Aalto-käsikirja

Laadunhallinta

Aalto-yliopiston laatujärjestelmän tehtävänä on tukea yliopiston strategisia tavoitteita, varmistaa ja parantaa yliopiston toiminnan laatua, koulutusta, tutkimusta sekä muuta toimintaa. Aallon laatujärjestelmä on työkalu yliopiston laatupolitiikan toteuttamiseksi. Se määrittelee laadunhallintaorganisaation, vastuun, menettelyjen ja resurssien osaston.

Aalto-yliopiston laatupolitiikka ja johtaminen perustuvat jatkuvan kehittämisen periaatteeseen (PDCA-sykli, Plan-Do-Check-Act).

Aalto quality system

Laatupolitiikka ja- järjestelmä

Yliopiston laatujärjestelmä

Aalto-käsikirja
Infografiikka PDCA-syklistä

Jatkuvan kehittämisen periaate PDCA

Aalto-yliopiston laatupolitiikka ja johtaminen perustuvat jatkuvan kehittämisen periaatteeseen.

Aalto-käsikirja

Laadunhallinnan organsoitumisesta kertova sivusto kokoaa laadunhallinnan vastuut yliopistossamme. Aalto-käsikirjan johtaminen osiosta löydät lisäksi korkeakoulujen ja yhteisten alueiden vastuutaulukot.

Encore people

Laadunhallinnan organisointi

Aalto-yliopiston laatupolitiikka ja johtaminen perustuvat jatkuvan kehittämisen periaatteeseen.

Aalto-käsikirja

Jatkuva parantaminen on laatujärjestelmän keskeinen periaate. Erilaisten arviointien tarkoituksena on arvioida ja varmistaa toimintojemme laatu ja tukea kehittämistyötämme. Hyvien käytäntöjen jakaminen ja oppiminen toisiltamme on myös keskiössä. Aalto-yliopisto suorittaa arviointeja ja kyselyitä eri funktioissaan säännöllisesti yhteisen pitkän tähtäimen arviointiohjelman mukaisesti.

Aalto-yliopiston arviointiohjelma 2023-2029

Arviointi ja palautteet

Arvioinnin tavoitteena on toiminnan laadun varmistaminen ja parantaminen sekä yhteisten parhaitten toimitapojen jalkauttaminen organisaatioon.

Aalto-käsikirja

Riskienhallinta olennainen osa Aalto-yliopiston laatujärjestelmää sekä strategista ja operatiivista suunnittelua, päivittäistä päätöksentekoa ja sisäistä valvontaa. Riskienhallinta on linjassa yliopiston strategisten tavoitteiden kanssa ja integroitu sen vuosittaisiin prosesseihin. Riskien arviointi toteutetaan osana Yliopistokatsausta (University Review) ja tulevaisuuden riskien ennakointi osana Yliopisto dialogia (University Dialogue). Yliopiston ennakointi prosessin (University Preview) aikana toimintaympäristössä havaitut muutokset antavat pohjan myös tulevien riskien ennakoinnille.

Aallon toimintaa ohjaavat ja määrittelevät eri säännökset, ohjeet, määräykset ja ohjeet sekä politiikat. Näiden sääntelykehysten noudattaminen varmistaa, että päivittäiset toiminnot suoritetaan laillisesti, vastuullisesti ja johdonmukaisesti.

Logo

Säännöt, politiikat, linjaukset ja ohjeet

Yliopiston toiminnassa noudatettavat säädökset, ohjesäännöt, määräykset, politiikat, linjaukset ja ohjeet.

Aalto-käsikirja
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: