Doktorandutbildning

I början av dina doktorandstudier

På den här sidan hittar du information för doktorander i början av sina studier, till exempel vad du ska göra när du fått din studierätt, vilka studier som krävs av dig, hur du gör den individuella studieplanen för doktorander och hur du kan finansiera dina studier. Det här den första sidan av den tredelade studieguiden för doktorander.

Two doctoral students looking at symbols on pieces of paper, with imaginary doctoral hats floating above their heads.

Du får en snabb överblick av hela denna sida genom innehållsförteckningen ovan.

Studieguiden för doktorander uppdateras av doktorandutbildningstjänsterna.

När du blivit antagen till doktorandstudier

Välkommen till doktorandgemenskapen! Alla nya doktorander deltar i Aalto-universitetets introduktion för doktorander i början av sina studier. Kom också ihåg att sköta alla praktiska ärenden – vi hjälper dig!

Alla doktorander har studierätt vid Aalto-universitetet, men många av dem är dessutom anställda vid universitetet. Observera att ansökan om studierätt till doktorandprogrammet är en separat process från rekryteringen till anställd doktorand. Kontakta doktorandutbildningstjänsterna om du är osäker på din status.

Aalto-yliopiston opetuksesta vastaava vararehtori Petri Suomala

Vicerektor Petri Suomalas hälsning till nya studenter

Petri Suomala välkomnar nya studenter till Aalto gemenskapen, vars styrkor inkluderar samarbete mellan människor med olika bakgrunder och studieområden.

Nyheter

Individuell studieplan och kursutbud för doktorander

Photo of yellow strings wrung infront of a glass wall

Individuell studieplan för doktorander

Den individuella studieplanen för doktorander är ett verktyg för att planera och schemalägga dina studier och din forskning och diskutera dina planer med din ansvarsprofessor.

Doktorandutbildning
Photo of a library hallway with bookselves full of books

Doctoral courses and curriculum

Find courses for doctoral students & information about individual studies and credit transfer.

Doctoral education

Doktorsavhandling och forskarfärdigheter

Drawing of a stack of books, with notes between the pages of the books.

Doctoral thesis at Aalto University

Resources, guidelines and information on doctoral theses at Aalto University

Doctoral education
Unfocused photo of a laptop with hands over it and backlight shining from a window in the background

Researcher skills for doctoral students

Find resources to improve your skills related to data management, research ethics, IPR, dissemination of results and more!

Doctoral education

Finansiering av doktorandstudier

Photo of art work with letters E scattered around in different shapes

Funding your doctoral studies

Ideas and advice for finding and applying for funding for doctoral studies and research, conferences etc.

Doctoral education

Hel- och deltid

Doktorander studerar antingen på hel- eller deltid. Du kan inte själv ändra denna status, utan du ska ansöka om ändring. Ansök om ändrad status om förändringen varar minst sex månader (t.ex. ändrad finansiering).

Doktorandstudier på heltid (4 år)

Doktorandens individuella studieplan ISPD är konstruerad så att den indikerar att den studerande avser utexamineras fyra år efter att studierätten trätt i kraft. I regel arbetar studerande på heltid som anställda doktorander vid Aalto-universitetet, de får ett personligt stipendium eller arbetar på heltid med sin doktorsavhandling i ett forskningsinstitut eller privat företag (minst 80 % av arbetstiden är tillägnad doktorsavhandlingen).

CHEM: Studerande på heltid ska ha finansiering för sina studier för minst de första 12 månaderna. Studerande på heltid som är anställda utanför Aalto-universitetet ska lämna in ett intyg över arbetsgivarens tillstånd för doktorandstudier på heltid (minst 80 %)

ELEC & SCI: Studerande på heltid ska ha finansiering för sina studier för minst de första 6 månaderna (t.ex. projektfinansiering, personligt stipendium eller finansiering från arbetsgivaren). Studerande på heltid som är anställda utanför Aalto-universitetet ska lämna in ett intyg över arbetsgivarens tillstånd för doktorandstudier på heltid (minst 80 %)

Doktorandstudier på deltid (4–8 år)

Doktorandens individuella studieplan ISPD är konstruerad så att den indikerar att den studerande avser utexamineras fyra till åtta år efter att studierätten trätt i kraft. I regel har doktorander på deltid inte ännu bekräftad (långsiktig) finansiering och är inte heller anställda doktorander.

Ändra status

Den allmänna rekommendationen är att ansöka om ändrad status om förändringen varar minst sex månader (t.ex. ändrad finansiering). Diskutera först saken med din ansvarsprofessor och lämna sedan in ansökan. Du hittar blanketten "Change of supervising professor, thesis advisor, research field or mode of study” på sidan för doktorandutbildningstjänsterna vid ditt doktorandprogram.

Blanketter för doktorander

Språk på avhandling och examen

Undervisningsspråket för doktorandutbildningen är i huvudsak engelska vid Aalto-universitetet, men doktorsavhandlingen kan skrivas även på finska eller svenska (på området för ekonomi endast på engelska eller finska).

I regel är examensspråket det samma som språket på doktorsavhandlingen (engelska, finska eller svenska).

Om ditt examensspråk är engelska får du två examensbetyg i original: ett på engelska och ett på finska/svenska. Om ditt examensspråk är finska får du ett examensbetyg i original på finska/svenska och en officiell översättning till engelska.

Byt språk på examen och doktorsavhandling

Av grundad anledning kan du söka ändring av språk på din doktorsavhandling och examen. Ändringen kräver att du uppdaterar din individuella studieplan för doktorander (ISPD) och får lov av din ansvarsprofessor.

Lämna en fritt formulerad skriftlig ansökan, där du kort motiverar ärendet, till doktorandutbildningstjänsterna vid ditt doktorandprogram. Bifoga din uppdaterade ISPD och tillståndet från din ansvarsprofessor.

Internationella gemensamma examina

Universitetet stöder varmt doktorandstudier som genomförs under internationell samhandledning, s.k. cotutelleavtal. Dessa cotutelleavtal rör de studier som ingår i en doktorands examen och handledningen av forskningsarbetet. Doktoranden får en examen från två universitet och ett examensbetyg från båda universiteten.

Målet för forskningen och undervisningen vid Aalto-universitetet är en hög internationell kvalitet. Ett internationellt samarbete är en viktig del av Aalto-universitetets doktorandutbildning och avtal om samhandledning är ett sätt att samarbeta. Doktoranden kan avlägga sin examen inom ramen för samhandledning, som sker som ett samarbete mellan två universitet, såvitt samhandledningen grundar sig på ett äkta vetenskapligt samarbete, ger arbetet ett mervärde och höjer forskningens kvalitet.

Cotutelleavtalet ska göras i början av studierna. För att avtalet ska skrivas under krävs det att doktoranden har studierätt vid ett doktorandprogram vid Aalto-universitetet.

Mera information på engelska

Doktorandutbildningstjänster

Studieguide för doktorander

Two doctoral students looking at symbols on pieces of paper, with imaginary doctoral hats floating above their heads.

I början av dina doktorandstudier

Information för doktorander i början av sina studier: bl.a. studiestarten, studieplan och kurser, finansiering av studierna

Doktorandutbildning
Two doctoral students, one working with a laptop and one with pen on paper, both with imaginary doctoral hats floating above their heads.

Under dina doktorandstudier

Information för doktorander om studierna, bl.a. om att skriva doktorsavhandlingen, bedriva forskning, handledning, internationalitet

Doktorandutbildning
Drawing of two doctoral students each holding a paper, with doctor's hats shining on their heads.

Finalising your doctoral studies

Doctoral students at the end phases of studies: information on pre-examination, defence, publishing the thesis and graduation, etc.

Doctoral education
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: