Services

Panikattack och panikångest

Med paniksyndrom avses återkommande panikattacker, d.v.s. plötsliga och mycket starka upplevelser av ångest. Panikattacker kan uppstå i enskilda sammanhang eller vara förknippade med ångest. Panikattacker är rätt vanliga: ungefär 10–15 % av alla människor får en panikattack någon gång under sitt liv.

Vad är en panikattack?

Symtom på en panikattack kan vara hjärtklappning, bröstsmärta, svettning, darrning, andnöd och en känsla av att kvävas. Ofta infinner sig också en rädsla för att dö eller bli galen. Panikattacker är ofta mycket obehagliga, men de är inte farliga och de går i regel över av sig själva inom en halv timme. Efteråt kan den studerande känna sig mycket generad över situationen.

Hur kan paniksyndrom påverka studierna?

Återkommande panikattacker kan få den studerande att undvika platser och situationer som kan utlösa en attack (t.ex. en föreläsningssal, buss). Ofta är rädslan förknippad med tanken om en plats som man inte kan fly från eller en situation där man känner sig bortgjord inför andra. Att fortsätta undvika situationer hjälper dock inte mot symtomen på lång sikt utan kan snarare förvärra dem. Det lönar sig att stegvis närma sig sådant som känns svårt. Att utsätta sig för svåra situationer bidrar till att paniksymtomen minskar med tiden.

Ångest och nervositet

Metoder som underlättar lärandet

  • Om en studerande till följd av panik inte kan delta i undervisningen kan hen i mån av möjlighet genomföra kursen i form av hemuppgifter, webbdiskussioner eller andra arbetssätt som inte kräver närvaro.
  • Det kan vara lättare att delta i undervisningen om den studerande har möjlighet att välja en sittplats nära en gång eller som hen lätt kan avlägsna sig från. En plats som har visat sig vara bra kan reserveras för den studerande före föreläsningen.
  • Om den studerande ofta får panik i samband med tentamen lönar det sig att i förväg gå igenom olika möjligheter att visa sitt kunnande på ett annat sätt: diskussioner, portfolio, inlärningsdagbok, projektarbete, materialbaserad tentamen, hemtentamen, grupptentamen, muntlig tentamen, deltagarna undervisar varandra.
  • Det kan också hjälpa att få skriva tentamen i ett avskilt rum, där en eventuell panikattack går att hantera.

Vad göra om en studerande får en panikattack?

  • Ta med den studerande till en lugn och öppen plats, till exempel ut i korridoren.
  • Hjälp den studerande att leda bort tankarna från panikkänslan. Det hjälper att prata lugnt, vänligt och vanligt. Du kan också be den studerande berätta vad hen ser i sin omgivning eller om någonting vardagligt.
  • Det kan också gå att leda bort fokus från de fysiska paniksymtomen genom att röra på sig lätt, till exempel genom att promenera.
  • En djup och lugn andning lugnar ner kroppen. Genom att själv vara lugn och andas djupt kan du förmedla till den studerande att det inte är någon fara.

Individuella studiearrangemang

Kirjoittava opiskelija luennolla

Läs- och skrivsvårigheter

Läs- och skrivsvårigheter är den vanligaste inlärningssvårigheten, och 6 % av finländska högskolestuderande har diagnostiserats med läs- och skrivsvårigheter (SHVS KOTT, 2021). Läs- och skrivsvårigheter innebär särskilda svårigheter att läsa och skriva. Läs- och skrivsvårigheter kännetecknas av svårigheter att känna igen och hantera språkljud, d.v.s. fonologisk information.

Tjänster
Opiskelija kirjoittaa

Perceptionssvårigheter

Med perceptionssvårigheter avses svårigheter att ta in eller bearbeta synintryck och rumslig information samt bilda uppfattningar som stöder det egna beteendet. I praktiken kan en studerande med perceptionssvårigheter ha svårt att röra sig i studiemiljön och hitta undervisningslokaler samt klara av uppgifter som kräver förmåga att känna igen eller montera föremål eller förmåga att uppfatta rum och figurer.

Tjänster
Opiskelijoita Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning

Aktivitets- och uppmärksamhetsproblem kan yttra sig till exempel i samband med uppgifter som kräver förmåga att bibehålla koncentrationen eller organisera sina studier självständigt.

Tjänster
Opiskelija Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Autismspektrumstörning

Med autismspektrum avses en rad olika neurobiologiska funktionsnedsättningar som påverkar hur en person kommunicerar och interagerar med andra människor samt hur hen uppfattar och upplever sin omgivning. Det handlar om ett livslångt tillstånd som beror på att det centrala nervsystemet har utvecklats på ett annorlunda sätt.

Tjänster
Opiskelijoita Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Affektiva störningar

Med affektiva störningar avses i första hand depression, men också till exempel bipolär sjukdom.
Av de affektiva störningarna är i synnerhet depression mycket vanligt bland unga vuxna. Det är viktigt att den studerande värnar om sin ork och ser till att få tillräckligt med återhämtning från studierna.

Tjänster
Ryhmä opiskelijoita

Ångest och nervositet

Ångest innebär ett tillstånd där en person upplever känslor av nervositet, rastlöshet och oro. Att känna tillfällig och kortvarig ångest och nervositet i samband med till exempel en presentation är ett mycket vanligt och naturligt fenomen bland studerande.

Tjänster
Kolmen opiskelijan ryhmä Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Panikattack och panikångest

Med paniksyndrom avses återkommande panikattacker, d.v.s. plötsliga och mycket starka upplevelser av ångest. Panikattacker kan uppstå i enskilda sammanhang eller vara förknippade med ångest. Panikattacker är rätt vanliga: ungefär 10–15 % av alla människor får en panikattack någon gång under sitt liv.

Tjänster
Aallon uudet opiskelijat luennolla

Individuella studiearrangemang

Varje studerande vid Aalto har rätt till skäliga individuella studiearrangemang på hälsomässiga grunder. Den hälsomässiga orsaken kan vara till exempel läs- och skrivsvårigheter, sensorisk funktionsnedsättning, problem med den mentala hälsan eller inlärningssvårigheter. Individuella arrangemang är inte en orsak att göra avkall på lärandemålen, utan syftet med dem är att hjälpa den studerande att nå dessa mål.

Exempel på möjliga individuella studiearrangemang är tilläggstid (vid Aalto 1 h), separat lokal, tillgång till dator eller anpassade tidtabeller.

Tjänster

Respons

Respons, kommentarer och frågor gällande individuella studiearrangemang

Ge respons
MIDE_Aalto_Forum_15102013_photo_by_lasse_lecklin_10
This service is provided by:

Learning Services

Did you find what you were looking for? If not, please contact us.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: