Services

Ångest och nervositet

Ångest innebär ett tillstånd där en person upplever känslor av nervositet, rastlöshet och oro. Att känna tillfällig och kortvarig ångest och nervositet i samband med till exempel en presentation är ett mycket vanligt och naturligt fenomen bland studerande.

Vad är ångest?

Ångest innebär en inre rastlöshet och oro och är ofta också förknippad med fysiska symtom såsom hjärtklappning, darrning, magbesvär, svettning eller yrsel. Tillfällig och kortvarig ångest är ett naturligt fenomen och är inte det samma som ångestsyndrom. Med ångestsyndrom avses långvarig ångest som är överdriven i förhållande till situationen. Ångesten kan variera i styrka eller växa beroende på situation. En person som ofta upplever ångest börjar undvika sådana situationer som tidigare har gett upphov till ångest. Att undvika situationer kan dock förvärra ångestsymtomen och leda till att den som upplever ångest börjar begränsa sitt liv.

Social fobi innebär att en person är rädd för att bli föremål för andras uppmärksamhet eller att göra bort sig inför andra människor och undviker ofta situationer där hen måste arbeta i grupp eller tala inför publik. En studerande med social fobi kan till exempel undvika att svara muntligt i en grupp av studerande eller hoppa av en kurs till följd av rädsla för muntliga presentationer. Att skapa nya relationer kan vara utmanande till följd av att den studerande undviker sociala situationer och har svårt att inleda en diskussion. En del av problemen med social ångest förstärks genom att den som lider av denna typ av ångest inte får öva sina sociala färdigheter till följd av att hen undviker sociala situationer.

Generaliserat ångestsyndrom innebär att känslan av ångest är långvarig och varierar i styrka. Den är inte kopplad till någon särskild situation eller rädsla utan är mer omfattande. En person med generaliserat ångestsyndrom kan också oroa sig och grubbla över vardagliga ting. 

Vad är nervositet?

Normal nervositet är en naturlig del av livet. Nästan alla känner sig nervösa någon gång. Nervositeten blir ett problem då det blir svårt att sköta vardagliga eller studierelaterade ärenden eller då saker blir ogjorda. Nervositet kan yttra sig i form av allmän ångest i sociala situationer eller i form av nervositet t.ex. över att framträda inför publik eller i samband med måltidssituationer.

I synnerhet nervositet inför att framträda är mycket vanligt bland högskolestuderande. Den som spänner sig gagnas inte av att komma lindrigare undan än sina kurskamrater. Det är bättre att bli medveten om hur man kan acceptera nervositeten och om alternativ och stöd som finns att tillgå.

Hur kan ångest och nervositet påverka studierna?

Ångest kan leda till att den studerandes funktionsförmåga försämras så att hen inte förmår prestera alls eller att hen presterar under sin förmåga. Studierna kan också dra ut på tiden eller avbrytas på grund av ångest. I studierna kan ångesten yttra sig till exempel i samband med en tentamen eller annan bedömningssituation. En mycket stark tillfällig ångest kan också ge upphov till en panikattack (se Panikattack och paniksyndrom).

Panikattack och panikångest

Tips för handledning

 • Det är bra att förmedla att ”det är tillåtet att vara nervös”. En mild nervositet kan till och med vara till nytta vid en presentation – den kan öka prestationsförmågan och väcka mottagarens intresse.
 • Skapa en trygg atmosfär, och börja med dig själv. Försök förmedla ”det är ingen fara” genom ditt beteende, varvid känslan av lugn sprider sig till gruppen.
 • Tala och andas i lugnt tempo för att lugna ner både dig själv och gruppen.
 • Det är viktigt att förmedla att du är på de studerandes sida och inte emot dem. Ibland är det till och med bra att säga det högt.

Kurspraxis

 • Nervositet syns inte alltid utåt. Att en studerande är nervös kan komma som en överraskning för lärare och studiekamrater. I gruppen finns dock alltid studerande som är nervösa.
 • Om det känns naturligt kan du säga att det är tillåtet att vara nervös eller att man kan komma och berätta om sin nervositet om man vill. Du kan också fundera på vad du skulle vilja att någon skulle säga till dig i en situation som du upplever som jobbig. Det kan vara en bra utgångspunkt att fråga ”Hur går det med uppgiften/presentationen?”. Det finns inte bara ett fungerande sätt.
 • Den studerande kan också själv ta sin nervositet på tal. Hen kan till exempel berätta att hen på grund av sin nervositet inte kan delta i en kurs där hen måste tala inför publik. Det viktigaste är att ta saken på allvar och hantera situationen förtroligt och enligt den studerandes önskan.

Undervisningssituationer

 • Tvinga inte studerande att prata inför grupp genom att rikta frågor till enskilda studerande. Låt den studerande fundera på sitt svar i lugn och ro och själv välja om hen vill dela sitt svar med hela gruppen.
 • Låt de studerande diskutera i par hellre än i en stor grupp och sammanfatta diskussionen gemensamt.

 Allt lärande underlättas av en trygg och accepterande atmosfär som tar hänsyn till individen. 

Svårigheter med grupparbete?

 • Hjälp studerande som spänner sig i sociala situationer att hitta en lämplig grupp för grupparbete. Det bästa är om läraren bildar grupperna (till exempel genom lottning).
 • En studerande som är rädd för sociala situationer kan möjligtvis arbeta bättre i en mindre grupp eller i par än i en större grupp. Det kan också vara bra att få samarbeta med en studiekamrat som den studerande känner sedan tidigare.
 • Tydliga uppgifter och ansvarsområden inom gruppen underlättar samarbetet. Uppmuntra gruppen till tydlig och öppen kommunikation.

Tentamina och bedömning

 • Nästan alla studerande känner nervositet inför att uppträda och få respons.
 • När det kommer till situationer som kan orsaka nervositet är det bra att närma sig stegvis och så småningom höja kravnivån. Situationen förvärras om man är för kritisk eller om kraven är för höga.
 • Presentationer innebär växelverkan. Föregå som exempel genom att vara en intresserad och uppmuntrande åhörare.
 • Berätta för alla att det går att ta om, tillfälligt pausa eller helt avbryta presentationen om nervositeten blir för stark. Då minskar prestationskraven.
 • Ge respons enligt hamburgarmodellen: först vad som var bra, därefter vad som kunde förbättras i innehållet eller presentationen och slutligen något positivt och uppmuntrande.
 • Uppmärksamma det som lyckades bra i presentationen, till exempel genom att säga ”du hade bra ögonkontakt med publiken”.

Individuella studiearrangemang

Kirjoittava opiskelija luennolla

Läs- och skrivsvårigheter

Läs- och skrivsvårigheter är den vanligaste inlärningssvårigheten, och 6 % av finländska högskolestuderande har diagnostiserats med läs- och skrivsvårigheter (SHVS KOTT, 2021). Läs- och skrivsvårigheter innebär särskilda svårigheter att läsa och skriva. Läs- och skrivsvårigheter kännetecknas av svårigheter att känna igen och hantera språkljud, d.v.s. fonologisk information.

Tjänster
Opiskelija kirjoittaa

Perceptionssvårigheter

Med perceptionssvårigheter avses svårigheter att ta in eller bearbeta synintryck och rumslig information samt bilda uppfattningar som stöder det egna beteendet. I praktiken kan en studerande med perceptionssvårigheter ha svårt att röra sig i studiemiljön och hitta undervisningslokaler samt klara av uppgifter som kräver förmåga att känna igen eller montera föremål eller förmåga att uppfatta rum och figurer.

Tjänster
Opiskelijoita Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning

Aktivitets- och uppmärksamhetsproblem kan yttra sig till exempel i samband med uppgifter som kräver förmåga att bibehålla koncentrationen eller organisera sina studier självständigt.

Tjänster
Opiskelija Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Autismspektrumstörning

Med autismspektrum avses en rad olika neurobiologiska funktionsnedsättningar som påverkar hur en person kommunicerar och interagerar med andra människor samt hur hen uppfattar och upplever sin omgivning. Det handlar om ett livslångt tillstånd som beror på att det centrala nervsystemet har utvecklats på ett annorlunda sätt.

Tjänster
Opiskelijoita Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Affektiva störningar

Med affektiva störningar avses i första hand depression, men också till exempel bipolär sjukdom.
Av de affektiva störningarna är i synnerhet depression mycket vanligt bland unga vuxna. Det är viktigt att den studerande värnar om sin ork och ser till att få tillräckligt med återhämtning från studierna.

Tjänster
Ryhmä opiskelijoita

Ångest och nervositet

Ångest innebär ett tillstånd där en person upplever känslor av nervositet, rastlöshet och oro. Att känna tillfällig och kortvarig ångest och nervositet i samband med till exempel en presentation är ett mycket vanligt och naturligt fenomen bland studerande.

Tjänster
Kolmen opiskelijan ryhmä Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Panikattack och panikångest

Med paniksyndrom avses återkommande panikattacker, d.v.s. plötsliga och mycket starka upplevelser av ångest. Panikattacker kan uppstå i enskilda sammanhang eller vara förknippade med ångest. Panikattacker är rätt vanliga: ungefär 10–15 % av alla människor får en panikattack någon gång under sitt liv.

Tjänster
Aallon uudet opiskelijat luennolla

Individuella studiearrangemang

Varje studerande vid Aalto har rätt till skäliga individuella studiearrangemang på hälsomässiga grunder. Den hälsomässiga orsaken kan vara till exempel läs- och skrivsvårigheter, sensorisk funktionsnedsättning, problem med den mentala hälsan eller inlärningssvårigheter. Individuella arrangemang är inte en orsak att göra avkall på lärandemålen, utan syftet med dem är att hjälpa den studerande att nå dessa mål.

Exempel på möjliga individuella studiearrangemang är tilläggstid (vid Aalto 1 h), separat lokal, tillgång till dator eller anpassade tidtabeller.

Tjänster

Respons

Respons, kommentarer och frågor gällande individuella studiearrangemang

Ge respons
MIDE_Aalto_Forum_15102013_photo_by_lasse_lecklin_10
This service is provided by:

Learning Services

Did you find what you were looking for? If not, please contact us.
 • Publicerat:
 • Uppdaterad: