Palvelut

Henkilökohtaiset opintojärjestelyt

Jokaisella Aallon opiskelijalla on oikeus saada kohtuullisia henkilökohtaisia opintojärjestelyjä terveydellisten syiden perusteella. Terveydellinen syy voi olla esimerkiksi lukihäiriö, aistivamma, mielenterveyden häiriö tai oppimisvaikeus. Henkilökohtaiset järjestelyt eivät ole syy tinkiä osaamistavoitteista, vaan niiden tarkoitus on tukea opiskelijaa näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Esimerkkejä mahdollisista henkilökohtaisista opintojärjestelyistä ovat lisäajan saaminen (Aallossa 1h), erillinen tila, tietokoneen käyttö tai mukautetut aikataulut.

Henkilökohtaisten opintojärjestelyiden myöntäminen

Tietoa opiskelijalle

Jos tarvitset henkilökohtaisia opintojärjestelyjä opinnoissasi, toimi seuraavasti:

  1. Ota yhteyttä oman koulusi henkilökohtaisista opintojärjestelyistä vastaavaan henkilöön ja sovi tapaaminen.
  2. Tuo tapaamiseen lääkärin, psykologin tai jonkun muun asiantuntijan todistus.
  3. Pohdi etukäteen tilanteita, joissa olet havainnut tuen tarpeen. Minkäläiset järjestelyt voisivat tukea sinua opinnoissasi?Tapaamisessa pohditaan, mitä järjestelyjä tarvitset ja kuinka pitkäksi aikaa. Saat kirjallisen suosituksen sovituista järjestelyistä. Suositus on voimassa kaikissa Aallon korkeakouluissa.   
  4. Saadaksesi henkilökohtaisia opintojärjestelyjä, sinun tulee näyttää suositus opettajalle ja tentin järjestäjälle, ja sopia järjestelyistäsi. Ota yhteyttä mahdollisimman aikaisin, viimeistään ensimmäisen opetuskerran tai tenttiin ilmoittautumisen yhteydessä.
  5. Ongelmatilanteissa ole yhteydessä suosituksen antajaan.

Lisätietoa henkilökohtaisista opintojärjestelyistä

Tästä tietopankista löydät lisää tietoa:

Kirjoittava opiskelija luennolla

Lukivaikeus

Lukivaikeus on yleisin oppimisvaikeus ja suomalaisista korkeakouluopiskelijoista 6 %:lla on diagnosoitu lukivaikeus (YTHS KOTT, 2021). Lukivaikeus määritellään lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeudeksi. Lukivaikeuden keskeinen piirre on vaikeus tunnistaa ja käsitellä äänteisiin liittyvää eli fonologista tietoa.

Palvelut
Opiskelija kirjoittaa

Hahmotusvaikeus

Hahmotusvaikeudella tarkoitetaan hankaluutta käsitellä tai muokata näönvaraista ja tilallista informaatiota mielessään sekä luoda toimintaa tukevia mielikuvia. Käytännössä opiskelijalla, jolla on hahmotusvaikeus, saattaa olla hankalaa liikkua opiskeluympäristössä ja löytää opetustiloja sekä suoriutua opiskelutehtävistä, jotka vaativat esineiden tunnistamista, kokoamista tai ylipäänsä avaruudellista ja kuvioiden hahmottamista.

Palvelut
Opiskelijoita Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden haasteet

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden haasteet saattavat näkyä opiskelijan toiminnassa esimerkiksi keskittymisen ylläpitämistä vaativissa tehtävissä tai itsenäisen opiskelun organisoimisessa. Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden haasteista diagnostisesti puhuttaessa käytetään lyhennettä ADHD.

Palvelut
Opiskelija Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Autismikirjo

Autismikirjolla tarkoitetaan joukkoa erilaisia aivojen neurobiologisia kehityshäiriöitä, jotka vaikuttavat siihen, miten henkilö viestii ja on vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, sekä siihen, miten hän aistii ja kokee ympäröivän maailman. Kyse on koko elämän mittaisesta tilasta, joka johtuu keskushermoston erilaisesta kehityksestä.

Palvelut
Opiskelijoita Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Mielialahäiriöt

Mielialahäiriöillä viitataan etenkin masennukseen, mutta myös esimerkiksi kaksisuuntaiseen (bipolaariseen) mielialahäiriöön. Mielialahäiriöistä etenkin masennus on nuorten aikuisten keskuudessa hyvin yleistä. Opiskelijan on tärkeää kuunnella omaa jaksamistaan ja ottaa huomioon riittävä palautuminen opintojen kuormituksesta.

Palvelut
Ryhmä opiskelijoita

Ahdistuneisuus ja jännittäminen

Ahdistuneisuudella tarkoitetaan tilaa, jossa henkilö kokee olonsa jännittyneeksi, rauhattomaksi ja huolestuneeksi. Tilapäinen lyhytaikainen ahdistuneisuus ja jännittäminen esimerkiksi esiintymistilanteissa ovat hyvin yleisiä ja luonnollisia ilmiöitä opiskelijoiden keskuudessa.

Palvelut
Kolmen opiskelijan ryhmä Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Paniikkikohtaus ja paniikkihäiriö

Paniikkihäiriöllä tarkoitetaan toistuvia paniikkikohtauksia, eli äkillisiä, erittäin voimakkaita ahdistuksen kokemuksia. Paniikkikohtaukset voivat olla yksittäisiä, tai liittyä yleiseen ahdistuneisuuteen. Paniikkikohtaukset ovat melko yleisiä: noin 10–15 % ihmisistä kokee sellaisen joskus elämänsä aikana.

Palvelut
People talking and working in the café in Harald Herlin Learning Center, white lamps hanging in front.

Aallon pedagoginen koulutus opetushenkilökunnalle

Haluatko kehittyä opettajana? Aloita pedagoginen koulutus A! peda intro -kurssilla ja jatka muilla ydinkursseillamme, tai katso temaattisten kurssien tarjonta.

Palvelut
diversity of aalto people

Saavutettavuus ja esteettömyys

Aalto-yliopiston toiminnan yhdenvertaisuuteen liittyviä ohjaavia periaatteita ovat moninaisuus ja saavutettavuus.

Aalto-yliopisto

Palaute

Palautetta, kommentteja ja kysymyksiä henkilökohtaisten opintojärjestelyiden tietopankista

Anna palautetta
MIDE_Aalto_Forum_15102013_photo_by_lasse_lecklin_10
Tätä palvelua tarjoaa:

Oppimispalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: