Services

Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning

Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning kan ta sig uttryck i form av koncentrationssvårigheter, slarvfel eller svårigheter med självständiga studier.

Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning (ADHD) är en neurobiologisk störning med symtom såsom ouppmärksamhet, överaktivitet och impulsivitet. Uppmärksamhetssvårigheter förekommer även utan överaktivitet (ADD, Attention Deficit Disorder). Symtombilden varierar från person till person. Trots aktivitets- och uppmärksamhetsstörning kan en studerande klara av sina studier utmärkt.

Uppmärksamhetssvårigheter innebär att det är svårt att fästa uppmärksamhet vid och koncentrera sig på en uppgift, vilket exempelvis resulterar i slarvfel. Eftersom den studerande inte orkar koncentrera sig särskilt länge kan hen försöka göra många saker samtidigt eller hoppa från en uppgift till en annan. Ofta uppfattar eller hör den studerande inte det som sägs. Överaktivitet och impulsivitet kan yttra sig i form av omedelbara reaktioner och att den studerande agerar utan att hinna tänka efter, har svårt att vänta på sin tur, svarar innan hen blivit tillfrågad eller avbryter en uppgift.

Tips för handledning

 • Visa tålamod och öppenhet i diskussioner.
 • Att stöda rutiner och skapa nya rutiner tillsammans med den studerande stöder hens förmåga att organisera sina studier.
 • Vad gäller tidsanvändning kan du stöda den studerande på till exempel följande sätt:
  • Hjälp den studerande att sätta upp mål som är klara för hen själv. Det hjälper att spjälka upp målen i konkreta uppgifter.
  • Helheter kan spjälkas upp i sådana bitar som det är realistiskt att den studerande kan hantera på en gång.
  • Genom att reservera tillräckligt med tid för studierna kan den studerande förbereda sig för tentamen i tid.
  • Uppmuntra den studerande att använda läsordning, kalender, anteckningsblock och tidshanteringsfunktioner i mobiltelefonen som stöd för minnet och planeringen.
  • Handled och stöd den studerande regelbundet i planeringen och uppföljningen av studierna. Det är viktigt att följa upp hur studierna framskrider och att ta itu med problem i tid.
 • Stöd och uppmuntra den studerande att utveckla sina studiefärdigheter.
 • Ge omedelbar respons som uppmuntrar och motiverar.

Kursupplägg

 • Ge tydlig och exakt information om kursens uppbyggnad, viktiga datum, tentamenskrav och praktiska arrangemang.
 • Fråga den studerande hurdant kursmaterial och arbetssätt som skulle stöda hens lärande. Till exempel grupparbete och diskussion kan underlätta lärandet.
 • Lyft fram det väsentliga i det innehåll som behandlas, till exempel på följande sätt:
  • Gör den studerande uppmärksam på när och hur ett nytt tema behandlas.
  • Gå igenom huvudinnehållet i början av föreläsningen.
  • Planera in pauser då den studerande kan processa det som behandlas.
  • Åskådliggör och använd olika typer av material, till exempel text, bild, video och ljud.
  • Skicka föreläsningsmaterial och skriftligt material i förväg, så att den studerande kan sätta sig in i helheten.

Föreläsningar

 • En studerande med ADHD kan lätt bli distraherad också av vanliga stimuli i omgivningen. Koncentrationen underlättas av bland annat följande:
  • En lugn sittplats
  • Användning av hjälpmedel som minskar mängden stimuli, beroende på situation till exempel öronproppar, brusreducerande hörlurar, huva, solglasögon eller motsvarande.
  • Små pauser (till exempel halvvägs in i föreläsningen) och möjlighet att röra på sig lite för att hålla sig alert
  • Användning av hjälpmedel som stöder studierna samt ljud- och bildupptagning i studiesyfte, användning av egen dator och textbehandlingsprogram
 • Ge den studerande möjlighet att använda olika sinnen i all kommunikation och undervisning. Presentera innehållet skriftligt och muntligt samt genom att visa eller göra. Prata lugnt och tydligt om en sak i taget.
 • Om den studerande avbryter dig med upprepade frågor kan du be hen skriva ner de tankar som dyker upp och återkomma till dem senare. Försök precisera och förtydliga saker på ett konstruktivt sätt. Hjälp den studerande att komma vidare i arbetet om hen hakar upp sig.

Tentamina och bedömning

 • Meddela tydligt och i god tid vilket material som ska läsas inför tentamen.
 • Se till att den studerande har en lugn miljö där hen kan koncentrera sig.  Vid behov kan den studerande använda öronproppar eller brusreducerande hörlurar eller få tillgång till ett avskilt utrymme.
 • Kunnande kan visas också på alternativa sätt, till exempel genom att ersätta en skriftlig tentamen med ett muntligt förhör eller med skriftliga hemuppgifter.
 • Kom vid behov överens om tilläggstid om tentamenstiden är knapp. Enligt riktlinjerna vid Aalto har den studerande rätt att få en timmes tilläggstid oavsett tentamenstiden.
 • Ge möjlighet att använda hjälpmedel vid tentamen, såsom dator inklusive textbehandlingsprogram.
 • Erbjud sådan bedömning där skrivfel inte inverkar negativt på resultatet i uppgifter som testar behärskningen av innehållet.

Mer information:

Information om ADHD vid Duodecim: Duodecim

ADHD-liitto: https://adhd-liitto.fi/adhd-tietoa/aikuiset/ (på finska)

Guiden ”Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön huomioon ottaminen korkeakouluopiskelussa” (Att ta hänsyn till aktivitets- och uppmärksamhetsstörning i högskolestudier): http://www.esok.fi/esok-hanke/julkaisut/oppaat/adhd/ (på finska)

Salakari, A. (2018). ADHD-aikuisen selviytymisopas 2.0: Tutkittua tietoa ja käytännön vinkkejä. Tammi.  (på finska)

Individuella studiearrangemang

Kirjoittava opiskelija luennolla

Dyslexi

Bland finländska högskolestuderande har 4,4 % diagnosen dyslexi (SHVS, 2016). En person med dyslexi läser långsamt till följd av svårigheter att uppfatta och hantera språkljud.

Tjänster
Opiskelija kirjoittaa

Perceptionssvårigheter

Med perceptionssvårigheter avses svårigheter som gäller rumsuppfattning och visuell uppmärksamhet.

Tjänster
Opiskelijoita Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning

Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning kan ta sig uttryck i form av koncentrationssvårigheter, slarvfel eller svårigheter med självständiga studier.

Tjänster
Opiskelija Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Autismspektrumstörning

Av autismspektrumstörningarna är Aspergers syndrom vanligast bland universitetsstuderande.

Tjänster
Opiskelijoita Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Affektiva störningar

Affektiva störningar, i synnerhet depression, är mycket vanliga bland unga vuxna. Det är viktigt att den studerande värnar om sin ork och ser till att få tillräckligt med återhämtning från studierna.

Tjänster
Ryhmä opiskelijoita

Ångest och nervositet

Ångest innebär ett tillstånd där en person upplever känslor av rastlöshet och oro. Det är mycket vanligt och naturligt att känna tillfällig och kortvarig ångest och nervositet i samband med till exempel en presentation, men detta är inte det samma som ångeststörning.

Tjänster
Kolmen opiskelijan ryhmä Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Panikattack och panikångest

Rädsla för att få en panikattack begränsar den studerandes liv och studier.

Tjänster

Respons

Respons, kommentarer och frågor gällande individuella studiearrangemang

Ge respons
MIDE_Aalto_Forum_15102013_photo_by_lasse_lecklin_10
This service is provided by:

Learning Services

Did you find what you were looking for? If not, please contact us.
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat