Koulutustarjonta

Automation and Electrical Engineering, Master of Science (Technology)

Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering -maisteriohjelma tarjoaa mahdollisuuden opiskella laaja-alaisesti yhteiskunnallisesti merkittäviä sähkötekniikan aiheita kansainvälisessä ympäristössä. Ohjelma järjestetään tiiviissä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa ja valmistaa opiskelijoita toimimaan laitteiden ja ohjelmistojen risteyskohdassa. Opiskelijamme opiskelevat nykyisiä ja uusia energia-, robotiikka- ja sulautettuja sähköjärjestelmiä.Ohjelma perustuu matemaattiseen ja luonnontieteelliseen tutkimukseen ja perusteorioihin, ja se keskittyy teknologian käytännön soveltamiseen eli esimerkiksi autonomisiin järjestelmiin, terveysteknologiaan, älykkäisiin verkkoihin ja uusiutuviin energialähteisiin liittyviin ratkaisuihin.
Students of School of Electrical Engineering around a robot.
Get a Master’s Degree in Automation and Electrical Engineering at Aalto University – the leading international and multidisciplinary university in the Nordics and Europe.

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Sähkötekniikan korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Ohjelma antaa opiskelijoille valmiudet soveltaa tieteellisiä menetelmiä ja teorioita uusimpiin, tarpeellisiin käyttötarkoituksiin. Automation and Electrical Engineering- ohjelman suorittaneilla on:

 • Alan huippuosaamista. Tutkinnon suorittaneilla on kattava käsitys valitsemansa erikoistumisalueen perustutkimuksesta ja -teorioista.
 • Ratkaisukeskeinen ajattelutapa. Tutkinnon suorittaneet ovat asiantuntijoita, jotka pystyvät soveltamaan tietojaan todellisten ongelmien ratkaisemiseen ja alan standardien muotoilemiseen erityisesti järjestelmätasolla.
 • Hyvät analyyttiset taidot. Tutkinnon suorittaneet ovat tietokeskeisiä ja soveltuvat erinomaisesti toimimaan analyyttisen ongelmanratkaisun ja edistyneemmän matematiikan parissa, mukaan lukien tekoäly ja koneoppimismenetelmät.
 • Vahvaa johtamistaitoa. Tutkinnon suorittaneilla on hyvät yhteistyötaidot, he pystyvät selviytymään vaativimmistakin tilanteista ja johtamaan omalla esimerkillään paineenalaisissa tilanteissa.
 • Kansainvälistä osaamista. Tutkinnon suorittaneilla on ammattitaitoa ja kykyä työskennellä globaalissa ja monialaisessa ympäristössä.

Automation and Electrical Engineering -ohjelmasta valmistuttuaan opiskelijoilla on hyvät valmiudet insinööri- ja tutkimustyöhön tai alan tohtoriopintoihin.

Opetuskieli

Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering -maisteriohjelman opetuskieli on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Automation and Electrical Engineering -ohjelman järjestää sähkötekniikan korkeakoulu, ja sen laajuus on 120 opintopistettä. Kaksivuotinen ohjelma muodostuu seuraavista osista:

 • pääaineopinnot (65 op)
 • vapaavalintaiset opinnot (25 op)
 • diplomityö (30 op)

Opintojen alkuvaiheessa opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS) yhdessä akateemisen ohjaajan kanssa. HOPSin päätarkoitus on varmistaa, että opinnot vastaavat opiskelijan kiinnostuksenkohteita ja että niiden suoritusjärjestys on looginen. Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta.

Ohjelmassa on teoreettisia luentoja ja tenttejä sekä käytännön laskuharjoituksia, harjoitustöitä, projekteja, työpajoja ja laboratoriotyötä. Osa projekteista tulee tilauksina suoraan alan yrityksiltä, joten opintojen lähestymistapa oppimiseen perustuu todellisten ongelmien ratkaisuun. Ohjelman keskeisiä aiheita ovat:

 • uusiutuvat energialähteet ja kestävyys, esim. energiatehokkuus ja älykkäät tehonmuuntojärjestelmät
 • hajautetut ja verkottuneet tehojärjestelmät, esim. älykäs verkko, älykäs elinympäristö, turvallisuus ja varmuus hajautetuissa/verkottuneissa järjestelmissä
 • ympäristön mittaaminen ja havainnointi, esim. mikroanturit, konehavainnointi
 • siirtyminen automaatiosta autonomiaan
 • lääketieteelliset ja terveydenhuollon laitteet yksilöllinen terveydenhoito, hyvinvointi ja terveydenhuollon laitteet
Master's Programme in Automation and Electrical Engineering

Suuntautumisvaihtoehdot

1. Control, Robotics and Autonomous Systems

Control, Robotics and Autonomous Systems -pääaine tarjoaa vahvan perustan säätötekniikkaan ja automaatioon, joten opiskelijat voivat erikoistua esimerkiksi tehdasautomaatioon, robotiikkaan, itsenäisiin älykkäisiin järjestelmiin, teollisuuden ohjelmistojärjestelmiin, tai opiskella tekoälyn ja koneoppimisen kaltaisia aiheita. Kaikki opiskelijat perehtyvät mallinnukseen, dynaamisten järjestelmien arviointiin ja hallintaan sekä nykyaikaisten automaatiojärjestelmien sulautettuihin järjestelmiin ja ohjelmistoihin. Suurin osa kursseista sisältää sekä teoriaa että sen soveltamista käytäntöön. Tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on seuraavat taidot:

 • Automaation tarpeen ymmärtäminen
 • Dynaamisten järjestelmien mallien ja ohjainten suunnittelu
 • Järjestelmien ominaisuuksien ja dynamiikan analysoiminen
 • Teollisten ohjelmistosovellusten suunnittelu
 • Syvällinen ymmärrys jostakin seuraavista painopistealueista: robotiikka ja autonomiset järjestelmät, älykkäät järjestelmät, säätötekniikka, automaatio-ohjelmisto, tehdasautomaatio sekä tekoäly ja koneoppiminen

2. Electrical Power and Energy Engineering

Electrical Power and Energy Engineering -pääaine antaa vankan pohjan sähkövoima- ja energiatekniikan parissa työskenteleville diplomi-insinööreille. Ala käsittää sähkönsiirron ja -jakelun, älykkäät verkot, kestävän sähköntuotannon ja -käytön sekä tehonmuuntolaitteet, kuten moottorit, generaattorit ja tehoelektroniikan muuntajat, sekä niiden hallinnan. Kurssit sisältävät teoriaa, kokeellista työtä, teollisuuden sovelluksia ja tilaisuuksia kartuttaa omakohtaista kokemusta todellisissa tutkimusympäristöissä. Tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on seuraavat taidot:

 • Sähköenergiajärjestelmien perusnäkökohtien ja -edellytysten tunnistaminen
 • Energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan liittyvien sovellusten kehittäminen
 • Sähkö- ja energiatekniikan alan nykyisten ja tulevien haasteiden analysoiminen ja arvioiminen
 • Sähköjärjestelmien tai energianmuuntolaitteiden suunnittelu ja analysointi
 • Syvällinen ymmärrys jostakin seuraavista painopistealueista: sähköiset käyttövoimajärjestelmät, energian varastointi ja vety, teho- ja energiajärjestelmät, uusiutuva energia sekä älykkäät rakennukset ja valaistus

3. Electronic and Digital Systems

Electronic and Digital Systems (EDS) on monitieteinen pääaine, joka keskittyy sulautettuihin järjestelmiin ja järjestelmätason suunnitteluun, erityisesti älykkäitä, ekologisesti kestäviä ja itseohjautuvia laitteita varten. Sovellusaloja ovat mm. autoteollisuus, mobiilijärjestelmät ja terveysteknologia. Pääaineessa keskitytään itseohjautuviin sulautettuihin järjestelmiin, itsensä ylläpitäviin älykkäisiin anturijärjestelmiin, mikroelektromekaanisiin järjestelmiin (MEMS), anturien heterogeeniseen integrointiin järjestelmäpiiriin (SoC), datasynteesiin ja reaaliaikaiseen päätöksentekoon. EDS korostaa perustutkimuksessa saatujen tulosten muuntamista toimiviksi tuotteiksi ja palveluiksi tutkimuksen, kehityksen ja kaupallistamisen avulla.

 • Pääaineesta valmistunut osaa:
 • suunnitella ja toteuttaa sulautettuja laitteita, antureita, toimilaitteita ja älykkäitä integroituja järjestelmiä
 • tunnistaa eri laite- ja ohjelmistoteknologioiden kestävyys-, turvallisuus- ja elinkaarinäkökohtia
 • analysoida sähköisten järjestelmien multifyysisiä (lämpö-, sähkö-, ja mekaanisia) ominaisuuksia
 • soveltaa ja suunnitella tietojenkäsittelyketjuja ja menetelmiä signaalinkäsittelyn, koneoppimisen ja tekoälyn (AI) avulla
 • siirtää perustutkimuksen tuloksia toimiviksi sähköisiksi ja digitaalisiksi järjestelmiksi.

Kansainvälistyminen

Opiskeluympäristö on hyvin kansainvälinen, koska ohjelmaan liittyvät teknologiat ovat globaalisti merkittäviä. Tarjolla on myös runsaasti mahdollisuuksia vaihto-opiskeluun eri puolilla maailmaa. Osaamistaan voi kehittää myös esimerkiksi suorittamalla harjoittelun tai kesäkurssin ulkomailla tai edustamalla Aalto-yliopistoa silloin tällöin järjestettävissä opiskelijakilpailuissa.

Aalto-yliopisto on kansainvälinen yliopisto, jossa opiskelee tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita ulkomailta. Opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävän vapaa-ajan toiminnan ja tapahtumien kautta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ohjelma antaa kelpoisuuden hakeutua suorittamaan tekniikan tohtorin tutkintoa soveltuvalla alalla.

Uramahdollisuudet

Tutkinnon suorittaneilla on erinomaiset uramahdollisuudet julkisella ja yksityisellä sektorilla, koska tulevaisuus on autonomisten järjestelmien aikaa ja teknologinen kehitys etenee harppauksin. Ohjelmalla on tiiviit yhteydet alan teollisuuteen, ja kurssiprojektien, harjoittelujen, tutkimuksen tai opinnäytetöiden avulla opiskelijat voivat luoda hyviä kontakteja työllistymistä varten. Lisäksi tutkinnon suorittaneilla on kaikki yrittäjyyteen tarvittavat taidot, joten myös oman yrityksen perustaminen ja kehittäminen on hyvä mahdollisuus.

Aalto-yliopistolla on vakiintuneet urapalvelut, jotka auttavat työllistymään Suomeen ja ulkomaille. Aalto-yliopiston opiskelijat löytävät yleensä helposti hyviä työtehtäviä valmistumisensa jälkeen. Aalto-yliopistossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrityksille. Jos taas olet kiinnostunut tutkijan urasta, Aalto-yliopiston automaatio- ja sähkötekniikan maisteriohjelma antaa hyvän pohjan tohtorikoulutukseen hakeutumiseen ja postdoc-tutkijan työhön.

Unto Rautio

Sähkötekniikan korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

Sähkötekniikan korkeakoulu
Alumni Kiia Einola, kuva Mikko Haapamäki

Alumni Kiia Einola: Tärkeintä opinnoissa oli taito oppia uusia asioita

Automation and Electrical Engineering -maisteriohjelman alumnin mielestä opiskelu on mukavampaa opiskelukavereiden kanssa.

Uutiset
Alumna Bismoy Jahan, automation and electrical engineering

Alumni Bismoy Jahan: Aallossa opitut asiat ovat sidoksissa työelämän oikeisiin ongelmiin

Bismoy Jahan valitsi automaation ja sähkötekniikan maisteriohjelman, koska hän uskoo, että tulevaisuudessa automaatio on merkittävä osa elämäämme.

Uutiset

Tutkimuksen painopisteet

Sähkötekniikan ja automaation laitos tarjoaa erinomaista koulutusta ja korkealaatuisia tutkimusolosuhteita, joissa tutkijat ja insinöörit kehittävät yhdessä uusia menetelmiä, laitteita ja järjestelmiä sähköjärjestelmien ja energian muuntamisen, ohjauksen, robotiikan ja autonomisten järjestelmien sekä terveysteknologian aloilla. Laitos osallistuu koulun laajuiseen tohtorikoulutukseen sekä tarjoaa myös maisteriohjelman edellä mainituilla painopistealueilla ja on vahvasti mukana myös muiden poikkitieteellisten ohjelmien opetuksessa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Mitä tulee alan yhteistyöhön, Aalto-yliopisto on maailman huipputasoa. Aalto-yliopistosta valmistuneena voit hyödyntää yhteyksiämme. Aalto Industrial Internet Campus tarjoaa sinulle mahdollisuuden verkostoitua muiden tekniikan alojen opiskelijoiden ja arvostettujen teollisuuskumppaneiden kanssa.

Webinaari | Automation & Electrical Engineering

Webinaarissa ohjelman edustajat esittelevät Aalto-yliopistoa, pääainetta sekä sen rakennetta ja opintosisältöjä, uramahdollisuuksia, sekä opiskeluelämää Aallossa. Q&A-osuudessa he vastaavat osaallistujien kysymyksiin.

Katso webinaaritallenne
Students playing with a robot

Get to know us

Three happy students in overalls in the Aalto University metro entrance

Opiskelu Aallossa

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Koulutamme muutoksentekijöitä ratkaisemaan yhteiskunnan suuria haasteita ja luomaan hyvinvointia.

4 students taking a selfie on the steps of the Amphitheatre on Otaniemi Campus

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Opiskelu Aallossa

Study-option-specific application instructions

Applicants to the programme must meet the general eligibility and language requirements that are common to all Master's programmes in Aalto University. Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for master's studies are evaluated and ranked according to the evaluation criteria decided in advance for each study option.

The applications to the Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering are evaluated based on the following criteria:

Evaluation criteria

Evaluation process and requested documents

The evaluation process is described under Applicant evaluation process. In addition to obligatory application documents, this study option asks the applicants to submit also the documents listed under Requested documents

Yhteystiedot

Sähkötekniikan korkeakoulu

Hakuprosessiin ja yleisiin hakudokumentteihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä [email protected]. Ohjelman sisältöön ja opintoihin sekä hakukohdekohtaisiin hakudokumentteihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä [email protected].

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: