Utbildningsutbud

Teknisk fysik och matematik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Studierna i teknisk fysik och matematik skapar en grund för teknologiska tillämpningar och ger möjlighet till varierande arbetsuppgifter i företagsvärlden samt inom vetenskap och forskning.
Aalto University / two students working together on a computer / Photography Unto Rautio

Examen:

Teknologie kandidat + diplomingenjör

Ansökningsperiod:

18.3.2020 – 1.4.2020

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för teknikvetenskaper

Ansökningstiden har avslutats. Tidtabell för gemensamma ansökningar år 2021 är följande:
Den första gemensamma ansökan 7.1.-20.1.2021
Den andra gemensamma ansökan 17.-31.3.2021

Notera! Ansökningsalternativ och anvisningar för året 2021 publiceras på hösten 2020. De nuvarande instruktionerna gäller ansökningsrunden 2020. 
 

Mål för utbildningen

Studierna i teknisk fysik och matematik skapar en grund för teknologiska tillämpningar och ger möjlighet till varierande arbetsuppgifter i företagsvärlden samt inom vetenskap och forskning.

I studierna betonas vetenskapens betydelse för uppkomsten av nya teknologier. Som studerande får du ingående grundkunskaper i fysik och matematik som du lär dig tillämpa mångsidigt inom vetenskap och teknik och på så sätt bidra till att lösa såväl nutidens som framtidens utmaningar. Studierna ger dig en solid grund för att bygga upp ditt kunnande inom hjärnforskning, utveckling av fusionsenergi, kvantberäkning och matematisk modellering av produktionssystem.

Undervisningen är starkt vetenskapligt inriktad och forskningsbaserad från studiestarten. Studierna skiljer sig från traditionell universitetsundervisning i matematik och fysik genom att de har en konkret inriktning. Det finns en direkt koppling mellan studierna och praktiken, både inom programmet och genom den övriga undervisning som erbjuds vid Aalto-universitetet.

Utöver matematik och fysik kan du fördjupa dig i exempelvis nanoteknik, energivetenskaper, matematisk modellering eller riskhanteringsteorier. I början av studierna gör vi ingen skillnad mellan fysiker och matematiker, utan du har möjlighet att förkovra dina teknikvetenskapliga kunskaper och hitta ditt specialområde senare.

Trots den starka teoretiska grunden i studierna är det möjligt att inkludera praktiskt inriktade kurser med tonvikt på företagsverksamhet och teman som är kopplade till olika tekniska områden.

Utbildningens innehåll

Studierna i teknisk fysik och matematik består av grundstudier (65 sp), huvudämnesstudier (65 sp), biämnesstudier (20–25 sp) och fritt valbara studier (25–30 sp).  Studerande inom teknisk fysik och matematik väljer antingen teknisk fysik eller matematik och systemvetenskap som huvudämne senast på hösten under det andra studieåret. Grundstudierna är gemensamma för bägge huvudämnena. De flesta ämnen inom det tekniska området vid Aalto-universitetet är fritt valbara som biämne. Ansökan till biämnesstudier inom ekonomi och konst görs separat. Du kan ansöka om att få genomföra biämnesstudier också vid något annat finländskt universitet. Biämnen kan likaså genomföras som utbytesstudier utomlands.

Mer information om studierna:

Huvudämnet teknisk fysik

Huvudämnet matematik och systemvetenskap

Studiernas uppbyggnad

Den som antagits till ansökningsalternativet teknisk fysik och matematik avlägger teknologie kandidatexamen inom kandidatprogrammet i teknikvetenskap vid Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper med antingen teknisk fysik eller matematik och systemvetenskap som huvudämne. Nedan ges information om kurser i enlighet med undervisningsplanen 2018–2020. Det kan ske ändringar i den nya undervisningsplanen för läsåren 2020–2022. Den nya undervisningsplanen publiceras i april-maj 2020 i Into-portalen.

Innehåll i kandidatprogrammet i teknikvetenskap (180 sp, 3 år)

 • Grundstudier 65 studiepoäng (bl.a. matematik, fysik, programmering, produktionsekonomi, språkstudier och studier med inriktning på det egna huvudämnet)
 • Huvudämne 65 studiepoäng
 • Biämne 20–25 studiepoäng (De flesta ämnen inom det tekniska området vid Aalto-universitetet är fritt valbara som biämne. Ansökan till biämnesstudier inom ekonomi och konst görs separat. Du kan ansöka om att få genomföra biämnesstudier också vid något annat finländskt universitet. Biämnen kan likaså genomföras som utbytesstudier utomlands.)
 • Fritt valbara studier 25–30 studiepoäng (I de fritt valbara studierna är det möjligt att inkludera t.ex. utbytesstudier som genomförts utomlands.)

 

Tilläggsinformation om undervisningsspråket

Undervisningen inom huvudämnena inom ansökningsalternativet teknisk fysik och matematik ges i huvudsak på finska, delvis även på engelska. En del av undervisningen erbjuds även på svenska.

Karriärmöjligheter

Till följd av utbildningens vetenskapliga prägel kan den som utexamineras från programmet arbeta med varierande uppgifter och anpassa sig till snabba förändringar. Den analytiska tankeförmåga som utvecklas genom studierna i teknisk fysik och matematik gör det möjligt att sikta på arbete inom toppforskning, expertuppdrag, företagande eller företagsledning. Examen medför karriärmöjligheter även inom industrin och den offentliga sektorn, framför allt inom forskning och utveckling. Den som har kunskaper i teknisk fysik och matematik kommer att befinna sig där det skapas nytt utan färdiga traditioner.

Lärdomsprov

I teknologie kandidatexamen ingår ett lärdomsprov i form av ett kandidatarbete, som görs om ett tema som är kopplat till huvudämnet. Kandidatarbetet är en del av en studiehelhet på 10 studiepoäng som dessutom innefattar kandidatseminarium och mognadsprov.

Målet för kandidatarbetet och seminariet är att den studerande lär sig att

 • söka fram vetenskaplig information och göra upp en forskningsplan.
 • i enlighet med forskningsplanen sammanställa vetenskaplig information i form av ett lärdomsprov.
 • rapportera sina forskningsresultat enligt de krav som ställs på vetenskaplig framställning.
 • presentera sitt lärdomsprov offentligt.
 • argumentera vetenskapligt genom att analysera och utvärdera andra studerandes lärdomsprov.

 

Fortsatta studiemöjligheter

Den som antagits till studier för teknologie kandidatexamen (TkK, 180 sp, 3 år) får även rätt att avlägga diplomingenjörsexamen (DI, 120 sp, 2 år). Teknologie kandidatexamen avläggs före diplomingenjörsexamen. Det sammanlagda antalet studiepoäng för bägge examina uppgår till 300 sp och den målsatta tiden är 5 år för heltidsstudier. Efter avlagd kandidatexamen är det möjligt att under särskilda förutsättningar byta program antingen inom Högskolan för teknikvetenskaper eller till ett annat program som erbjuds vid Aalto-universitetets tekniska högskolor. Till en del DI-program har den studerande direkt rättighet, medan andra DI-program kan förutsätta att den studerande har genomfört biämnesstudier inom programmet i fråga och avklarat kandidatexamen med ett visst medeltal. Diplomingenjörsexamen skapar en solid grund för studier som leder till doktorsexamen vid Aalto-universitetet eller något annat universitetet i Finland eller utlandet.

Fokusområden för forskningen

Institutionen för teknisk fysik bedriver aktiv forskning i fysik inom sådana områden som är viktiga med hänsyn till tillämpningar inom industrin och uppkomsten av ny teknologi. En stor det av forskningen berör den kondenserade materiens fysik och materialfysik, kvantfysik och nanooptik samt avancerad energiteknik.

Vid institutionen för matematik och systemanalys bedrivs ambitiös forskning med särskild inriktning på matematisk analys, numerisk analys, stokastik samt system- och operationsanalys.

Val av huvudämne

Studerande inom teknisk fysik och matematik väljer antingen teknisk fysik eller matematik och systemvetenskap som huvudämne.

Internationalisering

Verksamhetsmiljön vid Aalto-universitetet är internationell, personalen vid institutionen är internationell, och även i kandidatstudierna ingår kurser med internationella studentgrupper.

Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper har satt som mål att alla studerande på något sätt får internationell erfarenhet under studietiden. Genom att studera i utlandet investerar den studerande i sin framtid och i sig själv. Det är också en merit som arbetsgivarna sätter värde på.  Utöver den akademiska nyttan medför studier utomlands ett ökat mentalt och kulturellt kapital, ett internationellt nätverk av kontakter, språkkunskaper och framför allt nya perspektiv på det egna utbildningsområdet. Det du lär dig genom att studera och vistas utomlands behövs inte endast för en internationell karriär utan också på finländska arbetsplatser.

Studerande vid Aalto-universitetet kan få internationella erfarenheter på många olika sätt:

 • åka på utbyte till ett utländskt universitet
 • delta i sommarkurser eller studera vid en sommarhögskola utomlands, t.ex. Stanford Summer School
 • göra praktik utomlands
 • delta i engelskspråkiga kurser
 • studera språk och interkulturell kommunikation
 • fungera som studerandetutor för utländska studerande vid Aalto-universitetet och delta i internationella aktiviteter som ordnas av studentkåren och gillena vid Aalto-universitetet
 • göra diplomarbetet utomlands
 • söka till ett internationellt program för dubbel examen i DI-skedet

Samarbete med andra aktörer

Vid Aalto-universitetet är det möjligt att kombinera studier inom tre olika områden: teknik, konst och ekonomi. Inom ramen för den interna rörligheten inom Aalto-universitetet kan den studerande ansöka om studierätt vid en annan högskola vid Aalto-universitetet. Den studerande kan ansöka om studierätt för en enskild kurs eller studiehelhet (till exempel ett biämne).

Det riksomfattande avtalet om flexibel studierätt (JOO-studierätt) berättigar en studerande som har rätt att avlägga examen vid ett finländskt universitet att ansöka om tillfällig rätt att genomföra studier vid ett annat finländskt universitet. Studierna kan innefattas i examen.

I kandidatexamen ingår kursen SCI-projekt (5 sp). Kursen är gemensam för de olika huvudämnena inom kandidatprogrammet i teknikvetenskap och innefattar projektinriktat grupparbete, där den studerande får färdigheter i att medverka i en mångvetenskaplig expertgrupp, tillämpa en iterativ planeringsprocess för att lösa mångfacetterade problem samt konkret testa och analysera idéer.

Kontaktuppgifter

Frågor som gäller ansökan till programmet och ansökningsdokument kan sändas till Aalto-universitetets ansökningsservice via adressen [email protected]. Information om antagningen av studerande hittar du på det tekniska områdets ansökningssidor.

Frågor som gäller innehållet i studierna i teknisk fysik och matematik kan riktas till planerare Johanna Bovellán, [email protected], 050 5113 169.

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar

Bekanta dig med oss

TFM

Institutionen för teknisk fysik

Institutionen för teknisk fysik bedriver avancerad forskning inom fysik och skapar viktiga industriella tillämpningar med fantastisk teknologisk potential.

MS

Institutionen för matematik och systemanalys

Våra främsta forskningsområden är algebra och diskret matematik, analys, tillämpad matematik och mekanik, stokastik och statistik, samt systemanalys och operationsanalys.

Aalto-yliopisto / Fyysikkokillan logo

Fyysikkokilta

Fyysikkokilta on Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan ja matematiikan opiskelijoita yhdistävä yhdistys, joka on avoin muillekin kiinnostuneille. Killan historia ulottuu vuoteen 1947 ja sillä on nykyisellään noin 450 jäsentä.

Ansökningstiden har avslutats. Tidtabell för gemensamma ansökningar år 2021 är följande:
Den första gemensamma ansökan 7.1.-20.1.2021
Den andra gemensamma ansökan 17.-31.3.2021

Notera! Ansökningsalternativ och anvisningar för året 2021 publiceras på hösten 2020. De nuvarande instruktionerna gäller ansökningsrunden 2020. 
 

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat