Aalto-handboken

Aalto Handbook

Organisation

Aalto-universitetet är ett stiftelseuniversitet som består av sex högskolor. På denna sida kan du bekanta dig med Aalto-universitetets organisation och förvaltningsmodell.

Organisationsstruktur och organisation av tjänster

Aalto-universitetets organisation
Organisation

Vetenskaplig forskning, konstnärlig verksamhet och utbildning bedrivs vid Aalto-universitetets sex högskolor och deras enheter. Högskolorna är ansvariga för forskningen och utbildningen på sina egna områden inom ramarna för universitetets strategi, högskolornas strategiska planer som granskas årligen (Our Plan), budgeten och universitetets gemensamma regler.

Högskolorna består av institutioner och eventuella fristående enheter. Dessutom kan universitetet och högskolorna ha gemensamma fristående enheter. Mer information om Aaltos högskolor, institutioner och fristående enheter finns på webbsidan med information om dem. Högskolornas ledning och organisationer beskrivs under fliken Ledning i Aalto-handboken.

Högskolor, institutioner och enheter

Aalto-universitetet bedriver forskning, konstnärlig verksamhet och undervisning i sex högskolor vid deras respektive institutioner och enheter.

Läs mer
Aerial photo of Väre and A Bloc buildings / Photo by Aalto University, Mikko Raskinen

Aktörer

Aalto-universitetets instruktion och reglerna som kompletterar den fastställer uppgifter och ansvar för de olika förvaltningsorganen och aktörerna.  Formella beslut som rör hela universitetet fattas av styrelsen, rektor och Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden AAK. Deras roller och ansvar beskrivs i Aalto -universitetets konstitution och stadgar. Ledningsgrupper och styrgrupper samordnar det dagliga arbetet vid universitetet och förberedelserna för förslag före beslut.

Olika lednings- och styrgrupper koordinerar universitetets dagliga verksamhet och bereder förslag till beslut för rektor och styrelsen.

Governance structure 2021
Styrning

Övriga aktörer

Övriga centrala aktörer är bland andra lagstadgade kommittéer samt arbetsgrupper som främjar akademiska ärenden.

Yliopiston päärakennuksen Dipolin neuvotteluhuoneen pöytä ja tuolit. Kuva: Aalto-yliopisto / Tuomas Uusheimo.

Övriga aktörer

Övriga centrala aktörer är bland andra lagstadgade kommittéer samt arbetsgrupper som främjar akademiska ärenden.

Aalto-handboken

Aalto-universitetskoncernen

Koncernen utgörs av Stiftelsen för Aalto-högskolan och dotterbolagen som den äger. På denna sida hittar du koncernens dotterbolag och intresseföretag.

Aalto University / Learning Centre / Photo by Tuomas Uusheimo

Aalto-universitetskoncernen

Aalto-universitetet äger flera företag antingen direkt eller via sitt holdingbolag.

Aalto-universitetet
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat