Aalto-handboken

Aalto-universitetets språkliga riktlinjer

Målet med de språkliga riktlinjerna är att stöda universitetets uppgift både som en del av det globala vetenskaps- och konstsamfundet och som en främjare av Finlands framgång. Målet är även att stöda flerspråkighet och kulturell mångfald i vårt universitetssamfund, främja inkludering och jämlikhet hos medlemmarna i universitetssamfundet samt trygga nationalspråkens ställning som språk för forskning och den högsta undervisningen på områdena som universitetet representerar.
Four people looking at the laptop. Image: Aalto University / Aleksi Poutanen

Universitetets språkliga riktlinjer följer dessa principer:

 • Kulturell mångfald och flerspråkighet utgör styrkor.
 • Varje medlem i universitetssamfundet kan känna sig välkommen.
 • Alla kan verka som fullvärdiga medlemmar i universitetssamfundet.
 • Finska, svenska och engelska används parallellt på ett ändamålsenligt sätt. 
 • I den lärandefokuserade kulturen har alla utrymme att utvecklas som kommunikatörer.

Internationalitet, kulturell mångfald och inkludering vid Aalto-universitetet

1) Flerspråkig och inkluderande kultur

 • Aalto-universitetet uppmuntrar till flerspråkighet och parallellspråkighet inom universitetssamfundet.
 • Vi utvecklar arbetssätt och erbjuder stöd för arbetsgemenskaperna att utveckla språkmedveten praxis.
 • Språk används flexibelt i universitetets olika förvaltningsorgan, grupper och kommittéer och det säkerställs att alla har möjlighet att delta i dialogen som fullvärdiga medlemmar.
 • Aalto-universitetet stöder integrationen av internationella studerande och anställda och erbjuder möjligheter att lära sig om den finländska kulturen.
 • De studerande och personalen uppmuntras att studera finska, svenska och engelska.
 • Aalto-universitetet skapar förutsättningar för att samarbeta och kommunicera på ett inkluderande och högkvalitativt vis. 
 • Aalto-universitetet uppmuntrar personalen att utveckla sin kompetens inom inkluderande språk- och kommunikationspraxis.

2) Forskning

 • Konsekvens och korrekt språk i forskningspublikationer ses som en viktig del av den akademiska kvaliteten. 
 • I det globala vetenskapssamfundet verkar vi i huvudsak på engelska. Vi utvecklar vetenskaplig terminologi på finska och svenska i våra samarbetsnätverk. Genom finsk- eller svenskspråkig vetenskapskommunikation främjar vi samhälleligt inflytande i Finland.

3) Examens- och undervisningsspråk 

4) Tjänster 

 • Arbetsspråken vid Aalto-universitetet är finska, svenska och engelska. Vårt mål är en ändamålsenlig parallellspråkighet.
 • Centrala studierelaterade dokument är på finska, svenska och engelska. Interna dokument, beslut, blanketter och anvisningar är i huvudsak på finska och engelska.
 • Vid Aalto-universitetet används en enhetlig terminologi i fråga om de mest centrala begreppen.
 • Dokumenten kännetecknas av ett tydligt, konsekvent och högkvalitativt språk. För detta ändamål används vid behov redigerings-, språkgransknings- och översättningstjänster. 

5) Kommunikation

 • I all kommunikation beaktas målgruppens behov med hänsyn till situation, kommunikationskanal och språk. 
 • Aalto-universitetets webbplats aalto.fi publiceras och uppdateras på finska, engelska och i viss utsträckning på svenska.

Flerspråkighet och inkludering vid Aalto-universitetet 

 • Vid Aalto-universitetet har varje medlem i universitetssamfundet möjlighet och skyldighet att inom sig egen arbetsuppgift främja språklig mångfald och en inkluderande kultur. Vi betonar delaktighet, ansvarsfördelning och proaktivitet. 
 • I implementeringsplanen definieras närmare de åtgärder som vidtas för att implementera riktlinjerna. Implementeringen följs upp som en del av förvaltningsprocesserna som i sin tur följer Aalto-universitetets årsklocka. 
 • Ansvaret för utvecklingsarbetet vid hela universitetet bärs av Aalto-universitetets provost med stöd av universitetets mångfaldsexpert och kommittén för jämlikhet, mångfald och inkludering (EDI). 
 • Ansvaret för implementeringen av överenskomna åtgärder vid de enskilda högskolorna bärs av dekanus med stöd av högskolans utvecklingschef (eller annan ansvarsperson) samt av högskolans EDI-grupp. 
 • Universitetets tjänster ansvarar för överenskomna åtgärder inom sina egna områden och stöder genomförandet av dem. 
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat