Aalto-handboken

Strategi och kvalitet

Aalto-universitetets levande strategi beaktar att världen förändras. Våra uppdrag, värden och sätt att agera anger vår riktning på lång sikt. Vi väljer de utvecklingsmål och åtgärder som bäst tjänar vårt syfte. Vi granskar gemensamt våra strategiska val regelbundet. Årsprocesserna för vårt kvalitetssystem stöder kontinuerlig utvärdering och utvecklingen av en levande strategi. Alla medlemmar i vår gemenskap och alla våra samarbetspartner är välkomna med i den årliga utvärderingen av vår strategi och i dess utvecklingsarbete.

Aalto-universitetets strategi – Vi skapar en hållbar framtid

Strategin beskriver vårt uppdrag, våra värden och vårt sätt att agera samt valda utvecklingsmål.

Aalto-universitetets uppdrag är att skapa en hållbar framtid. Vår forskning är av hög kvalitet och vi gör genombrott inom vetenskap, konst, teknik och ekonomi samt i skärningspunkterna mellan dem Vi utbildar framtidens förändrare och förnyar samhället genom forskningsbaserad kunskap, kreativitet och entreprenörsanda. Allt vårt arbete styrs av universitetets värden: ansvar, mod och samarbete. 

Som en del av våra årsprocesser gör vi årligen upp gemensamma planer för de kommande 1+3 åren. Dessa planer för våra skolor och våra gemensamma områden publiceras på webbsidan för Our Plan. Planerna uppdateras årligen på våren som en del av universitetsdialogen. Vi ordnar regelbundet gemensamma evenemang där vi delar information om utvecklingen av strategin och samlar idéer, insikter, svaga signaler och trender som kan påverka universitetets framtid.

På sidan för strategin presenteras vår strategi och våra gemensamma planer och alla bjuds in att delta.

Ioncell

Vår strategi

Aaltos framtid vilar på en grund av högkvalitativ forskning, utbildning, inflytande och gemensamma värden: ansvar, mod och samarbete. Universitets uppdrag är att skapa en hållbar framtid.

Kvalitetssystem och strategisk planering

Vårt kvalitetssystem grundar sig på vår kvalitetspolitik:

  1. Förträfflighet som mål i all vår verksamhet och allt vi gör.
  2. Vikten av hela gemenskapens insats för att utföra vårt gemensamma uppdrag.
  3. Kontinuerlig utvärdering och utveckling av all verksamhet och all ledning.
  4. Systematiska och enhetliga tillvägagångssätt för att garantera kvaliteten och effektiviteten på verksamheten.

Kvalitetssystemet är inbyggt i vår dagliga verksamhet. Kvalitetssystemet ser till att strategin effektivt verkställs och att Aalto-universitetets kärnverksamhet, forskning, undervisning, inflytande, genomskärande teman och framgångsfaktorer ständigt utvecklas. Det här förverkligas genom kvalitetssystemets olika verktyg, som till exempel universitetets regelbundna externa och interna utvärderingar, respons från Aalto-gemenskapen och intressentgrupper, universitetets årsklocka, tydlig kvalitetspolitik och med hjälp av den kontinuerliga förbättringsmodellen PDCA (Plan-Do-Check-Act).

Våra årliga strategiska processer (universitetets förhandsöversikt, årsöversikt och dialog) förstärker kopplingen mellan strategin och kvalitetssystemet. Vi utvecklar kontinuerligt vår strategi baserat på information vi samlar och får från den årliga översikten av stigande trender och utveckling i vår verksamhetsmiljö (universitetets förhandsöversikt, University Preview), översikten av föregående års verkställande av strategin (universitetets årsöversikt, University Review) och diskussioner om målen för de kommande 1+3 åren (universitets dialog, University Dialogue). Universitetets årsklocka anger tidtabellen för dessa åtaganden.

peukut

Kvalitetsledning

Aalto-universitetets kvalitetspolitik och ledning grundar sig på principen för kontinuerlig utveckling.

Aalto-handboken
Ioncell coat | Design by Anna-Mari Leppisaari | Photo by Eeva Suorlahti

Årsprocesser för den strategiska planeringen

Bekanta dig med processerna för den årliga planeringen av strategin och med strategins dokumentation, uppföljning och rapportering.

Aalto-handboken
 vuosikello_kek

Universitetets årsklocka

Årsklocka för ledningen av universitetet

Aalto-handboken
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: