Doktorandutbildning

Handledning för doktorander

Alla aktiva doktorander vid Aalto-universitetet har en ansvarsprofessor och en handledare för doktorsavhandlingen. Tillsammans kommer de överens i handledningsplanen om hur handledningen genomförs i praktiken. Handledningen är en central del av doktorandens forskning och avhandlingsarbete. Genomförandet av handledningen stöds av Aalto-universitetets riktlinjer, etiska principer (code of conduct) och utbildning för ansvarsprofessorerna.

Handledningsplan

Handledningsplanen preciserar ansvarsprofessorns, handledarens och doktorandens roller och ansvar samt beskriver vad som har bestämts gällande handledningen. Handledningsplanen är en del av doktorandens individuella studieplan (ISPD) och uppdateras vid behov. Handledningsplanen är i kraft till den planerade utexamineringsdagen, förutsatt att den följs. Planen finns på denna sida:

Blanketter för doktorander

Att komma överens om upphovsmannaskapet (på finska)

Uppgifter och ansvar

Ansvarsprofessorn är en professor vid Aalto-universitetet som ansvarar för doktorandens studier. Hen kan också utses till handledare för doktoranden. Handledaren för doktorsavhandlingen är sakkunnig inom ämnesområdet för doktorsavhandlingen. En doktorand kan ha en eller flera handledare.

Vid frågor som gäller handledningen ska doktoranden i första hand vända sig till sin ansvarsprofessor. Vid behov kan hen också kontakta doktorandutbildningstjänsterna.

Byte av ansvarsprofessor, handledare, forskningsämne, forskningsområde eller status som doktorand på heltid eller deltid

Om doktorandens ansvarsprofessor, handledare, forskningsämne, forskningsområde eller status som doktorand på heltid eller deltid ändras ska hen ansöka om högskolans godkännande av ändringen. Mer information om att studera på heltid och deltid (på finska).

Ansvarsprofessorn ansvarar för handledningsarrangemangen och för att det utses en handledare för doktoranden. Arrangemangen kan ändras till exempel om ansvarsprofessorn går i pension eller om det behövs en ny handledare.

Doktoranden och ansvarsprofessorn diskuterar först ändringen tillsammans varefter doktoranden lämnar in en ansökan om ändringen till doktorandutbildningstjänsterna för doktorandprogrammet.

Du hittar blanketten "Change of supervising professor, thesis advisor, research field or mode of study” på denna sida:

Blanketter för doktorander (aalto.fi)

Bilagor som krävs

Byte av ansvarsprofessor eller handledare

 • ARTS: CV och publikationsförteckning om den person som ska utses inte är från Aalto
 • BIZ: inga bilagor krävs
 • CHEM, ELEC, ENG, SCI: handledningsplan

Byte av forskningsområde

 • ARTS: forskningsplan
 • BIZ: uppdaterad plan för studiepoängsatta studier (Sisu) i enlighet med det nya forskningsområdet
 • CHEM, ELEC, ENG, SCI: forskningsplan, OBS: bilagor krävs inte om endast namnet på forskningsområdet ändras

Byte av ämne för doktorsavhandlingen

 • Alla: forskningsplan

Byte mellan heltids- och deltidsstudier

 • Från heltid till deltid: inga bilagor krävs
 • Från deltid till heltid: ARTS & BIZ: inga bilagor krävs
 • Från deltid till heltid: CHEM, ELEC, SCI: handledningsplan och forskningsplan
 • Från deltid till heltid: ENG: forskningsplan

Stöd i utmanande situationer

I doktorandstudierna och avhandlingsarbetet är det ytterst viktigt att samarbetet mellan doktoranden, ansvarsprofessorn och handledaren fungerar. Det kan uppstå utmanande situationer mellan doktorander och deras ansvarsprofessorer och handledare som beror på till exempel olika nationella, kulturella eller organisationsrelaterade bakgrunder eller på olika sätt att arbeta eller uttrycka sig. Ta hjälp av Aalto-universitetets etiska principer eller universitetssamfundets ”spelregler” om det uppstår utmanande situationer. 

Doktoranderna stöter ofta på utmanande situationer i sina studier och vi vill kunna stöda dem i dessa situationer.

Du kan också bekanta dig med TENK:s anvisningar Tutkimuseettisiä näkökohtia väitöskirjan ohjaus- ja tarkastusprosessiin (tenk.fi, på finska).

Road_mikko_saskinen

Support for challenges during your doctoral studies

Support network and help for harassment or other type of challenging situations

Doctoral education
Drawing of a heart floating between two hands

Stöd för doktorandernas välbefinnande

Stödtjänster, utmanande situationer, studiernas och forskningens framskridande, studiekompetens och stöd för välbefinnandet

Doktorandutbildning
Kaksi henkilöä kampuksella.

Etiska principerna - Värden i praktiken

De etiska principerna (Code of Conduct) utgör grunden för Aalto-gemenskapens kultur och hjälper oss att omsätta våra värden och vårt sätt att agera i handling.

Aalto-universitetet

Co-supervision within Aalto - division of doctoral education results

Under the Aalto funding model, the schools receive result-based funding based on the number of doctoral degrees awarded. Aalto University has agreed to enable the division of doctoral education results between its schools for the purposes of resource allocation under the Aalto funding model, in cases where the degree is produced jointly by two schools. The change is designed to boost doctoral-level collaboration between the Aalto schools and further the Aalto strategic goal of promoting multidisciplinary research.

It should be noted that the division of degrees is only a statistical tool developed for the purposes of the funding model. For the funding model the degree is divided so that both schools earn 0.5 degrees. The division of degrees does not have any other effects on the school-level statistics on doctoral degrees.

The division of doctoral degrees for funding purposes between the Aalto schools requires clear evidence of collaboration. Dividing a degree follows uniform principles in the university:

The doctoral student and the supervising professor are from the same school. In addition to the supervising professor, the doctoral student must have a co-supervising professor at the partner school.

A person who can act as a supervising professor in his/her own school can also act as a co-supervising professor.

The supervising professor and the co-supervising professor draft a joint proposal for dividing the degree between the schools in which the research work is done (evidence of collaboration). The freely formulated signed proposal and the supervision plan is sent to the doctoral programme of the school of the doctoral student.

The proposal must be made as early in the studies as possible (preferably with the application for doctoral studies).

The decision on dividing the doctoral degree with the partner school rests with the dean of the school of the doctoral student (since this school “gives up” 50% of the result-based funding for this degree). The decision of the dean is communicated to the doctoral programme of the partner school.

The doctoral student carries out the doctoral studies according to the process of his/her school and the degree will be awarded to the doctoral student only from his/her own school.

Only the name of the school of the doctoral student is mentioned on the doctoral thesis cover, but on the reverse of the title page the name of the co-supervising professor should be mentioned. The collaboration of the two schools can be mentioned e.g. in the preface or in the introduction part of the doctoral thesis.

Dividing doctoral degrees is an option for doctoral degrees earned at the beginning of 2015 or later. Thus the degree cannot be divided retrospectively.

Doktorandutbildningstjänster

TechPromootio2014_hattu

Doktorandutbildningstjänster

Doktorandutbildningstjänsterna stöder Aalto-universitetets doktorander, forskarutbildningsrådens verksamhet samt doktorandprogrammens ledare och professorer.

Tjänster
 • Publicerat:
 • Uppdaterad: