Drupal: Aalto.fi website

Digital tillgänglighet

Riktlinjer för digital tillgänglighet för implementering av Aalto-universitetets system, webbplatser, elektroniska tjänster, mobilapplikationer och filer på lika sätt och som krävs enligt lagen om digitala tjänster (Lag om tillhandahållande av digitala tjänster, 306/2019).
Student at laptop. Photo by Aalto University / Aino Huovio

Grunden för digital tillgänglighet

Tillgängligt digitalt innehåll är sökbart, bekvämt och kostnadseffektivt. Denna sida ger utgivarna de verktyg och kunskap som krävs för att möjliggöra digital tillgänglighet. I Finland genomförs EU-direktivet genom att lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. De aktörer som omfattas ska utforma sina webbplatser, appar och dokument som sprids via dessa, och så långt det är möjligt även innehåll som sprids via tredje part (exempelvis sociala medier), så att de är möjliga att uppfatta, hanterbara, begripliga och robusta.

Tillgängliga webbplatser, mobila applikationer och online dokument ska vara:

 • Möjlig att uppfatta – Information och komponenter i ett användargränssnitt måste presenteras för användare på sätt som de kan uppfatta.

 • Hanterbar – Komponenter i ett användargränssnitt och navigering måste vara hanterbara.

 • Begriplig – Information och hantering av användargränssnitt måste vara begripligt.

 • Robust – Innehåll måste vara robust nog för att kunna tolkas på ett pålitligt sätt av ett brett spektrum av olika användarprogram, inklusive hjälpmedel.

Providing accessible digital content to Aalto community helps implementing Aalto values of quality, inclusion, and connectivity.

LexDis: Vad är en webbplats? (extern länk)

What is a website and does it meet web accessibility regulations? The new regulations in Europe require each website to have an accessibility statement and, due to the age of the website, sites owned by the same organisation may have a different timeline for complying with the regulations. Source: ECS Accessibility Team (University of Southampton)

A Website is a coherent collection of one or more related web pages that together provide common use or functionality.

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster vid universitet (på finska)

Braille keyboard

Digipalvelulain soveltamisesta yliopistoissa (på finska) (extern länk)

Tässä artikkelissa tarkastellaan digipalvelulain aiheuttamia muutoksia yliopistojen vastuissa liittyen tuottamiinsa digitaalisten palveluiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen. Artikkeli myös avaa keskeiset lakiin liittyvät käsitteet.

Tim Berners-Lee in front of a blackboard

The power of the Web is in its universality. Access by everyone regardless of disability is an essential aspect.
Tim Berners-Lee

https://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility

Tillgänglig webbutveckling

Två Aalto-metoder för att förbättra tillgängligheten på din webbplats

1. Det mycket enkla sättet(TM)

Det enklaste sättet att förbättra din online-närvaro är att migrera till aalto.fi. Kontakta kommunikationsavdelningen för att lära dig mer och fortsätt genom att bara läsa de goda nyheterna nedan.

Aalto.fi tutorials for site structure and articles

The new aalto.fi digital communications platform will be simpler than before and contain the different platforms – Inside, Into, Saha, Research & Art, People and more – in the same environment. An article page can be used to present any type of information or content.

Aalto.fi site structure

This page will help you get to know the aalto.fi platform and its features.

Tutorial graphic 1

How to create and edit an article page at aalto.fi

An article page can be used to present any type of information or content. The topic can be, for example, collaboration options, a certain research area or architecture in Otaniemi. Here's how to do that.

title graphic - how to create an article page

Allmänna anvisningar för svenskspråkiga artiklar

Skriver du nyheter eller annat aktualitetsinnehåll för Aaltos webbsidor? Ta del av av våra råd och skriv ännu bättre än förut!

Kuvituskuva näppäimistöstä. Kuvittaja: Ida-Maria Wikström.

IT Help

Här hittar du anvisningar för IT-tjänster.

itpalvelut

2. Den andra vägen

Det andra sättet är att studera grunderna för webbtillgängligheten nedan.

 • Dessa instruktioner är för andra plattformar än aalto.fi (t.ex. Wordpress).
 • Följ instruktionerna och kom ihåg att börja med att publicera tillgänglighetsförklaringen på dina uppdaterade sidor.

Skapa ett tillgänglighetsutlåtande

Enligt webbtillgänglighetsdirektivet ska myndigheterna på sina webbplatser publicera ett tillgänglighetsutlåtande som beskriver hur man uppfyller tillgänglighetskraven. Utlåtandet ska även anvisa ett sätt för användare att påtala hinder och hänvisa till den myndighet som följer upp direktivet. OBS! Olika termen används i Finland och Sverige: Svenska termen är tillgänglighetsredogörelse, medan termen tillgänglighetsutlåtande används i EU-dokumenten liksom i Finland.

Regionförvaltningsverkets verktyg för att skapa ett tillgänglighetsutlåtande

Regionförvaltningsverket har utifrån EU:s mall utarbetat en tydligare version av tillgänglighetsutlåtandet på finska och svenska. Verktyget är ett webbformulär som vägleder användaren och som gör det enklare för organisationerna att utforma tillgänglighetsutlåtandet enligt EU:s krav. Börja skapa ett tillgänglighetsutlåtande.

Att granska ditt tillgänglighetsutlåtande är en möjlighet att kontrollera användbarhet. Tillgänglighetsutlåtandet är inte bara en lista över efterlevnadskriterier - som i sig inte är till stor hjälp. Många användare av hjälpmedel måste navigera på hela sidan innan de ens kan hitta redogörelsen. En bra redogörelse kommer att ge mervärde för olika användare genom att ge dem praktiska råd om hur de kan förbättra sin upplevelse med webbläsarfunktioner eller tillägg, eller genom att förklara hur man sätter på bildtexter för videor. Således kan tillgänglighetsutlåtandet bli en resurs för studenter, partners och anställda snarare än enbart ett juridiskt dokument.

Övergångstider för tillgänglighetskraven

Webbplatser ska vara förenliga med tillgänglighetskraven från och med 23.9.2020.

Speech Recognizer Board, professor Teuvo Kohonen, 1980

Accessible Websites, Web pages, VLEs and Social Media

Digitala lärartjänster och studieinformationssystem

Aalto-universitetets lärartjänster är en del av lärandetjänster och utvecklar undervisningens och studieadministrationens digitala tjänster och erbjuder relaterat stöd. Teamet för lärartjänster stöder undervisningen och inlärningen samt informationshanteringen kring det. Utöver lärare består kunderna av personal vid lärandetjänster och studerande. Teamet gör både utvecklings- och underhållningsarbete. En central del av arbetet relaterar även till undervisning och stödjande av relaterad info.

Looking at course information on MyCourses

Hjälpmedel för att lyssna och läsa (extern länk)

Många av högskolornas elektroniska böcker kan läsas med hjälp av olika hjälpmedel. På den här sidan finns exempel på och tips om hjälpmedel av olika slag.

Näppäimistön Accessibility-näppäin

Helsingfors Universitet: Tillgänglighet i undervisningen (extern länk)

Universitetets digitala tjänster används på olika apparater, med olika förbindelser och med många olika typer av hjälpmedel. 

University of Helsinki

WordPress Accessibility (extern länk)

The WordPress community and the open source WordPress project is committed to being as inclusive and accessible as possible. WordPress aims to make the WordPress Admin and bundled themes fully WCAG 2.0 AA compliant where possible.

WordPress logo
A laptop screen with an article titled Microsoft accessibility features

Microsoft accessibility (extern länk)

With more than 1 billion people with disabilities in the world, Microsoft believes that accessibility is essential to delivering on our mission to “empower every person and every organization on the planet to achieve more.” However, our mission doesn’t begin and end with the products we create and the services we offer. It extends to the culture of our workplace and weaving accessibility into the fabric of our company—from hiring people with disabilities, to creating inclusive marketing, and awarding our Accessibility in Action digital badge.

Report by WWW.POLICYCONNECT.ORG.UK, Accessible Virtual Learning Environments

The report’s recommendations are aimed at doing much more than simply achieving compliance with the EU Web accessibility regulations. They set out how the requirements can be met in such a way as to improve learning and education for all students whether disabled or not.

Cover of the report Accessible Virtual Learning Environments

Accessible Virtual Learning Environments - Making the most of the new regulations (extern länk)

This report has been produced in advance of the new digital accessibility regulations becoming law in September 2018, to help the Government and FE/HE providers put in place the necessary guidance and practical provisions to turn the regulations into reality.

Dokument & pdf

 • Publicera dokument, som rapporter och utredningar, i webbplatsens standardformat (html). Andra format gör det svårare att komma åt informationen, eftersom de ofta kräver extra programvara. Om du ändå behöver lägga ut en pdf, se då till att göra den tillgänglig.
 • Skapa tillgängliga PDF-filer. Standarden för upphandling av tillgänglig IKT, som bland annat utgör grund för webbdirektivet, ställer i stort sätt samma tillgänglighetskrav på dokument som på webbinnehåll: Utgå från WCAG nivå AA.

 • I stor utsträckning gäller alla webbriktlinjer även för dokument som inte är webbsidor, men följande riktlinjer är särskilt relevanta när du till exempel väljer andra format.

Accessible documents (Celia) and ReadSpeaker

Aalto University has a campus licence for ReadSpeaker text to speech.

Accessibility of files (extern länk)

Practical instructions (in Finnish) how documents can be made accessible.

Book shelves in the library full of books

ReadSpeaker: Text To Speech Online (extern länk)

Add speech to your website & apps to make your content available to a larger audience.

Text to speech icon

Validate your code: The W3C Markup Validation Service

This validator checks the markup validity of Web documents in HTML, XHTML, SMIL, MathML, etc. Although automated testing is easy and free with the W3C validation service or WAVE, it is not sufficient; it can only auto-check about 30% of the accessibility issues. Hence, teams should not rely on these validation tools alone and proper user testing is essential to verify the accessibility of the Website.

The W3C Markup Validation Service (extern länk)

This validator checks the markup validity of Web documents in HTML, XHTML, SMIL, MathML, etc.

Two persons by a laptop next to icons of senses

Video Introduction to Web Accessibility and W3C Standards (extern länk)

You may use this video if you include a link to this page. More information is available in Using WAI Material: Permission to Use with Attribution.

W3C Web Content Accessibility Guidelines

Guidelines for social media and improved content

These Aalto and Princeton guidelines are intended to help University staff, faculty, and students create accessible social media content.

Princeton University Social Media Accessibility Guidelines (extern länk)

These guidelines are intended to help University staff, faculty, and students create social media content that is accessible to people with disabilities.

Princeton University digital accessibility shield

Tidsfrister för tillgänglighet för webbplatser och videor

Nya universitets-webbplatser

 • Nya universitets-webbplatser skapade den 23 september 2018 eller senare, måste uppfylla tillgänglighetsstandarder och måste publicera en tillgänglighetsförklaring senast den 23 september 2019.
 • Granska och uppdatera din tillgänglighetsförklaring regelbundet.

Befintliga webbplatser och videor

Övergångstider för tillgänglighetskraven

Digital tillgänglighet – delaktighet för alla

Regionförvaltningsverket i Södra Finland ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av tillgänglighetskraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster i Finland och ger råd och anvisningar om webbtillgänglighet.

Övergångstider (extern länk)

Alla tillgänglighetskrav i lagen träder inte i kraft på en gång, utan de har olika övergångstider beroende på när och av vilken aktör den digitala tjänsten eller webbinnehållet i fråga har publicerats.

Övergångstiderna som diagram

Låt oss göra digitala tjänster tillgängliga (extern länk)

En tillgänglig webbplats ska ha en felfri och logisk källkod och följa standarder och anvisningar. Den ska fungera på olika enheter och med olika assisterande teknik, såsom röststyrning och skärmläsare. I och med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster har dessa skyldigheter införlivats i finländsk lagstiftning.

Paddan med text Tillgängliga digitala tjänster

Captions for Panopto videos (extern länk)

Instructions on how to create and edit captions in Panopto.

A screen capture of video with captions

Panopto media service

Panopto media service for uploading and sharing videos and for creating video captures and webcasts.

panopto logo and computer

Hybrid way of teaching and working

In the future, it is desired to invest even more in a hybrid model that utilizes both contact and remote learning. 

digital

Ways to keep your digital skills updated

Promote your digital skills via formal training and by getting inspiration from your co-workers and everyone in the Aalto community.

Services

Digital Accessibility Guidance by other Universities

Excellent resources to understand digital accessibility regulations that came into force on September 2018. Comparative with the Finnish ESAVI guidance. Benchmark Glasgow and Harvard guidelines and resources to make your content accessible.

The University of Glasgow official logo consists of the coat of arms and the University of Glasgow logotype

Digital Accessibility Guidance by the University of Glasgow (extern länk)

Digital accessibility regulations came into force on September 2018. This regulation implements the EU directive on the accessibility of the websites and mobile applications of public sector bodies into UK law.

Harvard students with laptops sit together in a classroom

Harvard University digital accessibility (extern länk)

Harvard is committed to making its digital information and resources more easily available to everyone

Myndigheten för digital förvaltning

Vägledning för webbutveckling (extern länk)

Den 2 december 2016 publicerades EU-direktivet (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. I Sverige genomförs direktivet genom att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service började gälla den 1 januari 2019.

Mobilappen Aalto Space för möten och arbete på campusområdet

Aalto Space applikaatio Kuva: Hannes Huotari

Mobilappen Aalto Space

Appen gör det lätt för alla som använder Aalto-universitetets campusområde att hitta och reservera lediga utrymmen.

Tjänster

Digital Aalto

Digital Aalto is a university-level strategic initiative and you are invited to join us on our journey towards a digital future.

Harald Herlin Learning Centre aula

Digital Aalto

Digital Aalto is a university-level strategic initiative that helps us shape a sustainable future.

banner image with text digivisio2030.fi and 3 persons

Högskolornas Digivision 2030 (extern länk)

De nationella datalagren för lärande öppnas för individen och samhället. År 2030 är Finland en förebild för flexibelt lärande. Den studerande får tillgång till data om sitt eget lärande på ett säkert sätt, vilket möjliggör och stödjer livslångt lärande.

Accessible Aalto

Lumikinos. Opiskelija laskee mäkeä Alvarin aukiolla. Taustalla kandidaattikeskus.

Det tillgängliga Aalto-universitetet

Aalto-universitetet har ställt som mål att universitetet ska vara tillgängligt, hälsosamt och tryggt. Forskning, undervisning och tjänster ska vara tillgängliga för alla.

Aalto-universitetet
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat