Services

Panikattack och panikångest

Rädsla för att få en panikattack begränsar den studerandes liv och studier.

Med panikångest avses återkommande panikattacker, d.v.s. plötsliga och mycket starka upplevelser av ångest. Panikattacker kan uppstå i enskilda sammanhang eller vara förknippade med ångest (Se Ångest och nervositet). Panikattacker är rätt vanliga: ungefär 10–15 % av alla människor får en panikattack någon gång under sitt liv.

En panikattack kan yttra sig i följande symtom: hjärtklappning, bröstsmärta, svettning, darrning, andnöd och en känsla av att kvävas. Ofta infinner sig också en rädsla för att dö eller bli galen. Panikattacker är ofta mycket obehagliga, men de är inte farliga och de går i regel över av sig själv inom en halv timme. Efteråt kan den studerande känna sig mycket generad över situationen.

Återkommande panikattacker kan få den studerande att undvika platser och situationer som kan utlösa en attack (t.ex. en föreläsningssal, buss). Ofta är rädslan förknippad med tanken om en plats som man inte kan fly från eller en situation där man känner sig bortgjord inför andra.

Ångest och nervositet

Metoder som underlättar lärandet

  • Om en studerande till följd av panik inte kan delta i undervisningen kan hen i mån av möjlighet genomföra kursen i form av hemuppgifter, webbdiskussioner eller andra arbetssätt som inte kräver närvaro.
  • Det kan vara lättare att delta i undervisningen om den studerande har möjlighet att välja en sittplats nära en gång eller som hen lätt kan avlägsna sig från. En plats som har visat sig vara bra kan reserveras för den studerande före föreläsningen.
  • Om den studerande får panik i samband med tentamen lönar det sig att gå igenom olika möjligheter att visa sitt kunnande på ett annat sätt: diskussioner, portfolio, inlärningsdagbok, projektarbete, materialbaserad tentamen, hemtentamen, grupptentamen, muntlig tentamen, deltagarna undervisar varandra.
  • Det kan också hjälpa att få skriva tentamen i ett avskilt rum, om en eventuell panikattack går att hantera.

Vad göra om en studerande får en panikattack?

  • Ta med den studerande till en lugn och öppen plats, till exempel ut i korridoren.
  • Hjälp den studerande att leda bort tankarna från panikkänslan. Det hjälper att prata lugnt, vänligt och vanligt. Du kan också be den studerande berätta vad hen ser i sin omgivning eller om någonting vardagligt.
  • Det kan också gå att leda bort fokus från de fysiska paniksymtomen genom att röra på sig lätt, till exempel genom att promenera.
  • En djup och lugn andning lugnar ner kroppen. Genom att själv vara lugn och andas djupt kan du förmedla till den studerande att det inte är någon fara.

Individuella studiearrangemang

Kirjoittava opiskelija luennolla

Dyslexi

Bland finländska högskolestuderande har 4,4 % diagnosen dyslexi (SHVS, 2016). En person med dyslexi läser långsamt till följd av svårigheter att uppfatta och hantera språkljud.

Tjänster
Opiskelija kirjoittaa

Perceptionssvårigheter

Med perceptionssvårigheter avses svårigheter som gäller rumsuppfattning och visuell uppmärksamhet.

Tjänster
Opiskelijoita Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning

Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning kan ta sig uttryck i form av koncentrationssvårigheter, slarvfel eller svårigheter med självständiga studier.

Tjänster
Opiskelija Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Autismspektrumstörning

Av autismspektrumstörningarna är Aspergers syndrom vanligast bland universitetsstuderande.

Tjänster
Opiskelijoita Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Affektiva störningar

Affektiva störningar, i synnerhet depression, är mycket vanliga bland unga vuxna. Det är viktigt att den studerande värnar om sin ork och ser till att få tillräckligt med återhämtning från studierna.

Tjänster
Ryhmä opiskelijoita

Ångest och nervositet

Ångest innebär ett tillstånd där en person upplever känslor av rastlöshet och oro. Det är mycket vanligt och naturligt att känna tillfällig och kortvarig ångest och nervositet i samband med till exempel en presentation, men detta är inte det samma som ångeststörning.

Tjänster
Kolmen opiskelijan ryhmä Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Panikattack och panikångest

Rädsla för att få en panikattack begränsar den studerandes liv och studier.

Tjänster

Respons

Respons, kommentarer och frågor gällande individuella studiearrangemang

Ge respons
MIDE_Aalto_Forum_15102013_photo_by_lasse_lecklin_10
This service is provided by:

Learning Services

Did you find what you were looking for? If not, please contact us.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat