Utbildningsutbud

Informationsteknologi, teknologie kandidat och diplomingenjör

Vet du vad som händer i bakgrunden i de mobila nätverken och på internet när du köper en ny produkt på webben med din telefon, ser på videor på Youtube eller använder Snapchat eller Instagram? Har du undrat hur talstyrning eller radioteknologi fungerar, hur tekniken bakom självstyrda bilar ser ut eller hur vi kunde minimera internetteknologins energiförbrukning? Informationsteknologi möjliggör alla de ovannämnda tillämpningarna i vår vardag, och även till exempel smarta hem och flera olika hälsoteknologiska lösningar. Informationsteknologi är också mycket annat och har en avgörande position för samhällets och olika organisationers verksamhet. Studierna ger dig som är intresserad av programmering, matematik och fysik utmärkta förutsättningar att utvecklas till framtidens experter på aktuella områden som kombinerar databitar och den verkliga världen. Utmaningar inom mobilteknologi, hälsoteknologiska tillämpningar och internet väntar på att tacklas.
Aalto University_ELEC_Unto_Rautio

Examen:

Teknologie kandidat + diplomingenjör

Ansökningsperiod:

13.3.2024 – 27.3.2024

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för elektroteknik

Ansökan till kandidatutbildningar

Vill du höra mer om studierna?

Under det virtuella evenemanget, Elektroteknikens dag, diskuterade elektroteknikstudenterna särskilt studierna och studentlivet vid Aalto-universitetet. Nu kan du titta på inspelningen (på finska)!

Sähkötekniikan päivän studio

Nu kan du titta på inspelningen från Elektroteknikens dag

Under evenemanget diskuterade vi studierna och karriärmöjligheterna på det elektrotekniska området.

Nyheter

Utbildningens beskrivning

Det moderna samhället förlitar sig på effektivt bruk av sensorer, insamling, lagring och analys av data, datanät, internet och dess tjänster samt utveckling av nya kommunikationstekniker. På denna grund byggs framtidens tillämpningar, vars krav på dataöverföringshastighet, pålitlighet, användarvänlighet och integritet är allt mer kritiska och viktiga. Till exempel datanät får ständigt en allt viktigare roll såväl i vår vardag som i näringslivet och industrin. Vi använder dagligen datanät bland annat för kommunikation, sociala relationer, informationssökning och underhållning. I framtiden kommer detta förhållande att fördjupas allt mer när vardagliga apparater ansluts till nätet. Informationsteknologi möjliggör den moderna informationsrevolutionen.

Informationsteknologi hjälper oss skapa framtidens klimatsmarta lösningar och teknologier, förbättrar systemen som styr fordon, skapar bättre talstyrda användargränssnitt och utvecklar den medicinska tekniken. Informationsteknologi och de starkt anknutna områdena artificiell intelligens och maskininlärning kommer att förändra framtidens samhälle på ett djupgående sätt. Specialkunskaper i informationsteknik ger dig insikter i tekniken bakom datasystem och trådlösa apparater samt en möjlighet att delta i och styra utvecklingen åt ett positivt håll.

Efter avlagd examen har du följande kunskaper och färdigheter:

 • Grundkunskaper i informationsteknologi. Examen grundar sig på mångsidiga kunskaper och färdigheter i matematik, naturvetenskaper och datateknik. Efter avlagd examen förstår du grundläggande teorier på området, kan följa områdets utveckling och delta i diskursen inom området.
 • Substanskompetens. Under studierna fördjupar du dig i informationsteknologi och uppnår de kunskaper och färdigheter inom ditt huvudämne som krävs i arbetslivet och för fortsatta studier. Du förstår bland annat hur internet, datanät och protokoll fungerar, hur man mäter prestationsförmågan hos ett datanät och vilka principer och begränsningar dataöverföring har. Du har lärt dig grunderna i digital signalbehandling, bl.a. hur man tar bort brus ur en audiosignal eller ur en bild. Du kan hantera programmeringsverktyg såsom programmeringsspråket C, Matlab och Python, och har grundkunskaper i matematisk problemlösning och modellering.
 • Mångsidiga arbetslivsfärdigheter. Under studierna lär du dig projekthantering och blir van vid att arbeta systematiskt och målinriktat både i grupp och självständigt. Du beaktar även hållbar utveckling i dina beslut. Du förstår betydelsen interaktionsfärdigheter har för multidisciplinärt teamarbete.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för teknologie kandidatexamen är huvudsakligen finska, delvis även engelska. En del av undervisningen erbjuds även på svenska. I diplomingenjörsstudierna är engelska det huvudsakliga undervisningsspråket.

Studiernas uppbyggnad

Teknologie kandidatexamen ordnas av Aalto-universitetets högskola för elektroteknik. Studierna är en helhet som är uppbyggd för att genomföras på tre år och omfattar följande 180 studiepoäng:

 • Grundstudier (70 sp)
 • Huvudämnesstudier (60 sp)
 • Biämnesstudier (25 sp)
 • Fritt valbara studier (25 sp).

Inom informationsteknologi möts databitar och den verkliga världen Huvudämnet informationsteknologi skiljer sig från datatekniken genom betoningen på överföring och hantering av information, hantering av reella signaler såsom tal, mobilteknologi samt förståelse för, och utveckling av, internet. Studierna består av föreläsningar, räkneövningar, laboratorieövningar, prototypverkstäder, tentamina och självständiga övningsarbeten samt övningsarbeten i grupp.

Det första årets grundstudier (70 sp) utgör grunden för ingenjörskunnandet och skapar även grunden för huvudämnesstudier inom det egna området. Studierna under det första året innefattar bl.a. grundkurser i matematik, fysik och programmering och en praktisk prototypverkstad, där du får erfarenhet av att bygga en prototyp och av projektarbete.

> Läs om de gemensamma studierna i studieguiden!

Under det andra studieåret fördjupar du sig i huvudämnesstudier (60 sp). Exempel på kurser inom huvudämnet:

 • Grundkurs i dataöverföring (5 sp)
 • Maskininlärning i informationsteknologi (5 sp)
 • Ljud- och talbehandling (5 sp)
 • Applikationsprogrammering (5 sp)

I enlighet med huvudämnets tvärvetenskapliga karaktär lär du dig på varje kurs att mångsidigt genomföra metoder, tekniker och analyser med hjälp av olika program. Under det andra året utökar du även din kompetens via ett valfritt biämne (25 sp).

> Bekanta dig med huvudämnesstudierna i studieguiden!

> Läs om biämnen vid Aalto i biämnesguiden!

Under det tredje året fortsätter du dina huvudämnes- och biämnesstudier och skriver ett handlett lärdomsprov (kandidatarbete) som omfattar 10 sp. Under kandidatseminariet lär du dig vetenskapligt tänkande, informationssökning, strukturering och behandling av information samt färdigheter i språk och kommunikation.

Kandidatprogrammet i elektroteknik
Opiskelija Niina Tapanainen talvella Otaniemessä.

Studeranden Niina Tapanainen: jag studerar teknik eftersom jag vill förbättra människors liv

På kandidatstadiet valde Nina informationsteknologi som huvudämne. Hon uppmuntrar till att fördomsfritt kombinera teknik också med humanistiska ämnen.

Nyheter
Leevi Hormaluoma Sähkötekniikan päivä -tapahtumassa. Kuva: Filmbutik.

Studerande Leevi Hormaluoma: Inom tekniken finns det lika många studiestigar som det finns studerande

Leevi, som studerar informationsteknik, har deltagit aktivt i studentlivet. Det är en bra motvikt till studierna, tycker han. ”En dag kan jag sitta hemma och programmera skoluppgifter och följande dag vara med och ordna en gratis festival för tusen deltagare”, säger han.

Nyheter

Inriktningsalternativ

Efter kandidatexamen (TkK, 180 sp) fortsätter studierna med diplomingenjörsstudier (DI, 120 sp). Utbildningens omfattning och mångvetenskaplighet gör det möjligt för dig att välja ditt magisterprogram bland många olika ämnesområden.

Huvudämnesstuderande i informationsteknologi fortsätter till exempel till följande huvudämnen inom magisterprogrammet Computer, Communication and Information Sciences (CCIS):

Communications Engineering - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

I vår digitalt revolutionerade värld är förmågan att utveckla, bygga och underhålla kommunikationsnätverk mer efterfrågad än någonsin tidigare.

Two Aalto University students working on a laptop together / photo by Unto Rautio

Acoustics and Audio Technology - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

The major in Acoustics and Audio Technology equips students with a fundamental understanding of human hearing, audio perception, and physics of sound. The skills they acquire enable, for example, reducing noise pollution, planning harmonic environments and designing coherent sound experiences.

Three Aalto University students working in a acoustics laboratory

Speech and Language Technology - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Huvudämnet Speech and Language Technology vid Aalto-universitetet är nära kopplat till toppforskning inom marskininlärning och talteknologi, och forskare inom området är starkt involverade i undervisningen. Utexaminerade från programmet är väl rustade för en karriär inom detta snabbväxande område.

Students working together on a project

Internationell verksamhet

Högskolan för elektroteknik erbjuder mångsidiga möjligheter till utbyte på olika håll i världen. Det är lätt att inkludera utbytesstudier i kandidatexamen till exempel i form av en internationell biämneshelhet. Koordinatorn för utbytesstudier ger dig anvisningar och råd för att välja utbytesmål och utbytesperioder stöds med stipendier. Studentutbytet är tätt integrerat i utbildningsprogrammen så att tröskeln för att åka på utbyte ska vara så låg som möjligt.

Aalto-universitetet välkomnar årligen tusentals internationella examens- och utbytesstuderande av ungefär 90 olika nationaliteter. De inkluderas i Aaltos mångfaldiga gemenskap såväl via studierna som via fritidsevenemang, aktiviteter och fester. Ett utmärkt sätt att lära känna internationella studerande är att delta i tutorverksamheten. Tutorer vägleder nya studerande och hjälper dem anpassa sig till vardagen och studierna i Otnäs.

Alla magisterprogram vid högskolan för elektroteknik är engelskspråkiga och internationella. Cirka 40 % av undervisnings- och forskningspersonalen vid Aalto är från andra länder än Finland. Du kan också avlägga en dubbelexamen och studera i två olika länder vid två olika universitet.

Dubbelexamensprogram vid Högskolan för elektroteknik

EIT logo and a circuit board

Autonomous Systems - ICT Innovation (EIT Digital Master School), Master of Science (Technology)

Från självkörande bilar till robotassistenter, sakernas internet och AI-baserade programvarulösningar – framtiden är autonom. I egenskap av ny teknik medför dock autonoma system både möjligheter och risker. Nyckeln till att navigera på detta potentiella minfält är inte bara att förstå tekniken i sig, utan framför allt att på ett säkert sätt kunna utvärdera autonoma processer och maximera avvägningen mellan inverkan och de resurser som spenderas.

Utbildningsutbud
Students in a library. Designed by pch.vector / Freepik

Cloud and Network Infrastructures - ICT Innovation (EIT Digital Master School), Master of Science (Technology)

När våra nät blev överbelastade med uppkopplade enheter och strömningstjänster kom molntjänster till undsättning. Nu håller ”molnifieringen” av nätverk på att utlösa en ny era av smarta uppkopplingar som möjliggör allt från tillämpningar inom Industri 4.0 till självstyrande fordon, 5G och 6G, förstärkt verklighet och urban infrastruktur.

Utbildningsutbud
SpaceMaster IV (2019-2025) is a continuation of the original Erasmus Mundus Joint Master Degree programs launched in 2004.

Space Science and Technology, Master of Science (Technology)

SpaceMaster IV is a continuation of the original Erasmus Mundus Joint Master Degree programmes launched in 2004 and implemented by a consortium of leading European universities in close collaboration with research and industrial organizations.

Utbildningsutbud
SSIs is a continuation of the Erasmus Mundus SSI+ programme (2017-2020)

Smart Systems Integrated Solutions SSIs, (Erasmus Mundus), Master of Science (Technology)

SSIs is a two-year joint master programme, with full student mobility between Aalto University, University of South-Eastern Norway (USN) and Budapest University of Technology and Economics (BME) with leading expertise in the academic fields of Smart Systems and Microsystems Technology.

Utbildningsutbud
Students studying together

Communications and Data Science, Master of Science (Technology)

The Communications and Data Science Double Degree Programme covers a range of timely, industry topics relevant to modern fields of engineering. Communications and Data Science is a two-year master's programme, with student mobility between Aalto University, Grenoble INP Graduate schools of Engineering and Management at Université Grenoble Alpes, or Técnico Lisboa at Universidade de Lisboa.

Utbildningsutbud

Möjlighet till fortsatta studier

En diplomingenjörsexamen ger dig behörighet att söka till doktorandstudier i teknologi både vid Aalto-universitetet och vid högklassiga utländska universitet. Utexaminerade doktorer övergår huvudsakligen till expertuppgifter inom ICT-sektorn. En doktorsexamen är i regel en fördel om du har tänkt ansöka om en ledande position vid ett högteknologiföretag (t.ex. teknologidirektör).

Karriärmöjligheter

Informationsteknologi är en framtidens bransch, som ständigt utvecklas och växer. Nya företag och innovationer uppstår kontinuerligt. Ansökningsalternativets mångvetenskaplighet ger dig förutsättningar att specialisera dig på flera olika tillämpade områden, till exempel digitalisering, datanät och inkorporerade system, applikationsutveckling, mobil datatrafik och dataanalytik. Betydande arbetsgivare är ICT-sektorn, hälsoindustrin och programvaruindustrin. Studierna möjliggör en karriär som innefattar exempelvis forskning och produktutveckling, expertuppdrag, företagande, ledningsuppgifter eller undervisning vid såväl finländska som internationella industriföretag.

Aalto-universitetet erbjuder utmärkta karriärtjänster som stöder sysselsättning både i Finland och utomlands. Studerande vid Aalto får vanligen sysselsätts i regel mycket bra genast efter utexamineringen. Aalto har också en mycket aktiv företagargemenskap som kan hjälpa den studerande grunda ett eget företag.

Craig Rollo / Aalto University alumni/ Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences - Acoustics and Audio Technology

Alumnen Craig Rollo lyckades nappa åt sig drömjobbet för en musikdiggare

Eftersom Craig Rollo ville jobba med musik var Acoustics and Audio Technology det perfekta huvudämnesvalet för honom.

Nyheter
Tiina Lindh-Knuutila

Language technology combines alumna Tiina Lindh-Knuutila's interests

According to Tiina Lindh-Knuutila, language technology and machine learning offer enormous opportunities for many kinds of people.

News
Bhavya Omkarappa / Aalto University / School of Electrical Engineering / Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences - Communications Engineering

Communications Engineering student Bhavya Omkarappa found her dream job at Ericsson

Bhavya Omkarappa thinks courses in Aalto University are very effective in simulating real working life scenarios

News

Tyngdpunkter inom forskning

Flera internationellt högklassiga forskningsgrupper faller under huvudämnena vid högskolan för elektroteknik, och deras forskning anknyter direkt till undervisningen. Forskningen fokuserar brett på modellering av tal, bilder, sensorsignaler och audio, energieffektiv internetteknologi, trådlös dataöverföring och ekosystem för datatrafik. Exempel på forskningsobjekt är till exempel IoT, smarta elnät, 5G-system och trådlös artificiell intelligens, radarteknik, optimering, identifiering och översättning av tal, kodning av tal och audio samt talsyntes.

Samarbete med andra aktörer

Aalto-universitetet är känt som en föregångare för mångvetenskapliga studier som kombinerar vetenskap, ekonomi, teknik och konst. En teknologie kandidatexamen stöder multidisciplinära möjligheter framför allt genom flexibilitet. Du kan välja både ditt biämne och enskilda valfria kurser även från det ekonomiska och det konstnärliga området.

Otnäs campus omges av företag, startup-företag och teknologiparker. Samarbetet med dessa aktörer är intensivt redan i början av studierna genom företagssamarbetskurser samt eventuella praktikperioder och sommarjobb. Vårt livliga campus sammanför människor med nya vänskapsband, nyttiga nätverk och till och med nya företag som resultat.

I samband med Aalto-universitetet verkar hundratals olika studentklubbar och -organisationer som ordnar evenemang med anknytning till kultur, sport och andra hobbyer. Ämnesföreningen eller gillet erbjuder studerande phuxfostran samt kultur- och sportevenemang, företagsbesök och fester som motvikt till studierna.

Student guide illustration, supporting your studies

Kombinera tävlingsidrott och studier vid Aalto

Aalto-universitetet har förbundit sig att stödja möjligheten att kombinera idrott och studier för studerande som hör till huvudstadsregionens idrottsakademi Urhea och att beakta de utmaningar och specialbehov som en idrottskarriär för med sig.

Stöd för studierna

Kontakt information

Aalto-universitetets ansökningsservice

Frågor som gäller ansökan till programmet och ansökningsdokument kan sändas till Aalto-universitetets ansökningsservice:

[email protected]

Lärandetjänster vid Högskolan för elektroteknik

Frågor som gäller innehållet i studierna kan riktas till lärandetjänster vid Högskolan för elektroteknik:

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat