Services

Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning

Aktivitets- och uppmärksamhetsproblem kan yttra sig till exempel i samband med uppgifter som kräver förmåga att bibehålla koncentrationen eller organisera sina studier självständigt. För att diagnostisera aktivitets- och uppmärksamhetsproblem används förkortningen ADHD.

ADHD är en funktionsnedsättning som innefattar en rad neuropsykiatriska symtom. Förkortningen ADHD kommer från engelskans Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Kärnsymtomen är ouppmärksamhet, överaktivitet och impulsivitet. Symtomen yttrar sig på olika sätt hos olika individer, och de försämrar funktionsförmågan i vardagen.

Det finns tre former av ADHD:

 • Kombinerad form (ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet)
 • Ouppmärksam form, d.v.s. ADD (inte hyperaktivitet och impulsivitet)
 • Hyperaktiv och impulsiv form (inte ouppmärksamhet)

Nuförtiden pratar man också om ADT, d.v.s. självförvållad koncentrationsstörning, som innebär att vi lär vår hjärna att bara fokusera korta stunder i taget. Så fort vi till exempel blir uttråkade eller tankarna vandrar i väg plockar vi fram telefonen och roar oss med att skrolla på sociala medier. ADT är dock inte någon officiell diagnos, såsom ADHD.

Hur kan ADHD påverka studierna?

Det är individuellt hur ADHD påverkar studierna: Det kan vara svårt att koncentrera sig på en uppgift eller lyssna på en föreläsning. Den studerande orkar inte nödvändigtvis koncentrera sig på en sak, utan försöker göra många saker samtidigt eller hoppa från en uppgift till en annan, vilket kan leda till slarvfel och att den studerande missar eller inte hör vissa saker. Överaktivitet och impulsivitet kan yttra sig i form av omedelbara reaktioner, d.v.s. att den studerande agerar utan att hinna tänka efter eller har svårt att vänta på sin tur. Den studerande kan ha svårt att arbeta långsiktigt samt att inleda och slutföra uppgifter. Stimuli i omgivningen, ljud och andra människors rörelser kan distrahera den studerande från en uppgift. Den studerande kan ha svårigheter med tidshantering, att avgränsa den tid som behövs för en uppgift och att bilda sig en uppfattning om helheten. Det är dock viktigt att komma ihåg att även en studerande som har svårigheter med aktivitet och uppmärksamhet alltid också har styrkor.

Tips för handledning

 • Det är viktigt med tålamod, öppenhet och förtroende i en diskussion.
 • Uppmärksamma den studerandes styrkor. Det finns alltid sådana.
 • Att stöda rutiner och skapa nya rutiner tillsammans med den studerande stöder hens förmåga att organisera sina studier.
 • Stöd den studerande i tidsplaneringen, t.ex. att förbereda sig för tentamen i god tid.
 • Uppmuntra den studerande att använda läsordning, kalender, anteckningsblock och tidshanteringsfunktioner i telefonen som stöd för minnet och planeringen.     
 • Hjälp den studerande att sätta upp mål som är klara för hen själv. Det hjälper att spjälka upp målen i konkreta uppgifter.
 • Handled och stöd den studerande regelbundet i planeringen och uppföljningen av studierna.
 • Ta upp problem i tid.
 • Stöd och uppmuntra den studerande att utveckla sina studiefärdigheter.
 • Ge omedelbar respons som uppmuntrar och motiverar.

Kurspraxis

 • Ge tydlig och exakt information om kursens uppbyggnad, viktiga datum, tentamenskrav och praktiska arrangemang.
 • Fråga den studerande hurdant kursmaterial och arbetssätt som skulle stöda hens lärande.
 • Lyft fram det som är centralt i innehållet, t.ex. genom att gå igenom huvudinnehållet i början av föreläsningen.
 • Ta pauser som hjälper att strukturera innehållet i undervisningen.
 • Åskådliggör och använd olika typer av material, till exempel text, bild, video och ljud.
 • Skicka föreläsningsmaterial och skriftligt material i förväg, så att den studerande kan sätta sig in i helheten.

Undervisningssituationer

En studerande som har svårigheter med aktivitet och uppmärksamhet kan lätt störas av stimuli i omgivningen. Koncentrationen underlättas av bland annat följande:

 • En lugn sittplats.
 • Användning av hjälpmedel som minskar mängden stimuli: öronproppar, brusreducerande hörlurar, huva, solglasögon o.s.v.
 • Möjlighet att röra på sig lite/byta ställning/stå för att hålla sig alert.
 • Användning av hjälpmedel som stöder studierna samt ljud- och bildupptagning för den studerandes eget bruk i studierna.
 • Användning av olika sinnen i kommunikationen och undervisningen. Innehållet presenteras i skrift och i tal samt genom att visa och göra. 
 • Tydlighet och lugn i undervisningssituationen gynnar alla.

Tentamina och bedömning

 • Meddela tydligt och i god tid vilket material som ska läsas inför tentamen.
 • Se till att den studerande har en lugn miljö under tentamen. Detta hjälper den studerande att koncentrera sig.  (Vid behov öronproppar/brusreducerande hörlurar/tillgång till ett avskilt utrymme.)
 • Kunskaperna kan visas också på alternativa sätt, till exempel genom att ersätta en skriftlig tentamen med en muntlig tentamen eller med en skriftlig hemuppgift.
 • Kom vid behov överens om tilläggstid. Enligt riktlinjerna vid Aalto har den studerande rätt att få en timmes tilläggstid för tentamen, oavsett längden på tentamen.
 • Ge möjlighet att använda hjälpmedel vid tentamen, såsom dator inklusive textbehandlingsprogram.
 • Erbjud sådan bedömning där skrivfel inte inverkar negativt på resultatet i uppgifter som testar behärskningen av innehållet.

Mer information:

Information om ADHD vid Duodecim: Duodecim

ADHD-liitto: https://adhd-liitto.fi/adhd-tietoa/aikuiset/ (på finska)

Guiden ”Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön huomioon ottaminen korkeakouluopiskelussa” (Att ta hänsyn till aktivitets- och uppmärksamhetsstörning i högskolestudier): http://www.esok.fi/esok-hanke/julkaisut/oppaat/adhd/ (på finska)

Salakari, A. (2018). ADHD-aikuisen selviytymisopas 2.0: Tutkittua tietoa ja käytännön vinkkejä. Tammi.  (på finska)

Individuella studiearrangemang

Kirjoittava opiskelija luennolla

Läs- och skrivsvårigheter

Läs- och skrivsvårigheter är den vanligaste inlärningssvårigheten, och 6 % av finländska högskolestuderande har diagnostiserats med läs- och skrivsvårigheter (SHVS KOTT, 2021). Läs- och skrivsvårigheter innebär särskilda svårigheter att läsa och skriva. Läs- och skrivsvårigheter kännetecknas av svårigheter att känna igen och hantera språkljud, d.v.s. fonologisk information.

Tjänster
Opiskelija kirjoittaa

Perceptionssvårigheter

Med perceptionssvårigheter avses svårigheter att ta in eller bearbeta synintryck och rumslig information samt bilda uppfattningar som stöder det egna beteendet. I praktiken kan en studerande med perceptionssvårigheter ha svårt att röra sig i studiemiljön och hitta undervisningslokaler samt klara av uppgifter som kräver förmåga att känna igen eller montera föremål eller förmåga att uppfatta rum och figurer.

Tjänster
Opiskelijoita Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning

Aktivitets- och uppmärksamhetsproblem kan yttra sig till exempel i samband med uppgifter som kräver förmåga att bibehålla koncentrationen eller organisera sina studier självständigt.

Tjänster
Opiskelija Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Autismspektrumstörning

Med autismspektrum avses en rad olika neurobiologiska funktionsnedsättningar som påverkar hur en person kommunicerar och interagerar med andra människor samt hur hen uppfattar och upplever sin omgivning. Det handlar om ett livslångt tillstånd som beror på att det centrala nervsystemet har utvecklats på ett annorlunda sätt.

Tjänster
Opiskelijoita Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Affektiva störningar

Med affektiva störningar avses i första hand depression, men också till exempel bipolär sjukdom.
Av de affektiva störningarna är i synnerhet depression mycket vanligt bland unga vuxna. Det är viktigt att den studerande värnar om sin ork och ser till att få tillräckligt med återhämtning från studierna.

Tjänster
Ryhmä opiskelijoita

Ångest och nervositet

Ångest innebär ett tillstånd där en person upplever känslor av nervositet, rastlöshet och oro. Att känna tillfällig och kortvarig ångest och nervositet i samband med till exempel en presentation är ett mycket vanligt och naturligt fenomen bland studerande.

Tjänster
Kolmen opiskelijan ryhmä Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Panikattack och panikångest

Med paniksyndrom avses återkommande panikattacker, d.v.s. plötsliga och mycket starka upplevelser av ångest. Panikattacker kan uppstå i enskilda sammanhang eller vara förknippade med ångest. Panikattacker är rätt vanliga: ungefär 10–15 % av alla människor får en panikattack någon gång under sitt liv.

Tjänster
Aallon uudet opiskelijat luennolla

Individuella studiearrangemang

Varje studerande vid Aalto har rätt till skäliga individuella studiearrangemang på hälsomässiga grunder. Den hälsomässiga orsaken kan vara till exempel läs- och skrivsvårigheter, sensorisk funktionsnedsättning, problem med den mentala hälsan eller inlärningssvårigheter. Individuella arrangemang är inte en orsak att göra avkall på lärandemålen, utan syftet med dem är att hjälpa den studerande att nå dessa mål.

Exempel på möjliga individuella studiearrangemang är tilläggstid (vid Aalto 1 h), separat lokal, tillgång till dator eller anpassade tidtabeller.

Tjänster

Respons

Respons, kommentarer och frågor gällande individuella studiearrangemang

Ge respons
MIDE_Aalto_Forum_15102013_photo_by_lasse_lecklin_10
This service is provided by:

Learning Services

Did you find what you were looking for? If not, please contact us.
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat