Aalto-handboken

Aalto-universitetets finansieringsmodell 2021 -

Aalto-universitetets interna finansieringsmodell är ett av de viktigaste verktygen för att genomföra vår strategi. Den fastställer hur resurserna fördelas inom universitetet för kärnverksamheternas (forskning, undervisning, inflytande) behov och prioriteringar så att universitetets långsiktiga konkurrenskraft samtidigt tryggas.
Pic funding model 2021-

Aalto-universitetets interna finansieringsmodell har uppdaterats för att motsvara vår nya strategi och den träder i kraft i början av 2021 samtidigt som den nya strategin.

Finansieringsmodellen styr fördelningen av finansieringen från ministeriet och investeringsverksamheten – cirka 260 miljoner årligen – från universitetet till högskolorna. 

Finansieringsmodellen består av tre delar:
* långsiktig grundfinansiering (long-term core funding)
* resultatbaserad finansiering (results-based funding)
* utvecklingsfinansiering (development funding).

Den långsiktiga grundfinansieringens andel är cirka 60 % och den fördelas till högskolorna enligt de fastställda akademiska målen för följande fyra år. Den resultatbaserade finansieringen belönar framgång i att uppnå de akademiska målen och dess andel är 30 %. Den minsta andelen utgörs av utvecklingsfinansieringen som med sina 10 % finansierar gemensamma strategiska projekt. Som grund för finansieringen står projektens uppskattade inflytande på universitetets strategiska mål.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat