Utbildningsutbud

Communications Engineering - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Digitaliseringen har revolutionerat vår värld, vilket stärker vikten av internetteknik, trådlös kommunikation och kommunikationsekosystem. Huvudämnet kommunikationsteknik inom magisterprogrammet Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences täcker både grunderna i kommunikationsteknik och de nyaste tillämpningarna inom till exempel 5G, sakernas internet, maskininlärning och cybersäkerhet. Detta ansökningsalternativ består av en hård teknisk kärna som omges av människocentrerad beteendeekonomi och -vetenskap.
Two Aalto University students working on a laptop together / photo by Unto Rautio

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

1.12.2022 – 2.1.2023

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för elektroteknik

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Världen är full av nätverk som för samman människor och apparater som all övrig teknologi är beroende av för att fungera effektivt. Ny teknik förutsätter allt bättre nätverk. Att skapa, underhålla och utveckla nätverk är därför av yttersta vikt för vår framtid. Studerande inom kommunikationsteknik lär sig att snabbt svara på behoven inom ett område i snabb utveckling. De som utexamineras från huvudämnet kommunikationsteknik har följande kunskaper och färdigheter:

 • Utmärktkunskaper i grunderna i teknologi. De utexaminerade är experter inom internetteknik, trådlös kommunikation och kommunikationsekosystem.
 • Gedigen förståelse för beteendeekonomi och -vetenskap. De utexaminerade vet vad som kännetecknar användbar och ekonomiskt genomförbar kommunikationsteknologi.
 • Gedigen förståelse för näringslivets dynamik. De utexaminerade känner till näringslivets lagbundenheter och kan agera i enlighet med dem.
 • Djupgående färdigheter i programmering. De utexaminerade har exceptionellt goda färdigheter i programmering och kan arbeta inom krävande områden såsom maskininlärning och nätverksprotokoll.
 • Praktisk erfarenhet inom området. De utexaminerade har arbetat i nära samarbete med industrin redan under studierna och har goda kontakter till framstående företag.
 • Makten att förändra världen. De utexaminerade har de kunskaper och verktyg som behövs för att märkbart kunna påverka den teknologiska utvecklingen och framtiden.

Studerande som utexamineras från magisterprogrammet Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences med kommunikationsteknik som huvudämne har utmärkta kunskaper och färdigheter inom kommunikationsteknik samt en stor mängd praktisk erfarenhet inom branschen.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är engelska, och studierna inom magisterprogrammet kan genomföras i sin helhet på engelska. En del av kurserna kan genomföras också på finska och svenska. Mer information: Allmänt om studierna (aalto.fi)

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Magisterprogrammet Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences, som inkluderar huvudämnet kommunikationsteknik, erbjuds av Högskolan för elektroteknik. Studierna omfattar 120 studiepoäng. Det tvååriga programmet består av följande delar:

 • Huvudämnesstudier (60 sp)
 • Diplomarbete (30 sp)
 • Fritt valbara studier (30 sp)

Kommunikationsteknik är ett av de tio ansökningsalternativen inom magisterprogrammet Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences. Nya studerande antas direkt till detta ansökningsalternativ, och den studerande behöver inte välja ansökningsalternativ separat efter att ha blivit antagen.

I början av studierna gör den studerande upp en individuell studieplan (ISP) tillsammans med sin akademiska handledare. Syftet med studieplanen är att säkerställa att studierna motsvarar den studerandes intressen och genomförs i en logisk ordningsföljd.

Studierna i kommunikationsteknik innefattar föreläsningar, individuella uppgifter, projekt i form av grupparbete och praktiska experiment. Eftersom de studerande inom kommunikationsteknik är relativt få har de tillgång till ett starkt kamratstöd samt personlig handledning från professorerna.

Detta ansökningsalternativ består av en hård teknisk kärna som omges av människocentrerad beteendeekonomi och -vetenskap. I studierna ligger fokus på kommunikations- och nätverksteknik, nätverksekonomi och människocentrerad kommunikation.

Alla studerande ska skriva ett diplomarbete, som är ett vetenskapligt arbete som motsvarar 30 studiepoäng. Den studerande kommer överens om ämnet för diplomarbetet med ansvarsprofessorn. Diplomarbetena görs vanligtvis inom något forskningsprojekt vid institutionen eller för ett företag inom branschen.

Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences
Communications Engineering student Niki Aarnio in the winter.

Studerande Niki Aarnio: I magisterprogrammet i kommunikationsteknik kombineras kunnande inom ekonomi och teknik

Niki Aarnio, som är studerande inom magisterprogrammet Communications Engineering, uppskattar att studierna är internationella och konkreta.

Nyheter
Communications Engineering students

Studerande vid Aalto använder i sitt kursprojekt LED-ljus och smarttelefoner för positionsbestämning inomhus

Projektet innehöll alla de faser som hör till igångkörningen av ett startup-företag, berättar projektets handledare Alexis Dowhuszko.

Nyheter

Inriktningsalternativ

De studerande kan specialisera inom något av följande områden enligt eget intresse:

Avancerade nätverk och molnteknologier för mobila kommunikationssystem

De studerande lär sig planera datanät, molnsystem och tjänster för stora företag och för operatörer (fasta och mobila) med hänsyn till effektivitet, skalbarhet, säkerhet och pålitlighet. De lär sig också hur nätverk kan virtualiseras och köras i molnsystem för att minska kostnader och underlätta fjärradministration.

Studierna inom huvudämnet ger en utmärkt grund för att förstå och utveckla avancerade nätverksteknologier och molnteknologier för nätverk bortom 5G, datorhallar och näthandeln med en inverkan på både den privata och offentliga sektorn. Det främsta målet med studierna är att utbilda unga individer och förse dem med kapaciteten att förbättra vårt samhälle med hjälp av innovativa mobila tjänster och hjälpa Finland att behålla sin konkurrenskraft inom mobila kommunikationssystem.

Kommunikationsekosystem

De studerande sätter sig in i nätverksekonomi och lär sig analysera kommunikationssystem och tjänster ur ett teknisk-ekonomiskt perspektiv samt att skapa värdenätverk och förstå slutanvändarens behov och beteende.

Människocentrerad kommunikation

Studerande som är intresserade av de mänskliga aspekterna av kommunikation kan välja kurser inom användarforskning, användarcentrerad design, användargränssnitt och AI-baserade metoder för interaktion.

Mobil databehandling och ambient intelligens

De studerande lär sig om de viktigaste informationsteknologier och verksamhetsstrategier som behövs för att möjliggöra människors tillgång till data var och när som helst. Vidare får de lära sig hur olika sensortekniker och tekniker för artificiell intelligens kan användas för att göra den dagliga miljön känslig för användarens behov. De studerande får en utmärkt grund för att förstå och utveckla nya tjänster och applikationer för 5G-eran.

Trådlös kommunikation

De studerande lär sig om arkitekturerna för moderna trådlösa kommunikationssystem, grunderna i den bakomliggande kommunikationsteorin och signalbehandlingsmetoderna, resurshanteringsmetoder och relaterade spektrumhanteringsfrågor. De studerande får en utmärkt grund för att förstå och utveckla nya teknologier för bortom 5G-radioaccessnät.

Kursernas teman beror till stor del på vilket specialiseringsområde den studerande väljer. Utbudet på kurser är brett och mångsidigt. Exempel på kurser inom ansökningsalternativet:

 • Algorithmic Methods of Data Mining (5 sp)
 • Big Data Platforms
 • Communications theory (5 sp)
 • Cybersecurity (5 sp)
 • Human-Computer Interaction (5 sp)
 • Internet Protocols (5 sp)
 • Internet Traffic Measurements and Analysis (5 sp)
 • Machine Learning for Mobile and Pervasive Systems (5 sp)
 • Routing and SDN (5 sp)
 • Signal Processing for Communications (5 sp)
 • Value Network Design for Internet Services (5 sp)
 • Wireless Systems (5 Sp)

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden.

Internationell verksamhet

Magisterprogrammets studiemiljö är mycket internationell och studierna bedrivs i en mångkulturell grupp av studerande. Högskolan för elektroteknik erbjuder många olika möjligheter att åka på studentutbyte runtom i världen. Det är lätt att inkludera utbytesstudierna i examen till exempel i form av ett internationellt biämne. Studerande inom kommunikationsteknik har också möjlighet att genomföra andra årets studier vid EURECOM i Sophia Antipolis i Frankrike och avlägga dubbelexamen, varvid de utexamineras från både Aalto-universitetet och EURECOM.

Andra sätt att stärka sin globala kompetens är till exempel att åka på praktik eller en sommarkurs utomlands eller att vara tutor för första årets studerande.

Möjlighet till fortsatta studier

Magisterprogrammet ger färdigheter för doktorandstudier (teknologie eller filosofie doktorsexamen inom ett lämpligt område).

En del av våra studerande fortsätter studera för doktorsexamen antingen i Finland eller utomlands. Doktorer som har utexaminerats från oss har högt anseende vid toppuniversitet runtom i världen och är efterfrågade på högre positioner inom forskning och utveckling inom företag.

Särskilt framgångsrika studerande inom kommunikationsteknik kan skräddarsy sina studier med sikte på en forskarkarriär. Till doktorandstigen väljs studerande som uppvisar särskild framgång i sina studier och som har visat sin potential i form av ett specialarbete som gjorts för en forskningsgrupp vid institutionen. Ansökan till doktorandstigen är fortlöpande.

Karriärmöjligheter

Norden har en central roll inom kommunikationsteknik. Två av de tre främsta företagen inom området, närmare bestämt Nokia och Ericsson, fick sin början här och är ett levande bevis på Nordens ställning som det världsledande telekomklustret. Även andra stora enhetstillverkare (t.ex. Huawei, Airbus Defence and Space) har verksamhet i Finland, vilket gör ICT-branschen ännu starkare.

Aalto-universitetet och huvudämnet kommunikationsteknik inom Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences bedriver ett tätt samarbete med aktörer inom området, vilket garanterar utmärkta anställningsmöjligheter för de studerande. Utöver telekomsektorn erbjuder också andra industrisektorer och statliga organisationer arbete för den som utexamineras från huvudämnet kommunikationsteknik. Vanligtvis inleds karriären redan under studietiden till exempel i form av praktik, projektarbete eller diplomarbeten som görs för företag.

Studerande har möjlighet att söka praktikplatser inom branschen redan under sina studier. De mest framgångsrika studerandena erbjuds möjligheten att arbeta i en forskningsgrupp under studierna.

Aalto-universitetet stöder entreprenörskap och startupföretag på många olika sätt. Våra nya företagsinkubatorer, hubbar, kurser och gemenskaper har redan hjälpt över 500 företag att komma i gång. Om du vill bli företagare är Aalto rätt plats för dig.

Bhavya Omkarappa / Aalto University / School of Electrical Engineering / Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences - Communications Engineering

Communications Engineering student Bhavya Omkarappa found her dream job at Ericsson

Bhavya Omkarappa thinks courses in Aalto University are very effective in simulating real working life scenarios

News
Two Aalto University students working on a laptop together / photo by Unto Rautio

Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences – Communications Engineering alumni

See stories and career paths of alumni who have studied Communications Engineering.

Studera vid Aalto
Unto Rautio

Sysselsättningen bland utexaminerade från Högskolan för elektroteknik

Utexaminerade från Aalto-universitetets högskola för elektroteknik har goda förutsättningar för att hitta jobb som motsvarar deras utbildning. På denna sida hittar du information om sysselsättning och karriärutveckling bland utexaminerade.

Högskolan för elektroteknik

Tyngdpunkter inom forskning

Ämnesområdena inom programmet är kopplade till fokusområdena för forskningen vid institution för informations- och kommunikationsteknikvid Högskolan för elektroteknik.

Samarbete med andra aktörer

Aalto-universitetet har rankats som ett av världens ledande universitet inom industrisamarbete. Om du utexamineras från Aalto kan du dra nytta av våra kontakter. Aalto Industrial Internet Campus (AIIC) erbjuder dig möjligheter att knyta kontakter till studerande inom andra tekniska områden och ansedda samarbetspartner.

Webinar | Communications Engineering

Lära mer om magisterprogrammet Communications Engineering. Se webbinariets inspelning där programrepresentanter och studerande berättar mer om studierna och karriärmöjligheter och svarar på några andra frågor du kan tänkas ha.

Se webbinariets inspelning
Aalto University students doing a group work with mobile phone and laptops on campus

Get to know us

Two Aalto University students working on a laptop together / photo by Unto Rautio

Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences – Communications Engineering alumni

See stories and career paths of alumni who have studied Communications Engineering.

Studera vid Aalto
Neljä Aallon opiskelijaa pelaamassa mölkkyä yllään opiskelijahaalarit ja -takit.

Studera vid Aalto

Här vid Aalto-universitetet tror vi på kraften hos nyfikenhet och uppmuntrar de studerande till att utforska det okända samtidigt som de lär sig och gör saker på ett helt nytt sätt.

Otaniemi_Summer

Detta är Finland

Finlands utmärkta rykte kring utbildning kombinerat med många olika kurser som erbjuds på engelska gör Finland till en attraktiv studiedestination för internationella studenter. Finland kan stoltsera med den största teknikhubben i de nordiska länderna och är världsledande inom informationsteknik, handel, design och många andra akademiskt centrerade områden.

Studera vid Aalto

Study-option-specific application instructions

Kontakt information

Högskolan för elektroteknik

Frågor gällande programmets innehåll ställs till [email protected] Frågor gällande ansökningsprocessen och antagning kan ställas till [email protected]

[email protected]

 

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat