Aalto-handboken

Verksamhetsprinciper

Aalto-universitetets verksamhetsprinciper grundar sig på universitetets värden: ansvar, mod och samarbete.
Universitetets verksamhetsprinciper, anvisningar, regler och riktlinjer styr verksamheten vid alla enheter, så att centrala handlingsmetoder är samstämmiga vid hela universitetet. Genom att handla enligt värdena och de gemensamma verksamhetsprinciperna styr Aalto sin verksamhet mot sin avsikt att bygga en hållbar framtid samt mot att följa en förträfflig kvalitetspolitik i all sin verksamhet.

De etiska principerna (Code of Conduct) utgör grunden för Aalto-gemenskapens kultur och hjälper oss att omsätta våra värden och vårt sätt att agera i handling. Principerna beskriver de etiska och lagenliga handlingsmetoder som styr vår verksamhet och våra förväntningar på varandra inom universitetslivets samtliga delområden.

Jämlikhet, mångfald och inkludering är centrala värden som stöder universitetssamfundets välbefinnande, kreativitet och förmåga att främja forskning, undervisning och inflytande i världsklass. Vårt sätt att agera ingår i vår strategi och sätter ramarna för vårt samarbete: ”Vår mångfald är vår styrka, och tillsammans åstadkommer vi mer.”

Kaksi henkilöä kampuksella.

Etiska principerna - Värden i praktiken

De etiska principerna (Code of Conduct) utgör grunden för Aalto-gemenskapens kultur och hjälper oss att omsätta våra värden och vårt sätt att agera i handling.

Aalto-universitetet

Principen för kontinuerlig förbättring PDCA (Plan-Do-Check-Act), planera – genomför – examinera – utvärdera, är den centrala verksamhetsprincipen för vårt kvalitetssystem. Principen kommer till uttryck i vår dagliga verksamhet vid både högskolorna, enheterna och i ledningen av universitetet. Det här gör det enklare att strukturera verksamheterna som hör till metodens respektive steg. PDCA-metoden stöder även interna och externa utvärderingar som görs vid universitetet och vars mål är att identifiera styrkor, god praxis och utvecklingsbehov.

Infographics of the PDCA cykle

PDCA -cykel

Aalto Universitys kvalitetsstyrning är baserad på principen om kontinuerlig utveckling, PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act).

Aalto-handboken

Reglerna, bestämmelserna, riktlinjerna och anvisningarna som styr vår verksamhet är samlade på denna sida. Läs mer om våra verksamhetsprinciper, som styr vårt agerande tillsammans i enlighet med gemensamt överenskomna principer.

Logo

Bylaws, regulations, policies and guidelines

Aalto University bylaws, regulations, policies and guidelines

Aalto Handbook
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: