Aalto-käsikirja

Strategisen suunnittelun vuosiprosessit

Aalto-yliopiston strategia perustuu elävä strategian malliin. Elävä strategia on tapa kehittää toimintaa maailman muutos huomioiden. Tällä sivulla pääset tutustumaan vuosittaisiin strategisen suunnittelun prosesseihin sekä strategian seurantaan, raportointiin ja dokumentointiin.
Annual processes_2021

Yliopiston vuosiprosessit

Yliopiston ja korkeakoulujen toiminnan seurantaa ja suunnittelua rytmittää kolme strategisen johtamisen prosessia.

Loppusyksyllä yliopiston ennakkokatselmuksessa (University Preview) arvioimme toimintaympäristöömme liittyviä oletuksia suhteessa uusiin trendeihin päivittäen oletuksia tulevan vuoden suunnitteluprosessin tueksi. Ennakkokatselmuksen osana toimii hallituksen ja yhteisön yhteinen yhteisötilaisuus, jossa keskustelemme muutoksista operatiivisessa ympäristössämme ja yhteisö voi esittää kysymyksiä hallitukselle.

Alkuvuonna yliopiston vuosikatselmuksessa (University Review) arvioimme strategian implemetoinnin toteutumista hyödyntäen edellisen vuoden palautteita ja tuloksia. Itsearviointi tehdään ensin korkeakouluissa ja palvelufunktiossa, jonka jälkeen arviointia jatketaan tämän pohjalta ohjausryhmissä. Prosessi huipentuu koko yhteisön yhteiseen yhteisötilaisuuteen ja johtoryhmän (AMT) yhteiseen keskusteluun yliopistodialogissa huomioonotettavista asioista. Yliopistodialogille ohjausta antaa myös Aalto-yliopiston hallitus sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjaus.

Loppukeväällä yliopistodialogissa (University Dialogue) asetamme pidemmän aikavälin tavoitteita seuraavalle neljälle vuodelle sekä teemme suunnitelmat (Our plan) niiden toteuttamiseksi. Tämä sisältää strategiset suunnitelmat, indikaattoritavoitteet ja resurssit suunnitelman toteuttamiseksi. Yliopistodialogissa edellisenä vuonna sovittua suunnitelmaa tarkennetaan sekä korkeakoulujen että yhteisten alueiden osalta. Ohjausryhmät esitarkastelevat korkeakoulujen suunnitelmat ennen varsinaista operatiivisen johtoryhmän (PMT) dialogia. Hallitus hyväksyy tulevan vuoden budjetin ja pitkän tähtäimen suunnitelman kesäkuussa.

 

An autumnal aerial view of Aalto University campus from Laajalahti, autumn colours, yellow and orange, are prominent in the trees

Yliopiston ennakkokatselmus - University Preview

Yliopiston ennakkokatselmuksessa arvioidaan toimintaympäristöömme liittyviä oletuksia suhteessa uusiin trendeihin.

Aalto-käsikirja
Reeds by the sea

Yliopiston vuosikatselmus - University Review

Yksiköt arvioivat strategian implementoinnin toteutumista hyödyntäen edellisen vuoden palautteita ja tuloksia.

Aalto-käsikirja
Aalto University campus in Otaniemi

Yliopistodialogi - University Dialogue

Yliopistodialogi keskittyy tulevan vuoden sekä pidemmän aikavälin toiminnan tavoitteiden asettamiseen, toteuttamisen suunnitteluun ja resurssointiin.

Aalto-käsikirja
Aalto University strategy 3.0, web banner (square)

Suunnitelmat 2022-2025

Tutustu strategisiin suunnitelmiimme vuosille 2022-2025

Strategiamme

Strategian toteutumisen seuranta ja raportointi

Osana vuosittaisia strategisen suunnittelun prosesseja seuraamme strategian toteutumista ja raportoimme siitä sekä sisäisesti että ulkoisesti. Indikaattorit sivustolla voit tutustua toimintamme strategisiin mittareihin (KPI) sekä niiden määritelmiin Indikaattori käsikirjassa.

Toiminnan tuloksista ja saavutuksista löydät tietoa myös yliopistostamme edellisen vuoden toimintakertomuksesta sekä vuosiraporteilta.

Yliopistojen ohjaus Opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ohjaa yliopistojen strategista suunnittelua nelivuotiskausittain sopimuksella. Sopimuskauden alussa yliopistot ja ministeriö käyvät yliopiston valmistelemien sopimusasiakirjojen pohjalta neuvottelut, joissa sovitaan yliopistojen toiminnalliset ja määrälliset tavoitteet, kehittämiskohteet ja yliopistolle myönnettävä rahoitus. Ministeriön kanssa neuvotteluissa sovitut asiat ja ministeriön antama palaute huomioidaan yliopiston ja korkeakoulujen strategisessa suunnittelussa. Ministeriö seuraa sopimuksen toteutumista sekä yliopiston strategian toimeenpanoa ja antaa niistä palautetta määräajoin. Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla pääset tutustumaan tarkemmin korkeakoulujen ja tiedelaitosten ohjaukseen, rahoitukseen ja sopimuksiin.

OKM:n sopimusmenettelyn lisäksi yliopistojen strategista suunnittelua ohjataan Suomen hallitusohjelman, koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman sekä lainsäädännön avulla.

Strategian päivitys ja dokumentointi

Elävä strategia koostuu pidemmän aikavälin strategiasta ja toimintaympäristön analyysistä sekä näiden perusteella tehdyistä suunnitelmista seuraaville neljälle vuodelle. Pitkän aikavälin strategia—toimintaympäristöanalyysi, tehtävä, arvot, tapa toimia, kehitysalueet sekä suunnitellut toimenpiteet—voi muuttua yliopiston vuosi- tai ennakkokatselmuksessa. Seuraavien neljän vuoden strategiset suunnitelmat päivitetään joka vuosi yliopistodialogissa. 

Hallitus voi käynnistää strategiaprosessin ja hyväksyy lopputuloksena syntyvän strategian sekä siihen liittyvät mahdolliset muut toimeenpanoa ohjaavat linjaukset. Aalto-yliopiston johtoryhmä (AMT) vastaa strategiatyön organisoinnista sekä yliopistoyhteisön sitouttamisesta ja osallistamisesta valmisteluun.

Kaikki dokumentit löytyvät SAHA järjestelmästä tai verkkosivulta aalto.fi.

 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu