Utbildningsutbud

Teknisk fysik och matematik, teknologie kandidat och diplomingenjör

På framtidens arbetsmarknad behövs allt fler ingenjörer som kan närma sig komplicerade utmaningar från flera perspektiv och förstår hur individen, samhället och omvärlden är beroende av varandra. Aalto-universitetets studier i teknisk fysik och matematik erbjuder en krävande och intressant helhet på finländsk toppnivå.
Aalto University / two students working together on a computer / Photography Unto Rautio

Examen:

Teknologie kandidat + diplomingenjör

Ansökningsperiod:

17.3.2021 – 31.3.2021

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för teknikvetenskaper

Ansökningsperioden har slutat

Mål för utbildningen

På framtidens arbetsmarknad behövs allt fler ingenjörer som kan närma sig komplicerade utmaningar från flera perspektiv och förstår hur individen, samhället och omvärlden är beroende av varandra. Aalto-universitetets studier i teknisk fysik och matematik erbjuder en krävande och intressant helhet på finländsk toppnivå. Utöver djupgående matematisk-naturvetenskapliga kunskaper får du även mångsidiga förutsättningar att tillämpa dina färdigheter inom vetenskap och teknik. Med hjälp av den analytiska tankeförmågan som teknisk fysik och matematik utvecklar kan du bland annat bli blir toppforskare, expert, affärschef eller en företagare som utvecklar ny teknologi.

När du har avlagt en teknologie kandidatexamen med fokus på teknisk fysik och matematik har du följande kunskaper:

Du kan utföra beräkningar och tillämpa dina beräkningsfärdigheter för att lösa krävande praktiska problem. Du behärskar matematisk modellering och teknisk-vetenskapligt tänkande. Du kan tillämpa det du har lärt dig i praktiken och omforma komplicerade utmaningar i det verkliga livet till problem som kan lösas.

Du har förutsättningar att planera och genomföra en experimentell forskningsstudie. Du behärskar de nyaste arbetsredskapen som behövs för vetenskaplig forskning.

Du kan tänka kritiskt. Du kan bedöma den information du får källkritiskt och betrakta ditt eget område ur ett ändamålsenligt kritiskt perspektiv.

Du har goda kommunikations- och interaktionsfärdigheter. Du kan arbeta som en del av en grupp och resultatrikt kommunicera om ditt arbete både skriftligt och muntligt.

Du förstår systemtänkande. Du kan se delarna i en helhet och logiken bakom deras funktioner. Du är medveten om den inverkan som tekniken och ditt eget arbete har på människor, ekonomi, samhälle och miljö.

Du har förutsättningar för vidareutbildning. En bred grundutbildning i fysik och matematik ger dig utmärkta förutsättningar att fortsätta dina studier i det magisterprogrammet du önskar. Vid Aalto-universitetet har huvudämnesstuderande i teknisk fysik och matematik direkt rätt att avlägga examen inom magisterprogrammen Engineering Physics, Mathematics and Operations Research, Computer, Communication and Information Sciences och Life Science Technologies.

Utbildningens innehåll

Studierna i teknisk fysik och matematik består av grundstudier (65 sp), huvudämnesstudier (75 sp), biämnesstudier (20–25 sp) och fritt valbara studier (15-20 sp). 

Studiernas uppbyggnad

Den som antagits till ansökningsalternativet teknisk fysik och matematik avlägger teknologie kandidatexamen inom kandidatprogrammet i teknikvetenskap vid Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper med antingen teknisk fysik eller matematik och systemvetenskap som huvudämne.

Innehåll i kandidatprogrammet i teknikvetenskap (180 sp, 3 år)

 • Grundstudier 65 studiepoäng: bl.a. matematik, fysik, programmering, produktionsekonomi, språkstudier och studier med inriktning på det egna huvudämnet
 • Huvudämne 75 studiepoäng
 • Biämne 20–25 studiepoäng: de flesta ämnen inom teknik och ekonomi vid Aalto-universitetet kan fritt väljas som biämne. Ansökan till biämnesstudier inom konst görs separat. Du kan ansöka om att få genomföra biämnesstudier också vid något annat finländskt universitet. Biämnen kan likaså genomföras som utbytesstudier utomlands.
 • Fritt valbara studier 15-20 studiepoäng: i de fritt valbara studierna är det möjligt att inkludera t.ex. utbytesstudier som genomförts utomlands.

I början av kandidatexamen får alla studerande en stark gemensam grund i grundläggande fysik och matematik. Under det andra studieåret fördjupar du ditt kunnande med antingen teknisk fysik eller matematik och systemvetenskap som huvudämne.

 • Huvudämnet matematik och systemvetenskap ger dig grundkunskaper om teorier, beräkningsmetoder och tillämpningar inom matematik som är centrala för teknik. Inom huvudämnet kan du rikta in dig på matematik, tillämpad matematik eller systemvetenskap. Läs mer om huvudämnesstudierna i matematik och systemvetenskap i Into-portalen.
 • Huvudämnesstudier i teknisk fysik skapar en gedigen grund för fysikerutbildningen. Efter helheten Aallon Fysiikka (Aalto Physics) har du en uppfattning om praxis som anknyter till fysikerns arbete samt en förståelse för sambandet mellan de inhämtade kunskaperna och vetenskaplig forskning. Du känner till de centrala begreppen, fenomenen, lagbundenheterna, modellerna och metoderna inom fysiken och kan tillämpa dem i praktiken för att lösa olika problem. Läs mer om huvudämnesstudierna i teknisk fysik i Into-portalen.

Under det tredje studieåret betonas biämnesstudier, valfria studier och kandidatarbetet. Du kan välja de kurser som inkluderas i din examen rätt fritt från Aalto-universitetet eller andra universitet i hemlandet (JOO-studier) eller utomlands (utbytesstudier). Du kan också inkludera 1–10 studiepoäng praktik i dina valfria studier. Praktiken kan genomföras i Finland eller utomlands.

Teman

De gemensamma studierna är ett tvärsnitt av grunderna i fysik, matematik, informationsteknik och produktionsekonomi. Utöver de matematisk-naturvetenskapliga studierna genomför du allmänna studier, språkstudier och mångvetenskapliga studier. Efter det avgörs studiernas inriktning ganska långt enligt vilket huvudämne du väljer.

Inom huvudämnet matematik och systemvetenskap kan du rikta in dig på matematik, tillämpad matematik eller systemvetenskap.Beroende på inriktningen är kursernas teman bland annat abstrakt algebra, metriska rymder, partiella differentialekvationer, lineär algebra, grunderna i optimering och stokastiska processer. Exempelkurser ur det bredare kursutbudet:

 • Partial Differential Equations (5 ECTS)
 • Metric Spaces (5 ECTS)
 • Shapes in Action (5 ECTS)
 • Fourieranalys (5 ECTS)
 • Prediction and Time Series Analysis (5 ECTS)
 • Introduction to Optimization (5 ECTS)

Till huvudämnesstudierna i teknisk fysik hör kvantmekanik, termodynamik, statistisk fysik, grunderna i elektromagnetisk fältteori, materialfysik och klassisk dynamik. Kurserna är en omfattande genomgång av de ämnesområden som den moderna fysiken och dess viktigaste tillämpningar baserar sig på. Exempel på kurser i undervisningsplanen 2020–2022:

 • Kvantmekanik (5 ECTS)
 • Grunderna i elektromagnetisk fältteori (5 ECTS)
 • Fundamentals of New Energy Sources (5 ECTS)
 • Strålningsfysik och -säkerhet (5 ECTS)
 • Materialfysik (5 ECTS)

Lärande

Undervisningen är starkt vetenskapligt inriktad och forskningsbaserad redan från och med studiestarten. Till exempel är två av Finlands akademis spetsforskningsenheter verksamma vid Institutionen för teknisk fysik: Spetsforskningsenheten för molekylärteknik inom biosyntetiska hybridmaterial HYBER (2014–2019) och Spetsforskningsenheten för kvantteknologi (2018–2025). Studierna skiljer sig från traditionell universitetsundervisning i matematik och fysik genom att de har en konkret inriktning: vetenskapen sammankopplas starkt med praktik och praktiska problem. Du utvecklar dina arbetslivsfärdigheter även via olika produktutvecklingsprojekt. Du lär dig samarbeta i mångsvetenskapliga grupper som en representant för ditt eget område. Projektarbetskurserna lär dig också att leda en grupp samt att hantera projekt och växelverka med andra.

Tilläggsinformation om undervisningsspråket

Undervisningen inom huvudämnena inom ansökningsalternativet teknisk fysik och matematik ges i huvudsak på finska, delvis även på engelska. En del av undervisningen erbjuds även på svenska.

Karriärmöjligheter

Bland annat rapporten World Economic Forumin Future of Jobs (2016) och U.S. Bureau of Labor Statistics uppskattar att matematiska kunskaper kommer att behövas allt mer i framtidens arbetsliv. Även kritiskt tänkande, förmåga att uppfatta stora helheter och förmåga att skapa innovativa lösningar som överskrider traditionella områdesgränser kommer att vara viktigt. Studier i teknisk fysik och matematik är ett utmärkt sätt att utveckla dessa förmågor.

När du utexamineras från programmet har du en gedigen vetenskaplig bakgrund och kan arbeta med flera olika uppgifter, samt ständigt utveckla din kompetens i ett samhälle som är i snabb förändring. Den analytiska tankeförmågan du utvecklar genom studier i teknisk fysik och matematik behövs på otaliga olika områden. Utbildningen ger dig utmärkta förutsättningar för att bygga upp en vetenskaplig karriär: flera alumner har blivit internationellt ansedda toppforskare. Även företagande, konsultuppgifter, andra expertuppgifter samt forsknings- och utvecklingsuppgifter är typiska exempel på de utexaminerades karriärer. Den som har kunskaper i teknisk fysik och matematik behövs där det skapas nytt utan färdiga traditioner.

Aalto-universitetet erbjuder utmärkta karriärtjänster som stöder sysselsättning både i Finland och utomlands. Aalto har också en mycket aktiv företagargemenskap som kan hjälpa dig grunda ett eget företag.

Lärdomsprov

I teknologie kandidatexamen ingår ett lärdomsprov i form av ett kandidatarbete, som görs om ett tema som är kopplat till huvudämnet. Kandidatarbetet är en del av en studiehelhet på 10 studiepoäng som dessutom innefattar kandidatseminarium och mognadsprov.

Målet för kandidatarbetet och seminariet är att den studerande lär sig att

 • söka fram vetenskaplig information och göra upp en forskningsplan.
 • i enlighet med forskningsplanen sammanställa vetenskaplig information i form av ett lärdomsprov.
 • rapportera sina forskningsresultat enligt de krav som ställs på vetenskaplig framställning.
 • presentera sitt lärdomsprov offentligt.
 • argumentera vetenskapligt genom att analysera och utvärdera andra studerandes lärdomsprov.

 

Fortsatta studiemöjligheter

När du antas till studier för teknologie kandidatexamen (TkK, 180 sp, 3 år) får du även rätt att avlägga diplomingenjörsexamen (DI, 120 sp, 2 år). Det sammanlagda antalet studiepoäng för bägge examina är 300 sp och den målsatta tiden är 5 år för heltidsstudier. Efter avlagd kandidatexamen är det möjligt att under särskilda förutsättningar byta program antingen inom Högskolan för teknikvetenskaper eller till ett annat program som erbjuds vid Aalto-universitetets tekniska högskolor.

När du har avlagt en teknologie kandidatexamen med fokus på teknisk fysik och matematik har du direkt studierätt till följande magisterprogram:

 • Master's Programme in Engineering Physics
 • Master's Programme in Mathematics and Operations Research
 • Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences (utom Huvudämnet Game Design and Production, som har en separat ansökningsprocess)
 • Master’s Programme in Life Science Technologies (SCI-huvudämnen)

Du kan också söka till andra magisterprogram, förutsatt att du genomfört programmets biämnesstudier och fyller eventuella vitsordskrav. Mer information om att fortsätta studera inom ett magisterprogram hittar du i Into-portalen.

Diplomingenjörsexamen skapar en solid grund för studier som leder till doktorsexamen vid Aalto-universitetet eller något annat universitetet i Finland eller utomlands.

Fokusområden för forskningen

Institutionen för teknisk fysik bedriver aktiv forskning i fysik inom sådana områden som är viktiga med hänsyn till tillämpningar inom industrin och uppkomsten av ny teknologi. En stor det av forskningen berör den kondenserade materiens fysik och materialfysik, kvantfysik och nanooptik samt avancerad energiteknik.

Vid institutionen för matematik och systemanalys bedrivs ambitiös forskning med särskild inriktning på matematisk analys, numerisk analys, stokastik samt system- och operationsanalys.

Val av huvudämne

Studerande inom teknisk fysik och matematik väljer antingen teknisk fysik eller matematik och systemvetenskap som huvudämne.

Internationalisering

Verksamhetsmiljön vid Aalto-universitetet är internationell, personalen vid institutionen är internationell, och även i kandidatstudierna ingår kurser med internationella studentgrupper.

Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper har satt som mål att alla studerande på något sätt får internationell erfarenhet under studietiden. Genom att studera i utlandet investerar den studerande i sin framtid och i sig själv. Det är också en merit som arbetsgivarna sätter värde på.  Utöver den akademiska nyttan medför studier utomlands ett ökat mentalt och kulturellt kapital, ett internationellt nätverk av kontakter, språkkunskaper och framför allt nya perspektiv på det egna utbildningsområdet. Det du lär dig genom att studera och vistas utomlands behövs inte endast för en internationell karriär utan också på finländska arbetsplatser.

Studerande vid Aalto-universitetet kan få internationella erfarenheter på många olika sätt:

 • åka på utbyte till ett utländskt universitet
 • delta i sommarkurser eller studera vid en sommarhögskola utomlands, t.ex. Stanford Summer School
 • göra praktik utomlands
 • delta i engelskspråkiga kurser
 • studera språk och interkulturell kommunikation
 • fungera som studerandetutor för utländska studerande vid Aalto-universitetet och delta i internationella aktiviteter som ordnas av studentkåren och gillena vid Aalto-universitetet
 • göra diplomarbetet utomlands
 • söka till ett internationellt program för dubbel examen i DI-skedet

Samarbete med andra aktörer

Aalto-universitetet är känt som en föregångare för mångvetenskapliga studier som kombinerar vetenskap, ekonomi, teknik och konst. Vårt livliga campus och de valfria kurserna sammanför effektivt studerande från olika områden. Denna ofta spontana mångvetenskaplighet är som gjord för att skapa nya idéer och sammanföra människor som inspireras av dem, med nya vänskapsband, nyttiga nätverk och till och med nya företag som resultat.

När du studerar teknisk fysik och matematik kan du välja kurser ur hela Aaltos kursutbud. Om du vill kan du fritt inkludera kurser som inte hör till din högskola eller ditt område i din examen. Via ett JOO-avtal kan du också genomföra studier vid vilket finländskt universitet som helst. 

Kontaktuppgifter

Frågor som gäller ansökan till programmet och ansökningsdokument kan sändas till Aalto-universitetets ansökningsservice via adressen [email protected]. Information om antagningen av studerande hittar du på det tekniska områdets ansökningssidor.

Frågor som gäller innehållet i studierna i teknisk fysik och matematik kan riktas till planerare Johanna Bovellán, [email protected], 050 5113 169.

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar

Bekanta dig med oss

TFM

Institutionen för teknisk fysik

Institutionen för teknisk fysik bedriver avancerad forskning inom fysik och skapar viktiga industriella tillämpningar med fantastisk teknologisk potential.

MS

Institutionen för matematik och systemanalys

Våra främsta forskningsområden är algebra och diskret matematik, analys, tillämpad matematik och mekanik, stokastik och statistik, samt systemanalys och operationsanalys.

Aalto-yliopisto / Fyysikkokillan logo

Fyysikkokilta

Fyysikkokilta on Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan ja matematiikan opiskelijoita yhdistävä yhdistys, joka on avoin muillekin kiinnostuneille. Killan historia ulottuu vuoteen 1947 ja sillä on nykyisellään noin 450 jäsentä.

Ansökningsperioden har slutat

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat