Aalto-yliopiston avoin yliopisto

Henkilökohtaiset opintojärjestelyt avoimessa yliopistossa

Avoimen yliopiston opiskelijan on mahdollista saada kohtuullisia henkilökohtaisia opintojärjestelyjä terveydellisten syiden perusteella. Terveydellinen syy voi olla esimerkiksi lukihäiriö, aistivamma, mielenterveyden häiriö tai oppimisvaikeus. Henkilökohtaiset järjestelyt eivät ole syy tinkiä osaamistavoitteista, vaan niiden tarkoitus on tukea opiskelijaa näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Esimerkkejä mahdollisista henkilökohtaisista opintojärjestelyistä ovat lisäajan saaminen, erillinen tila, tietokoneen käyttö tai mukautetut aikataulut.
Opiskelija työskentelemässä koneen ääressä. Kuva: Unto Rautio.

Avoimen yliopiston opiskelijoilla on oikeus saada kohtuullisia henkilökohtaisia opintojärjestelyjä. Opiskelijaa vaaditaan osoittamaan sama tiedollinen ja taidollinen osaaminen kuin muitakin opiskelijoita. Oikeus kohtuullisiin henkilökohtaisiin opintojärjestelyihin perustuu yhdenvertaisuuslakiin (1325/2014) sekä Aalto-yliopiston yleisiin opetusta ja opiskelua koskeviin sääntöihin 24 §.

Henkilökohtaisten opintojärjestelyjen tarpeen taustalla voi olla monenlaisia syitä. Opiskelija voi ottaa henkilökohtaisten opintojärjestelyjen tarpeen esille koska tahansa opintojen aikana.

Henkilökohtaisten opintojärjestelyiden myöntäminen

Tietoa opiskelijalle

Jos tarvitset henkilökohtaisia opintojärjestelyjä avoimen yliopiston opinnoissasi, toimi seuraavasti:

  1. Ole yhteydessä avoimen yliopiston toimistoon osoitteeseen [email protected] hyvissä ajoin ennen kurssin alkua esim. heti kurssille ilmoittauduttuasi tai viimeistään 14 päivää ennen kurssin alkua tai tenttipäivää.
  2. Toimita lääkärin, psykologin tai muun asiantuntijan todistus avoimen yliopiston toimistoon saamiesi ohjeiden mukaisesti joko sähköisesti salatulla sähköpostilla, postitse tai tuomalla todistus paikan päälle.*
  3. Kanssasi käydään läpi mitä järjestelyjä tarvitset ja kuinka pitkäksi aikaa. Saat avoimelta yliopistolta kirjallisen suosituksen sovituista järjestelyistä. Suositus laaditaan määräajaksi ja se on voimassa koko Aalto-yliopistossa. Saat tarkempia ohjeita, kun suositus toimitetaan sinulle.**
  4. Sovi kurssin opettajan kanssa henkilökohtaisista järjestelyistä suosituksen pohjalta. Jos sinulle on myönnetty lisäaikaa tentteihin, ilmoita viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä sekä [email protected] että kurssin opettajalle, käytätkö lisäajan.
  5. Ongelmatilanteissa ole yhteydessä suosituksen antajaan. Yhteystiedot löytyvät suosituksesta.

*Avoin yliopisto tuhoaa kopion todistuksesta, kun suositus on valmis.
**Avoin yliopisto säilyttää suositusta voimassaolon päättymispäivän jälkeen seuraavan kauden loppuun asti (syksy/kevät/kesä).

HUOM! Opiskelijalla on velvollisuus ilmoittaa, mikäli hänen olosuhteissaan tapahtuu sellaisia muutoksia, että niillä on vaikutusta henkilökohtaisiin opintojärjestelyihin.

Tietoa avoimen yliopiston opettajalle

Opiskelijalle voidaan myöntää henkilökohtaisia opintojärjestelyjä vain silloin, kun hänellä on yliopiston myöntämä suositus todisteena oikeudestaan opintojärjestelyihin. Suositus henkilökohtaisiin opintojärjestelyihin voidaan myöntää sitä tarvitsevalle Aalto-yliopiston opiskelijalle, myös avoimen yliopiston opiskelijalle, ja suositus on voimassa koko Aalto-yliopistossa. Opettajan tulee ottaa huomioon opetuksessaan opiskelijalle myönnetty suositus.

Oikeuden kohtuullisiin henkilökohtaisiin opintojärjestelyihin myöntää avoin yliopisto. Opiskelijalla tulee olla asianmukainen lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto todisteena henkilökohtaisten opintojärjestelyiden tarpeesta. Suositus henkilökohtaisille opintojärjestelyille tehdään määräajaksi.

Opiskelijan suositukseen kirjataan opiskelijalle myönnetyt henkilökohtaiset opintojärjestelyt, mutta ei tietosuoja-asetuksen suojelemia tietoja opiskelijan terveydentilasta. Tarkemmat tiedot opiskelijan terveydentilasta eivät tule kenenkään muun kuin oikeuden myöntävän henkilön tietoon. Henkilökohtaisten opintojärjestelyiden oikeuden myöntäneen henkilön yhteystiedot löytyvät suosituksesta.

Opiskelijan ottaessa suoraan yhteyttä opettajaan hänet kannattaa ohjata olemaan yhteydessä avoimen yliopiston toimistoon. Opiskelijoita opastetaan henkilökohtaisten opintojärjestelyiden käytännöistä tarkemmin suosituksen kirjoittamisen yhteydessä. Opettaja arvioi viime kädessä, miten opintojärjestelyt voidaan toteuttaa kohtuullisin toimin. Mikäli sinulla on kysyttävää henkilökohtaisista opintojärjestelyistä, voit olla yhteydessä avoimen yliopiston toimistoon osoitteeseen [email protected] .

Lisätietoa henkilökohtaisista opintojärjestelyistä

Saavutettavuus ja esteettömyys

Aalto-yliopiston toiminnan yhdenvertaisuuteen liittyviä ohjaavia periaatteita ovat moninaisuus ja saavutettavuus.

Lue lisää
diversity of aalto people
Kirjoittava opiskelija luennolla

Lukivaikeus

Lukivaikeus on yleisin oppimisvaikeus ja suomalaisista korkeakouluopiskelijoista 6 %:lla on diagnosoitu lukivaikeus (YTHS KOTT, 2021). Lukivaikeus määritellään lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeudeksi. Lukivaikeuden keskeinen piirre on vaikeus tunnistaa ja käsitellä äänteisiin liittyvää eli fonologista tietoa.

Palvelut
Opiskelija kirjoittaa

Hahmotusvaikeus

Hahmotusvaikeudella tarkoitetaan hankaluutta käsitellä tai muokata näönvaraista ja tilallista informaatiota mielessään sekä luoda toimintaa tukevia mielikuvia. Käytännössä opiskelijalla, jolla on hahmotusvaikeus, saattaa olla hankalaa liikkua opiskeluympäristössä ja löytää opetustiloja sekä suoriutua opiskelutehtävistä, jotka vaativat esineiden tunnistamista, kokoamista tai ylipäänsä avaruudellista ja kuvioiden hahmottamista.

Palvelut
Opiskelijoita Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden haasteet

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden haasteet saattavat näkyä opiskelijan toiminnassa esimerkiksi keskittymisen ylläpitämistä vaativissa tehtävissä tai itsenäisen opiskelun organisoimisessa. Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden haasteista diagnostisesti puhuttaessa käytetään lyhennettä ADHD.

Palvelut
Opiskelija Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Autismikirjo

Autismikirjolla tarkoitetaan joukkoa erilaisia aivojen neurobiologisia kehityshäiriöitä, jotka vaikuttavat siihen, miten henkilö viestii ja on vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, sekä siihen, miten hän aistii ja kokee ympäröivän maailman. Kyse on koko elämän mittaisesta tilasta, joka johtuu keskushermoston erilaisesta kehityksestä.

Palvelut
Opiskelijoita Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Mielialahäiriöt

Mielialahäiriöillä viitataan etenkin masennukseen, mutta myös esimerkiksi kaksisuuntaiseen (bipolaariseen) mielialahäiriöön. Mielialahäiriöistä etenkin masennus on nuorten aikuisten keskuudessa hyvin yleistä. Opiskelijan on tärkeää kuunnella omaa jaksamistaan ja ottaa huomioon riittävä palautuminen opintojen kuormituksesta.

Palvelut
Ryhmä opiskelijoita

Ahdistuneisuus ja jännittäminen

Ahdistuneisuudella tarkoitetaan tilaa, jossa henkilö kokee olonsa jännittyneeksi, rauhattomaksi ja huolestuneeksi. Tilapäinen lyhytaikainen ahdistuneisuus ja jännittäminen esimerkiksi esiintymistilanteissa ovat hyvin yleisiä ja luonnollisia ilmiöitä opiskelijoiden keskuudessa.

Palvelut
Kolmen opiskelijan ryhmä Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Paniikkikohtaus ja paniikkihäiriö

Paniikkihäiriöllä tarkoitetaan toistuvia paniikkikohtauksia, eli äkillisiä, erittäin voimakkaita ahdistuksen kokemuksia. Paniikkikohtaukset voivat olla yksittäisiä, tai liittyä yleiseen ahdistuneisuuteen. Paniikkikohtaukset ovat melko yleisiä: noin 10–15 % ihmisistä kokee sellaisen joskus elämänsä aikana.

Palvelut

Avoimen yliopiston yhteystiedot

Ota yhteyttä!

Lue lisää
Kuvaaja Unto Rautio

Seuraa meitä

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: