Internationella program som leder till en gemensam examen

Aalto-universitetet deltar i internationella program som leder till en gemensam examen. Vänligen notera att ansökningstiden och urvalskriterierna för dessa program skiljer sig från ansökningsförfarandet för de övriga magistersprogrammen vid Aalto-universitetet.
Aalto University students at Learning Centre

Vad är internationella gemensamma examina eller ett dubbelexamensprogram?

Med en internationell gemensam examen avses en utbildning som leder till examen och som ordnas genom samarbete av högskolor som hör till det officiella utbildningssystemet i två eller flera olika länder.

Ett dubbelexamensprogram är ett tvåårigt magistersprogram, där du utför dina studier vid två olika universitet och utexamineras från båda. Du kan t.ex. studera ett år vid ett europeiskt partneruniversitet och ett år vid Aalto och utexamineras med en DI-examen från Aalto och en Master of Science examen från partneruniversitetet. Ditt slutarbete (diplomarbete eller pro gradu) inlämnas till båda universiteten. Majoriteten av programmen erbjuder stipendier till studerande oavsett nationalitet.

Sammanfattat: Du får en dubbelexamen, internationell erfarenhet och möjligen extra finansiellt stöd för samma arbetsmängd som krävs för en examen.

Ansökningsperioden till dubbelexamensprogrammen är oftast betydligt tidigare under året än ansökningsperioden för de andra magistersprogrammen vid Aalto. En del har ansökningsperioder som slutar så tidigt som i november året före utbildningen påbörjas.

En kandidatexamen från ett passande område är ett allmänt antagningskriterium. Studenter som är på det sista året av sin kandidatexamen kan även ansöka ifall examen avläggs senast inom juli det år som man ansöker att inleda studierna.

Aalto har dubbelexamenssamarbete med universitet i över tio europeiska länder. Förutom detta finns det program som erbjuder dubbelexamen men som inte har krav på att utföra en del av studierna vid ett annat universitet. I en del av programmen är det möjligt att avlägga examen eller skriva sitt slutarbete vid ett partneruniversitet utanför Europa. Läs mera om programmen inom ditt område längre ner.

Läsårsavgifter och stipendier

I Finland har läsårsavgifter tagits i bruk för studerande som inte är medborgare i länder som är EU- eller EES-medlemmar eller i Schweiz. Läsårsavgifterna gäller utbildning som ordnas på engelska och som leder till en examen.

Vid de internationella program som leder till en gemensam examen som har en s.k. programavgift (programme fee) betalar den studerande läsårsavgiften till programkonsortiet oberoende av vid vilket universitet hen avlägger studier.

Vid de internationella program som leder till en gemensam examen som inte har programavgifter uppbärs läsårsavgifter i enlighet med Aalto-universitetets normala praxis. Läsårsavgifter ska betalas under de terminer som den studerande studerar vid Aalto. Under de övriga terminerna, när den studerande avlägger studier vid ett partneruniversitet, beviljar Aalto-universitetet en betalningslättnad från läsårsavgiften. Detta gäller de Nordic Master -program som Aalto deltar i.

Mera information om läsårsavgifter finns på sidan Läsårsavgifter och stipendier.

Nordic Master program

Aalto-universitetet är medlem i Nordic Five Tech (N5T), en allians av de fem ledande tekniska universiteten i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Alliansen erbjuder dubbelexamensprogram som arrangeras i samarbete med medlemsuniversiteten. Nordic Master -programmen koncentrerar sig på de områden där N5T-universiteten har långa traditioner och starkt kunnande både inom forskning och undervisning. Under programmets gång studerar du vid två universitet och avlägger examen vid båda. Undervisningsspråket i dessa tvååriga program är engelska.

Ytterligare information om ansökning till dessa program finns på programmets webbplats:

Erasmus Mundus program

Syftet med Erasmus Mundus –programmet är att öka intresse för den europeiska högskoleutbildningen globalt samt att stödja samarbete och mobilitet mellan länder i EU och övriga länder. Erasmus Mundus – magisterprogrammen är tvååriga dubbelexamensprogram. Under programmets gång studerar du vid minst två universitet som är medlemmar av konsortiet och avlägger examen vid båda. Dessa program är engelskspråkiga.

Mera information hittar du på programmets webbplats:

Advanced Materials for Innovation and Sustainability

Master's Programme in Advanced Materials for Innovation and Sustainability, AMIS (EIT Raw Materials) är ett internationellt program som ordnas i samarbete av Grenoble Institut Polytechnique (Frankrike), Technische Universität Darmstadt (Tyskland), University of Bordeaux (Frankrike), University of Liege (Belgien) och Aalto-universitetet. Programmet och dess ansökningsprocess koordineras av Grenoble Institut Polytechnique. Programmet har en programavgift. Mera information hittar du på programmets webbplats.

Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems

Master's Programme in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems (SELECT) är ett tvåårigt, internationellt program som ordnas i samarbete av KTH (Sverige), Politecnico di Torino (Italien), Eindhoven University of Technology (Nederländerna), Technical University of Catalonia (Spanien), Instituto Superior Técnico (Portugal), AGH University of Science and Technology (Polen) och Aalto-universitetet. SELECT-programmet hör till InnoEnergy Sustainable Energy Master School. Mera information hittar du på programmets webbplats.

European Mining, Minerals and Environmental Program

European Mining, Minerals and Environmental Program (EMMEP) är ett magisterprogram som organiseras i internationellt samarbete mellan tre ledande europeiska universitet inom gruv- och naturresursteknik: Delft University of Technology (Nederländerna), RWTH Aachen University (Tyskland) och Aalto-universitetet. Programmet och dess ansökningsprocess koordineras av TU Delft.

EIT Digital Master School

Master's Programme in ICT Innovation (EIT Digital Master School) är ett tvåårigt dubbelexamensprogram för studerande som vill behärska både den tekniska samt den ekonomiska aspekten av informations- och kommunikationsteknologin. Sammanlagt 12 europeiska universitet på toppnivån deltar i programmet. Du kan välja två universitet där du studerar och avlägger dina examina.

EIT Urban Mobility

Andra möjligheter att avlägga dubbelexamen

Handelshögskolan

Aalto-universitetets handelshögskola har samarbetsavtal med universitetet i Australien, USA, Spanien och Tyskland som ger studerandena möjlighet att avlägga dubbelexamen vid universiteten.

  • University of Queensland Business School, Australia (för studerande i Management and International Business)
  • University of South Carolina - Darla Moore School of Business, USA (för studerande i Management and International Business)
  • ESADE Business School, Spain (för studerande i IDBM)
  • University of Cologne, Germany (för studerande i FinanceMarketing or Information and Service Management)
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat