Aalto-handboken

Organisation

Aalto-universitetet är ett stiftelseuniversitet som består av sex högskolor. På denna sida kan du bekanta dig med Aalto-universitetets organisation och förvaltningsmodell.

Organisationsstruktur och tjänster

Organisationsplan
Aalto-universitetets organisation.

Vetenskaplig forskning, konstnärlig verksamhet och utbildning bedrivs vid Aalto-universitetets sex högskolor och deras enheter. Högskolorna är ansvariga för forskningen och utbildningen på sina egna områden inom ramarna för universitetets strategi, högskolornas strategiska planer som granskas årligen (Our Plan), budgeten och universitetets gemensamma regler.

Högskolorna består av institutioner och eventuella fristående enheter. Dessutom kan universitetet och högskolorna ha gemensamma fristående enheter. Mer information om Aaltos högskolor, institutioner och fristående enheter finns på webbsidan med information om dem. Högskolornas ledning och organisationer beskrivs under fliken Ledning i Aalto-handboken.

Högskolor, institutioner och enheter

Aalto-universitetet bedriver forskning, konstnärlig verksamhet och undervisning i sex högskolor vid deras respektive institutioner och enheter.

Läs mer
tuas

Tillsättning av högre förvaltningsorgan

De inbördes relationerna mellan universitetets högre förvaltningsorgan, det vill säga styrelsen, kommittén för akademiska ärenden (AAK) och rektor och tillsättningen av dem regleras i universitetslagen, stiftelselagen och universitetets instruktion, som baserar sig på dessa lagar. Utgångspunkten är att dela befogenheterna mellan de högre förvaltningsorganen: de har å ena sidan klar ansvarsfördelning och självständiga befogenheter som inte kan brukas av andra förvaltningsorgan och å andra sidan gemensamt ansvar för förvaltningsorganens samarbete och uppföljningen av verksamheten. Enligt grundprinciperna för universitetsdemokratin väljer universitetssamfundet internt genom val en tredelad kommitté som beslutar om akademiska ärenden.

Infografik
Tillsättning av högre förvaltningsorgan.

Beslutsfattande och förberedelser

I enlighet med universitetslagen och stiftelselagen ligger ansvaret för ledning av verksamheten vid Aalto-universitetet och för beslutsfattandet på tre beslutsfattande organ: universitetets styrelse, rektor och kommittén för akademiska ärenden. Universiteten kan självständigt närmare bestämma hur beslutsfattande ordnas och beslut bereds, inom ramen för självstyrelse. I Aalto-universitetets och högskolornas regler (instruktionen, stiftelsens stadgor och högskolornas stadgor) och genom rektors beslut

  • beskrivs uppgifter och ansvar för de olika förvaltningsorganen och aktörerna
  • ordnas beredningen av beslutsfattandet och möjligheten för universitetets enheter och universitetssamfundet att höras, delta och påverka.

Ärenden som rör ledning av universitetets och högskolornas gemensamma verksamhet såsom planering (strategi) Strategi och kvalitet | Aalto-universitetet och ekonomiska beslut bereds i universitetets och högskolornas ledningsgrupper genom diskussioner. Ledningsgrupperna säkerställer att olika synpunkter och olik expertis inkluderas, styr beredningen och följer upp implementeringen av gemensamma mål. Olika lednings- och styrgrupper koordinerar universitetets dagliga verksamhet och bereder förslag till beslut för rektor och styrelsen. I praktiken görs alla beslut som påverkar den gemensamma verksamheten i samarbete mellan Aalto-universitetets, högskolornas och enheternas ledning och genom att diskutera i beredningsorganen.

Aktörer

Olika lednings- och styrgrupper koordinerar universitetets dagliga verksamhet och bereder förslag till beslut för rektor och styrelsen.

Gemenskapens synpunkter och expertis i beslutsfattandet

Universitetssamfundets öppna diskussion, allas möjlighet att delta och möjligheten att följa uppsättningen av mål och beredningen av gemensamma beslut är en central del av Aalto-universitetets verksamhetskultur och hur beslutsfattandet ordnas.

Deltagandet och lyhördheten sker genom diskussion under samfundsevenemangen men även i samband med olika expertforum och lagstadgade förvaltningsorgan med representanter från olika områden, högskolor, grupper inom universitetssamfundet och experter. Medlemmarna i forumen och beredningsorganen kan kontaktas för att förmedla utvecklingsidéer och respons för beslutsfattandet.

Aalto-gemenskapen har till exempel varit delaktiga i beredningen av universitetets strategi och gemensamma principer såsom de etiska principerna och principerna för lokalanvändningen samt ärenden som rör hela universitetssamfundet såsom visionen för campus och utvecklingen av modellen för hybridarbete.

Gemenskapen
Gemenskapens synpunkter och expertis i beslutsfattandet.

Övriga aktörer

Övriga centrala aktörer är bland andra lagstadgade kommittéer samt arbetsgrupper som främjar akademiska ärenden.

Yliopiston päärakennuksen Dipolin neuvotteluhuoneen pöytä ja tuolit. Kuva: Aalto-yliopisto / Tuomas Uusheimo.

Övriga aktörer

Övriga centrala aktörer är bland andra lagstadgade kommittéer samt arbetsgrupper som främjar akademiska ärenden.

Aalto-handboken

Koncernen

Aalto-universitetskoncernen utgörs av Stiftelsen för Aalto-högskolan och dotterbolagen som den äger. På denna sida hittar du koncernens dotterbolag och intresseföretag.

Aalto University / Learning Centre / Photo by Tuomas Uusheimo

Aalto-universitetskoncernen

Aalto-universitetet äger flera företag antingen direkt eller via sitt holdingbolag.

Aalto-universitetet

News

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat