Koulutustarjonta

Informaatioteknologia, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Tiedätkö mitä tapahtuu taustalla mobiiliverkossa ja Internetissä, kun ostat puhelimellasi verkkokaupasta uuden tuotteen, katsot videoita YouTubesta tai kun käytät Snapchatia tai Instagramia? Oletko miettinyt miten puheohjaus tai radioteknologia toimii, mikä on tekniikka itseohjautuvien autojen takana tai miten internetin viihdeteknologian energiankulutus minimoitaisiin?Informaatioteknologiat mahdollistavat esimerkiksi edellä mainitut ihmisten arkipäivään vaikuttavat sovellukset, älykkäät kodit sekä monet uudet terveysteknologiset ratkaisut. Informaatioteknologia on vielä paljon muutakin ja ratkaisevan tärkeässä asemassa yhteiskunnan ja organisaatioiden toiminnalle. Hakukohteen opinnot antavat ohjelmoinnista, matematiikasta sekä fysiikasta kiinnostuneille opiskelijoille loistavat valmiudet kehittyä tulevaisuuden asiantuntijoiksi bittejä ja reaalimaailmaa yhdistäville ajankohtaiseille aloille. Mobiiliteknologian, terveysteknologian sovellusten ja internetin haasteet odottavat ratkaisijaansa.
Aalto University_ELEC_Unto_Rautio

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti + diplomi-insinööri

Hakuaika:

16.3.2022 – 30.3.2022

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Sähkötekniikan korkeakoulu

Hakuaika on päättynyt

Haku suomen- ja ruotsinkieliseen kandidaattikoulutukseen

Haluatko kuulla lisää sähkötekniikan opiskelusta?

Järjestimme 2.2.2022 virtuaalisen Sähkötekniikan päivän, jossa keskusteltiin alan opinnoista, uramahdollisuuksista ja opiskelijaelämästä. Katso tapahtuman tallenne!

Sähkötekniikan päivän studio

Sähkötekniikan päivän tallenne on katsottavissa

Tapahtumassa pureuduttiin sähkötekniikan alan opintoihin ja uramahdollisuuksiin.

Uutiset

Koulutuksen kuvaus

Moderni informaatioyhteiskunta turvautuu tehokkaaseen sensorien käyttöön, datan hankintaan, tallennukseen ja analyysiin, tietoverkkoihin, internetiin ja sen palveluihin, sekä uusien viestintätekniikoiden kehittämiseen. Nämä mahdollistavat tulevaisuuden sovellukset, joiden vaatimukset tiedonsiirron nopeudelle, luotettavuudelle, viiveelle, helppokäyttöisyydelle, ja yksityisyydelle ovat yhä kriittisempiä ja tärkeämpiä. Esimerkiksi tietoverkot ovat jatkuvasti yhä tärkeämmässä osassa niin ihmisten arkea, elinkeinoelämää kuin teollisuuttakin. Käytämme päivittäin tietoverkkoja esimerkiksi kommunikaatioon, sosiaaliseen kanssakäymiseen, tiedon hankintaan ja viihteeseen. Tulevaisuudessa tämä suhde vain syvenee, kun tavanomaiset arjen laitteet liittyvät verkkoon. Informaatioteknologia mahdollistaa nykypäivän informaatiovallankumouksen.

Informaatioteknologia auttaa ihmisiä tulevaisuuden ilmastoälykkäiden ratkaisujen ja teknologioiden luomisessa, tuottaa ratkaisuja ajoneuvoja ohjaaviin järjestelmiin, parempia puheohjattuja käyttöliittymiä ja paremman lääketieteellisen tekniikan kehittämiseen. Informaatioteknologia ja siihen vahvasti linkittyvät tekoälyn ja koneoppimisen alat muuttavat tulevaisuuden yhteiskuntaa perusteellisesti. Informaatiotekniikan erikoisosaamisen avulla sinulla on ymmärrystä tietojärjestelmien ja langattomien laitteiden takana olevasta tekniikasta ja mahdollisuus osallistua ja ohjata kehitystä positiiviseen suuntaan.

Tutkinnon suorittaneilla on:

 • Informaatioteknologian perusteiden tuntemus. Tutkinto rakentuu monipuoliselle matematiikan, luonnontieteiden sekä tietotekniikan tieto- ja taitopohjalle. Valmistuttuasi ymmärrät alaan liittyviä perusteorioita ja -käsitteitä, pystyt seuraamaan alan kehitystä sekä osallistumaan alalla käytävään keskusteluun.
 • Substanssiosaaminen. Tutkinnon suorittaneet ovat syvällisesti perehtyneet informaatioteknologiaan, ja saavuttaneet pääaineessaan työelämän ja jatko-opintojen vaatiman tieto- ja taitotason. Ymmärrät mm. miten internet, tietoverkot ja protokollat toimivat, miten tietoverkkojen suorituskykyä mitataan ja ymmärrät tiedonsiirron periaatteet ja rajoitteet. Olet oppinut digitaalisen signaalinkäsittelyn perusmenetelmiä, mm. miten kohinaa voidaan poistaa puhe- ja audiosignaalista tai kuvasta. Hallitset ohjelmointityökaluja, kuten C-kieli, Matlab ja Python sekä omaat matemaattisten ongelmien ratkaisun ja mallinnuksen perustaidot.
 • Monipuoliset työelämätaidot. Opintojen aikana opit projektinhallintaa sekä harjaannut järjestelmälliseen ja päämäärätietoiseen työskentelyyn ryhmissä ja itsenäisesti. Mietit ratkaisuja myös kestävän kehityksen näkökulmasta. Ymmärrät vuorovaikutustaitojen merkityksen monialaisessa tiimityössä.

Opetuskieli

Tekniikan kandidaatin tutkinnossa opetuskieli on pääosin suomi, osin myös englanti. Osa opetuksesta on tarjolla myös ruotsiksi. Diplomi-insinöörin tutkinnossa pääasiallinen opetuskieli on englanti.

Opintojen rakenne

Tekniikan kandidaatin tutkinnon järjestää Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulu ja se koostuu kolmen vuoden mittaiseksi suunnitellusta, 180 opintopisteen laajuisesta kokonaisuudesta:

 • Perusopinnot (70 op)
 • Pääaineopinnot (60 op)
 • Sivuaineopinnot (25 op)
 • Vapaasti valittavat opinnot (25 op)

Informaatioteknologiassa bitit kohtaavat reaalimaailman. Erona perinteiseen tietotekniikkaan informaatioteknologian pääaineessa korostuvat tiedon siirto ja käsittely, reaalimaailman signaalien kuten puheen käsittely, mobiiliteknologiat sekä Internetin toiminnan ymmärtäminen. Informaatioteknologian opinnot koostuvat luennoista, laskuharjoituksista, laboratoriotöistä, prototyyppipajoista, tenteistä ja itsenäisistä sekä ryhmissä tehtävistä harjoitustöistä.

Ensimmäisen vuoden perusopinnot, 70 opintopistettä, muodostavat insinööriosaamisen perustan ja luovat pohjan oman alan pääaineopinnoille. Ensimmäisen vuoden opinnot sisältävät mm. matematiikan, fysiikan, ja ohjelmoinnin peruskursseja ja esimerkiksi käytännönläheisen protopajan, jossa saat kokemusta prototyypin rakentamisesta ja projektityöskentelystä.

> Tutustu yhteisiin perusopintoihin opinto-oppaan avulla!

Toisena vuonna opiskelijat pääsevät syventymään pääaineen (60 opintopistettä) opintoihin. Pääaineen kurssitarjonnasta valikoituja esimerkkikursseja ovat:

 • Tiedonsiirron perusteet (5 op)
 • Koneoppiminen informaatioteknologiassa (5 op)
 • Äänen- ja puheenkäsittely (5 op)
 • Sovellusohjelmointi (5 op)

Pääaineen poikkitieteellisen luonteen mukaisesti opit jokaisella kurssilla monipuolisesti toteuttamaan menetelmiä, tekniikoita ja analyysejä eri ohjelmistojen avulla. Lisäksi toisen vuoden aikana opiskelijat laajentavat osaamistaan oman kiinnostuksen mukaan valitun sivuaineen (25 op) kautta.

> Tutustu pääaineopintoihin opinto-oppaan avulla!

> Tutustu Aalto-yliopiston tarjoamiin sivuaineisiin sivuaineoppaan avulla!

Kolmantena vuonna opiskelijat jatkavat pääaine- ja sivuaineopintojaan sekä kirjoittavat ohjatun opinnäytetyön eli kandidaatintyön (10 op). Kandidaattiseminaarissa opitaan tieteellistä ajattelua, tiedonhakua, tiedon jäsentämistä ja käsittelyä sekä kielen ja viestinnän taitoja.

Suuntautumisvaihtoehdot

Kandidaatin (TkK, 180 op) tutkinnon jälkeen opiskelijat jatkavat diplomi-insinööriopintoja (DI, 120 op). Koulutuksen laaja-alaisuus ja monitieteisyys mahdollistavat sen, että voit valita maisteriohjelmia monilla aihealueilla. Informaatioteknologian pääaineopiskelijat jatkavat esimerkiksi Computer, Communication and Information Science (CCIS) -maisteriohjelman pääaineisiin:

Two Aalto University students working on a laptop together / photo by Unto Rautio

Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences - Communications Engineering

Our world is digitally revolutionised, highlighting the increasing importance of internet technologies, wireless communication and communications ecosystems. The Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences – Communications Engineering covers both theoretical fundamentals and the hottest hands-on applications of communications technology, including topics like 5G, IoT, machine learning, and cybersecurity. The study option consists of a hard technological core surrounded by human-centred behavioural economics and sciences.

Koulutustarjonta
Two students on a laptop in classroom

Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences - Signal, Speech and Language Processing

The Signal, Speech and Language Processing major leads to rewarding career opportunities in various fields of science, technology and finance. This international research-oriented graduate programme offers two specialisation paths, equipping the students with essential skills in either signal processing or speech and language processing.

Koulutustarjonta
Three Aalto University students working in a acoustics laboratory

Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences - Acoustics and Audio Technology

The major in Acoustics and Audio Technology equips students with a fundamental understanding of human hearing, audio perception, and physics of sound. The skills they acquire enable, for example, reducing noise pollution, planning harmonic environments and designing coherent sound experiences.

Koulutustarjonta

Kansainvälistyminen

Sähkötekniikan korkeakoulu tarjoaa opiskelijoille monipuoliset vaihto-opiskelumahdollisuudet ympäri maailmaa. Vaihto-opinnot on helppo sisällyttää kandidaatin tutkintoon esimerkiksi kansainvälisenä sivuainekokonaisuutena. Vaihto-opintokoordinaattori opastaa ja neuvoo kohteen valinnassa ja vaihtoa tuetaan myöntämällä apurahoja. Opiskelijavaihto on integroitu tiiviisti koulutusohjelmiin, jotta kynnys vaihtoon lähtemiseen on mahdollisimman matala.

Aalto-yliopisto toivottaa tervetulleiksi tuhansia kansainvälisiä tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita ja he edustavat noin 90 eri kansalaisuutta. He liittyvät mukaan Aallon monimuotoiseen yhteisöön sekä opintojen että lukuisten vapaa-ajan tapahtumien, aktiviteettien ja juhlien kautta. Erinomainen keino tutustua kansainvälisiin opiskelijoihin on osallistua tutor-toimintaan. Tutorit auttavat ja neuvovat uusia opiskelijoita sopeutumaan Otaniemen arkeen ja opintoihin.

Kaikki Sähkötekniikan korkeakoulun maisteriohjelmat ovat englanninkielisiä ja kansainvälisiä. Aallon opetus- ja tutkimushenkilökunnasta noin 40 % on muita kuin suomalaisia. Lisäksi opintoja voi suorittaa kaksoistutkinto-ohjelmissa, joissa opiskellaan kahdessa eri maassa ja yliopistossa.

Kaksoistutkinto-ohjelmat Sähkötekniikan korkeakoulussa

EIT logo and a circuit board

Master's Programme in ICT Innovation (EIT Digital Master School) - Autonomous Systems

From self-driving cars to robotic assistants, the Internet of Things, and AI-based software solutions – the future is autonomous. However, as an emerging technology, autonomous systems hold both opportunities and risks. The key to navigating this potential minefield is to not only understand the technology itself but, more importantly, be able to confidently evaluate autonomous processes and maximise the trade-off between business impact and resources spent.

Koulutustarjonta
Students in a library. Designed by pch.vector / Freepik

Master’s Programme in ICT Innovation (EIT Digital Master School) - Cloud and Network Infrastructures

When our networks became overwhelmed with connected devices and streaming services, cloud computing saved the day. Now, the so-called ‘cloudification’ of networks is set to unleash a new era of smart connectivity – enabling everything from Industry 4.0 applications to autonomous vehicles, augmented reality, and urban infrastructure.

Koulutustarjonta
SpaceMaster IV (2019-2025) is a continuation of the original Erasmus Mundus Joint Master Degree programs launched in 2004.

Master's Programme in Space Science and Technology (SpaceMaster)

SpaceMaster IV is a continuation of the original Erasmus Mundus Joint Master Degree programmes launched in 2004 and implemented by a consortium of leading European universities in close collaboration with research and industrial organizations.

Koulutustarjonta
SSIs is a continuation of the Erasmus Mundus SSI+ programme (2017-2020)

Master's Programme in Smart Systems Integrated Solutions (SSIs) (Erasmus Mundus)

SSIs is a two-year joint master programme, with full student mobility between Aalto University, University of South-Eastern Norway (USN) and Budapest University of Technology and Economics (BME) with leading expertise in the academic fields of Smart Systems and Microsystems Technology.

Koulutustarjonta
EIT Urban Mobility logo, EU flag with the text EIT Urban Mobility is supported by the EIT, a body of the European Union

Master’s programme in Urban Mobility (EIT Urban Mobility) – Innovative Mobility Technology

No intake 2022.

Master’s programme in Urban Mobility, study track Innovative Mobility Technology (IMT) is a master programme that prepares graduates to design and develop user-centred future mobility tools and devices, and to assess their feasibility and sustainability at both the user and system level.

Koulutustarjonta
Students studying together

Master's Programme in Communications and Data Science

The Communications and Data Science Double Degree Programme covers a range of timely, industry topics relevant to modern fields of engineering. Communications and Data Science is a two-year master's programme, with student mobility between Aalto University, Grenoble INP Graduate schools of Engineering and Management at Université Grenoble Alpes, or Técnico Lisboa at Universidade de Lisboa.

Koulutustarjonta

Jatko-opintomahdollisuudet

Diplomi-insinöörin tutkinto mahdollistaa hakemisen tekniikan tohtorin tutkintoon johtaviin opintoihin Aalto-yliopistossa ja korkeatasoisissa ulkomaisissa yliopistoissa. Tohtoriksi valmistuneet siirtyvät pääosin ICT-sektorin asiantuntijatehtäviin. Tohtorin tutkinto on yleensä eduksi korkean teknologian yritysten johtotehtäviin (esim. teknologiajohtaja) pyrittäessä.

Uramahdollisuudet

Informaatioteknologia on tulevaisuuden ala, joka kehittyy ja kasvaa kovaa vauhtia. Uusia yrityksiä ja innovaatioita syntyy jatkuvasti. Hakukohteen poikkitieteellinen luonne antaa sinulle valmiudet erikoistua lukuisiin sovellusaloihin, esimerkiksi digitalisaatioon, tietoverkkoihin ja sulautettuihin järjestelmiin, sovelluskehitykseen, mobiiliin tietoliikenteeseen, ja data-analytiikkaan. Suuria työllistäjiä ovat ICT-sektori, terveysteollisuus ja ohjelmistoteollisuus. Opinnot mahdollistavat uran esimerkiksi tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, asiantuntijatehtävissä, yrittäjyydessä, johtotehtävissä tai opetuksessa, niin suomalaisissa kuin kansainvälisissä teollisuuden yrityksissä.

Aalto-yliopiston urapalvelut tukevat opiskelijoita työllistymisessä sekä Suomeen että ulkomaille. Aallon opiskelijat työllistyvät tyypillisesti erittäin hyvin heti valmistuttuaan. Myös Aallon yrittäjyysyhteisö on todella aktiivinen ja auttaa opiskelijoita omien yritysten perustamisessa.

Tutkimuksen painopisteet

Sähkötekniikan korkeakoulussa on pääaineen alalla monta kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusryhmää, joiden tutkimus niveltyy suoraan opetukseen. Tutkimus keskittyy laaja-alaisesti puheen, kuvien, sensorisignaalien, ja audion käsittelyyn ja mallintamiseen, energiatehokkaaseen internet-teknologiaan, langattomaan tiedonsiirtoon sekä tietoliikenne-ekosysteemeihin. Tutkimuskohteita ovat esimerkiksi IoT, älykkäät sähköverkot, 5G-järjestelmät ja langaton tekoäly, tutkatekniikka, optimointi, puheen tunnistus ja kääntäminen, puheen ja audion koodaus, sekä puhesynteesi.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopisto on tunnettu tieteen, talouden, tekniikan ja taiteen aloja yhdistävänä monialaisen opiskelun edelläkävijänä. Tekniikan kandidaatin tutkinto tukee monialaisia mahdollisuuksia ennen kaikkea joustavuuden kautta. Voit valita sekä sivuaineesi että useita vapaavalintaisia yksittäisiä kursseja myös kauppatieteiden ja taiteen aloilta.

Otaniemen kampusta ympäröivät yritykset, startupit ja teknologiapuistot. Yhteistyö näiden toimijoiden kanssa on tiivistä heti opintojen alkuvaiheessa yritysyhteistyökurssien sekä mahdollisten harjoitteluiden ja kesätöiden myötä. Eloisa kampus ja vapaavalintaiset kurssit yhdistävät ihmisiä luoden ystävyyssuhteita, hyödyllisiä verkostoja ja lopulta jopa uusia yrityksiä.

Aalto-yliopiston yhteydessä toimii satoja erilaisia opiskelijakerhoja ja -järjestöjä, jotka järjestävät kulttuuriin, urheiluun ja muihin harrastuksiin liittyviä tapahtumia. Ainejärjestö eli kilta tarjoaa opiskelijoille fuksikasvatusta sekä opintojen vastapainoksi esimerkiksi kulttuuri- ja urheilutapahtumia, yritysvierailuja ja juhlia.

Contact information

Tuula Noponen

Suunnittelija

[email protected]

050 408 1024

Hakuaika on päättynyt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu