Aalto-universitetets öppna universitet

Individuella studiearrangemang vid öppna universitetet

Studerande vid öppna universitetet har rätt till skäliga individuella studiearrangemang.
Opiskelija työskentelemässä koneen ääressä. Kuva: Unto Rautio.

Studerande vid öppna universitetet har rätt till skäliga individuella studiearrangemang. Den studerande ska uppvisa samma teoretiska och praktiska kunskaper som övriga studerande. Rätten till skäliga individuella studiearrangemang baserar sig på diskrimineringslagen (1325/2014) och 24 § i Aalto-universitetets allmänna regler för undervisning och studier.

Studerande kan vara i behov av individuella studiearrangemang av många olika orsaker. Den studerande kan föra fram behovet av individuella studiearrangemang när som helst under sina studier.

Beviljande av individuella studiearrangemang

Information för studerande

Om du är i behov av individuella arrangemang i dina studier vid öppna universitetet, gå till väga på följande sätt:

  1. Kontakta öppna universitetets kansli ([email protected]) i god tid före kursen börjar, t.ex. genast när du har anmält dig till kursen. Ta kontakt senast 14 dagar före kursstarten eller tentamensdagen.
  2. Lämna in ett intyg av läkare, psykolog eller annan specialist till öppna universitetets kansli enligt de anvisningar du får, antingen elektroniskt via krypterat e-postmeddelande, per post eller personligen.*
  3. Öppna universitetet för en diskussion med dig om hurdana arrangemang du behöver och för hur lång tid. Du får en skriftlig rekommendation gällande arrangemangen. Rekommendationen är tidsbunden och är i kraft i hela Aalto-universitetet. Du får närmare anvisningar när du får rekommendationen.**
  4. Öppna universitetet kontaktar vid behov kursens lärare för att komma överens om arrangemangen, eller så kan du kontakta läraren själv.
  5. I problemsituationer kan du vara i kontakt med den person som har gett rekommendationen. Du hittar hens kontaktuppgifter på rekommendationen.

*Kopian på intyget förstörs när rekommendationen är färdig.
**Efter rekommendationens slutdatum förvarar öppna universitetet den till utgången av följande termin (höst/vår/sommar).

OBS! Den studerande är skyldig att meddela om det sker sådana förändringar i hens omständigheter som påverkar de individuella studiearrangemangen.

Information för lärare vid öppna universitetet

Studerande kan beviljas individuella studiearrangemang bara om hen har en rekommendation av universitetet som intyg över sin rätt till arrangemangen. En rekommendation om individuella studiearrangemang kan vid behov beviljas studerande vid Aalto-universitetet, även studerande vid öppna universitetet, och rekommendationen är i kraft vid hela Aalto-universitetet. Lärare ska beakta rekommendationen i undervisningen.

Rätten till skäliga individuella studiearrangemang beviljas av öppna universitetet. Den studerande ska uppvisa ett utlåtande av en läkare eller annan specialist som styrker hens behov av individuella studiearrangemang. Rekommendationen om individuella studiearrangemang är tidsbunden.

Av rekommendationen framgår vilka individuella studiearrangemang den studerande har beviljats, men inte uppgifter om hens hälsotillstånd som skyddas av dataskyddsförordningen. Detaljerad information om den studerandes hälsotillstånd delges inte någon annan än den person som beviljar rätten till individuella studiearrangemang. Kontaktuppgifterna till denna person framgår av rekommendationen.

Om en studerande tar kontakt direkt kan du hänvisa hen till att kontakta öppna universitetets kansli. Den studerande får praktisk information om de individuella studiearrangemangen när hen får rekommendationen. Det är i sista hand lärarna som bedömer hur arrangemangen kan genomföras med skäliga åtgärder. Ta kontakt med Öppna universitetets kansli ([email protected]) om du har frågor om individuella studiearrangemang.

Mer information om individuella studiearrangemang

Tillgänglighet

Mångfald och tillgänglighet är principer som främjar likabehandling i all verksamhet inom Aalto-universitetet.

Läs mer
diversity of aalto people
Kirjoittava opiskelija luennolla

Läs- och skrivsvårigheter

Läs- och skrivsvårigheter är den vanligaste inlärningssvårigheten, och 6 % av finländska högskolestuderande har diagnostiserats med läs- och skrivsvårigheter (SHVS KOTT, 2021). Läs- och skrivsvårigheter innebär särskilda svårigheter att läsa och skriva. Läs- och skrivsvårigheter kännetecknas av svårigheter att känna igen och hantera språkljud, d.v.s. fonologisk information.

Tjänster
Opiskelija kirjoittaa

Perceptionssvårigheter

Med perceptionssvårigheter avses svårigheter att ta in eller bearbeta synintryck och rumslig information samt bilda uppfattningar som stöder det egna beteendet. I praktiken kan en studerande med perceptionssvårigheter ha svårt att röra sig i studiemiljön och hitta undervisningslokaler samt klara av uppgifter som kräver förmåga att känna igen eller montera föremål eller förmåga att uppfatta rum och figurer.

Tjänster
Opiskelijoita Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning

Aktivitets- och uppmärksamhetsproblem kan yttra sig till exempel i samband med uppgifter som kräver förmåga att bibehålla koncentrationen eller organisera sina studier självständigt.

Tjänster
Opiskelija Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Autismspektrumstörning

Med autismspektrum avses en rad olika neurobiologiska funktionsnedsättningar som påverkar hur en person kommunicerar och interagerar med andra människor samt hur hen uppfattar och upplever sin omgivning. Det handlar om ett livslångt tillstånd som beror på att det centrala nervsystemet har utvecklats på ett annorlunda sätt.

Tjänster
Opiskelijoita Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Affektiva störningar

Med affektiva störningar avses i första hand depression, men också till exempel bipolär sjukdom.
Av de affektiva störningarna är i synnerhet depression mycket vanligt bland unga vuxna. Det är viktigt att den studerande värnar om sin ork och ser till att få tillräckligt med återhämtning från studierna.

Tjänster
Ryhmä opiskelijoita

Ångest och nervositet

Ångest innebär ett tillstånd där en person upplever känslor av nervositet, rastlöshet och oro. Att känna tillfällig och kortvarig ångest och nervositet i samband med till exempel en presentation är ett mycket vanligt och naturligt fenomen bland studerande.

Tjänster
Kolmen opiskelijan ryhmä Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Panikattack och panikångest

Med paniksyndrom avses återkommande panikattacker, d.v.s. plötsliga och mycket starka upplevelser av ångest. Panikattacker kan uppstå i enskilda sammanhang eller vara förknippade med ångest. Panikattacker är rätt vanliga: ungefär 10–15 % av alla människor får en panikattack någon gång under sitt liv.

Tjänster

Öppna universitetets kontaktuppgifter

Ta kontakt!

Läs mer
Kuvaaja Unto Rautio

Följ oss

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: