Koulutustarjonta

Informaatioteknologia, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Tiedätkö mitä tapahtuu taustalla mobiiliverkossa ja Internetissä, kun ostat puhelimellasi verkkokaupasta uuden tuotteen, katsot videoita YouTubesta tai kun käytät Snapchatia tai Instagramia? Oletko miettinyt miten puheohjaus tai radioteknologia toimii, mikä on tekniikka itseohjautuvien autojen takana tai miten internetin viihdeteknologian energiankulutus minimoitaisiin? Informaatioteknologiat mahdollistavat esimerkiksi edellä mainitut ihmisten arkipäivään vaikuttavat sovellukset, älykkäät kodit sekä monet uudet terveysteknologiset ratkaisut. Informaatioteknologia on vielä paljon muutakin ja ratkaisevan tärkeässä asemassa yhteiskunnan ja organisaatioiden toiminnalle. Hakukohteen opinnot antavat ohjelmoinnista, matematiikasta sekä fysiikasta kiinnostuneille opiskelijoille loistavat valmiudet kehittyä tulevaisuuden asiantuntijoiksi bittejä ja reaalimaailmaa yhdistäville ajankohtaiseille aloille. Mobiiliteknologian, terveysteknologian sovellusten ja internetin haasteet odottavat ratkaisijaansa.
Aalto University_ELEC_Unto_Rautio

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti + diplomi-insinööri

Hakuaika:

13.3.2024 – 27.3.2024

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Sähkötekniikan korkeakoulu

Haku kandidaattikoulutuksiin

Kuuntele Sähköisku-podcastia!

Podcastin yhtenä juontajana on informaatioteknologiaa opiskeleva Leevi, joka kertoo podcastissa kertoo opinnoistaan ja arjestaan Otaniemessä. 

Kolme opiskelijaa

Sähköisku

Podcastissa Aalto-yliopiston sähkötekniikan opiskelijat paneutuvat syvällisesti opiskelijaelämän eri puoliin. Millainen ympäristö Aalto-yliopisto on opiskelijalle? Millaista sähkötekniikan opiskelu käytännössä on? Entä onko elämä teekkarina oikeasti niin hauskaa, kuin kaikki antavat ymmärtää?

Podcastit

Koulutuksen kuvaus

Moderni informaatioyhteiskunta turvautuu tehokkaaseen sensorien käyttöön, datan hankintaan, tallennukseen ja analyysiin, tietoverkkoihin, internetiin ja sen palveluihin, sekä uusien viestintätekniikoiden kehittämiseen. Nämä mahdollistavat tulevaisuuden sovellukset, joiden vaatimukset tiedonsiirron nopeudelle, luotettavuudelle, viiveelle, helppokäyttöisyydelle, ja yksityisyydelle ovat yhä kriittisempiä ja tärkeämpiä. Esimerkiksi tietoverkot ovat jatkuvasti yhä tärkeämmässä osassa niin ihmisten arkea, elinkeinoelämää kuin teollisuuttakin. Käytämme päivittäin tietoverkkoja esimerkiksi kommunikaatioon, sosiaaliseen kanssakäymiseen, tiedon hankintaan ja viihteeseen. Tulevaisuudessa tämä suhde vain syvenee, kun tavanomaiset arjen laitteet liittyvät verkkoon. Informaatioteknologia mahdollistaa nykypäivän informaatiovallankumouksen.

Informaatioteknologia auttaa ihmisiä tulevaisuuden ilmastoälykkäiden ratkaisujen ja teknologioiden luomisessa, tuottaa ratkaisuja ajoneuvoja ohjaaviin järjestelmiin tai lääketieteellisen tekniikan laitteisiin ja auttaa suunnittelemaan laadukkaampia kuulokkeita ja kaiuttimia. Informaatioteknologia ja siihen vahvasti linkittyvät tekoälyn ja koneoppimisen alat muuttavat tulevaisuuden yhteiskuntaa perusteellisesti. Informaatiotekniikan erikoisosaamisen avulla sinulla on ymmärrystä tietojärjestelmien ja langattomien laitteiden takana olevasta tekniikasta ja mahdollisuus osallistua ja ohjata kehitystä positiiviseen suuntaan.

Tutkinnon suorittaneilla on:

 • Informaatioteknologian perusteiden tuntemus. Tutkinto rakentuu monipuoliselle matematiikan, luonnontieteiden sekä tietotekniikan tieto- ja taitopohjalle. Valmistuttuasi ymmärrät alaan liittyviä perusteorioita ja -käsitteitä, pystyt seuraamaan alan kehitystä sekä osallistumaan alalla käytävään keskusteluun.
 • Substanssiosaaminen. Tutkinnon suorittaneet ovat syvällisesti perehtyneet informaatioteknologiaan, ja saavuttaneet pääaineessaan työelämän ja jatko-opintojen vaatiman tieto- ja taitotason. Ymmärrät mm. miten internet, tietoverkot ja protokollat toimivat, miten tietoverkkojen suorituskykyä mitataan ja ymmärrät tiedonsiirron periaatteet ja rajoitteet. Olet oppinut digitaalisen signaalinkäsittelyn perusmenetelmiä, mm. miten kohinaa voidaan poistaa puhe- ja audiosignaalista tai kuvasta. Hallitset ohjelmointityökaluja, kuten C-kieli, Matlab ja Python sekä omaat matemaattisten ongelmien ratkaisun ja mallinnuksen perustaidot.
 • Monipuoliset työelämätaidot. Opintojen aikana opit projektinhallintaa sekä harjaannut järjestelmälliseen ja päämäärätietoiseen työskentelyyn ryhmissä ja itsenäisesti. Mietit ratkaisuja myös kestävän kehityksen näkökulmasta. Ymmärrät vuorovaikutustaitojen merkityksen monialaisessa tiimityössä.

Opetuskieli

Tekniikan kandidaatin tutkinnossa opetuskieli on pääosin suomi, osin myös englanti. Osa opetuksesta on tarjolla myös ruotsiksi. Diplomi-insinöörin tutkinnossa pääasiallinen opetuskieli on englanti.

Opintojen rakenne

Tekniikan kandidaatin tutkinnon järjestää Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulu ja se koostuu kolmen vuoden mittaiseksi suunnitellusta, 180 opintopisteen laajuisesta kokonaisuudesta:

 • Perusopinnot (70 op)
 • Pääaineopinnot (60 op)
 • Sivuaineopinnot (25 op)
 • Vapaasti valittavat opinnot (25 op)

Informaatioteknologiassa bitit kohtaavat reaalimaailman. Erona perinteiseen tietotekniikkaan informaatioteknologian pääaineessa korostuvat tiedon siirto ja käsittely, reaalimaailman signaalien kuten puheen käsittely, mobiiliteknologiat sekä Internetin toiminnan ymmärtäminen. Informaatioteknologian opinnot koostuvat luennoista, laskuharjoituksista, laboratoriotöistä, prototyyppipajoista, tenteistä ja itsenäisistä sekä ryhmissä tehtävistä harjoitustöistä.

Ensimmäisen vuoden perusopinnot, 70 opintopistettä, muodostavat insinööriosaamisen perustan ja luovat pohjan oman alan pääaineopinnoille. Ensimmäisen vuoden opinnot sisältävät mm. matematiikan, fysiikan, ja ohjelmoinnin peruskursseja ja esimerkiksi käytännönläheisen protopajan, jossa saat kokemusta prototyypin rakentamisesta ja projektityöskentelystä.

> Tutustu yhteisiin perusopintoihin Opiskelijan oppaan avulla!

Toisena vuonna opiskelijat pääsevät syventymään pääaineen (60 opintopistettä) opintoihin. Pääaineen kurssitarjonnasta valikoituja esimerkkikursseja ovat:

 • Tiedonsiirron perusteet (5 op)
 • Koneoppiminen informaatioteknologiassa (5 op)
 • Äänen- ja puheenkäsittely(5 op)
 • Sovellusohjelmointi (5 op)

Pääaineen poikkitieteellisen luonteen mukaisesti opit jokaisella kurssilla monipuolisesti toteuttamaan menetelmiä, tekniikoita ja analyysejä eri ohjelmistojen avulla. Lisäksi toisen vuoden aikana opiskelijat laajentavat osaamistaan oman kiinnostuksen mukaan valitun sivuaineen (25 op) kautta.

> Tutustu pääaineopintoihin Opiskelijan oppaan avulla!

> Tutustu Aalto-yliopiston tarjoamiin sivuaineisiin sivuaineoppaan avulla!

Kolmantena vuonna opiskelijat jatkavat pääaine- ja sivuaineopintojaan sekä kirjoittavat ohjatun opinnäytetyön eli kandidaatintyön (10 op). Kandidaattiseminaarissa opitaan tieteellistä ajattelua, tiedonhakua, tiedon jäsentämistä ja käsittelyä sekä kielen ja viestinnän taitoja.

Sähkötekniikan kandidaattiohjelma
Opiskelija Niina Tapanainen talvella Otaniemessä.

Opiskelija Niina Tapanainen: Opiskelen tekniikkaa, koska haluan parantaa ihmisten elämää

Niina valitsi kandivaiheessa informaatioteknologian pääaineen. Hän kannustaa yhdistämään tekniikan ennakkoluulottomasti myös humanistisiin aloihin.

Uutiset
Leevi Hormaluoma Sähkötekniikan päivä -tapahtumassa. Kuva: Filmbutik.

Opiskelija Leevi Hormaluoma: Tekniikan alalla polkuja on niin monta kuin tekijöitäkin

Informaatioteknologiaa opiskeleva Leevi on ollut aktiivisesti mukana opiskelijaelämässä, mikä antaa hänen mukaansa hyvää vastapainoa opiskelulle. "Yhtenä päivänä saatan koodata koulutehtäviä kotona ja seuraavana olla mukana järjestämässä ilmaisfestareita tuhannelle osallistujalle", hän kertoo.

Uutiset

Suuntautumisvaihtoehdot

Kandidaatin (TkK, 180 op) tutkinnon jälkeen opiskelijat jatkavat diplomi-insinööriopintoja (DI, 120 op). Koulutuksen laaja-alaisuus ja monitieteisyys mahdollistavat sen, että voit valita maisteriohjelmia monilla aihealueilla.

Informaatioteknologian pääaineopiskelijat jatkavat esimerkiksi Computer, Communication and Information Science (CCIS-)maisteriohjelman pääaineisiin:

Communications Engineering - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Digitaalisen murroksen maailmassa verkkojen kehittämisen, rakentamisen ja ylläpidon osaaminen on halutumpaa kuin koskaan aiemmin.

Two Aalto University students working on a laptop together / photo by Unto Rautio

Acoustics and Audio Technology - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

The major in Acoustics and Audio Technology equips students with a fundamental understanding of human hearing, audio perception, and physics of sound. The skills they acquire enable, for example, reducing noise pollution, planning harmonic environments and designing coherent sound experiences.

Three Aalto University students working in a acoustics laboratory

Signal Processing and Data Science - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Signal Processing and Data Science -pääaineessa opit kehittämään tilastollisia malleja fyysisen maailman ilmiöistä, louhimaan hyödyllistä tietoa ja piirteitä, ja tekemään ennusteita suurista signaali- ja datajoukoista. Voit soveltaa tietämystäsi eri aloilla, ja tehdä laitteista ja järjestelmistä älykkäämpiä ja ympäristöystävällisempiä.

Sähkötekniikan korkeakoulun opiskelijat. Kuva: Unto Rautio

Speech and Language Technology - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Aalto-yliopiston Speech and Language Technology -pääaine hyötyy johtavasta koneoppimisen ja puheteknologian tutkimuksesta, ja alan tutkijat osallistuvatkin opettamiseen aktiivisesti. Ohjelmasta valmistuneilla on hyvät valmiudet käynnistää uransa nopeasti kasvavalla alalla.

Students working together on a project

Kansainvälistyminen

Sähkötekniikan korkeakoulu tarjoaa opiskelijoille monipuoliset vaihto-opiskelumahdollisuudet ympäri maailmaa. Vaihto-opinnot on helppo sisällyttää kandidaatin tutkintoon esimerkiksi kansainvälisenä sivuainekokonaisuutena. Vaihto-opintokoordinaattori opastaa ja neuvoo kohteen valinnassa ja vaihtoa tuetaan myöntämällä apurahoja. Opiskelijavaihto on integroitu tiiviisti koulutusohjelmiin, jotta kynnys vaihtoon lähtemiseen on mahdollisimman matala.

Aalto-yliopisto toivottaa tervetulleiksi tuhansia kansainvälisiä tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita ja he edustavat noin 90 eri kansalaisuutta. He liittyvät mukaan Aallon monimuotoiseen yhteisöön sekä opintojen että lukuisten vapaa-ajan tapahtumien, aktiviteettien ja juhlien kautta. Erinomainen keino tutustua kansainvälisiin opiskelijoihin on osallistua tutor-toimintaan. Tutorit auttavat ja neuvovat uusia opiskelijoita sopeutumaan Otaniemen arkeen ja opintoihin.

Kaikki Sähkötekniikan korkeakoulun maisteriohjelmat ovat englanninkielisiä ja kansainvälisiä. Aallon opetus- ja tutkimushenkilökunnasta noin 40 % on muita kuin suomalaisia. Lisäksi opintoja voi suorittaa kaksoistutkinto-ohjelmissa, joissa opiskellaan kahdessa eri maassa ja yliopistossa.

Kaksoistutkinto-ohjelmat Sähkötekniikan korkeakoulussa

EIT logo and a circuit board

Autonomous Systems - ICT Innovation (EIT Digital Master School), Master of Science (Technology)

Itseohjautuvista autoista robottiavustajiin, esineiden internetiin ja tekoälypohjaisiin ohjelmistoratkaisuihin – tulevaisuus on autonominen. Koska autonomiset järjestelmät ovat kuitenkin vielä kehittyvää teknologiaa, niihin liittyy sekä mahdollisuuksia että riskejä. Tällä mahdollisella miinakentällä liikkumisen kannalta on keskeistä paitsi ymmärtää itse teknologiaa myös ennen kaikkea pystyä luotettavasti arvioimaan autonomisia prosesseja ja löytämään paras kompromissi liiketoimintavaikutusten ja käytettyjen resurssien välillä.

Koulutustarjonta
Students in a library. Designed by pch.vector / Freepik

Cloud and Network Infrastructures - ICT Innovation (EIT Digital Master School), Master of Science (Technology)

Kun yhdistetyt laitteet ja suoratoistopalvelut ylikuormittivat verkkomme, pilvilaskenta tuli apuun. Nyt verkkojen niin kutsutun ”pilvistymisen” uskotaan aloittavan uuden älykkäiden yhteyksien aikakauden, mikä mahdollistaa kaiken teollisuus 4.0:n sovelluksista autonomisiin ajoneuvoihin, 5G:hen ja 6G:hen, lisättyyn todellisuuteen ja kaupunki-infrastruktuuriin.

Koulutustarjonta
SpaceMaster IV (2019-2025) is a continuation of the original Erasmus Mundus Joint Master Degree programs launched in 2004.

Space Science and Technology, Master of Science (Technology)

SpaceMaster IV is a continuation of the original Erasmus Mundus Joint Master Degree programmes launched in 2004 and implemented by a consortium of leading European universities in close collaboration with research and industrial organizations.

Koulutustarjonta
SSIs is a continuation of the Erasmus Mundus SSI+ programme (2017-2020)

Smart Systems Integrated Solutions SSIs, (Erasmus Mundus), Master of Science (Technology)

SSIs is a two-year joint master programme, with full student mobility between Aalto University, University of South-Eastern Norway (USN) and Budapest University of Technology and Economics (BME) with leading expertise in the academic fields of Smart Systems and Microsystems Technology.

Koulutustarjonta
Students studying together

Communications and Data Science, Master of Science (Technology)

The Communications and Data Science Double Degree Programme covers a range of timely, industry topics relevant to modern fields of engineering. Communications and Data Science is a two-year master's programme, with student mobility between Aalto University, Grenoble INP Graduate schools of Engineering and Management at Université Grenoble Alpes, or Técnico Lisboa at Universidade de Lisboa.

Koulutustarjonta

Jatko-opintomahdollisuudet

Diplomi-insinöörin tutkinto mahdollistaa hakemisen tekniikan tohtorin tutkintoon johtaviin opintoihin Aalto-yliopistossa ja korkeatasoisissa ulkomaisissa yliopistoissa. Tohtoriksi valmistuneet siirtyvät pääosin ICT-sektorin asiantuntijatehtäviin. Tohtorin tutkinto on yleensä eduksi korkean teknologian yritysten johtotehtäviin (esim. teknologiajohtaja) pyrittäessä.

Uramahdollisuudet

Informaatioteknologia on tulevaisuuden ala, joka kehittyy ja kasvaa kovaa vauhtia. Uusia yrityksiä ja innovaatioita syntyy jatkuvasti. Hakukohteen poikkitieteellinen luonne antaa sinulle valmiudet erikoistua lukuisiin sovellusaloihin, esimerkiksi digitalisaatioon, tietoverkkoihin ja sulautettuihin järjestelmiin, sovelluskehitykseen, mobiiliin tietoliikenteeseen, ja data-analytiikkaan. Suuria työllistäjiä ovat ICT-sektori, terveysteollisuus ja ohjelmistoteollisuus. Opinnot mahdollistavat uran esimerkiksi tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, asiantuntijatehtävissä, yrittäjyydessä, johtotehtävissä tai opetuksessa, niin suomalaisissa kuin kansainvälisissä teollisuuden yrityksissä.

Aalto-yliopiston urapalvelut tukevat opiskelijoita työllistymisessä sekä Suomeen että ulkomaille. Aallon opiskelijat työllistyvät tyypillisesti erittäin hyvin heti valmistuttuaan. Myös Aallon yrittäjyysyhteisö on todella aktiivinen ja auttaa opiskelijoita omien yritysten perustamisessa.

Craig Rollo / Aalto University alumni/ Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences - Acoustics and Audio Technology

Alumni Craig Rollo nappasi musiikkidiggarin unelmatyön

Koska Craig Rollo halusi työskennellä musiikin parissa, Acoustics and Audio Technology oli hänelle täydellinen pääainevalinta.

Uutiset
Tiina Lindh-Knuutila

Kieliteknologia yhdistää alumni Tiina Lindh-Knuutilan mielenkiinnon kohteet

Lingsoftin ratkaisuarkkitehti Tiina Lindh-Knuutilan mukaan kieliteknologian ja koneoppimisen parissa on tarjolla valtavasti mahdollisuuksia erilaisille ihmisille.

Uutiset
Bhavya Omkarappa / Aalto University / School of Electrical Engineering / Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences - Communications Engineering

Communications Engineering -pääaineen opiskelija Bhavya Omkarappa löysi unelmatyön Ericssonilta

Bhavya Omkarappan mielestä Aalto-yliopiston kurssit simuloivat hyvin oikeaa työelämää.

Uutiset

Tutkimuksen painopisteet

Sähkötekniikan korkeakoulussa on pääaineen alalla monta kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusryhmää, joiden tutkimus niveltyy suoraan opetukseen. Tutkimus keskittyy laaja-alaisesti puheen, kuvien, sensorisignaalien, ja äänen käsittelyyn ja mallintamiseen, energiatehokkaaseen internet-teknologiaan, langattomaan tiedonsiirtoon sekä tietoliikenne-ekosysteemeihin. Tutkimuskohteita ovat esimerkiksi IoT, älykkäät sähköverkot, 5G-järjestelmät ja langaton tekoäly, tutkatekniikka, optimointi, puheen tunnistus ja kääntäminen, 3D-äänen äänitys ja toisto, sekä puhesynteesi.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopisto on tunnettu tieteen, talouden, tekniikan ja taiteen aloja yhdistävänä monialaisen opiskelun edelläkävijänä. Tekniikan kandidaatin tutkinto tukee monialaisia mahdollisuuksia ennen kaikkea joustavuuden kautta. Voit valita sekä sivuaineesi että useita vapaavalintaisia yksittäisiä kursseja myös kauppatieteiden ja taiteen aloilta.

Otaniemen kampusta ympäröivät yritykset, startupit ja teknologiapuistot. Yhteistyö näiden toimijoiden kanssa on tiivistä heti opintojen alkuvaiheessa yritysyhteistyökurssien sekä mahdollisten harjoitteluiden ja kesätöiden myötä. Eloisa kampus ja vapaavalintaiset kurssit yhdistävät ihmisiä luoden ystävyyssuhteita, hyödyllisiä verkostoja ja lopulta jopa uusia yrityksiä.

Aalto-yliopiston yhteydessä toimii satoja erilaisia opiskelijakerhoja ja -järjestöjä, jotka järjestävät kulttuuriin, urheiluun ja muihin harrastuksiin liittyviä tapahtumia. Ainejärjestö eli kilta tarjoaa opiskelijoille fuksikasvatusta sekä opintojen vastapainoksi esimerkiksi kulttuuri- ja urheilutapahtumia, yritysvierailuja ja juhlia.

Kilpaurheilun ja opintojen yhdistäminen Aallossa

juoksurata, sports field

Kolmiloikasta lukkopainiin – Aalto mahdollistaa huippu-urheilun ja opiskelun yhdistämisen

Aalto-yliopistolla on sopimus huippu-urheiluakatemia Urhean kanssa. Oli lajisi sitten koripallo, muodostelmaluistelu tai jokin muu, saat kannustusta ja tukea harjoittelun ja opintojen yhdistämiseen.

Uutiset
Student guide illustration, supporting your studies

Kilpaurheilun ja opintojen yhdistäminen Aallossa

Aalto-yliopisto on sitoutunut tukemaan pääkaupunkiseudun urheiluakatemiaan Urheaan kuuluvien opiskelijoiden opiskelun ja urheilun yhteensovittamista ja huomioimaan urheilu-uran haasteet ja erityistarpeet. 

Opiskelijan tukipalvelut

Yhteystiedot

Aalto-yliopiston hakijapalvelut

Opiskelijavalintoihin sekä hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Aalto-yliopiston hakijapalveluihin:

[email protected]

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun oppimispalvelut

Ohjelman sisältöä ja opintoja koskevat kysymykset voi lähettää Sähkötekniikan korkeakoulun oppimispalveluille:

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: