Aalto-handboken

Årsprocesser för den strategiska planeringen

Aalto-universitetets strategi är levande. Den levande strategin gör det möjligt att beakta hur världen förändras i utvecklingen av verksamheten. På denna sida kan du bekanta dig med de årliga processerna för planering av strategin samt uppföljning, rapportering och dokumentation som rör strategin.
Annual processes_2021

Universitetets årsprocesser

Uppföljningen och planeringen av universitetets och högskolornas verksamhet styrs av tre processer för strategiskt ledande.

I slutet av hösten ordnas universitetets förhandsöversikt (University Preview). I samband med den bedömer vi antaganden om vår verksamhetsmiljö i ljuset av nya trender tillsammans med vår universitetssamfund och partner. Antagandena uppdateras som stöd för det kommande årets planeringsprocess. En del av förhandsöversikten utgörs av det gemensamma samfundsevenemanget för styrelsen (AUFB) och gemenskapen, där vi diskuterar förändringar i vår operativa miljö och publiken kan ställa frågor till styrelsen.

I början av året hålls universitetets årsöversikt (University Review) där vi bedömer hur implementeringen av strategin fortlöpt genom att utnyttja föregående års respons och resultat. Självvärderingen görs först i högskolorna och tjänstefunktionerna, varefter utvärderingen baserat på det fortsätter i styrgrupperna. Processen kulminerar i ett samfundsevenemang för hela gemenskapen och gemensam diskussionen med ledningsgruppen (AMT) om ärenden som bör beaktas i universitetsdialogen. Styrning för universitetsdialogen kommer även från Aalto-universitetets styrelse och undervisnings- och kulturministeriet.

I slutet av året hålls universitetsdialogen (University Dialogue) där vi sätter upp långsiktiga mål för följande fyra år och gör upp planer (Our Plan) för att genomföra dem. Dialogen innefattar strategiska planer, mål för indikatorer och resurser för att genomföra planerna. Den överenskomna planen från förra årets universitetsdialog specificeras både vad gäller högskolorna och de gemensamma områdena. Styrgrupperna förhandsgranskar högskolornas planer innan den egentliga dialogen i den operativa styrgruppen (PMT). Styrelsen godkänner kommande års budget och den långsiktiga planen i juni.

An autumnal aerial view of Aalto University campus from Laajalahti, autumn colours, yellow and orange, are prominent in the trees

Universitetets förhandsöversikt - University Preview

Tillsammans, i samband med universitets förhandsöversikt utvärderar vi antaganden om vår verksamhetsmiljö i ljuset av nya trender.

Aalto-handboken
Aalto talvella

Universitetets årsöversikt - University Review

Enheterna utvärderar hur implementeringen av strategin fortlöpt genom att utnyttja föregående års respons och resultat.

Aalto-handboken
Aalto University campus in Otaniemi

Universitetsdialog - University Dialogue

Universitetsdialogens fokus ligger på att sätta upp mål för nästa år och på längre sikt, planera verkställandet och fördela resurserna.

Aalto-handboken
Aalto University strategy 3.0, web banner (square)

Planer 2023–2026

Våra strategiska planer för 2023–2026

Vår strategi

Universitetets finansieringsmodell

Aalto-universitetets interna finansieringsmodell är ett viktigt verktyg för att genomföra vår strategi.

Pic funding model 2021-

Aalto-universitetets finansieringsmodell 2021 -

Aalto-universitetets finansieringsmodell 2021 -

Aalto-handboken

Uppföljning och rapportering av strategin

Som en del av de årliga planeringsprocesserna för strategin följer vi upp implementeringen av strategin och rapporterar om det både internt och externt. På sidan för indikatorer kan du bekanta dig med strategiska mätare för vår verksamhet (KPI) och hur de definieras i handboken för indikatorer.

Du hittar information om verksamhetens resultat och prestationer i universitetets verksamhetsberättelse för föregående år och i årsrapporterna.

Mittauskammiokokeissa on huomattu, että vesiaerosolit voivat kuljettaa normaaleissa sisäolosuhteissa haihtumattomia kemikaaleja. Tutkittavat aineet sijoitetaan kammion pohjalle. Ilman kostuttamisen jälkeen niitä voidaan havaita ilmasta TVOC-antureilla ja jäähdytyselementillä pulloon tiivistetystä vedestä analysaattoreilla.

Indikatorer och årsrapporter

Vi följer upp verkställandet av universitetets strategi genom indikatorer (KPI, Key Performance Indicators)

Aalto-handboken

Undervisnings- och kulturministeriets styrning av universiteten

Undervisnings- och kulturministeriet styr universitetens strategiska planering genom fyra år långa avtal. I början av avtalsperioden förhandlar universiteten och ministeriet baserat på avtalsdokument som universitetet framställt. I förhandlingarna fastställs universitetens verksamhetsmål och kvantitativa mål, utvecklingsmål och finansiering som beviljas universitetet. Ärenden som beslutas om med ministeriet under förhandlingarna och respons som ministeriet ger beaktas i universitetets och högskolornas strategiska planering. Ministeriet följer upp att avtalet genomförs och verkställandet av universitetets strategi och ger periodvis respons på dem. På undervisnings- och kulturministeriets sidor kan du närmare bekanta dig med styrningen och finansieringen av högskolorna och institutionerna och med avtal som rör dem.

Utöver UKM:s avtalsförfarande styrs universitetens strategiska verksamhet av Finlands regeringsprogram, utvecklingsplanen för utbildning och forskning samt genom lagstiftning.

Uppdatering och dokumentering av strategin

Den levande strategin består av den långsiktiga strategin och en analys av verksamhetsmiljön samt planer för de följande fyra åren som görs upp baserat på dessa. Den långsiktiga strategin – analys av verksamhetsmiljö, uppdrag, värden, sätt att agera, utvecklingsområden samt planerade åtgärder – kan ändras i samband med universitetets förhandsöverblick. De strategiska planerna för kommande fyra år uppdateras varje år under universitetsdialogen. 

Styrelsen kan inleda strategiprocessen och godkänna strategin som uppkommer som resultat av den samt eventuella andra riktlinjer som styr verkställandet. Aalto-universitetets ledningsgrupp (AMT) ansvarar för organiseringen av arbetet med strategin samt för att engagera och involvera universitetssamfundet i beredningen.

Alla dokument finns i SAHA eller på aalto.fi.
 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: