Doktorandutbildning

Under dina doktorandstudier

På denna sida hittar du information för doktorander om studierna, bl.a. att anvisningar och stöd för att skriva doktorsavhandlingen, forskningsetik, handledning, rapportering av forskningsresultat och nätverkande. Det här andra delen av den tredelade studieguiden för doktorander.

Two doctoral students, one working with a laptop and one with pen on paper, both with imaginary doctoral hats floating above their heads.

Du får en snabb överblick av hela denna sida genom innehållsförteckningen ovan.

Studieguiden för doktorander uppdateras av doktorandutbildningstjänsterna.

Handledning av doktorsavhandlingen

Photo of a part of a painting with letters S painted on white background

Handledning för doktorander

Handledningsplan, uppgifter och ansvar, ändringar i handledningen, Aalto-universitetets forskningsområden och ansvarsprofessorer samt övrig information och anvisningar

Doktorandutbildning

Mobilitet, nätverk och internationella kurser

Internationell mobilitet erbjuder dig en möjlighet att utveckla din forskning och internationella nätverk. Mobilitet kan påverka kommande sysselsättningsmöjligheter och även hjälpa dig att utveckla din karriär internationellt. Aalto-universitetet uppmanar sina doktorander att vistas minst sex månader utomlands under sina studier.

När du funderar på lämpligt måluniversitet och land, tänk i första hand på din forskning. Vilka universitet, konferenser eller forskningsinstitut kan erbjuda bäst möjligheter för att utveckla din forskning? Diskutera alternativen med din ansvarsprofessor och/eller handledare. Professorer har ofta personliga kontakter till utländska universitet eller forskningsinstitut.

Individuell studieplan och kursutbud för doktorander

Photo of yellow strings wrung infront of a glass wall

Individuell studieplan för doktorander

Den individuella studieplanen för doktorander är ett verktyg för att planera och schemalägga dina studier och din forskning och diskutera dina planer med din ansvarsprofessor.

Doktorandutbildning
Photo of a library hallway with bookselves full of books

Doctoral courses and curriculum

Find courses for doctoral students & information about individual studies and credit transfer.

Doctoral education

Doktorsavhandling, finansiering och forskning

Drawing of a stack of books, with notes between the pages of the books.

Doctoral thesis at Aalto University

Resources, guidelines and information on doctoral theses at Aalto University

Doctoral education
Unfocused photo of a laptop with hands over it and backlight shining from a window in the background

Researcher skills for doctoral students

Find resources to improve your skills related to data management, research ethics, IPR, dissemination of results and more!

Doctoral education
Dipoli artwork on the wall by Inni Pärnänen / photo Aalto Unviersity, Mikko Raskinen

Incentive scholarships for doctoral students

A set of 500e and 2000e incentive scholarships are awarded by application for doctoral students who meet the conditions given.

Doctoral education
Photo of art work with letters E scattered around in different shapes

Finansiering av doktorandstudier

Information och råd om att hitta ansöka om finansiering för doktorandstudier, forskning och exempelvis konferensavgifter.

Doktorandutbildning

Respons och enkäter i anknytning till doktorandstudierna

Respons samlas regelbundet in från doktoranderna:

  1. Respons på introduktionen (nya doktorander)
  2. Årsuppföljning: hur studierna framskrider (alla doktorander), läs mer på sidan Årsuppföljning för doktorander (aalto.fi)
  3. Respons från doktorer som utexamineras
  4. Karriäruppföljning tre år efter utexamineringen, läs mer på sidan Doktorer utexaminerade från Aalto-universitetet i arbetslivet (aalto.fi)

Responsen behandlas arbetsgruppen DEWG och i högskolornas forskarutbildningsråd. Den används för att utveckla doktorandutbildningen.

Du ombes dessutom ge kursrespons. Doktorandprogrammen kan också ha egna responstillfällen eller enkäter.

Karriärdesign

Hur kan du förbereda dig på din kommande karriär? Bekanta dig med tjänster och verktyg som vi erbjuder för att stöda din karriär.

Lärdomsprov för licentiatexamen (teknik och ekonomi)

Det huvudsakliga målet vid Aalto-universitetet är att studerande som avlägger forskarexamen blir doktorer. Nya studerande får studierätt för just doktorsexamen. På områdena för teknik och ekonomi är det dock möjligt att avlägga licentiatexamen. Vi rekommenderar detta alternativ om doktorandens ansvarsprofessor av någon orsak bedömer att en doktorsexamen inte är möjlig. Genom att avlägga licentiatexamen kan du påvisa den kompetents du inhämtat under forskarstudierna trots att du inte skulle bli färdig doktor.

Studerande som siktar på licentiatexamen ska ha uppdaterad individuell studieplan för doktorander (ISPD) och studierna ska bekräftas enligt samma process som för en doktorsexamen.

Doktorandsidindex

Index över alla aalto.fi sidor om forskarutbildning

Läs mera
Art work of twigs forming a web
Doktorandutbildningstjänster

Studieguide för doktorander

Two doctoral students looking at symbols on pieces of paper, with imaginary doctoral hats floating above their heads.

I början av dina doktorandstudier

Information för doktorander i början av sina studier: bl.a. studiestarten, studieplan och kurser, finansiering av studierna

Doktorandutbildning
Two doctoral students, one working with a laptop and one with pen on paper, both with imaginary doctoral hats floating above their heads.

Under dina doktorandstudier

Information för doktorander om studierna, bl.a. om att skriva doktorsavhandlingen, bedriva forskning, handledning, internationalitet

Doktorandutbildning
Drawing of two doctoral students each holding a paper, with doctor's hats shining on their heads.

Finalising your doctoral studies

Information on pre-examination, defence, finalising the thesis, public display and approval of thesis etc.

Doctoral education
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: