Utbildningsutbud

Datateknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Vill du vara med och skapa teknologi som syns överallt i världen och i människors vardag? Det moderna samhället är totalt beroende av datateknik. Detta område passar dig som vill ha ett samhälleligt betydande arbete och skapa konkreta lösningar för att tillgodose människors och näringslivets behov. Området passar också dig som har en forskares sinne och vill förstå de beräkningsmässiga naturlagar som all teknologi och automation grundar sig på.
Aalto University / Students standing in a staircase / Photography Aino Huocio

Examen:

Teknologie kandidat + diplomingenjör

Ansökningsperiod:

13.3.2024 – 27.3.2024

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för teknikvetenskaper

Ansökan till kandidatutbildningar

Utbildningens beskrivning

Datateknik hör år efter år till de mest populära ansökningsalternativen vid Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper. Till området söker sig många olika typer av människor: experter som fokuserar på datorer, kreativa konstnärssjälar och personer med ett mångsidigt intresse för människors behov, teamarbete och affärsverksamhet. Som studerande inom datateknik får du möta utmaningarna i vår ständigt föränderliga värld och utforska till exempel samverkan mellan människa och maskin samt förstå den artificiella intelligensens gränser och möjligheter.

Studierna inom datateknik ingår i kandidatprogrammet i teknikvetenskap. Efter att ha avlagt teknologie kandidatexamen har du följande kunskaper och färdigheter:

Solida färdigheter i programmering.Teknologie kandidater kan konkretisera abstrakta problem inom databehandling samt lösa dem algoritmiskt och realisera lösningarna i form av datorprogram.

Ett lösningsfokuserat perspektiv på utmaningarna i vårt samhälle. Teknologie kandidater kan identifiera problem och hitta innovativa lösningar på dem. En mångvetenskaplig utbildning garanterar att de utexaminerade kan tillämpa idéer från olika områden i nya sammanhang eller på nya sätt.

Goda färdigheter i grupp- och projektarbete. Teknologie kandidater har förmåga att samarbeta i team och kan dra nytta av sina styrkor för att lyckas med projekt.

Förmåga att utvecklas till expert inom ett valfritt specialområde. Kandidatstudierna ger en grund för magisterstudier inom datateknik, där de studerande fördjupar sig i ett valfritt specialområde för att slutligen kunna arbeta med krävande produktutvecklings- och expertuppdrag.

Undervisningsspråk

Huvudsakligen på finska, delvis på engelska. En del av undervisningen erbjuds även på svenska.

I diplomingenjörsstudierna (magisterstudierna) är engelska det huvudsakliga undervisningsspråket.

Studiernas uppbyggnad

Den som antagits till ansökningsalternativet datateknik avlägger teknologie kandidatexamen inom kandidatprogrammet vid Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper.

Det teknisk-vetenskapliga kandidatprogrammet (180 sp, 3 år)

 • Grundstudier 65 studiepoäng: matematik, fysik, grunderna i programmering, ekonomi, språkstudier.
 • Huvudämnesstudier 75 studiepoäng: det egna områdets centrala innehåll, projektkurser, kandidatarbete.
 • Biämnesstudier 20–25 studiepoäng: De flesta ämnen inom teknik och ekonomi vid Aalto-universitetet kan fritt väljas som biämne. Ansökan till biämnesstudier inom konst görs separat. Den studerande kan även genomföra biämnesstudier vid ett annat finländskt universitet eller som utbytesstudier utomlands.
 • Fritt valbara studier 15–20 studiepoäng.

Målet för det första studieåret är att ge de studerande breda allmänna kunskaper inom området. Du får en grundläggande förståelse för datateknik och tillägnar dig färdigheter som alla experter inom datateknik bör behärska. Du utvecklar kontinuerligt dina färdigheter i programmering under studiernas gång, och i undervisningen läggs fokus på praktiskt lärande.

När du har tillägnat dig omfattande grundkunskaper kan du börja forma din examen enligt ditt eget intresse. En del studerande riktar in sig på ett ingenjörsmässigt perspektiv, andra på ett mer vetenskapligt eller människoorienterat perspektiv.

Studierna motsvarar en internationell grundexamen i computer science, och kurserna ger insikter i de senaste utvecklingstrenderna inom området som det behövs kunskap om i framtiden. Inom huvudämnet datateknik erbjuds bland annat följande kurser:

 • Human-Computer Interaction (5 studiepoäng)
 • Programming Parallel Computers (5 studiepoäng)
 • Web Software Development (5 studiepoäng)
 • Information Security (5 studiepoäng)
 • Software Engineering (5 studiepoäng)

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden. Vissa förändringar kan ske i kursutbudet för läsåren 2024–2026 — de nya undervisningsplanerna publiceras i april 2024 och blir samtidigt tillgängliga i Studentguiden

Kandidatprogrammet i teknikvetenskap

Inriktningsalternativ

När du antas till studier för teknologie kandidatexamen (TkK, 180 sp, 3 år) får du även rätt att avlägga diplomingenjörsexamen (DI, 120 sp, 2 år). Teknologie kandidatexamen avläggs före diplomingenjörsexamen. Det sammanlagda antalet studiepoäng för bägge examina är 300 sp och den målsatta tiden är 5 år för heltidsstudier.

Studierna i datateknik är en fascinerande kombination av ingenjörsvetenskap, naturvetenskap, humanvetenskap och till och med konst, eftersom till exempel många dataspel är konstverk i likhet med filmer. Du kan skräddarsy din examen i hög grad till exempel genom val av biämne och fritt valbara kurser.

Huvudämnesstuderande i datateknik fortsätter i regel till magisterprogrammet Computer, Communication and Information Sciences efter att ha avlagt teknologie kandidatexamen. Inom detta program erbjuds tio olika huvudämnen. Se mer information om programmet och dess huvudämnen i Studentguiden.

Efter att ha avlagt kandidatexamen är det också möjligt att under särskilda förutsättningar byta program antingen inom Högskolan för teknikvetenskaper eller till ett annat program som erbjuds vid Aalto-universitetets tekniska högskolor.

Mer information om att fortsätta studera inom ett magisterprogram hittar du i Studentguiden.

Internationell verksamhet

Verksamhetsmiljön vid Aalto-universitetet är internationell, personalen vid institutionen är internationell, och även i kandidatstudierna ingår kurser med internationella studentgrupper.

Studerande vid Aalto-universitetet kan få internationella erfarenheter till exempel genom att

 • åka på utbyte till ett utländskt universitet
 • delta i sommarkurser eller sommarskolor utomlands
 • göra praktik utomlands
 • delta i engelskspråkiga kurser
 • studera språk och interkulturell kommunikation
 • vara studerandetutor för utländska studerande vid Aalto-universitetet och delta i internationella aktiviteter som ordnas av studentkåren och gillena vid Aalto-universitetet
 • göra sitt diplomarbete utomlands
 • söka till ett internationellt program för dubbel examen i magisterskedet.

Möjlighet till fortsatta studier

En diplomingenjörsexamen inom datateknik är en utmärkt språngbräda till en forskarkarriär. Aalto-universitetet erbjuder högklassiga doktorandprogram inom det tekniska området, och en examen från Aalto-universitetet är en utmärkt merit också för den som söker till ett doktorandprogram vid ett utländskt universitet.

Karriärmöjligheter

Datatekniskt kunnande behövs inom praktiskt taget alla företag och nästan alla delområden i samhället, vilket innebär att de som utexamineras från programmet har sällsynt mångsidiga och goda karriärmöjligheter.

Typiska exempel på diplomingenjörers första arbetsuppgifter är produktutveckling vid programvaru- och telekommunikationsföretag, diverse projektledningsuppdrag samt expertuppgifter inom industrin och den offentliga förvaltningen. Många avancerar slutligen till chefspositioner, och det blir också allt mer populärt att bli företagare. De studerande får ofta arbetserfarenhet och knyter kontakter till företagsvärlden redan under studietiden, och många har vetskap om sin första arbetsplats redan när de utexamineras.

Unto Rautio

School of Science graduates in working life

School of Science Master's graduates are highly successful in finding jobs corresponding to their education. On this page you can find information on job titles, job sectors and career development of our graduates.

School of Science

Tyngdpunkter inom forskning

Studerande inom datateknik lär sig inte bara att bygga vår värld, utan de blir experter som också förstår sig på världen. Studerande som är intresserade av forskning kan till exempel sommarjobba inom en forskningsgrupp vid institutionen för datateknik och på så sätt ta del av hur toppforskning bedrivs inom området. Läs mer om forskningen på webbsidorna för institutionen för datateknik.

Samarbete med andra aktörer

De studerande har möjlighet att delta i unika projekt. De får insikter i företagssamarbete i synnerhet genom kursen Software Project, som pågår ett helt läsår och där de studerande får lösa partnerföretagens problem. Också diplomarbetet görs i regel för ett företag.

Aalto-universitetets studerande har tillgång till nästan hela kursutbudet vid universitetet, och som studerande inom datateknik kan du välja kurser vid exempelvis Högskolan för konst, design och arkitektur eller någon annan av Aaltos högskolor om du vill. Det är också möjligt att inkludera studier som erbjuds vid andra universitet i examen inom ramen för universitetssamarbete. Vårt levande campus och de valfria kurserna ger upphov till nya idéer och vänskapsband bland de studerande, och det är inte ovanligt att det till slut uppstår innovativa företag i den mångvetenskapliga miljön.

Bekanta dig med oss

Leila Arstila solving an escape game challenge together with Santtu Sievänen. Veeti Ojanperä helped to find the solution. Copyright: David Bohmann

Mötet med Linda Liukas uppmuntrade Leila Arstila att byta till datateknik – nu representerade hon Finland i cybersäkerhetstävlingarna i Österrike

Leila Arstila kom först till Aalto för att studera kemiteknik, eftersom hon ansåg att en studerande i datateknik borde kunna koda även i sömnen. Nu var hon en av de få unga kvinnorna i den europeiska cybersäkerhetstävlingen och lyckades tillsammans med sitt par lösa informationssökningsuppgiften inom öppna källor.

Nyheter
Aalto-yliopisto / Tietokillan logo

Tietokilta (extern länk)

Tietokilta ry (TiK) är ämnesorganisationen för studenterna på IT-utbildningsprogrammet.

Kontakt information

Aalto-universitetets ansökningsservice

Frågor som gäller ansökan till programmet och ansökningsdokument kan sändas till Aalto-universitetets ansökningsservice:

[email protected]

Lärandetjänster vid Högskolan för teknikvetenskaper

Frågor som gäller innehållet i studierna kan riktas till lärandetjänster vid Högskolan för teknikvetenskaper:

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: