Utbildningsutbud

Teknisk fysik och matematik, teknologie kandidat och diplomingenjör

På framtidens arbetsmarknad behövs allt fler experter som kan närma sig komplicerade utmaningar från flera perspektiv och förstår hur individen, samhället och omvärlden är beroende av varandra. Aalto-universitetets studier i teknisk fysik och matematik erbjuder en krävande och mångsidig helhet på finländsk toppnivå.
Aalto University / two students working together on a computer / Photography Unto Rautio

Examen:

Teknologie kandidat + diplomingenjör

Ansökningsperiod:

13.3.2024 – 27.3.2024

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för teknikvetenskaper

Ansökan till kandidatutbildningar

Utbildningens beskrivning

På framtidens arbetsmarknad behövs allt fler experter som kan närma sig komplicerade utmaningar från flera perspektiv och förstår hur individen, samhället och omvärlden är beroende av varandra. Aalto-universitetets studier i teknisk fysik och matematik erbjuder en krävande och mångsidig helhet på finländsk toppnivå. Utöver djupgående matematisk-naturvetenskapliga kunskaper får du även mångsidiga förutsättningar att tillämpa dina färdigheter inom vetenskap och teknik. Med hjälp av den analytiska tankeförmågan som teknisk fysik och matematik utvecklar kan du bland annat bli blir toppforskare, expert, affärschef eller en företagare som utvecklar ny teknologi. 

När du har avlagt en teknologie kandidatexamen med fokus på teknisk fysik och matematik har du följande kunskaper: 

Du kan utföra beräkningar och tillämpa dina beräkningsfärdigheter för att lösa krävande praktiska problem. Du behärskar matematisk modellering och teknisk-vetenskapligt tänkande. Du kan tillämpa det du har lärt dig i praktiken och omforma komplicerade utmaningar i det verkliga livet till problem som kan lösas. 

Du har förutsättningar att planera och genomföra en experimentell forskningsstudie. Du behärskar de nyaste arbetsredskapen som behövs för vetenskaplig forskning. 

Du kan tänka kritiskt. Du kan bedöma den information du får källkritiskt och betrakta ditt eget område ur ett ändamålsenligt kritiskt perspektiv. 

Goda kommunikations- och interaktionsfärdigheter. Du kan arbeta som en del av en grupp och resultatrikt kommunicera om ditt arbete både skriftligt och muntligt. 

Du förstår systemtänkande. Du kan se delarna i en helhet och logiken bakom deras funktioner. Du är medveten om den inverkan som tekniken och ditt eget arbete har på människor, ekonomi, samhälle och miljö. 

Du har förutsättningar för att avlägga examen på högre nivå. En bred grundutbildning i fysik och matematik ger dig utmärkta förutsättningar att fortsätta dina studier i det magisterprogrammet du önskar. Vid Aalto-universitetet har huvudämnesstuderande i teknisk fysik och matematik direkt rätt att avlägga examen inom magisterprogrammenför fysik, matematik, operationsanalys samt datateknik. 

Undervisningsspråk

Undervisningen i ansökningsalternativet teknisk fysik och matematik ges i huvudsak på finska, delvis även på engelska. En del av undervisningen erbjuds även på svenska. 

I diplomingenjörsstudierna (magisterstudierna) är engelska det huvudsakliga undervisningsspråket. 

Studiernas uppbyggnad

Den som antagits till ansökningsalternativet teknisk fysik och matematik avlägger teknologie kandidatexamen inom kandidatprogrammet i teknikvetenskap vid Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper med antingen teknisk fysik eller matematik och systemvetenskap som huvudämne. 

Innehåll i kandidatprogrammet i teknikvetenskap (180 sp, 3 år) 

 • Grundstudier 65 studiepoäng: bl.a. matematik, fysik, programmering, produktionsekonomi, språkstudier och studier med inriktning på det egna huvudämnet 
 • Huvudämne 75 studiepoäng 
 • Biämne 20–25 studiepoäng: de flesta ämnen inom det tekniska och ekonomiska området vid Aalto-universitetet är fritt valbara som biämne. Ansökan till biämnesstudier inom konst görs separat. Du kan ansöka om att få genomföra biämnesstudier också vid något annat finländskt universitet. Biämnen kan likaså genomföras som utbytesstudier utomlands. 
 • Fritt valbara studier 15–20  studiepoäng: i de fritt valbara studierna är det möjligt att inkludera t.ex. utbytesstudier som genomförts utomlands. 

I början av kandidatexamen får alla studerande en stark gemensam grund i grundläggande fysik och matematik. Under det andra studieåret fördjupar du ditt kunnande med antingen teknisk fysik eller matematik och systemvetenskap som huvudämne. 

 • Huvudämnet matematik och systemvetenskap ger dig grundkunskaper om teorier, beräkningsmetoder och tillämpningar inom matematik som är centrala för teknik. Inom huvudämnet kan den studerande rikta in sig på matematik, tillämpad matematik eller systemvetenskap. Läs mer om huvudämnesstudierna i matematik och systemvetenskap i Studentguiden
 • Huvudämnesstudier i teknisk fysik skapar en gedigen grund för fysikerutbildningen. Efter helheten Aallon Fysiikka (Aalto Physics) har du en uppfattning om praxis som anknyter till fysikerns arbete samt en förståelse för sambandet mellan de inhämtade kunskaperna och vetenskaplig forskning. Hen känner till de centrala begreppen, fenomenen, lagbundenheterna, modellerna och metoderna inom fysiken och kan tillämpa dem i praktiken för att lösa olika problem. Läs mer om huvudämnesstudierna i teknisk fysik i Studentguiden.

Under det tredje studieåret betonas biämnesstudier, valfria studier och kandidatarbetet. Du kan välja de kurser som inkluderas i din examen rätt fritt från Aalto-universitetet eller andra universitet i hemlandet (JOO-studier) eller utomlands (utbytesstudier). Du kan också inkludera 1–10 studiepoäng praktik i dina valfria studier. Praktiken kan genomföras i Finland eller utomlands. 

Ämnesområden 

De gemensamma studierna är ett tvärsnitt av grunderna i matematik, fysik, informationsteknik och produktionsekonomi. Utöver de matematisk-naturvetenskapliga studierna genomför du allmänna studier, språkstudier och mångvetenskapliga studier. Efter det avgörs studiernas inriktning ganska långt enligt vilket huvudämne du väljer.

Inom huvudämnet matematik och systemvetenskap kan du rikta in dig på matematik, tillämpad matematik eller systemvetenskap. Beroende på inriktningen är kursernas teman bland annat abstrakt algebra, metriska rymder, partiella differentialekvationer, lineär algebra, grunderna i optimering och stokastiska processer. Exempel från huvudämnets kursutbud är: 

 • Partial Differential Equations (5 ECTS) 
 • Metric Spaces (5 ECTS) 
 • Fourieranalys (5 ECTS) 
 • Prediction and Time Series Analysis (5 ECTS) 
 • Introduction to Optimization (5 ECTS) 

Till huvudämnesstudierna i teknisk fysik hör kvantmekanik, termodynamik, statistisk fysik, grunderna i elektromagnetisk fältteori, materialfysik och klassisk dynamik. Kurserna är en omfattande genomgång av de ämnesområden som den moderna fysiken och dess viktigaste tillämpningar baserar sig på. Exempel på kurser i undervisningsplanen 2022–2024: 

 • Kvantmekanik (5 ECTS) 
 • Grunderna i elektromagnetisk fältteori (5 ECTS) 
 • Fundamentals of New Energy Sources (5 ECTS) 
 • Strålningsfysik och -säkerhet (5 ECTS) 
 • Materialfysik (5 ECTS) 

Se hela undervisnignsplanen i Studentguiden. Vissa förändringar kan ske i kursutbudet för läsåren 2024–2026 — de nya undervisningsplanerna publiceras i april 2024 och blir samtidigt tillgängliga i Studentguiden

Lärande 

Undervisningen är starkt vetenskapligt inriktad och forskningsbaserad redan från och med studiestarten. Till exempel är två av Finlands akademis spetsforskningsenheter verksamma vid Institutionen för teknisk fysik: Spetsforskningsenheten för molekylärteknik inom biosyntetiska hybridmaterial HYBER (2014–2019) och Spetsforskningsenheten för kvantteknologi (2018–2025). Studierna skiljer sig från traditionell universitetsundervisning i matematik och fysik genom att de har en konkret inriktning: vetenskapen sammankopplas starkt med praktik och praktiska problem. Du utvecklar dina arbetslivsfärdigheter även via olika produktutvecklingsprojekt. Du lär dig samarbeta i mångsvetenskapliga grupper som en representant för ditt eget område. Projektarbetskurserna lär dig också att leda en grupp samt att hantera projekt och växelverka med andra. 

Kandidatprogrammet i teknikvetenskap

Inriktningsalternativ

Studerande inom teknisk fysik och matematik väljer antingen teknisk fysik eller matematik och systemvetenskap som huvudämne. 

När du antas till studier för teknologie kandidatexamen (TkK, 180 sp, 3 år) får du även rätt att avlägga diplomingenjörsexamen (DI, 120 sp, 2 år). Det sammanlagda antalet studiepoäng för bägge examina är 300 sp och den målsatta tiden är 5 år för heltidsstudier. Efter avlagd kandidatexamen är det möjligt att under särskilda förutsättningar byta program antingen inom Högskolan för teknikvetenskaper eller till ett annat program som erbjuds vid Aalto-universitetets tekniska högskolor. 

När du har avlagt en teknologie kandidatexamen med fokus på teknisk fysik och matematik har du direkt studierätt till följande magisterprogram: 

 • Master's Programme in Engineering Physics 
 • Master's Programme in Mathematics and Operations Research 
 • Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences (exkl. huvudämnet Game Design and Development, som har separat ansökan) 
 • Master’s Programme in Life Science Technologies (SCI-huvudämnen) 

Du kan också söka till andra magisterprogram, förutsatt att du genomfört programmets biämnesstudier och fyller eventuella vitsordskrav. Mer information om att fortsätta studera inom ett magisterprogram hittar du i Studentguiden

Internationell verksamhet

Verksamhetsmiljön vid Aalto-universitetet är internationell, personalen vid institutionen är internationell, och även i kandidatstudierna ingår kurser med internationella studentgrupper. 

Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper har satt som mål att alla studerande på något sätt får internationell erfarenhet under studietiden. Genom att studera i utlandet investerar den studerande i sin framtid och i sig själv. Det är också en merit som arbetsgivarna sätter värde på. Utöver den akademiska nyttan medför studier utomlands ett ökat intellektuellt och kulturellt kapital, ett internationellt nätverk av kontakter, språkkunskaper och framför allt nya perspektiv på det egna utbildningsområdet. Det du lär dig genom att studera och vistas utomlands behövs inte endast för en internationell karriär utan också på finländska arbetsplatser. 

Studerande vid Aalto-universitetet kan få internationella erfarenheter till exempel genom att 

 • åka på utbyte till ett utländskt universitet 
 • delta i sommarkurser eller sommarskolor utomlands 
 • göra praktik utomlands 
 • delta i engelskspråkiga kurser 
 • studera språk och interkulturell kommunikation 
 • vara studerandetutor för utländska studerande vid Aalto-universitetet och delta i internationella aktiviteter som ordnas av studentkåren och gillena vid Aalto-universitetet 
 • göra sitt diplomarbete utomlands 
 • söka till ett internationellt program för dubbel examen i magisterskedet. 

Möjlighet till fortsatta studier

Diplomingenjörsexamen skapar en solid grund för studier som leder till doktorsexamen vid Aalto-universitetet eller något annat universitet i Finland eller utlandet. 

Karriärmöjligheter

Många rapporter uppskattar att matematiska kunskaper kommer att behövas allt mer i framtidens arbetsliv. Även kritiskt tänkande, förmåga att uppfatta stora helheter och förmåga att skapa innovativa lösningar som överskrider traditionella områdesgränser kommer att vara viktigt. Studier i teknisk fysik och matematik är ett utmärkt sätt att utveckla dessa förmågor. 

När du utexamineras från programmet har du en gedigen vetenskaplig bakgrund och kan arbeta med flera olika uppgifter, samt ständigt utveckla din kompetens i ett samhälle som är i snabb förändring. Den analytiska tankeförmågan du utvecklar genom studier i teknisk fysik och matematik behövs på otaliga olika områden. Den som har kunskaper i teknisk fysik och matematik behövs särskilt där det skapas nytt utan färdiga traditioner. Företagande, konsultuppgifter, andra expertuppgifter samt forsknings- och utvecklingsuppgifter är typiska exempel på de utexaminerades karriärer. Utbildningen ger dig utmärkta förutsättningar för att bygga upp också en vetenskaplig karriär: flera alumner har blivit internationellt ansedda toppforskare. 

Aalto-universitetet erbjuder utmärkta karriärtjänster som stöder sysselsättning både i Finland och utomlands. Aalto har också en mycket aktiv företagargemenskap som kan hjälpa den studerande grunda ett eget företag. 

Unto Rautio

School of Science graduates in working life

School of Science Master's graduates are highly successful in finding jobs corresponding to their education. On this page you can find information on job titles, job sectors and career development of our graduates.

School of Science

Tyngdpunkter inom forskning

Institutionen för teknisk fysik bedriver aktiv forskning i fysik inom sådana områden som är viktiga med hänsyn till tillämpningar inom industrin och uppkomsten av ny teknologi. En stor det av forskningen berör den kondenserade materiens fysik och materialfysik, kvantfysik och nanooptik samt avancerad energiteknik. 

Vid institutionen för matematik och systemanalys bedrivs ambitiös forskning med särskild betoning på algebra och diskret matematik, analys, matematisk fysik, numerisk analys, system- och operationsanalys samt statistikvetenskap och data science. 

Samarbete med andra aktörer

Aalto-universitetet är känt som en föregångare för mångvetenskapliga studier som kombinerar vetenskap, ekonomi, teknik och konst. Vårt livliga campus och de valfria kurserna sammanför effektivt studerande från olika områden. Denna ofta spontana mångvetenskaplighet är som gjord för att skapa nya idéer och sammanföra människor som inspireras av dem, med nya vänskapsband, nyttiga nätverk och till och med nya företag som resultat. 

När du studerar teknisk fysik och matematik kan du välja kurser ur hela Aaltos kursutbud.  Om du vill kan du fritt inkludera kurser som inte hör till din högskola eller ditt område i din examen. Därtill är det möjligt att genomföra studier vid vilket finländskt universitet som helst via JOO-avtalet. 

Bekanta dig med oss

Photo: Tuukka Mattlar.

Pinja Helasuo som förbereder Wappen: Vi är i denna situation tillsammans

Enligt Pinja Helasuo, studerande i fysik, har den största utmaningen i coronavardagen varit att tolerera samma rum. Fysikerkvällen och den närmaste kretsen har hjälpt henne att orka. Helasuo var också med och startade insamlingen WappuApu för att förebygga ensamhet bland studerande.

Nyheter
Aalto-yliopisto / Fyysikkokillan logo

Fyysikkokilta (extern länk)

Fyysikkokilta är ämnesorganisationen för utbildningsprogrammet för teknisk fysik och matematik.

TFM

Institutionen för teknisk fysik

Institutionen för teknisk fysik bedriver avancerad forskning inom fysik och skapar viktiga industriella tillämpningar med fantastisk teknologisk potential.

MS

Institutionen för matematik och systemanalys

Våra främsta forskningsområden är algebra och diskret matematik, analys, tillämpad matematik och mekanik, stokastik och statistik, samt systemanalys och operationsanalys.

Kontakt information

Aalto-universitetets ansökningsservice

Frågor som gäller ansökan till programmet och ansökningsdokument kan sändas till Aalto-universitetets ansökningsservice:

[email protected]

Lärandetjänster vid Högskolan för teknikvetenskaper

Frågor som gäller innehållet i studierna kan riktas till lärandetjänster vid Högskolan för teknikvetenskaper:

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: