Yhdenvertainen, monimuotoinen ja inklusiivinen Aalto

Aalto-yliopiston saavutettavuuden toimeenpanosuunnitelma vuosille 2022–2024

Yhdenvertaisuus, monimuotoisuus ja inkluusio sekä saavutettavuus ovat Aalto-yliopiston keskeisiä arvoja. Ne tukevat yhteisömme hyvinvointia, luovuutta ja kykyä edistää maailmanluokan tutkimusta, opetusta ja vaikuttavuutta. Rakennamme inklusiivista yhteisöä, jossa yhteisömme jäsenet tuntevat yhteenkuuluvuutta ja voivat täysipainoisesti elää työn tai opintojen arkea tasavertaisina. Teemme aktiivista työtä luodaksemme mahdollistavan toimintaympäristön, jossa monenlaisista taustoista tulevia työntekijöitä ja opiskelijoita kohdellaan yhdenvertaisesti. Aalto-yliopistossa heillä on mahdollisuus työskennellä ja opiskella pelkäämättä syrjintää. Tämän sivun tarkoitus on seurata Aallon saavutettavuuteen liittyvien toimenpiteiden toteuttamista vuosina 2022–2024.
Aalto-yliopiston liput liehuvat salossa. Kuva: Aino Huovio
Aalto-yliopiston violetti, oranssi ja vihreä lippu

Saavutettavuus, inkluusio, yhdenvertaisuus, moninaisuus ja tasa-arvo

Ioncell

Strategiamme

Aalto-yliopiston tulevaisuuden perusta on laadukas tutkimus ja opetus, vaikuttavuus sekä jaetut arvot - vastuullisuus, rohkeus ja yhteistyö. Yliopiston tehtävänä on rakentaa kestävää tulevaisuutta.

Four people looking at the laptop. Image: Aalto University / Aleksi Poutanen

Aalto-yliopiston kielelliset linjaukset

Aalto-yliopiston kielelliset linjaukset ja periaatteet

Aalto-käsikirja
kuva BIZin tilasta jossa opiskelijoita istumassa

Henkilöstön kokemaan häirintään ja epäasialliseen kohteluun puuttuminen

Aalto-yliopiston kulttuuri on monimuotoinen ja syrjimätön. Toimimme vastuullisesti ja kunnioitamme muiden yhteisömme jäsenten oikeutta turvalliseen ja miellyttävään yliopistoympäristöön, joka mahdollistaa häiriöttömän työskentelyn ja opiskelun. Emme hyväksy minkäänlaista epäasiallista käytöstä tai häirintää.

Palvelut
Workgroup in Aalto goes Accessible symposium

Accessible Aalto Network (AccaNet) (ulkoinen linkki)

AccaNet on aaltolaisten yhteisöverkosto saavutettavuuden toimeenpanosuunnitelman toteuttamiseksi yliopiston eri yksiköissä.

Yliopiston moninaisuuteen kuuluu saavutettavuus 

Aalto-yliopiston saavutettavuuden toimeenpanosuunnitelma sisältää saavutettavuuslinjaukset ja -tavoitteet sekä toimenpiteet kaudelle 2022–2024. Suunnitelma perustuu yhdenvertaisuuslakiin (1325/2014) sekä yliopistolakiin (558/2009) ja ammattikorkeakoululakiin (932/2014) lisättyihin velvoitteisiin edistää korkeakoulutuksen saavutettavuutta. Lisäksi toimeenpanosuunnitelma noudattaa Opetus- ja kulttuuriministeriön Kohti saavutettavampaa korkeakoulututusta ja korkeakoulua -suunnitelmassa esitettyjä tavoitteita, joilla edistetään saavutettavuutta, osallisuutta ja moninaisuutta. 

Saavutettavuuden toimeenpanosuunnitelma on osa Aallon monimuotoisuus- ja osallisuustyötä ja osaltaan täydentää Aallon Yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inklusiivisuussuunnitelmaa.

Saavutettavuuden mahdollistajat Aallossa 

Aalto-yliopiston saavutettavuustyötä koordinoi vuonna 2021 perustettu työryhmä. Työryhmä varmistaa kampuksen ja rakennusten esteettömyyden ja digitaalisen toiminnan saavutettavuuden sekä palvelujen, viestinnän, opetuksen, taiteellisen toiminnan ja tutkimuksen yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden. Saavutettavuustyöryhmä seuraa myös kansallisen ja EU-lainsäädännön kehitystä ja varmistaa muutostarpeiden huomioimisen Aalto-yliopiston toiminnassa. 

Tämän lisäksi Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus, monimuotoisuus ja inklusiivisuus -toimikunta (EDI-toimikunta), saavutettavuuden yhteisöverkosto (AccANet) ja henkilöstö- ja oppimispalvelut yhteistyössä johtamisen tukipalveluiden kanssa kartuttavat saavutettavuuden eri osa-alueiden asiantuntemusta Aalto-yliopistossa (esim. akustiikka, käytettävyys, esteettömyys, visuaalinen suunnittelu, typografia, palvelumuotoilu) vieden käytäntöjä ja koulutusta eteenpäin omilla alueillaan. 

diversity of aalto people

Saavutettavuus ja esteettömyys

Aalto-yliopiston toiminnan yhdenvertaisuuteen liittyviä ohjaavia periaatteita ovat moninaisuus ja saavutettavuus.

Aalto-yliopisto

Oppimisen ja opetuksen saavutettavuus 

Vastuutahot: Oppimispalvelut (LES) ja henkilöstöpalvelut (HRS) 

Saavutettavuus ja yhdenvertaisuus otetaan huomioon osana opettajien ja muun henkilöstön työtä, toimintaa ja osaamisen kehittämistä. Oppimispalvelut ja henkilöstöpalvelut neuvovat, kouluttavat ja kannustavat yliopistoyhteisön jäseniä havaitsemaan opiskelun ja työnteon esteitä. Fyysisten ja näkyvien esteiden ohella opitaan tunnistamaan myös erilaisiin oppimistapoihin, opetusmenetelmiin, kulttuuriin ja asenteisiin liittyviä oppimisen ja työskentelyn vaatimia mukautuksia. 

Oppimispalveluiden tehtävänä on tukea ja kouluttaa opetushenkilökuntaa, jotta opettajat ja ohjaajat pystyvät omassa toiminnassaan ottamaan huomioon saavutettavuuden hyvinvointia ja opiskelukykyä edistävänä tekijänä, sekä osaavat ohjata opiskelijan käyttämään tarvitsemiaan palveluita. Oppimispalveluiden tiimit ottavat saavutettavuuden huomioon myös omassa toiminnassaan. 

OppimispalvelutAalto-yliopiston oppimispalvelut vastaa kaikista palveluista, jotka mahdollistavat opintojen sujuvan edistymisen yliopistossa.

Henkilökohtaiset opintojärjestelytJokaisella Aallon opiskelijalla on oikeus saada lääkärin tai asiantuntijalausunnon perusteella kohtuullisia henkilökohtaisia opintojärjestelyjä. 

Akateeminen ohjaus Aalto-yliopistossaAkateeminen ohjaus on osa opintojen ohjauksen järjestelmää, joka kattaa opiskelijan koko opintojen elinkaaren. Akateemiseen ohjaukseen osallistuminen on osa opintoja. 

Aallon tukimuodot hakijoille, opiskelijoille ja opettajille 

Aalto-yliopistossa on määritelty henkilökohtaisiin opiskelujärjestelyihin yhteinen prosessi, lausuntopohja sekä tenttiajan pidentämisen käytännöt (+1 h). Oppimispalvelut ylläpitää tietopankkia erilaisten opintojärjestelyiden tarpeista ja tuesta. Materiaali tukee opiskelijoita, opetushenkilöstöä ja oppimispalveluiden henkilökuntaa kohtaamaan ja tukemaan henkilökohtaisia järjestelyitä tarvitsevia opiskelijoita. 

Aalto-yliopistossa toimii moniammatillinen työryhmä, joka huolehtii henkilökohtaisten opintojärjestelyiden yhtenäisestä prosessista, tiedottamisesta ja korkeakoulujen vastuuhenkilöiden ja yksiköiden välisestä yhteistyöstä. 

Opiskelijoiden tukeminen, ohjaus ja opiskeluhyvinvointiAallon monimuotoinen ja -kulttuurinen yhteisö tukee opiskelijoidensa menestymistä ja hyvinvointia. Vuosittainen opiskelijoiden AllWell? -hyvinvointikyselyllä kartoitetaan systemaattisesti opiskelijoiden hyvinvointia, ja sitä käytetään systemaattisesti kehittämään opetusta ja oppimisen tukipalveluita.

Starting Point of WellbeingStarting Point of Wellbeing on opiskelijoille tarkoitettu hyvinvointipalvelu, joka tarjoaa matalan kynnyksen neuvontaa ja palveluohjausta ilman ajanvarausta. Palvelun toimijat ovat Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS), yliopistopapit, opintopsykologit, opinto-ohjaajat, Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) ja Unisport. 

Tuki hakijoille

Opiskelijavalintojen ja valintakokeiden järjestelyissä toteutetaan hakijoiden tarvitsemia yksilöllisiä mukautuksia. 

Tuki ei-tutkinto-opiskelijoille 

Tukea tarjotaan myös ei-tutkinto-opiskelijoille soveltuvin osin. 

Avoimen yliopiston opiskelijoille ja muille ei-tutkinto-opiskelijoille tiedotetaan heille tarjolla olevista tukipalveluista sekä henkilökohtaisten opintojärjestelyiden mahdollisuudesta. 

Tuki opiskelijoille ja opettajille 

Oppimispalvelut tarjoavat tietoa, tukea ja pedagogista koulutusta opiskelijoiden henkilökohtaisten opintojärjestelyiden toteuttamista varten. 

Tuki Aallon tutkinto-opiskelijoille 

 • Jokainen opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman (perustutkinto-opiskelijat HOPS ja tohtoriopiskelijat THOPS). Suunnitelmaa voi päivittää ja hyväksyttää tarpeen mukaan. 
 • Opiskelijoilla on oikeus akateemisen ohjaajan tapaamiseen kerran vuodessa. 
 • Jokaiselle opiskelijalle nimetään henkilökohtainen, ohjauksesta vastaava, success team, jossa on mukana akateeminen ohjaaja sekä oppimispalveluiden (LES) edustaja. 
 • Opiskelijoilla on mahdollisuus henkilökohtaisiin ohjaustapaamisiin suunnittelijan tai koordinaattorin kanssa opiskelijan tarpeen mukaan. Tapaamiset voivat liittyä esimerkiksi vaihto-opintojen suunnitteluun, opintojen hyväksilukuihin, opintojen suorittamiseen mallilukujärjestystä hitaammin tai muihin opiskeluasioihin. 
 • Korkeakoulu voi myöntää opiskelijalle oikeuden henkilökohtaisiin opintojärjestelyihin opintojen aikana perustuen esitettyyn asiantuntijalausuntoon. 
 • Opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää opinto- tai uraohjauspsykologien palveluja. 

Ulkopuolisten toimijoiden tarjoamat tukimuodot 

Opiskelijoiden saama yliopiston ulkopuolisen toimijan tarjoamia tukitoimia voivat olla 
esimerkiksi: 

Henkilökohtaiset avustajat

 • Vammaispalvelulain mukaiset edellytykset täyttävälle vaikeavammaiselle henkilölle myönnettävä, toisen ihmisen antama henkilökohtainen apu. 

Celian palvelut lukemisesteisille korkeakouluopiskelijoille

 •  Kurssikirjoja voi lainata maksutta äänikirjoina Celian palveluiden kautta. 

Tukilinja-säätiö

 • Tukee vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta myöntämällä apurahoja koulutukseen, työllistymiseen ja aktiiviseen elämään. 

Kuntoutussäätiö

 • Tuottaa oikea-aikaisia ja asiakaslähtöisiä kuntoutuspalveluja, jotka tukevat työ-, opiskelu- ja toimintakykyä.

Kelan tarjoamat 

Opas- ja avustajakoirat 

Kehittämistoimenpiteet

Toimenpiteet 

Vastuutahot 

Opiskelijamarkkinoinnin kehittäminen 

 • Hakijoita tiedotetaan aktiivisesti markkinointi- ja hakuvaiheessa yksilöllisten mukautusten mahdollisuudesta Aalto-yliopistoon hakeutuessa. 

Hakijapalvelut 

Saavutettavuus osaksi perehdytys- ja orientaatioprosesseja 

 • Saavutettavuusasiat sisällytetään opiskelijoiden opintojen aloitukseen, ohjaukseen ja tutorointiin sekä työntekijöiden perehdytyksen osaksi. Uusien työntekijöiden perehdytystilaisuudet ovat saavutettavia. 

LES, HRS, AYY, korkeakoulut 

Tietoisuuden lisääminen ja viestintä henkilökohtaisista opintojärjestelyistä 

 • Opiskelijoita tiedotetaan opintojen alussa ja opintojen aikana mahdollisuudesta henkilökohtaisiin opintojärjestelyihin. 
 • Opettajia tiedotetaan ja ohjeistetaan lukukausittain henkilökohtaisten opintojärjestelyiden toteuttamisesta. Opettajille tuotetaan materiaalia, jonka avulla voi kertoa opiskelijoille henkilökohtaisista opintojärjestelyistä. 

LES, opinto-ohjelmat ja korkeakoulut 

Saavutettavuusosaamisen kehittäminen 

 • Oppimispalveluiden henkilökunta perehdytetään saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden huomioimiseen sekä palveluiden tuottamisessa että opetuksen toteuttamisessa 
 • Pedagogiset asiantuntijat perehdytetään henkilökohtaisten opintojärjestelyiden prosessiin ja tietopankin tukimateriaaliin.  
 • Opettajille järjestetään saavutettavuuskoulutusta osana henkilöstöpalveluiden tarjoamaa henkilöstökoulutusta sekä osana pedagogista koulutusta. 
 • Oppimispalvelut järjestävät opettajille ja ohjaajille opiskelijoiden ohjauksen koulutusta 
 • Opiskelijoille järjestetään koulutusta saavutettavuudesta. 

LES, HRS 

Henkilökohtaisten opintojärjestelyiden toimintamallien kehittäminen  

 • Selvitetään opettajien kokemuksia henkilökohtaisten opintojärjestelyiden toteuttamisesta, käytetyistä mukautuksista sekä prosessin toimivuudesta. Selvitetään, miten henkilökohtaisten opintojärjestelyiden toteuttamisesta johtunut lisääntyvä työmäärä saadaan sisällytettyä henkilöstön työtehtävien kuvauksiin ja resursointiin. 
 • Henkilökohtaisten opintojärjestelyiden seuranta- ja arviointimenetelmiä kehitetään. 

Saavutettavuuden moniammatillinen työryhmä ja akateeminen johto 

Kuvassa kaksi opiskelijaa tutkii tietokoneen ruutua pöydän molemmiin puolin.Photo: Unto Rautio

Oppimispalvelut

Aalto-yliopiston oppimispalvelut (LES) vastaa kaikista palveluista, jotka mahdollistavat opintojen sujuvan edistymisen yliopistossa.

Palvelut
People in Dipoli stairs

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut eli HR tukee työskentelyä ja esihenkilötyötä Aallossa aina rekrytoinnista osaamisen kehittämiseen ja palkitsemiseen.

Palvelut

Infrastruktuurin esteettömyys 

Vastuutaho: Aalto-yliopistokiinteistöt (ACRE)

Opiskelu-, tutkimus- ja työtilojen esteettömyys 

Rakennetun ympäristön esteettömyyden tavoitteena on, että kaikki käyttäjät kokevat kampuksen turvallisena työ- ja opiskeluympäristönä. 

Peruskorjausten yhteydessä ja uudisrakentamisessa parannetaan esteettömyyttä maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisesti. Rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksessa ja luvanvaraisessa korjaus-, laajennus- ja muutostyössä otetaan huomioon rakennuksen ominaisuudet. 

Esteettömyyden parantaminen kohdistetaan erityisesti rakennukseen johtavaan kulkuväylään, rakennuksen sisäänkäyntiin, oviin, rakennuksen sisäiseen kulkuväylään, rakennuksen muihin yleisiin tiloihin, tasojen väliin, wc-, pesu- ja hygieniatiloihin sekä kokoontumistiloihin.  

Aalto-yliopistokiinteistöt kartoittavat rakennusten ja ulkoalueiden mahdollisia esteitä, suunnittelee esteettömämpää ympäristöä ja vastaa suunnitelmien toimeenpanosta.  

ACRE Aalto-yliopistokiinteistöt Oy eli ACRE.

Pääkaupunkiseudun palvelukartta Hae Aalto-yliopiston palveluita, toimipisteitä tai osoitteita palvelukartan avulla. 

Aalto-yliopiston infrastruktuurin periaatteet 

 • Opetus-, kokous-, ruokailu- ja toimistotilojen ääneneristys suunnitellaan ja toteutetaan tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen siten, että niissä saavutetaan toimintaa vastaava riittävän hyvä ääniympäristö. 
 • Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan akustiikka ja taustamelun vähäisyys. 
 • Suurissa kokous- ja opetustiloissa käytetään kuuntelemista helpottavia äänensiirtojärjestelmiä. Pienemmät tilat varustetaan siirrettävällä induktiosilmukalla tai vastaavalla järjestelmällä. Kaikissa puheäänentoistolla varustetuissa opetustiloissa on induktiosilmukka tai vastaava äänensiirtojärjestelmä.  
 • Rakennusten väri- ja materiaalimaailmaa suunnitellaan ja toteutetaan tukemaan monenlaisten käyttäjien nopeaa ja turvallista suunnistamista sisätiloissa. 
 • Kampuksen ulko- ja sisäopasteet suunnitellaan Aalto-yliopiston visuaalisen oppaan ja opastemanuaalin mukaisesti niin, että kirjasintyypit ovat selkeät ja riittävän kokoiset. 
 • Suunnitteluprosesseissa hyödynnetään tarvittaessa palvelumuotoilua. 
 • Opiskelijoiden ja henkilöstön välineille ja töille järjestetään säilytystilaa siten, että määritellyt kulku- ja hätäpoistumisreitit pysyvät kaikissa tilanteissa esteettöminä. 
 • Tilojen kehittämisessä ja muutoksissa varmistetaan avustajien ja tulkkien sujuva työskentely opetus- ja tutkimustiloissa.

Kehittämistoimenpiteet

Kuvaus 

Vastuutahot 

Rakennusten ja ulkoalueiden esteettömyys  

 • Peruskorjauskohteissa ja ulkoalueilla tehdään esteettömyyskartoituksia, jotka tilataan alan asiantuntijoilla. 
 • Uudisrakennukset ja vanhemmat korjaus- ja muutostyön alaiset rakennukset suunnitellaan esteettömyys huomioiden. 
 • Uudisrakennuksiin ja saneerauskohteisiin suunnitellaan toimiva saattoliikenne (ml. invataksit) 
 • Suunnittelussa ja muutoskohteissa huolehditaan pistokkeiden helppokäyttöisyydestä, soveltuvuudesta ja riittävyydestä. 

ACRE 

Sisäänkäyntien esteettömyyden varmistaminen  

 • Jakeluliikenne ohjataan sisäänkäynneille siten, ettei jakeluauto estä henkilökuljetuksia ja saattoliikennettä. 
 • Varmistetaan vuosittain, ettei polkupyörien säilytys tai muu vastaava sisäänkäyntien lähellä estä liikkumista.  
 • Huolehditaan esteettömien kulkureittien toteuttamisesta ja ylläpidosta ympäri vuoden Aalto-yliopiston omistamilla tonteilla ja kiinteistöissä. 

ACRE 

Turvallisuus- ja esteettömyysviestintä  

 • Turvallisuuden lisäämiseksi varmistetaan ajantasaisten pelastussuunnitelmien monikielisyys (suomi, ruotsi, englanti, venäjä). 
 • Yliopiston käyttämien rakennusten esteettömyystiedot viestitään palvelukartan avulla. 

ACRE, viestintäpalvelut (COS) 

Esteettömyyden seurannan kehittäminen 

 • Kampuksen esteettömyyttä ja saavutettavuuden toteutumista seurataan vuosittain tehtävän Leesman-käyttäjäkokemuskyselyn avulla. 
 • Kampuskehityksen päätöksenteon tueksi kerätään tietoa kaikkien tilojen ja kampuksen käyttöasteesta. 

ACRE, ITS 

Students with bicycles in Otaniemi

Aalto-yliopistokiinteistöt - ACRE

Aalto-yliopistokiinteistöt (ACRE) ylläpitää, kehittää ja vuokraa Aalto-yliopiston tiloja Otaniemessä ja Töölössä. Luomme uusia konsepteja ja yhteiskäyttöisiä tiloja myös yliopiston ulkopuolisille tahoille muodostaen Otaniemestä ainutlaatuisen yhteistyökeskittymän ja maailman innostavimman kampuksen.

Kampus
Aalto-yliopiston toimipisteet pääkaupunkiseudun palvelukartalla

Pääkaupunkiseudun palvelukartta (ulkoinen linkki)

Hae palveluita, toimipisteitä tai osoitteita palvelukartan avulla.

Digitaalinen saavutettavuus 

Vastuutahot: Aallon palvelufunktiot 

Eduskunta hyväksyi 12.2.2019 EU:n saavutettavuusdirektiiviä noudattavan lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (DPL, 306/2019) ja lain sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta (307/2019). Lait tulivat voimaan 1.4.2019. Saavutettavuusvaatimusten soveltaminen Aalto-yliopistossa käynnistyi vuonna 2019 ja jatkuu kaudella 2022—2024. 

Digitaalinen saavutettavuus Digitaalisen saavutettavuus huomioidaan Aalto-yliopiston järjestelmien, verkkosivustojen, sähköisten palveluiden, mobiilisovellusten ja tiedostojen toteuttamisessa yhdenvertaisella sekä digipalvelulain (DPL) edellyttämällä tavalla.

Digitaaliset palvelut opetukselle Oppimispalveluihin kuuluva Opettajien palvelut -tiimi kehittää opetuksen ja oppimisen digitaalisia palveluita ja tarjoaa niihin liittyvää tukea.  

Verkon kautta saavutettavat tietojärjestelmät 

Vastuutahot: Aallon palvelufunktiot 

Henkilöstölle ja opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus yhdenvertaiseen, turvalliseen ja luotettavaan yhteistoiminnalliseen työskentelyyn Aalto-yliopiston tietoverkossa. Yhteisön jäsenille annetaan mahdollisuus käyttää joustavasti heille soveltuvia laitteita sekä ohjelmistoja opiskelussa ja tutkimuksessa (ns. BYOD eli Bring Your Own Device -periaate). Mahdollisesti tarvittavien uusien työkaluohjelmistojen käyttöönotto toteutetaan osana Aallon digitalisaatio-ohjelmaa yliopiston resurssien sallimalla tasolla ja aikataululla. 

Toimitilojen varausjärjestelmää kehitetään tutkimus- ja opetusympäristön saavutettavuuden parantamiseksi. Toimitilan varaajalla tulee olla mahdollisuus arvioida tilojen esteettömyys jo varausta tehdessä, ja tilavarausjärjestelmän tietoja täydennetään tarvittaessa siten, että tämä on mahdollista. Saavutettavuustiedot integroidaan muihin tilojen käyttöön tai hallintaan liittyviin järjestelmiin tarpeen mukaan. 

Digital Aalto Aalto-yliopiston tavoitteena on olla yksi Euroopan johtavista yliopistoista digitalisaation tutkimuksessa ja käytännöissä.

IT-palvelut Aallon IT-palvelut on palveluyksikkö, joka tukee koko yliopiston toimintaa tukemalla käyttäjien tarpeita koskien informaatiojärjestelmiä, verkostoja ja IT-laitteita. 

Kehittämistoimenpiteet 

Kuvaus 

Vastuutahot 

Digitalisaatio  

 • Yliopiston IT-järjestelmien saavutettavuuden arviointia jatketaan, ja sen perusteella toteutetaan mahdollisesti tarvittavat muutokset. (ITS)  

 • Digitaalisten palveluiden, tietojärjestelmien ja verkkoviestinnän kehittämisessä ja hankinnoissa varmistetaan saavutettavuus.  (ITS, COS, FIS) 

ITS, COS, 

talouspalvelut (FIS) 

Työn ja opiskelun saavutettavuus  

 • Aalto-yliopisto tarjoaa opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön saavutettavuutta tukevia digitaalisia ratkaisuja esimerkiksi tekstityksen tai transkriptioiden toteuttamiseksi. 

ITS 

Oppimisen ja opetuksen saavutettavuus 

 • Opintotietojärjestelmä SISUn saavutettavuuden parantamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Aalto-yliopisto tarjoaa tarvittaessa saavutettavuustukea SISUn käytössä. 

LES, ITS 

Osaamisen kehittäminen ja verkostot 

 • Henkilöstön digitaalisen saavutettavuuden ja Universal Design -osaamisen kehittymistä tuetaan erilaisin oppimisratkaisuin. (Aallon palvelufunktiot) 

 • Järjestetään Korkeakoulujen verkkopalvelujen saavutettavuus -työpaja saavutettavuusdirektiivin toteuttamisen seuraamiseksi yhdessä Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuustiimin kanssa vuonna 2022. (ITS, COS, HRS) 

Aallon 
palvelufunktiot, ITS, COS, HRS 

Harald Herlin Learning Centre aula

Digital Aalto

Digital Aalto on koko yliopiston kattava strateginen hanke, joka auttaa meitä rakentamaan kestävää tulevaisuutta.

Tiedotus ja viestintä 

Vastuutahot: Viestintäpalvelut (COS), korkeakoulujen laitokset 

Saavutettavuus otetaan huomioon verkkoviestinnän yleisessä kehittämisessä. Viestintäpalvelut tukevat yliopiston toimijoita saavutettavuuteen liittyvässä sisäisessä viestinnässä, ja viestintäkanavissa tietoa julkaisevia ja päivittäviä henkilöitä saavutettavan julkaisemisen toteuttamisessa. Uusissa verkkomateriaaleissa noudatetaan saavutettavuusdirektiiviä sekä W3C/WAI-ohjeistusta. Yliopiston linjausten mukaiset kieliversiot ja asiakirjamuotojen ja sisältöjen standardointi otetaan huomioon mahdollisuuksien ja tarpeisiin perustuvan priorisoinnin mukaan.  

Korkeakoulut noudattavat saavutettavuusdirektiiviä sekä valvovat omien laitostensa ja yksiköidensä ylläpitämien sivustojen saavutettavuutta. 

Aalto.fi-sivusto – Drupal-ohjeet Tietoa aalto.fi:stä, ohjeita ja neuvoja sisällön tuottamiseksi ja visualisoimiseksi sekä sisältöjen löydettävyyden parantamiseksi.

Saavutettavat asiakirjat (saavutettavasti.fi) Käytännön ohjeita siitä, miten asiakirjat, jotka julkaistaan verkkosivuilla Word-, Excel-, PowerPoint- tai pdf-tiedostoina, voi tuottaa saavutettavasti. 

Kehittämistoimenpiteet

Kuvaus 

Vastuutahot 

Verkkoviestinnän saavutettavuuden varmistaminen  

 • Viestintäpalvelut tarjoavat verkkosivujen sisällön tuottajille perehdytystä ja koulutusta saavutettavuusvaatimuksiin liittyen. (COS) 
 • Opiskelijoille suunnattu, oleellinen markkinointiviestinnällinen sisältö toteutetaan saavutettavassa muodossa, vaikka se julkaistaisiin myös sellaisissa kanavissa, jotka eivät ole saavutettavia. (COS, LES) 

COS, LES 

Palveluiden kehittäminen 

 • Julkaistut saavutettavuusselosteet päivitetään säännöllisesti osana palveluiden kehittämistä. 

Aallon 
palvelufunktiot 

Tapahtumien järjestäminen saavutettavasti 

 • Varmistetaan, että sekä paikan päällä tapahtuvat että virtuaaliset ja hybridimalliset tapahtumat voidaan järjestää saavutettavasti. 

COS, tapahtumien järjestäjät 

Rehtori Ilkka Niemelä puhuu Väreen avajaisjuhlissa

Esteettömän tapahtuman tarkistuslista

Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEn Esteettömän tapahtuman -kriteerit tarjoaa kätevän tarkistuslistan esteettömän Aalto-tapahtuman järjestäjälle.

Aalto-yliopisto

Verkkomateriaalit ja -julkaisut opetuksessa ja tutkimuksessa 

Vastuutahot: Oppimispalvelut (LES), tutkimuspalvelut (RES) 

Aalto-yliopistossa toteutetaan avoimen julkaisemisen periaatetta mahdollisimman laajasti.  

Opettajat voivat julkaista koulutusohjelmien kurssimateriaalia Aalto-yliopiston avointen oppimateriaalien portaalissa tai kansallisessa avointen oppimateriaalien kirjastossa. Aineistojen omistajat voivat määritellä tarvittavat käyttö- ja tekijänoikeudet omien aineistojensa osalta esimerkiksi Creative Commons -lisensioinnin periaatteiden mukaisesti. 

Yliopiston tutkimusjulkaisut ja julkaisusarjaan kuuluvat teokset julkaistaan Aalto-yliopiston avoimen tieteen ja tutkimuksen linjauksen mukaisesti. 

Avoin tiede ja tutkimus Avoin tiede on keskeinen tapa edistää tiedettä ja tieteen vaikuttavuutta yhteiskunnassa sekä mahdollistaa uudenlaista yhteistyötä ja innovaatioita. 

Aaltodoc Väitöskirjat, opinnäytteet ja tutkimusjulkaisut ovat löydettävissä Aaltodoc-julkaisuarkistosta.

Avoin julkaiseminen Avoimen eli open access -julkaisemisen avulla tieteelliset julkaisut ovat kaikkien saatavilla maksutta ja esteettä.

ACRIS Aalto-yliopiston tutkimustietojärjestelmä ja ohjeistus. 

Research.aalto.fi Aalto-yliopiston julkinen tutkimustietoportaali. 

Kehittämistoimenpiteet

Kuvaus 

Vastuutahot 

Oppimateriaalien avoimuuden tukeminen  

 • Opetushenkilökunnalle tarjotaan tukea avointen oppimateriaalien julkaisemiseen yhteistyössä laitosten opettajien kanssa. (LES) 

 • Aineistojen omistajille tarjotaan tukea käyttö- ja tekijänoikeuksien määrittämiseen esimerkiksi Creative Commons -lisensioinnin periaatteiden mukaisesti. (LES, RES) 

LES, RES 

Avoimen julkaisemisen tukeminen  

 • Tutkijoille tarjotaan tukea avoimen julkaisemisen käytäntöihin ja tutkimustietojärjestelmä ACRISin (Aalto Current Research Information System) käyttöön. 

RES 

Saavutettavien materiaalien tarjoaminen  

 • Oppimiskeskus tarjoaa opiskelijoiden käyttöön saavutettavaa kurssikirjallisuutta yhteistyössä Celia-asiantuntijakeskuksen kanssa. (LES) 
 • Suurin osa digitaalisista kirjastoaineistoista tilataan kansallisen FinELib-konsortion kautta. Sen lisensointiperiaatteiden mukaan lukemisesteisillä käyttäjillä on oikeus käyttää aineistoja Braille-näyttöjen, äänisyntetisaattoreiden ja muiden vastaavien välineiden avulla. (RES) 

LES, RES 

IT Service Desk

IT-palvelut

Aallon IT-pavelut on palveluyksikkö, joka tukee yliopiston toimintaa tukemalla käyttäjien tarpeita koskien informaatiojärjestelmiä, verkostoja ja IT-laitteita läpi Aallon.

Palvelut
Bluch rectangle with an illustration of a pink megaphone

Tapahtuman viestintä

Kohdenna tapahtuma oikealle kohdeyleisölle kiinnostavalla sisällöllä.

Events Library
Student at laptop. Photo by Aalto University / Aino Huovio

Digitaalinen saavutettavuus

Digitaalisen saavutettavuuden ohjeistuksia Aalto-yliopiston järjestelmien, verkkosivustojen, sähköisten palveluiden, mobiilisovellusten ja tiedostojen toteuttamiseksi yhdenvertaisella sekä digipalvelulain (DPL) edellyttämällä tavalla (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, 306/2019).

Yhdenvertainen, monimuotoinen ja inklusiivinen Aalto

Palveluyksiköt ja lyhenteet (Suomi, English, Svenska, Johtaja - Director)

Ella Bingham

Ella Bingham

Head of Research Services
U901 Research Services

Petri Suomala

Vararehtori
U902 Learning Services
Kati Hagros

Kati Hagros

Chief Digital Officer

Marianna Bom

Talousjohtaja

Riitta Silvennoinen

Henkilöstöjohtaja

Ryhdy ratkaisijaksi ja liity joukkoon!

Lumikinos. Opiskelija laskee mäkeä Alvarin aukiolla. Taustalla kandidaattikeskus.

Saavutettava Aalto

Aalto-yliopiston tavoitteena on esteetön, terveellinen ja turvallinen yliopisto, jossa tutkimus, opetus ja palvelut ovat kaikkien saavutettavissa.

Yhdenvertainen, monimuotoinen ja inklusiivinen Aalto
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: