Aalto-handboken

Kvalitet

Aalto-universitetets mål är att kontinuerligt förbättra kvaliteten hos samtliga verksamheter och följa gemensam god praxis i organisationen. Kvalitetssystemet är en helhet som utgörs av tillvägagångssätt och processer vars mål är att trygga och förbättra universitetsverksamheten, utbildningen, forskningen och övrig verksamhet. Kvalitetssystemet är inbäddat i universitetets förvaltning och dagliga aktiviteter.
Quality system image 2022

De centrala principerna för Aaltos kvalitetspolitik är:

 • Förträfflighet som mål i all vår verksamhet och allt vi gör.
 • Vikten av hela gemenskapens insats för att utföra vårt gemensamma uppdrag.
 • Kontinuerlig utvärdering och utveckling av all verksamhet och all ledning.
 • systematiska och enhetliga tillvägagångssätt för att garantera verksamhetens kvalitet och effektivitet.

Målet för kvalitetssystemet är att:

 • stöda universitetets strategiska mål och övriga mål och säkerställa hög kvalitet på universitetets verksamhet och resultat
 • förstärka den gemensamma kvalitetskulturen samt de studerandes, personalens och externa intressentgruppers delaktighet i planeringen, genomförandet, utvärderingen och utvecklingen av universitetets verksamhet
 • förtydliga och förenhetliga tillvägagångssätt och olika aktörers roller och ansvar
 • identifiera och dela god praxis och förstärka gemensamma verksamhetssätt
 • säkerställa användningen av och pålitligheten hos de kvalitativa och kvantitativa data som används i planeringen, ledandet, uppföljningen och utvecklingen av verksamheten
 • identifiera, dokumentera och utveckla processer baserat på respons
 • förvalta och förstärka öppenhet och transparens
 • säkerställa att Aalto-universitetet uppfyller nationella och internationella krav på kvalitet
 • säkerställa att Aalto-universitetets verksamhet motsvarar kraven och riktlinjerna för kvalitetssäkring för det europeiska området för högre utbildning
 • förstärka Aalto-universitetets anseende och konkurrenskraft.

Varför har Aalto-universitetet ett kvalitetssystem?

Grundandet av det europeiska området för högre utbildning (EHEA) och förändringar i högskolornas verksamhetsmiljö förutsätter att universiteten kontinuerligt utvecklar sin verksamhet och ökar sin öppenhet. Av dessa orsaker har Aalto-universitetet på samma sätt som övriga europeiska och finländska universitet ett system för kvalitetshantering för den strategiska ledningen och för den kontinuerliga förbättringen av all verksamhet.

Genom kvalitetssystemet säkerställer vi att Aalto-universitetets verksamhet planeras, verkställs, utvärderas och utvecklas systematiskt. Genom systemet följer vi även upp att vi gör framsteg vad gäller våra mål och reagerar på utvecklingsbehov.

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: