Equality, diversity and inclusion at Aalto

Digital tillgänglighet

Riktlinjer för digital tillgänglighet för implementering av Aalto-universitetets system, webbplatser, elektroniska tjänster, mobilapplikationer och filer på lika sätt och som krävs enligt lagen om digitala tjänster (Lag om tillhandahållande av digitala tjänster, 306/2019).
Student at laptop. Photo by Aalto University / Aino Huovio

Tim Berners-Lee in front of a blackboard

The power of the Web is in its universality. Access by everyone regardless of disability is an essential aspect.
Tim Berners-Lee

https://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility

Grunden för digital tillgänglighet

Tillgängligt digitalt innehåll är sökbart, bekvämt och kostnadseffektivt. Denna sida ger utgivarna de verktyg och kunskap som krävs för att möjliggöra digital tillgänglighet. I Finland genomförs EU-direktivet genom att lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. De aktörer som omfattas ska utforma sina webbplatser, appar och dokument som sprids via dessa, och så långt det är möjligt även innehåll som sprids via tredje part (exempelvis sociala medier), så att de är möjliga att uppfatta, hanterbara, begripliga och robusta.

Tillgängliga webbplatser, mobila applikationer och online dokument ska vara:

 • Möjlig att uppfatta – Information och komponenter i ett användargränssnitt måste presenteras för användare på sätt som de kan uppfatta.
 • Hanterbar – Komponenter i ett användargränssnitt och navigering måste vara hanterbara.
 • Begriplig – Information och hantering av användargränssnitt måste vara begripligt.
 • Robust – Innehåll måste vara robust nog för att kunna tolkas på ett pålitligt sätt av ett brett spektrum av olika användarprogram, inklusive hjälpmedel.

Providing accessible digital content to Aalto community helps implementing Aalto values of quality, inclusion, and connectivity.

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster vid universitet (på svenska, finska och engelska)

Braille keyboard

Digipalvelulain soveltamisesta yliopistoissa (på finska) (extern länk)

Tässä artikkelissa tarkastellaan digipalvelulain aiheuttamia muutoksia yliopistojen vastuissa liittyen tuottamiinsa digitaalisten palveluiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen. Artikkeli myös avaa keskeiset lakiin liittyvät käsitteet.

ESAVI erilaisia päätelaitteita verkkosisältöjen käyttämiseen

Utbildningsserier som stöder implementeringen av lagen om digitala tjänster hösten 2022 (på finska) (extern länk)

Digitalisaation edistämisen ohjelman lainsäädäntötyöryhmä järjesti DPL-koulutusta syyskuussa 2022. Tällä sivustolla julkaistaan tallenteet ja materiaalit. Koulutuksissa keskityttiin tarkentamaan digipalvelulain velvoitteita ja avaamaan seurannassa ja kyselyillä esiin nousseita ongelmakohtia digipalvelulain (DPL) toimeenpanossa. Kohderyhmänä ovat viranomaiset kuten korkeakoulut.
Kouluttajina toimivat Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvalvonnan asiantuntijat sekä lainsäädäntötyöryhmän jäsenet.

Keyboard with the accessibility key

Webbtillgänglighet (extern länk)

Vad är webbtillgänglighet? Webbtillgänglighet gör det möjligt för alla, även personer med funktionsnedsättning, att uppfatta, förstå, navigera och interagera med Internet.

Paddan med text Tillgängliga digitala tjänster

Låt oss göra digitala tjänster tillgängliga (extern länk)

En tillgänglig webbplats ska ha en felfri och logisk källkod och följa standarder och anvisningar. Den ska fungera på olika enheter och med olika assisterande teknik, såsom röststyrning och skärmläsare. I och med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster har dessa skyldigheter införlivats i finländsk lagstiftning.

Illustration of digital way of working

Digital tjänst på digital plattform (på engelska) (extern länk)

A Digital Service is a software service designed to fulfil a product capability and run on a Digital Platform. Such a service might be a monolith, or composed of multiple microservices. It’s owned by a single Digital Service team responsible for understanding its customers, and producing a service that meets their needs.

Group of people using smart phones

Lagen om digitala tjänster – för en säker och ansvarsfull miljö på nätet (extern länk)

För första gången kommer gemensamma regler om mellanhändernas skyldigheter och ansvar på den inre marknaden att öppna upp nya möjligheter för digitala tjänster över gränserna, samtidigt som man sörjer för en hög skyddsnivå för alla användare i hela EU.

1 Riktlinjer för tillgänglighet för lärare och andra dokumentutgivare

Samling av instruktioner för en flytande digital publicering.

Kontrollera tillgängligheten för ditt dokument

Innan du skickar ditt Outlook-e-postmeddelande eller delar Word-dokument, Excel-kalkylblad eller PowerPoint-presentationer bör du köra Tillgänglighetskontrollen för att se till att Microsoft 365-materialet är enkelt att läsa och redigera för människor med funktionsvariationer.

Keyboard with blue keys for wheelchair, hearing aid and white stick

Digitala lärartjänster och studieinformationssystem

Aalto-universitetets lärartjänster är en del av lärandetjänster och utvecklar undervisningens och studieadministrationens digitala tjänster och erbjuder relaterat stöd. Teamet för lärartjänster stöder undervisningen och inlärningen samt informationshanteringen kring det. Utöver lärare består kunderna av personal vid lärandetjänster och studerande. Teamet gör både utvecklings- och underhållningsarbete. En central del av arbetet relaterar även till undervisning och stödjande av relaterad info.

Looking at course information on MyCourses

Hjälpmedel för att lyssna och läsa (extern länk)

Många av högskolornas elektroniska böcker kan läsas med hjälp av olika hjälpmedel. På den här sidan finns exempel på och tips om hjälpmedel av olika slag.

Näppäimistön Accessibility-näppäin

Microsoft 365 är en inkluderande arbetsplatslösning (extern länk)

För att organisationer ska kunna förverkliga alla möjligheter med den digitala omvandlingen måste tekniken underlätta arbetet för alla, också personer med funktionsnedsättning. Alla kan uppnå det de vill när de har tillgång till de verktyg de behöver för att vara produktiva, och tekniken speglar användarnas mångfald.

A laptop screen with an article titled Microsoft accessibility features

ReadSpeaker: text-till-tal (extern länk)

Gör era produkter mera tillgängliga med text-till-tal-lösningar.

Text to speech icon

Helsingfors Universitet: Tillgänglighet i undervisningen (extern länk)

Universitetets digitala tjänster används på olika apparater, med olika förbindelser och med många olika typer av hjälpmedel. 

University of Helsinki

Dokument & pdf

 • Publicera dokument, som rapporter och utredningar, i webbplatsens standardformat (html). Andra format gör det svårare att komma åt informationen, eftersom de ofta kräver extra programvara. Om du ändå behöver lägga ut en pdf, se då till att göra den tillgänglig.
 • Skapa tillgängliga PDF-filer. Standarden för upphandling av tillgänglig IKT, som bland annat utgör grund för webbdirektivet, ställer i stort sätt samma tillgänglighetskrav på dokument som på webbinnehåll: Utgå från WCAG nivå AA.
 • I stor utsträckning gäller alla webbriktlinjer även för dokument som inte är webbsidor, men följande riktlinjer är särskilt relevanta när du till exempel väljer andra format.

2. Tillgänglig webbutveckling

Två Aalto-metoder för att förbättra tillgängligheten på din webbplats

2.1 Det mycket enkla sättet(TM)

Det enklaste sättet att förbättra din online-närvaro är att migrera till aalto.fi. Kontakta kommunikationsavdelningen för att lära dig mer och fortsätt genom att bara läsa de goda nyheterna nedan.

Aalto.fi tutorials for site structure and articles

The new aalto.fi digital communications platform will be simpler than before and contain the different platforms – Inside, Into, Saha, Research & Art, People and more – in the same environment. An article page can be used to present any type of information or content.

Aalto.fi site structure

This page will help you get to know the aalto.fi platform and its features.

Tutorial graphic 1

How to create and edit an article page at aalto.fi

An article page can be used to present any type of information or content. The topic can be, for example, collaboration options, a certain research area or architecture in Otaniemi. Here's how to do that.

title graphic - how to create an article page

Allmänna anvisningar för svenskspråkiga artiklar

Skriver du nyheter eller annat aktualitetsinnehåll för Aaltos webbsidor? Ta del av av våra råd och skriv ännu bättre än förut!

Kuvituskuva näppäimistöstä. Kuvittaja: Ida-Maria Wikström.

IT Services

You can find up-to-date news, contact information, chat and instructions of frequently used IT services at IT-help hub: accounts, passwords, email, MFA, vpn, printing, teams, zoom, VDI and guidelines how to procure workstations and phones.

aalto it help en

2.2 Den andra vägen

Det andra sättet är att studera grunderna för webbtillgängligheten nedan.

 • Dessa instruktioner är för andra plattformar än aalto.fi (t.ex. Wordpress).
 • Följ instruktionerna och kom ihåg att börja med att publicera tillgänglighetsförklaringen på dina uppdaterade sidor.

Skapa ett tillgänglighetsutlåtande

Enligt webbtillgänglighetsdirektivet ska myndigheterna på sina webbplatser publicera ett tillgänglighetsutlåtande som beskriver hur man uppfyller tillgänglighetskraven. Utlåtandet ska även anvisa ett sätt för användare att påtala hinder och hänvisa till den myndighet som följer upp direktivet. OBS! Olika termen används i Finland och Sverige: Svenska termen är tillgänglighetsredogörelse, medan termen tillgänglighetsutlåtande används i EU-dokumenten liksom i Finland.

Regionförvaltningsverkets verktyg för att skapa ett tillgänglighetsutlåtande

Regionförvaltningsverket har utifrån EU:s mall utarbetat en tydligare version av tillgänglighetsutlåtandet på finska och svenska. Verktyget är ett webbformulär som vägleder användaren och som gör det enklare för organisationerna att utforma tillgänglighetsutlåtandet enligt EU:s krav. Börja skapa ett tillgänglighetsutlåtande.

Att granska ditt tillgänglighetsutlåtande är en möjlighet att kontrollera användbarhet. Tillgänglighetsutlåtandet är inte bara en lista över efterlevnadskriterier - som i sig inte är till stor hjälp. Många användare av hjälpmedel måste navigera på hela sidan innan de ens kan hitta redogörelsen. En bra redogörelse kommer att ge mervärde för olika användare genom att ge dem praktiska råd om hur de kan förbättra sin upplevelse med webbläsarfunktioner eller tillägg, eller genom att förklara hur man sätter på bildtexter för videor. Således kan tillgänglighetsutlåtandet bli en resurs för studenter, partners och anställda snarare än enbart ett juridiskt dokument.

LexDis: Vad är en webbplats? (extern länk)

What is a website and does it meet web accessibility regulations? The new regulations in Europe require each website to have an accessibility statement and, due to the age of the website, sites owned by the same organisation may have a different timeline for complying with the regulations. Source: ECS Accessibility Team (University of Southampton)

A Website is a coherent collection of one or more related web pages that together provide common use or functionality.

Validate your code: The W3C Markup Validation Service

This validator checks the markup validity of Web documents in HTML, XHTML, SMIL, MathML, etc. Although automated testing is easy and free with the W3C validation service or WAVE, it is not sufficient; it can only auto-check about 30% of the accessibility issues. Hence, teams should not rely on these validation tools alone and proper user testing is essential to verify the accessibility of the Website.

The W3C Markup Validation Service (extern länk)

This validator checks the markup validity of Web documents in HTML, XHTML, SMIL, MathML, etc.

Two persons by a laptop next to icons of senses

Video Introduction to Web Accessibility and W3C Standards (extern länk)

You may use this video if you include a link to this page. More information is available in Using WAI Material: Permission to Use with Attribution.

W3C Web Content Accessibility Guidelines

Accessible Websites, Web pages, VLEs and Social Media

Report by WWW.POLICYCONNECT.ORG.UK, Accessible Virtual Learning Environments

The report’s recommendations are aimed at doing much more than simply achieving compliance with the EU Web accessibility regulations. They set out how the requirements can be met in such a way as to improve learning and education for all students whether disabled or not.

Cover of the report Accessible Virtual Learning Environments

Accessible Virtual Learning Environments - Making the most of the new regulations (extern länk)

This report has been produced in advance of the new digital accessibility regulations becoming law in September 2018, to help the Government and FE/HE providers put in place the necessary guidance and practical provisions to turn the regulations into reality.

Guidelines for social media and improved content

These Aalto and Princeton guidelines are intended to help University staff, faculty, and students create accessible social media content.

Princeton University Social Media Accessibility Guidelines (extern länk)

These guidelines are intended to help University staff, faculty, and students create social media content that is accessible to people with disabilities.

Princeton University digital accessibility shield

Hybrid way of teaching and working

In the future, it is desired to invest even more in a hybrid model that utilizes both contact and remote learning. 

digital

Ways to keep your digital skills updated

Promote your digital skills via formal training and by getting inspiration from your co-workers and everyone in the Aalto community.

Services

Digital Accessibility Guidance by other Universities

Excellent resources to understand digital accessibility regulations that came into force on September 2018. Comparative with the Finnish ESAVI guidance. Benchmark Glasgow and Harvard guidelines and resources to make your content accessible.

The University of Glasgow official logo consists of the coat of arms and the University of Glasgow logotype

Digital Accessibility Guidance by the University of Glasgow (extern länk)

Digital accessibility regulations came into force on September 2018. This regulation implements the EU directive on the accessibility of the websites and mobile applications of public sector bodies into UK law.

Harvard students with laptops sit together in a classroom

Harvard University digital accessibility (extern länk)

Harvard is committed to making its digital information and resources more easily available to everyone

Myndigheten för digital förvaltning

Vägledning för webbutveckling (extern länk)

Den 2 december 2016 publicerades EU-direktivet (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. I Sverige genomförs direktivet genom att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service började gälla den 1 januari 2019.

Digital Aalto

Digital Aalto is a university-level strategic initiative and you are invited to join us on our journey towards a digital future.

Harald Herlin Learning Centre aula

Digital Aalto

Digital Aalto is a university-level strategic initiative that helps us shape a sustainable future.

Accessible Aalto

Lumikinos. Opiskelija laskee mäkeä Alvarin aukiolla. Taustalla kandidaattikeskus.

Det tillgängliga Aalto-universitetet

Aalto-universitetet har ställt som mål att universitetet ska vara tillgängligt, hälsosamt och tryggt. Forskning, undervisning och tjänster ska vara tillgängliga för alla.

Equality, diversity and inclusion at Aalto
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat