Equality, diversity and inclusion at Aalto

Aalto-universitetets implementeringsplan för tillgänglighet 2022–2024

Denna implementeringsplan grundar sig på Aalto-universitetets strategi, likabehandlings- och jämställdhetsplan, verksamhetsprinciper (Code of Conduct) och allmänna riktlinjer för tillgängligt lärande. I implementeringsplanen beskrivs de konkreta åtgärder som ska vidtas för att uppnå de fastställda målen på ett kostnadseffektivt sätt. Åtgärderna och uppföljningen har bestämts i samråd mellan vicerektorerna och representanter för tjänsteenheterna i november–december 2021.
Aalto-yliopiston liput liehuvat salossa. Kuva: Aino Huovio
Aalto universitetets violetti, oranssi ja vihreä lippu

Tillgänglighet, inkludering, likabehandling, mångfald och jämställdhet

Ioncell

Vår strategi

Aaltos framtid vilar på en grund av högkvalitativ forskning, utbildning, inflytande och gemensamma värden: ansvar, mod och samarbete. Universitets uppdrag är att skapa en hållbar framtid.

Kuvassa eri-ikäisiä ja erimaalaisia ihmisiä työskentelemässä yhdessä. Kuva: Aleksi Poutanen

Monimuotoisuus ja inklusiivisuus Aalto-yliopistossa

Rakennamme inklusiivista yhteisöä, jossa yhteisömme jäsenet tuntevat yhteenkuuluvuutta ja voivat täysipainoisesti elää työn tai opintojen arkea tasavertaisina.

Yhdenvertainen, monimuotoinen ja inklusiivinen Aalto
Four people looking at the laptop. Image: Aalto University / Aleksi Poutanen

Aalto-universitetets språkliga riktlinjer

Språkliga principer vid Aalto-universitetet

Aalto-handboken
kuva Dipolin sisätiloista tuolista jossa istuu henkilö

How to intervene to harassment and inappropriate conduct

The Code of Conduct is one way of putting our values and way of working - the foundation of our community culture - into practice.

Services
Workgroup in Aalto goes Accessible symposium

Accessible Aalto Network (AccaNet) (extern länk)

AccaNet är en gemenskap nätverk av Aalto anställda att genomföra implementeringsplan för tillgänglighet i de olika enheterna vid universitetet.

Tillgänglighet är en del av universitetets mångfald  

Aalto-universitetets implementeringsplan för tillgänglighet inkluderar riktlinjer och målsättningar för tillgänglighet samt åtgärder för perioden 2022–2024. Planen grundar sig på de förpliktelser om att främja högskoleutbildningens tillgänglighet som lagts till i diskrimineringslagen (1325/2014) samt universitetslagen (558/2009) och yrkeshögskolelagen (932/2014). Dessutom följer implementeringsplanen målen som ställts upp i undervisning- och kulturministeriets plan För en tillgängligare högskoleutbildning och högskola, genom vilka tillgänglighet, delaktighet och mångfald främjas. 

Implementeringsplanen för tillgänglighet är en del av mångfalds- och delaktighetsarbetet som utförs vid Aalto och kompletterar Aalto-universitetets plan för jämlikhet, mångfald och inkludering.

Vad möjliggör tillgänglighet vid Aalto? 

Tillgängligheten vid Aalto-universitetet koordineras av en arbetsgrupp som tillsattes 2021. Arbetsgruppen säkerställer tillgängligheten hos campus, byggnader och digitala tjänster. Den säkerställer även att tjänsterna, kommunikationen, undervisningen, den konstnärliga verksamheten och forskningen är jämlika och tillgängliga. Arbetsgruppen för tillgänglighet följer även med den nationella utvecklingen och utveckling inom EU:s lagstiftning och säkerställer att förändringsbehoven beaktas inom Aalto-universitetets verksamhet. 

Vidare planeras och utvecklas tillgänglighetsutbildningen av Aalto-universitetets kommitté för jämlikhet, mångfald och inkludering (EDI), samarbetsnätverket för tillgänglighet (AccAnet) och lärandetjänsternas team. Personal- och lärandetjänsterna kartlägger tillsammans med ledningens stödtjänster universitetspersonalens sakkunskap om olika delområden av tillgänglighet (t.ex. akustik, användarvänlighet, tillgänglighet, visuell design, typografi, tjänstedesign) i syfte att hitta lämpliga utbildare inom universitetet. 

diversity of aalto people

Tillgänglighet

Mångfald och tillgänglighet är principer som främjar likabehandling i all verksamhet inom Aalto-universitetet.

Aalto-universitetet

Tillgängligt lärande och tillgänglig undervisning 

Ansvariga instanser: Lärandetjänster (LES) och personaltjänster (HRS) 

Tillgänglighet och likabehandling tas i beaktande i utvecklingen av lärarnas och den övriga personalens arbete, verksamhet och kunnande. Lärandetjänsterna och personaltjänsterna ger råd, utbildar och uppmuntrar universitetssamfundets medlemmar att i hög grad observera hinder i anknytning till studier och arbete. Utöver fysiska och synliga hinder fästs uppmärksamhet även vid andra slags anpassningar som krävs för lärande och arbete som anknyter till olika sätt att lära sig samt olika undervisningsmetoder, kulturer och attityder. 

Lärandetjänsterna har i uppgift att stöda och utbilda undervisningspersonalen, så att handledande lärare har kännedom om fördelarna med blandade lärmiljöer och blandad undervisning och kan hjälpa de studerande att hitta de tjänster de behöver. 

Lärandetjänsternas team och högskolorna beaktar tillgänglighet i sin verksamhet som en faktor som gynnar välbefinnande och studieförmåga. 

LärandetjänsterAalto-universitetets lärandetjänster ansvarar för samtliga tjänster som möjliggör smidiga studier vid universitetet. 

Individuella studiearrangemangVarje studerande vid Aalto har rätt till skäliga individuella studiearrangemang på basis av utlåtande från läkare eller sakkunnig.

Akademisk handledning vid Aalto-universitetetAkademisk handledning är en del av systemet för handledning av studier som sträcker sig över studiernas hela livscykel. Det är en del av studierna att delta i akademisk handledning. 

Aaltos stöd för sökande, studerande och lärare  

Aalto-universitetet har fastställt en gemensam process för individuella studiearrangemang samt en mall för utlåtande och ett förfarande för förlängd tentamenstid (+ 1 h). Lärandetjänsterna upprätthåller en databank för olika behov av studiearrangemang. Materialet stöder studerande och handledare samt personalen inom lärandetjänsterna när det kommer till att bemöta och stöda studerande som behöver individuella studiearrangemang. 

Aalto-universitetet har en mångprofessionell arbetsgrupp som sörjer för de individuella studiearrangemangens gemensamma process, informering om dem och samarbetet mellan högskolornas ansvariga personer och enheter. 

Stöd och vägledning för studerande och välbefinnande under studiernaAaltos mångfaldiga och mångkulturella gemenskap stöder studerandes framgång och välbefinnande. Välbefinnande under studierna är ett strategiskt mål för Aalto och enkäter om välbefinnande under studierna påvisar att studerande som mår bra även studerar bättre.  Vi stöder välbefinnandet på många olika sätt med hjälp av stödtjänster för lärandet och kontinuerlig utveckling av undervisningen.

Starting Point of WellbeingStarting Point of Wellbeing är en välbefinnandetjänst med låg tröskel ämnad för studerande. 

Stöd för sökande

I arrangemangen för studentantagningen och urvalsproven görs de individuella anpassningar som sökandena behöver. 

Stöd för icke-examensstuderande  

Stöd erbjuds i tillämpliga delar för icke-examensstuderande. 

Studerande vid Öppna universitetet och övriga icke-examensstuderande informeras om de stödtjänster som finns tillgängliga för dem samt om möjligheten till individuella studiearrangemang. 

Stöd för lärare  

Lärandetjänsterna erbjuder information, stöd och pedagogisk utbildning för att genomföra studerandes individuella studiearrangemang.  

Stöd för examensstuderande vid Aalto  

 • Alla studerande gör en individuell studieplan (grundexamensstuderande en ISP och doktorander en ISPD). Planen kan uppdateras och godkännas enligt behov. 
 • Studerande har rätt att träffa en akademisk handledare en gång i året. 
 • För varje studerande tillsätts ett stödteam som består av en akademisk handledare och en representant från lärandetjänsterna. 
 • De studerande har möjlighet att träffa en planerare eller koordinator enligt behov. Mötena kan handla om till exempel utbytesstudier, tillgodoräknande, hur studierna framskrider i förhållande till modelläsordningen eller andra studieärenden. 
 • De studerandes enkät om välbefinnande AllWell? kartlägger systematiskt de studerandes välbefinnande. 
 • Av högskolan beviljad rätt till individuella studiearrangemang under studierna grundat på expertutlåtande. 
 • Tjänsten Starting Point of Wellbeing ger råd och servicerådgivning med låg tröskel utan tidsbokning. Aktörer inom tjänsten är Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS), universitetsprästerna, studiepsykologerna, studievägledarna, Aalto-universitetets studentkår (AUS) och UniSport. 
 • Tjänster som erbjuds av studie- eller karriärpsykologerna.  

Stöd som erbjuds av externa aktörer 

Stöd som erbjuds av externa aktörer är till exempel: 

Personliga assistenter

 • Personlig assistans som ges av en annan person och som beviljas en person som uppfyller förutsättningarna för gravt funktionshindrade personer i handikappservicelagen.

Celias tjänster för högskolestuderande med läshinder

 • Kursböckerna kan lånas avgiftsfritt från Celia som ljudböcker 

Stiftelsen Tukilinja

 • Stöder funktionshindrade och långtidssjuka människors jämlikhet och delaktighet genom att bevilja stipendier för utbildning, sysselsättning och ett aktivt liv. 

Stiftelsen för rehabilitering

 • Erbjuder rättidiga och kundorienterade rehabiliteringstjänster, som stöder arbets-, studie- och funktionsförmågan

FPA 

Ledar- och assistenthundar 

Utvecklingsåtgärder 

Åtgärder 

Ansvariga instanser 

Utveckling av studentmarknadsföring 

 • De sökande informeras aktivt under marknadsförings- och ansökningsskedet om möjligheterna till individuell anpassning när de söker till Aalto-universitetet. 

Ansökningsservicen 

Tillgänglighet som en del av introduktionsprocessen 

 • Tillgänglighetsfrågor inkluderas i introduktionen, vägledningen och tutorverksamheten för studerande och i de anställdas introduktion. Introduktionstillfällena för nya anställda är tillgängliga. 

LES, HRS, AUS, högskolorna 

Kommunikation om individuella studiearrangemang och ökning av medvetenheten om dem 

 • De studerande informeras i början av studierna och under dem om möjligheterna till individuella studiearrangemang. 
 • Lärarna informeras och vägleds periodvis om individuella studiearrangemang. Material produceras som hjälper lärarna att berätta för studerande om individuella studiearrangemang. 

LES, utbildningsprogram och högskolor 

Utveckling av kompetens inom tillgänglighet 

 • Lärandetjänsternas personal förkovras i att beakta tillgänglighet och jämlikhet både när de producerar tjänster och undervisning. 
 • De pedagogiska sakkunniga erbjuds utbildning gällande processen och materialet i anslutning till individuella studiearrangemang. Genom dem förmedlas information till lärarnas pedagogiska utbildning för att öka medvetenheten och kompetensen. 
 • Utbildning inom tillgänglighet ordnas för lärarna som en del av den personalutbildning som erbjuds av personaltjänsterna och som en del av den pedagogiska utbildningen. 
 • Lärandetjänsterna erbjuder vid behov utbildning i handledning av studerande under åren 2022–2024. 
 • Utbildning i tillgänglighet ordnas för de studerande. 

LES, HRS 

Utveckling av verksamhetsmodellerna för individuella studiearrangemang  

 • Den mångprofessionella arbetsgruppen som koordinerar genomförandet av individuella studiearrangemang reder ut lärarnas syn på genomförandet av individuella studiearrangemang, anpassningar som använts och om hur processen fungerar.  
 • Uppföljningen och utvärderingsmetoderna för individuella studiearrangemang utvecklas. 
 • Det reds ut hur den ökande arbetsbördan som individuella studiearrangemang innebär kan inkluderas i beskrivningen av personalens arbetsbilder och i allokeringen av resurser. 

Den mångprofessionella arbetsgruppen för tillgänglighet och den akademiska ledningen 

Kuvassa kaksi opiskelijaa tutkii tietokoneen ruutua pöydän molemmiin puolin.Photo: Unto Rautio

Lärandetjänster

Aalto-universitetet erbjuder många olika tjänster som främjar studierna under hela studietiden.

Tjänster
People in Dipoli stairs

HR Services

Human Resource Services support your work and managerial duties at Aalto. We are available to help at every stage of the employment relationship. On this page you can find links to employment related information and contact information of the HR Services.

Services

En tillgänglig infrastruktur 

Ansvarig instans: Aalto Universitetsfastigheter Ab (ACRE)

Tillgängliga studie-, forsknings- och arbetsmiljöer  

I samband med renoveringar och nybyggen förbättras tillgängligheten i enlighet med markanvändnings- och bygglagen (132/1999). När byggnaders användningsområden ändras och i samband med tillståndspliktiga renoverings-, utvidgnings- och ändringsarbeten beaktas byggnadernas egenskaper och åtgärdens omfattning och natur. 

Förbättring av tillgängligheten inriktas på gångvägar som leder till byggnaden, ingångar, dörrar, gångvägar inomhus, övriga allmänna utrymmen, mellanrum mellan plan, wc-, tvätt-, och hygienutrymmen samt på samlingslokaler.  

En tillgänglig byggd miljö ingår även i Aalto-universitetets strategi. Universitet har bundit sig till att göra hållbara lösningar och tillgänglighet ingår i ansvarsfullhet och samarbete i Aalto-universitetets värden. 

Aalto Universitetsfastigheter kartlägger i utvecklingen av campus möjliga hinder i den byggda miljön och Aalto-universitetets utomhusområden, planerar en mer tillgänglig miljö och ansvarar för att planerna verkställs. Målet är att samtliga användare upplever campus som tryggt och säkert.  

ACRE Aalto Universitetsfastigheter dvs.

Huvudstadsregionens tjänstekartaSök efter tjänster, verksamhetsställen eller adresser med hjälp av tjänstekartan. 

Aalto-universitetets principer för infrastruktur 

 • Undervisnings-, mötes-, restaurang-, och kontorslokalernas ljudisolering planeras och genomförs med lokalens användningsändamål i beaktande så att en ljudmiljö som motsvarar verksamheten uppnås. 
 • I planeringen av lokalerna uppnås god akustik och lågt bakgrundsbuller. 
 • I stora mötes- och undervisningslokaler används ljudöverföringssystem som underlättar lyssnandet. Mindre lokaler förses med mobila induktionsslingor eller motsvarande system. Alla undervisningslokaler försedda med röståtergivning ska ha induktionsslinga eller motsvarande ljudöverföringssystem.  
 • Byggnadernas färg- och materialvärld planeras och genomförs för att stöda olika typer av användare att orientera sig snabbt och tryggt i byggnaderna. 
 • Inom- och utomhusskyltarna på campus planeras i enlighet med Aalto-universitetets visuella guide och skyltmanualer så att typsnitten är tydliga och tillräckligt stora. 
 • Vid behov används tjänstedesign i planeringsprocessen. 
 • Förvaringsutrymme för de studerande och anställdas redskap och arbete arrangeras så att gångvägarna och nödutgångarna förblir tillgängliga i alla lägen.  
 • Tolkars och assistenters möjligheter att arbeta flexibelt i undervisnings- och forskningslokalerna säkerställs när lokaler ändras och utvecklas.

Utvecklingsåtgärder 

Beskrivning 

Ansvariga instanser 

Byggnaders och utomhusområdens tillgänglighet  

 • Tillgänglighetskartläggningar används fortsättningsvis också i planeringen och utvecklingen av campus vad gäller byggnaderna och utomhusområdena. 
 • Renoveringsobjekt och utomhusområden genomgår tillgänglighetskartläggningar som utförs av sakkunniga inom området. 
 • Nybyggen och äldre byggnader som renoveras eller byggs om planeras med tillgänglighet i beaktande. 
 • Fungerande angöringstrafik (t.ex. färdtjänst) planeras i anslutning till nybyggen och renoveringsobjekt. 
 • I planeringen och ombyggnaden ser man till att eluttagen är lätta att använda, lämpliga och att det finns tillräckligt många av dem. 
 • Tillgängligheten säkerställs hos gångvägarna som leder till Dipoli och färdigställs 2022–2024. 

ACRE 

Ingångarnas tillgänglighet  

 • Distributionstrafiken styrs till ingångarna på så sätt att distributionsbilen inte hindrar personbefordran och angöringstrafiken. 
 • Det säkerställs årligen att cykelförvaring eller motsvarande i närheten av ingångarna inte begränsar möjligheten att röra sig i området.  
 • Tillgängliga gångvägar på tomter och fastigheter ägda av Aalto-universitetet säkerställs året runt. 

ACRE 

Kommunikation om säkerhet och tillgänglighet  

 • För att öka säkerheten säkerställs det att utrymningsplanerna finns tillgängliga på flera språk (finska, svenska, engelska, ryska) och att de är uppdaterade. 
 • Information om tillgängligheten i universitetets byggnader framgår av servicekartan. 

ACRE, kommunikationstjänster (COS) 

Utveckling av uppföljning av tillgänglighet 

 • Tillgängligheten på campus följs årligen upp genom den årliga Leesman-enkäten, som samlar respons om Aalto-universitetets campus och dess lokaler. 
 • Information om campus och samtliga lokalers användningsfrekvens samlas in för att stöda beslutsfattande gällande campusutvecklingen. 

ACRE, ITS 

Students with bicycles in Otaniemi

Aalto University Campus & Real Estate - ACRE

Aalto University Campus & Real Estate - ACRE upprätthåller, utvecklar och hyr ut Aalto- universitetets lokaler i Otnäs och Töölö. Vi skapar även nya koncept och delade utrymmen för externa parter, vilket formar Otnäs till ett unikt samarbetscentrum och världens mest inspirerande campus.

Campus
Aalto-yliopiston toimipisteet pääkaupunkiseudun palvelukartalla

Servicekartan (extern länk)

Alla tjänster i huvudstadsregionen inom räckhåll.

Digital tillgänglighet  

Ansvariga instanser: Aaltos tjänstefunktioner 

Riksdagen godkände 12.2.2019 lagen om tillhandahållande av digitala tjänster som följer EU:s tillgänglighetsdirektiv (306/2019) och lagen om ändring av lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (307/2019). Lagarna trädde i kraft 1.4.2019. Tillämpningen av tillgänglighetskraven inleddes 23.9.2019 vid Aalto-universitetet och fortsätter 2022–2024. 

Digital tillgänglighet Anvisningar om digital tillgänglighet för att Aalto-universitetets system, webbsidor, elektroniska tjänster, mobilapplikationer och filer ska vara tillgängliga och följa lagen om digitala tjänster. 

Digitala tjänster för undervisningTeamet för lärartjänster som hör till lärandetjänsterna utvecklar digitala tjänster som rör undervisning och lärande och erbjuder stöd för dem.  

Tillgängliga webbaserade informationssystem 

Ansvariga instanser: Aaltos tjänstefunktioner  

Personalen och de studerande erbjuds möjlighet till jämlikt, säkert och tillförlitligt samarbete i Aalto-universitetets datanät. Universitetssamfundets medlemmar har möjlighet att i sina studier eller sin forskning flexibelt använda sådana apparater och program som lämpar sig för dem (s.k. BYOD eller Bring Your Own Device-princip). 

Nya behövliga verktygsprogram tas i bruk på den nivå och med den tidtabell som universitets resurser tillåter och som en del av utvecklingen av Aaltos digitalisering och digitala verksamhet både nationellt och internationellt. 

Rumsbokningssystemet utvecklas i syfte att förbättra tillgängligheten i forsknings- och undervisningsmiljön. Den som reserverar ett rum ska ha möjlighet att bedöma tillgängligheten i samband med reservationen. Rumsbokningssystemets information kompletteras så att detta ska bli möjligt. Tillgänglighetsuppgifterna integreras i system som rör användningen eller förvaltningen av andra lokaler enligt behov. 

Digital Aalto Aalto-universitetets mål är att vara ett av Europas ledande universitet inom forskning om tillgänglighet och vad gäller praxis för tillgänglighet.

IT-tjänster Aaltos IT-tjänster är en tjänsteenhet som stöder hela universitetets verksamhet genom att stöda användarnas behov som rör informationssystem, nätverk och IT-utrustning. 

Utvecklingsåtgärder 

Beskrivning 

Ansvariga instanser 

Digitalisering  

 • Kartläggningen av tillgängligheten i universitetets IT-system fortsätter. Eventuella behövliga ändringar bedöms och genomförs utgående från kartläggningen. (ITS) Tillgängligheten vid utveckling och anskaffningar av informationssystem och webbkommunikation säkerställs.  (ITS, COS, FIS) 

ITS, COS, 

ekonomitjänster (FIS) 

Tillgängligt arbete och tillgängliga studier  

 • Aalto-universitetet erbjuder de studerande och personalen digitala lösningar som stöder tillgängligheten, till exempel för textning eller transkribering. 

ITS 

Tillgängligt lärande och tillgänglig undervisning 

 • Speciellt fokus läggs på förbättringen av tillgängligheten i studieregistersystemet Sisu. Dessutom erbjuder Aalto vid behov tillgänglighetsstöd för att använda Sisu. 

LES, ITS 

Kompetensutveckling och nätverk 

 • Personalens kompetens inom digital tillgänglighet och Universal Design stöds genom olika lärandelösningar. (Aaltos tjänstefunktioner) 
 • En workshop gällande tillgängligheten i högskolornas webbtjänster ordnas tillsammans med tillgänglighetsteamet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland år 2022 med hänsyn till tillgänglighetsdirektivet. (ITS, COS, HRS) 

Aaltos 
tjänstefunktoner, ITS, COS, HRS 

Harald Herlin Learning Centre aula

Digital Aalto

Digital Aalto is a university-level strategic initiative that helps us shape a sustainable future.

Information och kommunikation

Ansvariga instanser: Kommunikationstjänsterna (COS), högskolornas institutioner  

Tillgänglighet beaktas i utvecklingen av webbkommunikationen. Kommunikationstjänsterna stöder universitetets aktörer i den interna kommunikationen om implementeringsplanen för tillgänglighet och i bedömningen av resultaten. Dessutom stöder enheten de som publicerar och uppdaterar information i universitetets kommunikationskanaler när det kommer till tillgänglig växelverkan och publicering. Nytt webbmaterial utarbetas i enlighet med tillgänglighetsdirektivet och W3C/WAI-anvisningarna. Olika språkversioner i enlighet med universitetets riktlinjer samt standardisering av dokumentmallar och innehåll beaktas i enlighet med en prioritering som baserar sig på möjlighet och behov. Därtill deltar kommunikationstjänsterna vid behov i prioriteringen av tillgänglighetsåtgärderna och målgrupperna. 

Högskolorna iakttar tillgänglighetsdirektivet och ansvarar för tillgängligheten gällande de webbsidor som upprätthålls av institutionerna och enheterna vid respektive högskola. 

Aalto.fi – Drupalanvisningar Information om aalto.fi, anvisningar och tips om att skapa och visualisera innehåll och för att göra det enklare att hitta det.

Tillgängliga dokument (saavutettavasti.fi) Praktiska tips för att skapa tillgängliga Word-, Excel-, Powerpoint- eller pdf-filer för publicering på nätet.

Utvecklingsåtgärder 

Beskrivning 

Ansvariga instanser 

Säkerställning av tillgänglig webbkommunikation  

 • Kommunikationstjänsterna erbjuder utbildning om tillgänglighetsfrågor för de som producerar innehåll för webbsidorna. (COS) 
 • Det säkerställs att marknadsföringskommunikation riktad till de studerande finns i tillgängligt format trots att det publiceras i icke-tillgängliga kanaler. (COS, LES) 

COS, LES 

Utveckling av tjänsterna 

 • Publicerade tillgänglighetsutlåtanden uppdateras regelbundet som en del av utvecklingen av tjänsterna. 

Aaltos 
tjänstefunktioner 

Tillgängliga evenemang 

 • Det säkerställs att fysiska, virtuella och hybridevenemang kan ordnas på ett tillgängligt sätt. 

COS, evenemangets arrangörer 

Rehtori Ilkka Niemelä puhuu Väreen avajaisjuhlissa

Accessible event planning checklist

The Accessible Aalto makes it possible for people of all abilities to be a part of our community every day. Aalto goes Accessible also in events and parties!

Aalto University

Webbmaterial och webbpublikationer i undervisning och forskning  

Ansvariga instanser: Lärandetjänster (LES), forskningstjänster (RES)  

Vid Aalto-universitetet följs principerna i så stor utsträckning som möjligt som en del av universitetets strategi.  

Kursmaterial inom utbildningsprogrammen kan publiceras i Aalto-universitetets portal för öppet studiematerial eller i det nationella biblioteket för öppet studiematerial. Den som äger material kan fastställa behövliga användar- och upphovsrättigheter för materialet, till exempel i enlighet med principerna för Creative Commons- licensering. 

Verk som ingår i universitetets publikationsserie publiceras i första hand öppet i enlighet med Aalto-universitetets riktlinjer för öppen vetenskap och forskning

Öppen vetenskap och forskning Öppen vetenskap är ett betydande sätt att främja vetenskap och vetenskapens inflytande i samhället och att möjliggöra nya samarbeten och innovation. 

Aaltodoc I Aaltodoc hittar du bland annat doktorsavhandlingar, lärdomsprov och vetenskapliga artiklar.  

Open Access-publicering Genom open access-publicering är vetenskapliga publikationer öppna för alla avgiftsfritt och utan hinder. 

ACRIS Aalto-universitetets forskningsdatasystem och anvisningar. 

Research.aalto.fi Aalto-universitetets offentliga forskningsdataportal. 

Utvecklingsåtgärder

Beskrivning 

Ansvariga instanser 

Stöd för öppet studiematerial  

 • Undervisningspersonalen erbjuds utbildning i publicering av öppet studiematerial i samarbete med lärarna vid institutionerna. (LES) 
 •  De som äger materialet erbjuds stöd i att fastställa användnings- och upphovsrättigheterna för materialet, till exempel i enlighet med principerna för Creative Commons - licensering. (LES, RES) 

LES, RES 

Stöd för open access-publicering  

 • Stödet för principerna för open access-publicering och i användningen av forskningsdatasystemet ACRIS (Aalto Current Research Information System) som erbjuds forskare vidareutvecklas. 

RES 

Erbjudande av tillgängliga material  

 • Lärcentret erbjuder tillgänglig kurslitteratur i samarbete med kunskapscentret Celia. (LES) 
 • Den största delen av det digitala biblioteksmaterialet beställs genom det nationella konsortiet FinELib. I enlighet med dess principer för licensiering har användare med läshinder rätt att använda materialet med hjälp av Braille-skärmar, textläsare eller motsvarande hjälpmedel. (RES) 

LES, RES 

IT Service Desk

IT-tjänster

Aalto-universitetets IT-tjänster är en tjänsteenhet som stödjer universitetets verksamhet genom att stödja användarnas behov gällande informationssystem, nätverk och teknisk infrastruktur.

Tjänster
Bluch rectangle with an illustration of a pink megaphone

Promotion

Event communications & marketing helps you target the right audience with compelling content at the right time.

Events Library
Student at laptop. Photo by Aalto University / Aino Huovio

Digital tillgänglighet

Vägledning för digital tillgänglighet för Aaltos webbplatser, e-tjänster, mobila applikationer och dokument för att genomföra den nationella Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Equality, diversity and inclusion at Aalto

Tjänstefunktioner och förkortningar (Suomi, English, Svenska, Johtaja - Director)

Ella Bingham

Ella Bingham

Head of Research Services
U901 Research Services

Petri Suomala

Vararehtori
U902 Learning Services
Kati Hagros

Kati Hagros

Chief Digital Officer

Marianna Bom

Talousjohtaja

Riitta Silvennoinen

Henkilöstöjohtaja

Du kan vara problemlösaren - Gå med i gruppen!

Lumikinos. Opiskelija laskee mäkeä Alvarin aukiolla. Taustalla kandidaattikeskus.

Det tillgängliga Aalto-universitetet

Aalto-universitetet har ställt som mål att universitetet ska vara tillgängligt, hälsosamt och tryggt. Forskning, undervisning och tjänster ska vara tillgängliga för alla.

Equality, diversity and inclusion at Aalto
 • Publicerat:
 • Uppdaterad: