik. De utexaminerade kan arbeta med de mest krävande uppgifterna på området inom produktutveckling och i expertroller. Diplomingenjörsexamen ger även de utexaminerade förutsättningar för vetenskapliga fortsättningsstudier.

Sökande till kandidatprogrammet behöver inte kunna datateknik på förhand: studierna i programmering och andra basfärdigheter kan inledas alldeles från början. På området behövs flera typer av människor: experter som fokuserar på datorer, kreativa individer och personer med ett mångsidigt intresse för vad människor behöver, för teamarbete och för affärsverksamhet.

Undervisningsspråk

Huvudsakligen på finska, delvis på engelska. En del av undervisningen erbjuds även på svenska.

I diplomingenjörsstudierna (magisterstudierna) är engelska det huvudsakliga undervisningsspråket.

Studiernas uppbyggnad

Den som antagits till ansökningsalternativet datateknik avlägger teknologie kandidatexamen inom kandidatprogrammet vid Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper.

Nedan presenteras huvudämnets kurser i stora drag. Närmare undervisningsplaner kan du läsa här.

Det teknisk-vetenskapliga kandidatprogrammet (180 sp, 3 år)
Innehåll

 • Grundstudier 65 studiepoäng: matematik, fysik, grunderna i programmering, ekonomi, språkstudier.
 • Huvudämnesstudier 75 studiepoäng: det egna områdets centrala innehåll, projektkurser, kandidatarbete.
 • Biämnesstudier 20–25 studiepoäng: De flesta ämnen inom teknik och ekonomi vid Aalto-universitetet kan fritt väljas som biämne. Ansökan till biämnesstudier inom konst görs separat. Den studerande kan även genomföra biämnesstudier vid ett annat finländskt universitet eller som utbytesstudier utomlands.
 • Fritt valbara studier 15–20 studiepoäng.

Huvudämnesstudier i datateknik

Obligatoriska studier:

 • Programmering 1–2 och Programmeringsstudio 1–2
 • Databaser
 • Data Structures and Algorithms
 • Software Project 1–2
 • Theory of Computation
 • Användarcentrerat produktutvecklingsprojekt
 • Kandidatarbete och seminarium.

Valfria kurser:

 • Computer Graphics
 • Human Computer Interaction
 • Machine Learning
 • Operating Systems
 • Web Software Development
 • Information Security
 • Software Engineering
 • Programming Parallel Computers
 • Datornät
 • Linear Algebra
 • Computer Graphics

Bekanta dig med de mångsidiga alternativen för diplomingenjörsskedet här.

Inriktningsalternativ

Den som antagits till studier för teknologie kandidatexamen (TkK, 180 sp, 3 år) får även rätt att avlägga diplomingenjörsexamen (DI, 120 sp, 2 år). Teknologie kandidatexamen ska avläggas före diplomingenjörsexamen. Det sammanlagda antalet studiepoäng för bägge examina uppgår till 300 sp och den målsatta tiden är 5 års studier på heltid.

Inom Högskolan för teknikvetenskaper, och även till andra tekniska högskolor i Aalto universitetet, är det möjligt att under vissa villkor flytta över till ett annat program efter att man avlagt kandidatexamen. Till vissa diplomingenjörsprogram kan man byta direkt och till andra krävs att man avlagt ett biämne inom programmet och att man avlagt kandidatexamen med ett visst medeltal.

Mer information om att fortsätta studera inom ett magisterprogram hittar du i här.

Internationell verksamhet

Verksamhetsmiljön vid Aalto-universitetet är internationell, personalen vid institutionen är internationell, och även i kandidatstudierna ingår kurser med internationella studentgrupper.

Aalto-studerande kan få internationella erfarenheter på många sätt:

• åka på utbyte till ett utländskt universitet
• studera på sommarkurser eller i en sommarhögskola utomlands
• praktisera utomlands
• ta engelskspråkiga kurser
• studera språk och interkulturell kommunikation
• verka som studerandetutor för utländska studerande på Aalto-universitetet (kallas på finska för kv-ISOt) och delta i Aalto-universitetets studentkår och gillenas internationella verksamhet.
• göra diplomarbetet utomlands
• söka till ett internationellt dubbelexamensprogram i DI-skedet

Möjlighet till fortsatta studier

Diplomingenjörsexamen skapar en solid grund för studier som leder till doktorsexamen vid Aalto-universitetet eller något annat universitetet i Finland eller utlandet.

Karriärmöjligheter

Efter teknologie kandidatexamen är den studerande sakkunnig inom IT-branschen och kan arbeta till exempel med basuppgifter inom programvaroutveckling. De flesta studerande fortsätter dock sina studier till diplomingenjörsexamen.

Diplomingenjörer i datateknik kan ha mycket varierande uppgifter under sina karriärer. Typiska första arbetsplatser är produktutveckling vid programvaru- och telekommunikationsföretag, projektledarskap samt expertuppgifter inom industrin och den offentliga förvaltningen. De flesta har redan en arbetsplats och arbetserfarenhet när de utexamineras. De flesta arbetar i dagens läge inom små och medelstora tillväxtföretag. Många blir även företagare själv.

Unto Rautio

Sysselsättningen bland utexaminerade från Högskolan för teknikvetenskaper

Utexaminerade från Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper har goda förutsättningar för att hitta jobb som motsvarar deras utbildning. På denna sida hittar du information om sysselsättning och karriärutveckling bland utexaminerade.

Högskolan för teknikvetenskaper

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningen vid institutionen för datateknik är indelad i tolv forskningsområden:

 • Algorithms and theoretical computer science
 • Artificial intelligence and machine learning
 • Complex systems
 • Computational life sciences
 • Computing education research and educational technology
 • Computing systems
 • Digital ethics, society and policy
 • Human-computer interaction and design
 • Large-scale computing and data analysis
 • Security and privacy
 • Software and service engineering
 • Visual computing

Samarbete med andra aktörer

Aalto-universitetet är känt som en föregångare för mångvetenskapliga studier som kombinerar vetenskap, ekonomi, teknik och konst. Vårt livliga campus och de valfria kurserna sammanför effektivt studerande från olika områden. Denna är som gjord för att skapa nya idéer och sammanföra människor som inspireras av dem, med nya vänskapsband, nyttiga nätverk och till och med nya företag som resultat.

När du studerar datateknik kan du välja kurser ur hela Aaltos kursutbud. Om du vill kan du inkludera kurser som inte hör till din högskola eller ditt område i din examen. Via ett JOO-avtal kan du också genomföra studier vid vilket finländskt universitet som helst.

Aalto-universitetet samarbetar aktivt med andra universitet för att utveckla webbundervisningen och öppna den för alla intresserade.

Bekanta dig med oss

Aalto-yliopisto / Tietokillan logo

Tietokilta (extern länk)

Tietokilta ry (TiK) on Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun tietotekniikan koulutusohjelman opiskelijoiden ainejärjestö eli kilta. Kilta toimii kaikkien Aalto-yliopiston opiskelijoiden etuja ajavan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) piirissä.

Contact information

Paula Nyman

Koordinator

[email protected]

050 401 2490

https://www.aalto.fi/sv/utbildningsutbud/datateknik-teknologie-kandidat-och-diplomingenjor

Ansökningsperioden har slutat

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat