Aalto-handboken

Kvalitetsledning

Kvalitetssystemets uppgift är att stöda universitetets strategiska mål, garantera och förbättra kvaliteteten på universitetets verksamhet, utbildningen, forskning och övrig verksamhet. Aaltos kvalitetssystem är ett förvaltningsverktyg för att förverkliga universitetets kvalitetspolicy. Den definierar kvalitetsförvaltningsorganisationen, avdelningen för ansvar, förfaranden och resurser.

Aalto-universitetets kvalitetspolitik och ledning grundar sig på principen för kontinuerlig utveckling (PDCA).

Quality system image 2022

Kvalitet

Universitetets kvalitetssystem

Aalto-handboken
Infographics of the PDCA cykle

PDCA -cykel

Aalto Universitys kvalitetsstyrning är baserad på principen om kontinuerlig utveckling, PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act).

Aalto-handboken

Sidan för organiseringen av kvalitetshanteringen samlar ansvarsrollerna för kvalitetshanteringen vid vårt universitet. I handbokens ledningsdel hittar du ansvarstabeller för högskolorna och gemensamma områden.

Encore people

Organisering av kvalitetsledningen

Medlemmarna i universitetssamfundet bär ansvaret för kvaliteteten på den egna verksamheten.

Aalto-handboken

Kontinuerlig förbättring är den centrala principen för kvalitetssystemet. Tanken med de olika utvärderingarna är att utvärdera och säkerställa kvaliteten hos vår verksamhet och dela god praxis i vårt universitet. Aalto-universitetet genomför utvärderingar och enkäter vid sina olika verksamheter regelbundet i enlighet med det gemensamma långsiktiga utvärderingsprogrammet.

Aalto universitetets utvärderingsprogram 2023-2029

Utvärdering och respons

Målet med utvärderingen är att garantera och förbättra kvaliteten hos verksamheten och att dela gemensam god praxis inom organisationen.

Aalto-handboken

Riskhantering pågår kontinuerligt och är en central del av Aalto-universitetets strategiska och operativa planering, dagliga beslutsfattande och interna granskning. Riskhantering är en del av våra strategiska mål och är integrerat i våra årsprocesser. Utvärdering av det gångna årets risker sker i samband med universitetets årsöversikt och motsvarande utvärdering för kommande år som en del av universitetsdialogen. Förändringar i vår operativa miljö som uppdagas vid universitetets förhandsöversikt fungerar som grund för att förutsäga framtida risker. 

Aaltos verksamhet styrs och definieras av stadgar, instruktioner, förordningar och riktlinjer samt policyer och koder. Att följa dessa reglerande ramverk säkerställer att dagliga operationer genomförs lagligt, ansvarsfullt och konsekvent.

Logo

Bylaws, regulations, policies and guidelines

Aalto University bylaws, regulations, policies and guidelines

Aalto Handbook
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: