Koulutustarjonta

Elektroniikka ja sähkötekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Mitä yhteiskunta olisi ilman elektroniikan ja sähkötekniikan avaamia mahdollisuuksia? Käytämme päivittäin esimerkiksi terveyden, liikkumisen, ja viestinnän ratkaisuja, jotka kaikki perustuvat elektroniikkaan ja sähkötekniikkaan. Elektroniikan ja sähkötekniikan hakukohde antaa opiskelijalle valmiudet hahmottaa ja ymmärtää näitä ratkaisuja matematiikan, fysiikan, elektroniikan ja ohjelmoinnin opintojen pohjalta. Opiskelijoista valmistuu tekniikan kandidaatteja, joilla on loistavat valmiudet toimia meitä ympäröivien sähköteknisten laitteiden ja sovellusten parissa, ymmärtää teknologiaa innovaatioiden taustalla, ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristömme kehitykseen.
Aalto University / sähköpajakurssi / Photography Mikko Raskinen

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti + diplomi-insinööri

Hakuaika:

16.3.2022 – 30.3.2022

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Sähkötekniikan korkeakoulu

Hakuaika on päättynyt

Haku kandidaattikoulutuksiin

Haluatko kuulla lisää sähkötekniikan opiskelusta?

Järjestimme 2.2.2022 virtuaalisen Sähkötekniikan päivän, jossa keskusteltiin alan opinnoista, uramahdollisuuksista ja opiskelijaelämästä. Katso tapahtuman tallenne!

Sähkötekniikan päivän studio

Sähkötekniikan päivän tallenne on katsottavissa

Tapahtumassa pureuduttiin sähkötekniikan alan opintoihin ja uramahdollisuuksiin.

Uutiset

Koulutuksen kuvaus

Aalto-yliopiston elektroniikan ja sähkötekniikan hakukohde antaa opiskelijoille valmiudet kehittää osaamistaan niin, että he kykenevät myöhemmin toimimaan alalla myös vaativimmissa tutkimus- ja suunnittelutehtävissä. Tutkinnon suorittaneilla on:

 • Elektroniikan ja sähkötekniikan perusteiden tuntemus. Tutkinnon suorittaneet ymmärtävät alaan liittyviä perusteorioita ja -käsitteitä, ja kykenevät tarttumaan teknisten järjestelmien kehittämisessä tai suunnittelussa eteen tuleviin haasteisiin, joihin ei ole valmista ratkaisua.
 • Elektroniikan ja sähkötekniikan suunnittelu- ja analyysimenetelmien tuntemus. Tutkinnon suorittaneet tuntevat alan keskeiset suunnittelu- ja analyysimenetelmät ja osaavat käyttää yleisimpiä komponentteja ja mittalaitteita.
 • Kyky havaita elektroniikan ja sähkötekniikan vaikutukset ympäröivään maailmaan. Tutkinnon suorittaneet pystyvät tunnistamaan tekniikan, suunnittelun ja oman työnsä vaikutuksia ihmisiin, talouteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön.
 • Kyky hankkia, arvioida ja käsitellä kriittisesti tieteellistä ja ammatillista tietoa. Tutkinnon suorittaneet pystyvät hakemaan tieteellistä tutkimustietoa sekä toimimaan avustavissa tutkimustehtävissä oman osaamisensa kehittämiseksi. He pystyvät yhdistämään teoriaa käytännön laitteen suunnitteluun ja ohjelmointiin.
 • Vahva substanssiosaaminen valitsemassaan pääaineessa. Tutkinnon suorittaneet ovat erikoistuneet joko elektroniikkaan tai sähkötekniikkaan.
 • Tärkeät työelämätaidot. Tutkinnon suorittaneilla on myös erilaisia työelämässä tarvittavia taitoja, kuten vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja, ongelmanratkaisua sekä projektinhallintaa.

Opetuskieli

Tekniikan kandidaatin tutkinnossa opetuskieli on pääosin suomi, osin myös englanti. Osa opetuksesta on tarjolla myös ruotsiksi. Diplomi-insinöörin tutkinnossa pääasiallinen opetuskieli on englanti.

Opintojen rakenne

Tekniikan kandidaatin tutkinnon järjestää Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu ja se koostuu kolmen vuoden mittaiseksi suunnitellusta, 180 opintopisteen laajuisesta kokonaisuudesta:

 • Perusopinnot (70 op)
 • Pääaineopinnot (60 op)
 • Sivuaineopinnot (25 op)
 • Vapaasti valittavat opinnot (25 op)

Elektroniikan ja sähkötekniikan opinnot rakentuvat muun muassa luennoista, laskuharjoituksista, laboratoriotöistä ja yksin sekä ryhmissä tehtävistä työelämään valmistavista projekteista. Otaniemessä pääset käyttämään taitojasi ja luovuuttasi esimerkiksi proto- ja elektroniikkapajassa tai palkitulla sähköpajakurssilla, jonka aikana opiskelijat pääsevät testaamaan teorian merkitystä käytännössä rakentamalla ryhmissä erilaisia elektronisia laitteita. Osa opiskelijoista on osallistunut jopa satelliittien rakentamiseen.

Ensimmäinen vuosi

Ensimmäisenä vuonna suoritetaan perusopintoja, jotka muodostavat insinööriosaamisen perustan.

 • Elektroniikkaa ja sähkötekniikkaa (15 op)
 • Matematiikkaa (25 op)
 • Fysiikkaa (10 op)
 • Ohjelmointia (12 op)
 • Kieliä ja yrittäjyyttä (8 op)

> Tutustu yhteisiin perusopintoihin opinto-oppaan avulla!

Toinen vuosi

Toisena vuonna opiskelijat pääsevät syventämään osaamistaan laajasti elektroniikan alalla ja tutustuvat esimerkiksi elektroniikan lohkoihin ja sähkömagnetiikan mahdollisuuksiin erilaisissa sovelluksissa. Lisäksi toisen vuoden aikana opiskelijat laajentavat osaamistaan oman kiinnostuksen mukaan valitun sivuaineen kautta.

> Tutustu pääaineopintoihin opinto-oppaan avulla!

> Tutustu Aalto-yliopiston tarjoamiin sivuaineisiin sivuaineoppaan avulla!

Kolmas vuosi

Kolmantena vuonna opiskelijat viimeistelevät loput erikoistumisalueensa opinnot, joihin sisältyy ohjattu opinnäytetyö eli kandidaatintyö (10 op). Kandidaattiseminaarissa käsitellään tieteellistä ajattelua, tiedonhakua, tiedon jäsentämistä ja käsittelyä sekä kielen ja viestinnän taitoja. Kandidaatintyö on kirjallisuustyö, joka laaditaan pääaineen alaan liittyvästä aiheesta.

Suuntautumisvaihtoehdot

Tullessaan valituksi suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK, 180 opintopistettä) opiskelija saa tutkinnonsuoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI, 120 opintopistettä). Elektroniikan ja sähkötekniikan pääaineopiskelijat jatkavat tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen tyypillisesti alla esiteltyihin maisteriohjelmiin:

> Master´s Programme in Automation and Electrical Engineering

> Master´s Programme in Electronics and Nanotechnology

Mahdollisia polkuja löytyy myös useista muista Aalto-yliopiston maisteriohjelmista niin Sähkötekniikan korkeakoulusta kuin muistakin Aalto-yliopiston korkeakouluista. Diplomi-insinöörin tutkinto mahdollistaa hakemisen tekniikan tohtorin tutkintoon johtaviin opintoihin.

Students of School of Electrical Engineering around a robot.

Master's Programme in Automation and Electrical Engineering

Automation and Electrical Engineering -ohjelmassa opiskelijat saavat valmiuden toimia laitteistojen ja ohjelmistojen rajapinnassa valitsemallaan alalla: sähkötekniikassa ja energiasektorilla, lääketieteellisessä tekniikassa tai säätötekniikan ja robotiikan aloilla. Vahvan matemaattis-luonnontieteellisen teorian ja perustutkimuksen pohjalta ohjelma keskittyy soveltavaan tekniikkaan kuten autonomisiin järjestelmiin, terveysteknologiaan, älykkäisiin verkkoihin ja uusiutuviin energialähteisiin liittyviin ratkaisuihin.

Koulutustarjonta
Aalto electronics-ICT anechoic chamber for 2-60 GHz and two near-field scanners

Master's Programme in Electronics and Nanotechnology

Electronics and Nanotechnology -maisteriohjelma tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden opiskella tekniikkaa voimakkaasti kehittyvillä aloilla. Mobiililaitteiden lisääntymisen myötä langatonta tekniikkaa käytetään nykyään kaikkialla, avaruustekniikan merkitys kasvaa huimasti pienten satelliittien kehityksen myötä, ja nanotekniikka mahdollistaa merkittäviä läpimurtoja monilla aloilla, kuten aurinkoenergian keräämisessä. Ohjelma keskittyy erityisesti näihin tekniikoihin liittyvien laitteistojen kehittämiseen ja rakentamiseen. Ohjelma antaa valmiudet tulevaisuuden teknologioiden kehittämiseen yrityksissä tai osaamisen syventämiseen akateemisissa jatko-opinnoissa.

Koulutustarjonta

Kansainvälistyminen

Sähkötekniikan korkeakoulu tarjoaa opiskelijoille monipuoliset vaihto-opiskelumahdollisuudet ympäri maailmaa. Vaihto-opinnot on helppo sisällyttää kandidaatin tutkintoon esimerkiksi kansainvälisenä sivuainekokonaisuutena. Vaihto-opintokoordinaattori opastaa ja neuvoo kohteen valinnassa ja vaihtoa tuetaan myöntämällä apurahoja. Opiskelijavaihto on integroitu tiiviisti koulutusohjelmiin, jotta kynnys vaihtoon lähtemiseen on mahdollisimman matala.

Aalto-yliopisto toivottaa tervetulleiksi tuhansia kansainvälisiä tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita ja he edustavat noin 90 eri kansalaisuutta. He liittyvät mukaan Aallon monimuotoiseen yhteisöön sekä opintojen että lukuisten vapaa-ajan tapahtumien, aktiviteettien ja juhlien kautta. Erinomainen keino tutustua kansainvälisiin opiskelijoihin on osallistua tutor-toimintaan. Tutorit auttavat ja neuvovat uusia opiskelijoita sopeutumaan Otaniemen arkeen ja opintoihin.

Kaikki Sähkötekniikan korkeakoulun maisteriohjelmat ovat englanninkielisiä ja kansainvälisiä. Aallon opetus- ja tutkimushenkilökunnasta noin 40 % on muita kuin suomalaisia. Lisäksi opintoja voi suorittaa kaksoistutkinto-ohjelmissa, joissa opiskellaan kahdessa eri maassa ja yliopistossa.

Kaksoistutkinto-ohjelmat Sähkötekniikan korkeakoulussa

EIT logo and a circuit board

Master's Programme in ICT Innovation (EIT Digital Master School) - Autonomous Systems

From self-driving cars to robotic assistants, the Internet of Things, and AI-based software solutions – the future is autonomous. However, as an emerging technology, autonomous systems hold both opportunities and risks. The key to navigating this potential minefield is to not only understand the technology itself but, more importantly, be able to confidently evaluate autonomous processes and maximise the trade-off between business impact and resources spent.

Koulutustarjonta
Students in a library. Designed by pch.vector / Freepik

Master’s Programme in ICT Innovation (EIT Digital Master School) - Cloud and Network Infrastructures

When our networks became overwhelmed with connected devices and streaming services, cloud computing saved the day. Now, the so-called ‘cloudification’ of networks is set to unleash a new era of smart connectivity – enabling everything from Industry 4.0 applications to autonomous vehicles, augmented reality, and urban infrastructure.

Koulutustarjonta
SpaceMaster IV (2019-2025) is a continuation of the original Erasmus Mundus Joint Master Degree programs launched in 2004.

Master's Programme in Space Science and Technology (SpaceMaster)

SpaceMaster IV is a continuation of the original Erasmus Mundus Joint Master Degree programmes launched in 2004 and implemented by a consortium of leading European universities in close collaboration with research and industrial organizations.

Koulutustarjonta
SSIs is a continuation of the Erasmus Mundus SSI+ programme (2017-2020)

Master's Programme in Smart Systems Integrated Solutions (SSIs) (Erasmus Mundus)

SSIs is a two-year joint master programme, with full student mobility between Aalto University, University of South-Eastern Norway (USN) and Budapest University of Technology and Economics (BME) with leading expertise in the academic fields of Smart Systems and Microsystems Technology.

Koulutustarjonta
EIT Urban Mobility logo, EU flag with the text EIT Urban Mobility is supported by the EIT, a body of the European Union

Master’s programme in Urban Mobility (EIT Urban Mobility) – Innovative Mobility Technology

No intake 2022.

Master’s programme in Urban Mobility, study track Innovative Mobility Technology (IMT) is a master programme that prepares graduates to design and develop user-centred future mobility tools and devices, and to assess their feasibility and sustainability at both the user and system level.

Koulutustarjonta
Students studying together

Master's Programme in Communications and Data Science

The Communications and Data Science Double Degree Programme covers a range of timely, industry topics relevant to modern fields of engineering. Communications and Data Science is a two-year master's programme, with student mobility between Aalto University, Grenoble INP Graduate schools of Engineering and Management at Université Grenoble Alpes, or Técnico Lisboa at Universidade de Lisboa.

Koulutustarjonta

Jatko-opintomahdollisuudet

Nykyiset sähkötekniikan ja elektroniikan laitteet ja järjestelmät vaativat syvällistä sekä monialaista osaamista. Aalto-yliopisto tarjoaa hyvät mahdollisuudet jatkaa opintoja kohti tohtorin tutkintoa. Tyypillisesti jatko-opiskelija siirtyy palkalliseen tutkijapaikkaan alalle, josta valmistui diplomi-insinööriksi. Sähkötekniikasta valmistuu vuosittain useita kymmeniä tekniikan tohtoreita, jotka ovat erittäin haluttuja teollisuudessa. Valmistuneet siirtyvät pääosin teollisuuden johtaviin asiantuntijatehtäviin.

Uramahdollisuudet

Sähkötekniikan korkeakoulusta valmistuneelle diplomi-insinöörille on tarjolla monipuolisia työtehtäviä suurissa yrityksissä, startupeissa ja tutkimuslaitoksissa. Usein valmistuneet aloittavat teknisissä asiantuntijatehtävissä, joista he siirtyvät johtamaan tuotekehitystiimejä tai työskentelemään johtoryhmätason asiantuntijatehtävissä. Tutkinto antaa loistavat mahdollisuudet hakeutua omia vahvuuksiasi vastaaviin tehtäviin. Rakenna siis oma uniikki urapolkusi unelmiesi pohjalta: onko haaveissasi kansainvälinen ura yritysmaailmassa, näetkö itsesi tutkimuksen uranuurtajana vai johtamassa laajoja teknisiä tiimejä läpi asiantuntijatason haasteiden?

Aalto-yliopiston erinomaiset urapalvelut tukevat opiskelijoita työllistymisessä sekä Suomeen että ulkomaille. Aallon opiskelijat työllistyvät tyypillisesti erittäin hyvin heti valmistuttuaan. Myös Aallon yrittäjyysyhteisö on todella aktiivinen ja auttaa opiskelijoita omien yritysten perustamisessa. Mikäli akateeminen ura kiinnostaa, takaavat Sähkötekniikan korkeakoulun maisteriohjelmat valmiuden tohtori- ja jatko-opintoihin.

Unto Rautio

Sähkötekniikan korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

Sähkötekniikan korkeakoulu
Aalto-yliopisto / Maria Hieta / photo: Maria Hieta
Uutiset
Craig Rollo / Aalto University alumni/ Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences - Acoustics and Audio Technology

Alumni Craig Rollo nappasi musiikkidiggarin unelmatyön

Koska Craig Rollo halusi työskennellä musiikin parissa, Acoustics and Audio Technology oli hänelle täydellinen pääainevalinta.

Uutiset
Maaret Pyhäjärvi and Niina Kajovuori/ Vaisala/ Aalto University alumni/ image: Vaisala

“Tällä alalla saa muuttaa maailmaa!” – Kaksi tekniikan alumnia kertoo urastaan

Vaisalassa testausautomaation parissa työskentelevät Maaret Pyhäjärvi ja Niina Kajovuori kannustavat valitsemaan rohkeasti eri alojen kursseja.

Uutiset

Tutkimuksen painopisteet

Elektroniikan ja sähkötekniikan opiskelijat pääsääntöisesti valmistuvat maisteriohjelmista kahdelta laitokselta, jotka ovat kansainvälisesti arvostettuja tutkimusyksikköjä. Elektroniikan ja nanotekniikan laitoksella tutkitaan langattomia laitteita, nanoteknologiaa, integroituja elektroniikkapiirejä, sähkömagneettisia ilmiöitä sekä avaruusteknologiaa. Esimerkiksi ensimmäinen suomalainen satelliitti Aalto-1 toteutettiin laitoksella opiskelijahankkeena. Vastaavasti Sähkötekniikan ja automaation laitoksen tutkimusaloja ovat mm. voimajärjestelmät, robotiikka ja autonomiset järjestelmät, terveysteknologia, älykäs asuinympäristö ja teollisuuselektroniikka. Jo perusopiskelijana pääset tutustumaan viimeisimpään tutkimustietoon elektroniikan ja sähkötekniikan alalla.

Electrical engineering student Emmaleena Ahonen.

”Sähkötekniikan alalla saa rakentaa vastuullisempaa ja älykkäämpää tulevaisuutta”

Opiskelija Emmaleena Ahosen mielestä alan tulevaisuus näyttää aurinkoiselta, koska osaamista tarvitaan yllättävilläkin aloilla.

Uutiset

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopisto on tunnettu tieteen, talouden, tekniikan ja taiteen aloja yhdistävänä monialaisen opiskelun edelläkävijänä. Tekniikan kandidaatin tutkinto tukee monialaisia mahdollisuuksia ennen kaikkea joustavuuden kautta. Voit valita sekä sivuaineesi että useita vapaavalintaisia yksittäisiä kursseja myös kauppatieteiden ja taiteen aloilta.

Otaniemen kampusta ympäröivät yritykset, startupit ja teknologiapuistot. Yhteistyö näiden toimijoiden kanssa on tiivistä heti opintojen alkuvaiheessa yritysyhteistyökurssien sekä mahdollisten harjoitteluiden ja kesätöiden myötä. Eloisa kampus ja vapaavalintaiset kurssit yhdistävät ihmisiä luoden ystävyyssuhteita, hyödyllisiä verkostoja ja lopulta jopa uusia yrityksiä.

Aalto-yliopiston yhteydessä toimii satoja erilaisia opiskelijakerhoja ja -järjestöjä, jotka järjestävät kulttuuriin, urheiluun ja muihin harrastuksiin liittyviä tapahtumia. Ainejärjestö eli kilta tarjoaa opiskelijoille fuksikasvatusta sekä opintojen vastapainoksi esimerkiksi kulttuuri- ja urheilutapahtumia, yritysvierailuja ja juhlia.

Tutustu meihin

Sähkötekniikan korkeakoulun opiskelija kesätöissä elektroniikan ja naotekniikan laitoksella, kuva: Aalto-yliopisto / Linda Koskinen

Kesätyö yliopistolla on itsenäistä ja joustavaa, mutta vaatii rutkasti oma-aloitteisuutta

Sähkötekniikan korkeakoulu palkkaa vuosittain kymmeniä opiskelijoita erilaisiin kesätyötehtäviin.

Uutiset
Kevään 2018 Sähköpajakurssin lopputyö, kuva: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen

Ratkaisuja arjen tarpeisiin

Sähköpajakurssi marssitti yleisön eteen Aalto-yliopiston opiskelijoiden rakentamia innovatiivisia projektitöitä kurssin loppunäytöksessä 23. toukokuuta.

Uutiset
Lapsen elintoimintoja mittaava ranneke, kuva: Aalto-yliopisto / Linda Koskinen

Protopajakurssilla kehitelty ranneke voi ennaltaehkäistä lasten kätkytkuolemia

Kolmatta kertaa järjestetyllä Protopajakurssilla opiskelijat suunnittelivat ja rakensivat prototyyppejä yritysten antamista aiheista.

Uutiset
Sähköinsinöörikillan logo.

Sähköinsinöörikilta (ulkoinen linkki)

Sähköinsinöörikilta ry on Otaniemessä vaikuttava opiskelijajärjestö, joka on perustettu vuonna 1921. Kilta järjestää kaikenlaista toimintaa liittyen opintoihin ja vapaa-ajan viettoon.

Contact information

Tuula Noponen

Suunnittelija

[email protected]

050 408 1024

Hakuaika on päättynyt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu