Ansökningar, anvisningar och regler

Turnitin - hjälper dig att skriva väl och undvika plagiering

Turnitin - hjälper dig att skriva väl och undvika plagiering

Turnitin – hjälper dig att skriva väl och förhindrar plagiering 

Turnitin är ett stöd för övningar i att skriva akademiska texter. I praktiken är Turnitin ett ställe för inlämning av texter. Av texterna skapas en analysrapport och läraren eller handledaren kan sedan ge respons på det inlämnade arbetet med verktygen i Turnitin. 

Varför behövs Turnitin?

Vid universiteten övas vetenskapligt skrivande under studiernas gång, i synnerhet när det gäller lärdomsprov, men också i fråga om kursuppgifter.

Det är en konst att skriva vetenskapligt och den konsten är en kombination av många olika saker. Det gäller att kunna söka information som forskats fram tidigare och att läsa in den, att tänka efter och att därefter i skrift kunna formulera de insikter som processen gett. Läsaren borde kunna följa med vad du förstått och vilka källor du har använt. Läsaren ska också vid behov kunna se och försäkra sig om  efter vad de ursprungliga källorna innehåller.

Idén med det vetenskapliga sättet att skriva med sina referenser och källhänvisningar är att visa att du inte håller på att uppfinna samma hjul på nytt, utan kan visa hur din prestation förhåller sig till den tidigare kunskapen.

Kravet är att du alltid skriver med egna ord och ger äran åt dem vars skrifter du har utnyttjat. Det är utom en konst, även en etisk princip. Samma etiska princip gäller också i arbetslivet. Att olovligt citera eller låna en annans arbete betyder att man bryter mot den principen. Det kallas för plagiering.  Plagiering tillåts inte i arbeten som ska bedömas vare sig det är fråga om kursarbeten eller lärdomsprov, så det är mera praktiskt att öva upp sina färdigheter och på förhand kontrollera att du i den egna texten iakttar de etiska principerna för ett gott vetenskapligt skrivande. Det är här som Turnitin kommer till nytta.

Aalto-universitetets etiska regler för studier ges riktlinjer för hur Turnitin ska användas för att vara till ändamålsenlig hjälp för studerandena: målet är att förebygga plagiering, inte att sätta fast någon för det. I reglerna står också hur man ska gå tillväga om studeranden trots allt har brutit mot de etiska principerna för vetenskapligt skrivande.

Plagiering samt skyldigheter och rättigheter för användare av Turnitin (på finska) (på engelska)

Hur och var ska Turnitin användas?

Turnitin finns i MyCourses. När läraren ber att du lämnar in en kursuppgift eller ett utkast till lärdomsprov till en inlämningskorg som bär Turnitin-logo använder du Turnitin. Genom inlämningen skapas i Turnitin automatiskt en analys- dvs. originalitetsrapport, där texten har jämförts med digitalt material. De samstämmigheter som har hittats märks ut med färger. Samstämmighetsprocenten i rapporten betyder i sig ingenting, utan samstämmigheterna ska alltid tolkas utgående från vetenskapligt skrivande.

Läraren kan ge respons gällande innehållet i ditt arbete med Turnitins responsverktyg och om det gäller en slutlig version som ska bedömas, även ett vitsord.

I Aalto-universitetets etiska regler rekommenderas att läraren ordnar möjligheter för studerandena att öva inlämning av utkasten  i Turnitin innan den sista versionen av arbetet lämnas in.

Om läraren inte har ordnat en inlämningskorg av Turnitin-typ, och du ändå vill göra en originalitetskontroll på ditt arbete innan du lämnar in det, lyckas det på MyCourses arbetsyta (mycourses.aalto.fi) (sök efter ”independent Turnitin originality check” i MyCourses).

Anvisningar för Turnitin

Detaljerade anvisningar för studerande (wiki.aalto.fi) för inlämning i Turnitin, för tolkning av analysrapporten och för läsning av responsen från läraren samt tips för vetenskapligt skrivande.

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: