Ansökningsservice

Internationella program som leder till dubbelexamen

Aalto-universitetet deltar i internationella program som leder till en gemensam examen. Vänligen notera att ansökningstiden och urvalskriterierna för dessa program skiljer sig från ansökningsförfarandet för de övriga magistersprogrammen vid Aalto-universitetet.
Aalto University students at Learning Centre

Vad är internationella gemensamma examina eller ett dubbelexamensprogram?

Med en internationell gemensam examen avses en utbildning som leder till examen och som ordnas genom samarbete av högskolor som hör till det officiella utbildningssystemet i två eller flera olika länder.

Ett dubbelexamensprogram är ett tvåårigt magistersprogram, där du utför dina studier vid två olika universitet och utexamineras från båda. Du kan t.ex. studera ett år vid ett europeiskt partneruniversitet och ett år vid Aalto och utexamineras med en DI-examen från Aalto och en Master of Science examen från partneruniversitetet. Ditt slutarbete (diplomarbete eller pro gradu) inlämnas till båda universiteten. Majoriteten av programmen erbjuder stipendier till studerande oavsett nationalitet.

Sammanfattat: Du får en dubbelexamen, internationell erfarenhet och möjligen extra finansiellt stöd för samma arbetsmängd som krävs för en examen.

Ansökningsperioden till dubbelexamensprogrammen är oftast betydligt tidigare under året än ansökningsperioden för de andra magistersprogrammen vid Aalto. En del har ansökningsperioder som slutar så tidigt som i november året före utbildningen påbörjas.

En kandidatexamen från ett passande utbildningsområde är ett allmänt antagningskriterium. Studerande som går på sista året på sin kandidatexamen kan även ansöka ifall examen avläggs senast inom juli det år som man ansöker att inleda studierna.

Aalto har dubbelexamenssamarbete med universitet i över tio europeiska länder. Läs mera om programmen inom ditt område längre ner.

Läsårsavgifter och stipendier

I Finland har läsårsavgifter tagits i bruk för studerande som inte är medborgare i länder som är EU- eller EES-medlemmar eller i Schweiz. Läsårsavgifterna gäller utbildning som ordnas på engelska och som leder till en examen. Internationella program som leder till en gemensam examen har sina egna läsårsavgifter och stipendier, om vilka du kan läsa mer på programmens webbplats.

Vid de internationella program som leder till en gemensam examen som har en s.k. programavgift (programme fee) betalar den studerande läsårsavgiften till programkonsortiet oberoende av vid vilket universitet hen avlägger studier.

Vid de internationella program som leder till en gemensam examen som inte har programavgifter uppbärs läsårsavgifter i enlighet med Aalto-universitetets normala praxis. Läsårsavgifter ska betalas under de terminer som den studerande studerar vid Aalto. Under de övriga terminerna, när den studerande avlägger studier vid ett partneruniversitet, beviljar Aalto-universitetet en betalningslättnad från läsårsavgiften. Detta gäller de Nordic Master -program som Aalto deltar i.

Mera information om läsårsavgifter finns på sidan Läsårsavgifter och stipendier.

Nordic Master program

Aalto-universitetet är medlem i Nordic Five Tech (N5T), en allians av de fem ledande tekniska universiteten i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Alliansen erbjuder dubbelexamensprogram som arrangeras i samarbete med medlemsuniversiteten.

Nordic Master -programmen koncentrerar sig på de områden där N5T-universiteten har långa traditioner och starkt kunnande både inom forskning och undervisning. Under programmets gång studerar du vid två universitet och avlägger examen vid båda. Undervisningsspråket i dessa tvååriga program är engelska.

Ansökan bör inlämnas till detta universitet som koordinerar det programmet du är intresserad av. Ansökningsprocesser och inlämningsdagar kan variera enligt ansökningsalternativ. Vänligen läs noggrant information på varje programs webbplats.

Ytterligare information om ansökning till dessa program finns på programmets webbplats:

Erasmus Mundus program

Syftet med Erasmus Mundus –programmet är att öka intresse för den europeiska högskoleutbildningen globalt samt att stödja samarbete och mobilitet mellan länder i EU och övriga länder. Erasmus Mundus – magisterprogrammen är tvååriga dubbelexamensprogram. Under programmets gång studerar du vid minst två universitet som är medlemmar av konsortiet och avlägger examen vid båda. Dessa program är engelskspråkiga.

Mera information om ansökning till dessa program hittar du på programmets webbplats:

EIT program

Aalto-universitetet erbjuder ett antal magisterprogram som är kvalitetsstämplade av Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) tillsammans med andra tekniska toppuniversitet i Europa. Programmen är byggda under kunskaps- och innovationsgemenskap (Knowledge and Innovation Community, KIC) som är konsortier av ledande universitet, forskningsinstitut och företag inom den respektive branschen. Varje program och varje KIC har sina särdrag men gemensamt för alla EIT-program är stark koppling till industrin, integrerad internationell mobilitet och studier inom innovation och entreprenörskap utöver tekniska kurser.

Unite! 

Unite! är ett nätverk på sju europeiska tekniska universitet. Nätverket svarar på samhällets stora utmaningar i samarbete med studenter, lärare samt övrig universitetspersonal. Unite! erbjuder högklassig undervisning samt internationella möjligheter till framtidens experter. Unite! utbildning framhäver mångvetenskaplighet, mångkulturalism och mångspråkighet.

Andra möjligheter att avlägga dubbelexamen

Handelshögskolan

Aalto-universitetets handelshögskola har samarbetsavtal med universitetet i Australien, USA, Spanien och Tyskland som ger studerandena möjlighet att avlägga dubbelexamen vid universiteten.

 • University of Queensland Business School, Australia (för studerande i Management and International Business)
 • University of South Carolina - Darla Moore School of Business, USA (för studerande i Management and International Business)
 • ESADE Business School, Spain (för studerande i IDBM)
 • University of Cologne, Germany (för studerande i FinanceMarketing or Information and Service Management)

Den sökande bör först ansöka och bli antagen i Magisterurvalet till Handelshögskolan vid Aalto-universitetet. Magisterstuderande inom Aalto-universitetets Handelshögskola kan ansöka i den separata antagningen till dubbelexamensprogram under sina första studieår. Vänligen notera att avtalen angående dubbelexamensprogram är programspecifika.

Högskolan för elektroteknik och Högskolan för teknikvetenskaper

 • Master’s Programme in Space Science and Technology (Space Master)
 • Reykjavik University, Island
  • Högskolan för elektroteknik: för studerande i Automation and Electrical Engineering
 • EURECOM, Frankrike:
  • Högskolan för teknikvetenskaper: för studerande i Computer, Communication and Information Sciences med huvudämnet i Machine Learning, Data Science and Artificial Intelligence
  • Högskolan för elektroteknik: för studerande i Computer, Communication and Information Sciences med huvudämnet i Communications Engineering.
 • Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), Spanien
  • Högskolan för elektroteknik: för studerande i Computer, Communication and Information Sciences med huvudämnet i Communications Engineering
 • Grenoble INP graduate school of engineering and management, University Grenoble Alpes, Frankrike
  • Högskolan för teknikvetenskaper:
   • för studerande i Computer, Communication and Information Sciences med huvudämnet i Computer Science
   • för studerande i Computer, Communication and Information Sciences med huvudämnet i Machine Learning, Data Science and Artificial Intelligence
   • för studerande i Mathematics and Operations Research
  • Högskolan för elektroteknik: för studerande i Computer, Communication and Information Sciences med huvudämnet i Communications Engineering

De sökande bör först ansöka och bli antagen i ett av de ovannämnda program vid Aalto-universitetet. En separat antagning för dubbelexamensprogram ordnas under det första studieåret av studerande.

Högskolan för konst, design och arkitektur

 • Tongji University, College of Design and Innovation, Kina
  • Master's Programme in Collaborative and Industrial Design (Tongji)
  • Master's Programme in Creative Sustainability - Master of Arts (Tongji)
  • Master's Programme in International Design Business Management (Tongji)
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat