Program

Kandidatprogrammet i ingenjörsvetenskap

Lärdomsprov

Kandidatarbeten skrivs i samband med ett kandidatseminarium som anordnas varje termin. Syftet med seminariet är att utveckla de studerande färdigheter och stöd för arbetet med lärdomsprovet. Seminariet innefattar aktivt deltagande i föreläsningar och workshops, övningsuppgifter, skrivande av kandidatarbete, presentationsseminarium och opposition. Kursen innehåller obligatoriska avsnitt och uppgifter.

I kandidatarbetet ingår också ett mognadsprov. Mognadsprovet registreras som en skild prestation i Sisu (Op).

Kandiseminarier i de nya huvudämnena ordnas för första gången på hösten 2024. Studenter av alla huvudämnen EKO, KIG, KEY och RAK (också ENY, KJR och RYM) deltar i seminariet ENG1000.kand.

Sommarkandidatseminariet

Kandidatarbetet kan också skrivas som en del av sommarkandidatsseminariet. Du hittar kursen med koden JOIN.kand. Sommarens kandidatseminarium skiljer sig från ENGs eget kandidatseminarium, så läs instruktionerna för kursen noggrant på MyCourses.

Hur du anmäler dig till sommarkandidatseminariet

  • Välj JOIN.kand-kursen och placera den i dina fritt valbara kurser och anmäl dig till kursen
  • Din prestation kommer att registreras med en kurskod enligt ditt huvudämne
  • Radera JOIN.kand-kursen från din ISP efter sommaren

Kandidatarbetet

Om du studerar vid ett utbildningsprogram inom teknik eller arkitektur kan du delta i det gemensamma svenskspråkiga kandidatseminariet (JOIN.sv.kand) som ordnas en gång per termin. Seminariet är gemensamt för 18 huvudämnen. Du får ämne och handledare för kandidatarbetet via huvudämnets seminarium och bedömningen av kandidatarbetet går också via huvudämnets ansvarslärare. Det svenskspråkiga kandidatseminariet står för den svenskspråkiga undervisningen, tillhörande uppgifter och slutseminariet inklusive opponering. Studieprestationen för kandidatarbete och seminarium (10 sp) registreras i ditt eget huvudämne.

Också sommarkandidatseminariet (JOIN.kand) ordnas delvis på svenska.

Kandidatarbetet görs i allmänhet på skolbildningsspråket om ett ämne inom området för studerandens huvudämne. Det kan också vara möjligt att skriva på ett annat språk, men vi rekommenderar att du skriver kandidatarbetet på svenska, eftersom det är en chans att använda och stärka yrkesspråket inom ditt eget område. Dessutom avläggs mognadsprovet i samband med kandidatseminariet på skolbildningsspråket.

På det svenska kandidatseminariet får du stöd för att skriva kandidatarbetet och mognadsprovet på svenska. Också den som deltar i det finska kandidatseminariet har möjlighet att få stöd för att skriva mognadsprovet på svenska. Kontakta i så fall Sofia Sevón på Språkcentret för att boka tid.

Anmäl dig både till JOIN.sv.kand och till ditt eget huvudämnes kandidatseminarium i SISU. (Huvudämnets seminarium måste ingå i din studieplan och för att få studieprestationen registrerad är det nödvändigt att du anmäler dig. JOIN.sv.kand behöver däremot inte vara med i din Sisu-studieplan.)

Ansvarsperson: äldre universitetslektor Henrik Wallén (ELEC), koordinator.

Närmare information om kandidatseminariet finns i MyCourses och information om mognadsprovet hittar du i studentguiden https://www.aalto.fi/sv/sprak-ochkommunikationsstudier/mognadsprovet 
Information om hur du hittar handledare och ämne för kandidatarbetet hittar du på ditt eget huvudämnes finskspråkiga seminarium i MyCourses.

Lärdomsprovens offentlighet

Kandidatprogrammet i ingenjörsvetenskap

Läs mer om lärdomsprovens offentlighet
Student guide illustration, bachelor's programmes

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: