Palvelut

Henkilökohtaiset opintojärjestelyt

Jokaisella Aallon opiskelijalla on oikeus saada kohtuullisia henkilökohtaisia opintojärjestelyjä terveydellisten syiden perusteella. Henkilökohtaisten opintojärjestelyiden perusteena voi olla mikä tahansa terveydellinen syy, kuten lukihäiriö, aistivamma, mielenterveyden häiriö tai oppimisvaikeus.

Esimerkkejä mahdollisista opintojärjestelyistä voivat olla lisäajan saaminen (Aallossa 1h), erillinen tila, tietokoneen käyttö tai mukautetut aikataulut.
Aallon uudet opiskelijat luennolla

Jos opetus on järjestetty siten, että opiskelija ei vammaisuuden tai muun vastaavan terveydellisen syyn vuoksi pysty tekemään opintojaan opetussuunnitelmassa ja kurssilla määrätyllä tavalla, korkeakoulun tulee ryhtyä kohtuullisiin mukautuksiin suoritusmahdollisuuden järjestämiseksi. Tutkinnoille ja kursseille asetettujen osaamistavoitteiden tulee täyttyä. (Aalto-yliopiston yleiset opetusta ja opiskelua koskevat säännöt 24 §)

Henkilökohtaisten opintojärjestelyjen tarpeen taustalla voi olla monenlaisia syitä. Tähän tietopankkiin on koottu lisätietoja erilaisista opiskelijoiden henkilökohtaisten opintojärjestelyiden tarpeista ja niiden syistä. Käytännössä opintojärjestelyt ovat joustavia henkilökohtaisia opintoratkaisuja kurssiopetuksen ja tenttien järjestelyihin sekä työmuotoihin. Opettaja arvioi ja määrittelee toteutuksen opintojakson kurssin osaamistavoitteiden pohjalta.

Henkilökohtaisten opintojärjestelyiden myöntäminen

Tietoa opiskelijalle

Jos tarvitset henkilökohtaisia opintojärjestelyjä opinnoissasi, toimi seuraavasti:

  1. Ota yhteyttä oman koulusi henkilökohtaisista opintojärjestelyistä vastaavaan henkilöön ja sovi tapaaminen.
  2. Tuo tapaamiseen lääkärin, psykologin tai jonkun muun asiantuntijan todistus.
  3. Tapaamisessa pohditaan, mitä järjestelyjä tarvitset ja kuinka pitkäksi aikaa. Saat kirjallisen suosituksen sovituista järjestelyistä. Suositus on voimassa kaikissa Aallon korkeakouluissa.   
  4. Saadaksesi henkilökohtaisia järjestelyjä, sinun tulee näyttää suositus opettajalle ja tentin järjestäjälle, ja sopia järjestelyistäsi. Ota yhteyttä mahdollisimman aikaisin, viimeistään ensimmäisen opetuskerran tai tenttiin ilmoittautumisen yhteydessä.
  5. Ongelmatilanteissa ole yhteydessä suosituksen antajaan.

Tietoa opettajalle

Henkilökohtaisia opintojärjestelyjä myönnetään opiskelijalle vain silloin, kun opiskelijalla on esittää henkilökohtaisten opintojärjestelyiden suositus todisteena oikeudestaan opintojärjestelyihin. Suositukset ovat voimassa koko Aallossa.

Oikeuden henkilökohtaisiin opintojärjestelyihin myöntää opiskelijan oman korkeakoulun oppimispalvelut. Opiskelijalla tulee olla asianmukainen lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto todisteena henkilökohtaisten opintojärjestelyiden tarpeesta. Oikeus henkilökohtaisiin opintojärjestelyihin voi olla määräaikainen tai koko opintojen ajan voimassa oleva.

Opiskelijan suositukseen kirjataan opiskelijalle myönnetyt henkilökohtaiset opintojärjestelyt, mutta ei tietosuoja-asetuksen suojelemia tietoja opiskelijan terveydentilasta. Tarkemmat tiedot opiskelijan terveydentilasta eivät tule kenenkään muun kuin oikeuden myöntävän henkilön tietoon. Henkilökohtaisten opintojärjestelyiden oikeuden myöntäneen henkilön yhteystiedot löytyvät suosituksesta.

Opiskelijan tulee tuoda henkilökohtaisten opintojärjestelyidensä tarve opettajan tietoon mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Opiskelijoita opastetaan henkilökohtaisten opintojärjestelyiden käytännöistä  tarkemmin suosituksen kirjoittamisen yhteydessä.

Oikeus henkilökohtaisiin opintojärjestelyihin on salassapidettävää tietoa (JulkL 24 § 1 mom 25 k)

Salassapidettävyys tarkoittaa sitä, että asia tulisi olla vain niiden tiedossa, joilla on erikseen perusteltu välttämätön tarve päästä perehtymään siihen. Opiskelijalle myönnetty oikeus henkilökohtaisiin opintojärjestelyihin tulisi siis olla vain kyseisen kurssin opettajan sekä mahdollisesti loppukokeen järjestelyihin tai arviointiin osallistuvien yliopiston henkilökuntaan kuuluvien henkilöiden tiedossa.

Ongelmatilanteissa voit ensisijaisesti ottaa yhteyttä opiskelijan koulun oppimispalveluihin ja opintoasiainpäällikköön. Myös opintopsykologeja voi tarvittaessa konsultoida opiskelijan tilanteesta.

Saavutettava kurssikirjallisuus

Oppimiskeskus tarjoaa opiskelijoiden käyttöön saavutettavaa kurssikirjallisuutta yhteistyössä Celia-asiantuntijakeskuksen kanssa. Saavutettavaa kurssikirjallisuutta tarjotaan lukemisesteisille opiskelijoille. Palvelu on tarkoitettu läsnäolevaksi ilmoittautuneille opiskelijoille. 

Saavutettavat kurssikirjat 

Tästä tietopankista löydät lisää tietoa:

Kirjoittava opiskelija luennolla

Lukivaikeus

Lukivaikeus on yleisin oppimisvaikeus ja suomalaisista korkeakouluopiskelijoista 6 %:lla on diagnosoitu lukivaikeus (YTHS KOTT, 2021). Lukivaikeus määritellään lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeudeksi. Lukivaikeuden keskeinen piirre on vaikeus tunnistaa ja käsitellä äänteisiin liittyvää eli fonologista tietoa.

Palvelut
Opiskelija kirjoittaa

Hahmotusvaikeus

Hahmotusvaikeudella tarkoitetaan hankaluutta käsitellä tai muokata näönvaraista ja tilallista informaatiota mielessään sekä luoda toimintaa tukevia mielikuvia. Käytännössä opiskelijalla, jolla on hahmotusvaikeus, saattaa olla hankalaa liikkua opiskeluympäristössä ja löytää opetustiloja sekä suoriutua opiskelutehtävistä, jotka vaativat esineiden tunnistamista, kokoamista tai ylipäänsä avaruudellista ja kuvioiden hahmottamista.

Palvelut
Opiskelijoita Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden haasteet

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden haasteet saattavat näkyä opiskelijan toiminnassa esimerkiksi keskittymisen ylläpitämistä vaativissa tehtävissä tai itsenäisen opiskelun organisoimisessa. Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden haasteista diagnostisesti puhuttaessa käytetään lyhennettä ADHD.

Palvelut
Opiskelija Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Autismikirjo

Autismikirjolla tarkoitetaan joukkoa erilaisia aivojen neurobiologisia kehityshäiriöitä, jotka vaikuttavat siihen, miten henkilö viestii ja on vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, sekä siihen, miten hän aistii ja kokee ympäröivän maailman. Kyse on koko elämän mittaisesta tilasta, joka johtuu keskushermoston erilaisesta kehityksestä.

Palvelut
Opiskelijoita Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Mielialahäiriöt

Mielialahäiriöillä viitataan etenkin masennukseen, mutta myös esimerkiksi kaksisuuntaiseen (bipolaariseen) mielialahäiriöön. Mielialahäiriöistä etenkin masennus on nuorten aikuisten keskuudessa hyvin yleistä. Opiskelijan on tärkeää kuunnella omaa jaksamistaan ja ottaa huomioon riittävä palautuminen opintojen kuormituksesta.

Palvelut
Ryhmä opiskelijoita

Ahdistuneisuus ja jännittäminen

Ahdistuneisuudella tarkoitetaan tilaa, jossa henkilö kokee olonsa jännittyneeksi, rauhattomaksi ja huolestuneeksi. Tilapäinen lyhytaikainen ahdistuneisuus ja jännittäminen esimerkiksi esiintymistilanteissa ovat hyvin yleisiä ja luonnollisia ilmiöitä opiskelijoiden keskuudessa.

Palvelut
Kolmen opiskelijan ryhmä Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Paniikkikohtaus ja paniikkihäiriö

Paniikkihäiriöllä tarkoitetaan toistuvia paniikkikohtauksia, eli äkillisiä, erittäin voimakkaita ahdistuksen kokemuksia. Paniikkikohtaukset voivat olla yksittäisiä, tai liittyä yleiseen ahdistuneisuuteen. Paniikkikohtaukset ovat melko yleisiä: noin 10–15 % ihmisistä kokee sellaisen joskus elämänsä aikana.

Palvelut
Tasapainotteleva opiskelija

Opinto- ja uraohjauspsykologit Into-sivustolla (ulkoinen linkki)

Opinto- ja uraohjauspsykologit auttavat ja tukevat opiskelu-, ura- ja hyvinvointihaasteisiin liittyvissä kysymyksissä. Voit ottaa yhteyttä opintopsykologiin selvittääksesi asioita, jotka heikentävät opiskelukykyäsi.

People talking and working in the café in Harald Herlin Learning Center, white lamps hanging in front.

Pedagoginen koulutus: pääsivu

Haluatko kehittyä opettajana? Aloita pedagoginen koulutus A! peda intro -kurssilla ja jatka muilla ydinkursseillamme, tai katso valinnaisten kurssien tarjonta.

Palvelut
diversity of aalto people

Saavutettavuus

Aalto-yliopiston toiminnan yhdenvertaisuuteen liittyviä ohjaavia periaatteita ovat moninaisuus ja saavutettavuus.

Aalto-yliopisto

Palaute

Palautetta, kommentteja ja kysymyksiä henkilökohtaisten opintojärjestelyiden tietopankista

Anna palautetta
MIDE_Aalto_Forum_15102013_photo_by_lasse_lecklin_10
Tätä palvelua tarjoaa:

Oppimispalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu