Services

Individuella studiearrangemang

Varje studerande vid Aalto har rätt till skäliga individuella studiearrangemang på hälsomässiga grunder. Grunderna till de individuella studiearrangemangen kan till exempel vara läs- och skrivsvårigheter, sensoriska försämringar, mentala problem eller inlärningssvårigheter.
Aallon uudet opiskelijat luennolla

Om undervisningen är ordnad på ett sätt som gör att den studerande på grund av en funktionsnedsättning eller annan motsvarande hälsomässig orsak inte kan genomföra sina studier enligt vad som fastställs i undervisningsplanen och på kursen, ska högskolan vidta skäliga åtgärder för att anpassa genomföringsmöjligheterna. Lärandemålen för examen och kursen ska uppfyllas. (24 § i Aalto-universitetets allmänna regler för undervisning och studier (into.aalto.fi))

Studerande kan vara i behov av individuella studiearrangemang av många olika orsaker. Här hittar du information om olika individuella studiearrangemang som studerande kan vara i behov av samt bakomliggande orsaker. I praktiken består dessa studiearrangemang av flexibla och individuella lösningar när det kommer till undervisningen, tentamina och arbetsformer. Läraren utvärderar och fastställer hur kursen kan genomföras utgående från lärandemålen.

Beviljande av individuella studiearrangemang

Information för studerande

Om du är i behov av individuella arrangemang, gå till väga på följande sätt:

  1. Ta kontakt med den person inom studieadministrationen som ansvarar för individuella studiearrangemang inom ditt program (eller din skola) och kom överens om en träff.
  2. Ta med ett intyg från en läkare, psykolog eller annan specialist till träffen.
  3. Under träffen diskuteras hurdana arrangemang du behöver och för hur lång tid. Du får en skriftlig rekommendation gällande arrangemangen. Rekommendationen är giltig vid alla högskolor vid Aalto.  
  4. För att få tillgång till de individuella studiearrangemangen ska du visa upp rekommendationen för lärare och tentamensanordnare och komma överens om de arrangemang som behövs. Ta kontakt i så god tid som möjligt, senast i samband med det första undervisningstillfället eller anmälan till tentamen.
  5. I problemsituationer kan du vara i kontakt med den person som har gett rekommendationen.

Information för lärare

Individuella studiearrangemang kan beviljas endast om den studerande kan visa upp en rekommendation som styrker hens rätt till individuella studiearrangemang. Rekommendationerna är giltiga inom hela Aalto-universitetet.

Rätten till individuella studiearrangemang beviljas av lärandetjänsterna vid den studerandes egen högskola. Den studerande ska uppvisa ett utlåtande av en läkare eller annan specialist som styrker hens behov av individuella studiearrangemang. Rätten till individuella studiearrangemang kan vara tidsbestämd eller gälla för hela studietiden.

Av rekommendationen framgår vilka individuella studiearrangemang den studerande har beviljats, men inte uppgifter om hens hälsotillstånd som skyddas av dataskyddsförordningen. Detaljerad information om den studerandes hälsotillstånd delges inte någon annan än den person som beviljar rätten till individuella studiearrangemang. Kontaktuppgifterna till denna person framgår av rekommendationen.

Den studerande ska informera läraren om sitt behov av individuella studiearrangemang så tidigt som möjligt. Den studerande får praktisk information om de individuella studiearrangemangen i samband med att rekommendationen skrivs.

Rätten till individuella studiearrangemang är sekretessbelagd information (OffL 24 § 1 mom. 25 punkten).

Att informationen är sekretessbelagd betyder att den enbart får delges sådana personer som av särskilda skäl behöver få tillgång till den. Information om att en studerande har beviljats rätt till individuella studiearrangemang får därmed endast delges läraren för kursen i fråga och, vid behov, anställda som deltar i arrangemang eller bedömning av sluttentamen.

I problemsituationer kan du i första hand kontakta lärandetjänsterna och chefen för studieärenden vid den studerandes högskola. Studiepsykologerna kan också ge råd vid behov.

 

Saavutettava kurssikirjallisuus

Oppimiskeskus tarjoaa opiskelijoiden käyttöön saavutettavaa kurssikirjallisuutta yhteistyössä Celia-asiantuntijakeskuksen kanssa. Saavutettavaa kurssikirjallisuutta tarjotaan lukemisesteisille opiskelijoille. Palvelu on tarkoitettu läsnäolevaksi ilmoittautuneille opiskelijoille. 

Saavutettavat kurssikirjat 

Mer information om:

Kirjoittava opiskelija luennolla

Dyslexi

Bland finländska högskolestuderande har 4,4 % diagnosen dyslexi (SHVS, 2016). En person med dyslexi läser långsamt till följd av svårigheter att uppfatta och hantera språkljud.

Tjänster
Opiskelija kirjoittaa

Perceptionssvårigheter

Med perceptionssvårigheter avses svårigheter som gäller rumsuppfattning och visuell uppmärksamhet.

Tjänster
Opiskelijoita Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning

Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning kan ta sig uttryck i form av koncentrationssvårigheter, slarvfel eller svårigheter med självständiga studier.

Tjänster
Opiskelija Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Autismspektrumstörning

Av autismspektrumstörningarna är Aspergers syndrom vanligast bland universitetsstuderande.

Tjänster
Opiskelijoita Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Affektiva störningar

Affektiva störningar, i synnerhet depression, är mycket vanliga bland unga vuxna. Det är viktigt att den studerande värnar om sin ork och ser till att få tillräckligt med återhämtning från studierna.

Tjänster
Ryhmä opiskelijoita

Ångest och nervositet

Ångest innebär ett tillstånd där en person upplever känslor av rastlöshet och oro. Det är mycket vanligt och naturligt att känna tillfällig och kortvarig ångest och nervositet i samband med till exempel en presentation, men detta är inte det samma som ångeststörning.

Tjänster
Kolmen opiskelijan ryhmä Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Panikattack och panikångest

Rädsla för att få en panikattack begränsar den studerandes liv och studier.

Tjänster
Tasapainotteleva opiskelija

Studie- och karriärpsykologer på Into (extern länk)

Studiepsykologerna handleder och stöder de studerande i utmaningar som inlärning, motivation, självreglering, stresshantering och studiekapacitet.

People talking and working in the café in Harald Herlin Learning Center, white lamps hanging in front.

Pedagogical training: main page

Do you want to develop yourself as a teacher? Start Aalto pedagogical training with A! Peda Intro and continue with other core courses, or check the available elective courses.

Services
diversity of aalto people

Tillgänglighet

Mångfald och tillgänglighet är principer som främjar likabehandling i all verksamhet inom Aalto-universitetet.

Aalto-universitetet

Respons

Respons, kommentarer och frågor gällande individuella studiearrangemang

Ge respons
MIDE_Aalto_Forum_15102013_photo_by_lasse_lecklin_10
This service is provided by:

Learning Services

Did you find what you were looking for? If not, please contact us.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat