Utbildningsutbud

Biological and Chemical Engineering for a Sustainable Bioeconomy (Bioceb), Master of Science (Technology)

Som första gemensamma europeiska magisterprogram med fokus på bioekonomi utbildar Master’s Programme in Biological and Chemical Engineering for a Sustainable Bioeconomy (Bioceb) ledare inom forskning och innovation som tar steget mot framkanten av rörelsen för hållbar utveckling. De är väl förberedda på att tackla globala utmaningar såsom att lindra klimatförändringen och bibehålla biodiversiteten.
Students in laboratory

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

7.11.2023 – 29.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för kemiteknik

Utbildningens beskrivning

Att lindra klimatförändringen och bibehålla biodiversiteten är vår tids mest akuta utmaningar. Dessa komplexa problem kan inte lösas i ett vakuum utan de behöver gemensamma transnationella åtgärder. Biological and Chemical Engineering for a Sustainable Bioeconomy (Bioceb) skapades som en följd av dessa insikter. Som första gemensamma europeiska magisterprogram med fokus på bioekonomi utbildar det tvååriga programmet ledare inom forskning och innovation som tar steget mot framkanten av rörelsen för hållbar utveckling. Utexaminerade kommer inte att ha en utan tre magisterexamina från högt ansedda universitet inom bioekonomi, vilket ger dem en konkurrensfördel och försprång för sin internationella karriär.

Efter att ha utexaminerats från Biological and Chemical Engineering for a Sustainable Bioeconomy (Bioceb) kommer utexaminerade som valde en inriktning vid Aalto-universitetet att ha:

En grundlig förståelse för den teknik och de processer som krävs för att skapa produkter och utnyttja energi från biomassa. De utexaminerade har en omfattande grunduppfattning om hur trä, grödor, växter och organiskt avfall kan omvandlas och användas för att skapa säljbara bioprodukter och förnybar energi.

Förmåga att integrera systemtänkande i problemlösning. De utexaminerade förstår att de moderna utmaningarna är sammankopplade och beroende av varandra och kan föreslå lösningar ur ett helhetsperspektiv.

Ett tvärvetenskapligt förhållningssätt till sitt yrke. Utexaminerade har en mångsidig verktygslåda som kombinerar kunskaper och färdigheter inom kemi, biologi, ekonomi och miljö samt övergripande färdigheter som inbegriper projektledning.

Omfattande internationell erfarenhet. En omfattande internationell erfarenhet. De utexaminerade kommer att ha studerat och upplevt livet i minst två europeiska länder vilket knyter dem till ett internationellt nätverk av likasinnade personer.

Undervisningsspråk

Vänligen notera att ansökningsalternativets undervisningsspråk är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

4 500 €/år för studenter från programländer*, 9 000 €/år för studenter från partnerländer**

*Programland = Studenter som har medborgarskap i en av följande stater betraktas som studenter från programländer: Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Italien, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien, Nordmakedonien, Island, Liechtenstein, Norge, Serbien och Turkiet.

**Partnerland = Studenter som inte har medborgarskap i någon av medlemsstaterna i Europeiska unionen, Norge, Island, Liechtenstein, Serbien, Turkiet eller Nordmakedonien betraktas som studenter från partnerländer.

Studiernas uppbyggnad

Magisterprgrammet Biological and Chemical Engineering for a Sustainable Bioeconomy (Bioceb) består av sammanlagt 120 studiepoäng. Det tvååriga programmet består av:

 • Den gemensamma första terminen (30 studiepoäng)
 • Den andra terminen (30 studiepoäng)
 • Den tredje terminen (30 studiepoäng)
 • Den fjärde terminen / Diplomarbete (30 studiepoäng)

Mer information om studierna och undervisningsplanen finns i Studentguiden.

Master's Programme in Biological and Chemical Engineering for a Sustainable Bioeconomy (Bioceb)

Inriktningsalternativ

Studerande väljer bland de fem inriktningsalternativen som täcker tre olika specialiseringsområden vid tre ansedda europeiska universitet. Det två år långa programmet inleds med en introduktionsvecka i Reims i Frankrike. Introduktionsveckan omfattar detaljerade presentationer av undervisningsplaner och studievägar, en presentation av Green Line-projekt (se delen om metoder), inspirerande föreläsningar, platsbesök, ”integrationsutbildningar” (grunder i franska, interkulturell utbildning) samt sociala evenemang som gör det möjligt för studerande att lära känna varandra och börja bygga upp ett stabilt nätverk.

De studerande inleder sedan en gemensam första termin vid universitetet i Reims-Champagne-Ardenne (URCA) som förser dem med en tvärvetenskaplig kunskapsbas och en gemensam kultur på området för jordbruksresurser och omvandling av dem genom bioraffinaderiprocesser.

Den andra terminen låter de studerande fördjupa sin tekniska och vetenskapliga erfarenhet. De studerande väljer att fokusera på ekonomi vid AgroParisTech eller på prinicper för grön kemi vid Tallinns tekniska universitet (TalTech). Båda inriktningarna behandlar hållbarhetsbedömning av värdekedjor. 

En 7-dagars sommarskola anordnas i slutet av andra halvåret i Tallinn, som samlar alla elever tillsammans och omfattar olika aktiviteter såsom gästföreläsningar, utbildning i mjuka färdigheter och ett endagsseminarium om Green Line-projekt och sociala aktiviteter.

Den tredje terminen erbjuder specialisering på en av bioekonomins viktigaste biotekniska strategier: biomassateknik (AgroParisTech), bioprocesser (universitetet i Liège) eller biobaserade produkter (Aalto-universitetet).

Den fjärde terminen är tillägnad diplomarbetet (30 studiepoäng). Examensceremonin äger rum vid universitetet i Reims-Champagne-Ardenne under Bioceb-veckan i augusti.

Teman

Studerande väljer en av de fem inriktningar som programmet erbjuder. Beroende på inriktning kommer hen att studera olika teman under de olika terminerna.

Aalto-universitetet deltar i inriktning 3 och 5 och erbjuder följande kurser:

 • Polymer Synthesis (5 studiepoäng)
 • Plant Biomass (5 studiepoäng)
 • Fibres and Fibre Products (5 studiepoäng)
 • Lignocellulose Chemistry (5 studiepoäng)
 • Cellulose-Based Fibers (Green Line project-3rd stage) (5 studiepoäng)
 • Polymer Blends and Composites (5 studiepoäng)

Metoder

Programmet har ett mycket innovativt pedagogiskt fokus. Det mest framträdande exemplet är projektet Green Line som eleverna arbetar med under hela programmet. Projektet ger dem möjlighet att ta sig an en verklig industriell utmaning och ta fram övergripande och innovativa lösningar. Projektet genomförs i en grupp med studerande från minst två olika länder för att ta till sig de olika profilerna och talangerna.

Syftet med programmet är att ge de studerande goda övergripande färdigheter, inbegripet projektledning, interkulturalitet, anpassningsförmåga, teamarbete och ledarskap. Olika typer av aktiviteter äger rum för att öka de studerandes självförtroende och självsäkerhet. Det finns många möjligheter att få ovärderliga praktiska erfarenheter, bland annat forskning som en del av diplomarbetet, tillgång till experimentanläggningar och bioraffinaderibesök. Olika gemensamma evenemang (introduktionsvecka, sommarskola, examens- och spridningsevenemang) anordnas under hela programmet, vilket stärker de studerandes starka gemenskap och laganda.

Dessutom är programmet inriktat på de studerandes personliga utveckling genom att stärka ”mjuka färdigheter” såsom projektledning, interkulturalitet och kreativitet.

Internationell verksamhet

Programmet Biological and Chemical Engineering for a Sustainable Bioeconomy (Bioceb) är internationellt per definition. De studerande kommer att ha studie- och livserfarenhet i minst två europeiska länder och tre europeiska universitet, ett internationellt nätverk av likasinnade personer samt 3 magisterexamina från prestigefyllda universitet. Studier genomförs i mångkulturella grupper med människor med mycket varierande bakgrund, som var och en bidrar med sina unika individuella färdigheter.

Aalto-universitetet är till sin natur internationellt och välkomnar tusentals examens- och utbytesstuderande från utlandet årligen. Dessa studerande ansluter sig till Aalto-gemenskapen inte bara genom sina studier, utan också genom de många fritidsevenemang, aktiviteter och festligheter som äger rum på campus. Personalen inom programmet, de aktiva tutorerna och stödtjänsterna arbetar hårt för att hjälpa internationella studerande att integrera sig i den nordiska kulturen och känna sig hemma i Finland.

Möjlighet till fortsatta studier

Magisterprogrammet Biological and Chemical Engineering for a Sustainable Bioeconomy for a Sustainable Bioeconomy vid Aalto är en utmärkt grund för forskarstudier.

Karriärmöjligheter

Programmet Biological and Chemical Engineering for a Sustainable Bioeconomy låter studerande skräddarsy sin professionella profil och få tillgång till många olika yrken med fokus på till exempel:

 • användning av växtbaserade material i spetsprodukter
 • utformning och utveckling av produkter eller processer som kombinerar kemi och bioomvandlingar
 • inrättandet av nya hållbara värdekedjor.

Det finns många möjligheter för utexaminerade både i den akademiska världen och inom industrin, eftersom utexaminerade har färdigheter som tillgodoser ett verkligt behov inom många sektorer. Övergången till yrkesvärlden säkerställs genom ett nära samarbete med 19 internationella associerade partner från näringslivet, forskarvärlden och den akademiska världen.

Praktik i samband med diplomarbetet gör det möjligt för eleverna att utveckla sina funktionella färdigheter genom laboratorieutbildning. Exempelvis kommer arbetet med att utforma bioreaktorer i laboratorieskala och studera de olika aspekterna av bioteknikprocesserna att ge praktisk kunskap som kan användas i ett framtida arbete.

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som stöder din sysselsättning i Finland och utomlands. Aalto-studerande brukar ha lätt att hitta bra jobb efter utexamineringen. Aalto har också en aktiv företagargemenskap som fungerar som en språngbräda för att grunda ett företag.

Tyngdpunkter inom forskning

Mer information om forskningen: https://www.aalto.fi/sv/institutionen-for-bioprodukter-och-bioteknik

Samarbete med andra aktörer

Programmets internationella och tvärvetenskapliga lärmiljö förenar kemiteknik, hållbar produktdesign, bioteknik och materialvetenskap på ett sätt som förbereder de studerande på att svara på de avgörande utmaningarna i dagens samhälle. Studierna sker i tvärvetenskapliga team vilket ökar de studerandes förståelse för olika ämnesområden och möjliggör ett helhetsperspektiv. Detta ger eleverna möjlighet att skapa nya hållbara lösningar för den mänskliga , urbana, industriella och ekonomiska miljön.

Aalto-universitetet är välkänt för att kombinera ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Vårt livliga campus och friheten att välja kurser från hela universitetets utbud sammanför studerande från olika områden under samma tak. Denna spontana mångvetenskapliga miljö ger upphov till nya idéer, sammanför entusiaster och leder till vänskap, nätverk och nu och då även startupföretag.

Programme-specific admission requirements

Applications are submitted through the programme’s own application tool. For more details about the application and selection procedure, admission requirements and deadlines, please visit the Bioceb website.

Kontakt information

Högskolan för kemiteknik

[email protected]

https://www.aalto.fi/en/programmes/masters-programme-in-biological-and-chemical-engineering-for-a-sustainable-bioeconomy-bioceb

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: