Utbildningsutbud

Communications Engineering - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Vår värld är digitalt revolutionerad och belyser vikten av nätverk som gör det möjligt för teknologier att interagera sömlöst. Huvudämnet Communications Engineering omfattar både teoretiska grundvalar och de mest aktuella praktiska tillämpningarna av kommunikationsteknik – 5G och vidare, sakernas internet, maskininlärning, intelligent miljö och kroppsburna datorsystem.
Two Aalto University students working on a laptop together / photo by Unto Rautio

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för elektroteknik

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Webinar | Communications Engineering

I detta webinar presenterar programrepresentanterna Aalto-universitetet, ger en översikt över programmet, förklarar programmets struktur och innehåll, diskuterar karriärmöjligheter och svarar på frågor från publiken.

Titta på inspelningen
Aalto University students doing a group work with mobile phone and laptops on campus

Utbildningens beskrivning

Världen består av nätverk som kopplar samman människor och enheter som är en förutsättning för att all annan teknik ska fungera framgångsrikt. Att utveckla, bygga och underhålla nätverk är avgörande för vår framtid i takt med att ny teknik fortsätter att växa fram. Samtidigt är IKT-tekniken en av de viktigaste faktorerna för hållbar utveckling. Genom att till exempel koppla ihop självkörande fordon och låta dem dela data kan utsläppen minskas i takt med att trafiken blir smidigare och effektivare. 

Tack vare det stora antalet chiptillverkare, mobilnätsleverantörer och nätoperatörer erbjuder Finland det perfekta och sällsynta ekosystemet för konstruktion av moderna nätverk. Här får du faktiskt utforma och bygga upp framtida lösningar som kommer att användas av miljoner. 

Huvudämnet Communications Engineering hör till magisterprogrammet Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences (CCIS). Huvudämnet förbereder de studerande på att svara på det globala behovet av moderna nätverk. Det består av en stark teknisk kärna som omges av människocentrerad beteendevetenskap.  

Som utexaminerad från huvudämnet Communications Engineering har du: 

 • Utmärkt kunskap om tekniska grundvalar. Utexaminerade är experter på nätverksbaserade system och trådlös kommunikation.  
 • Gedigen förståelse av beteendevetenskap. Utexaminerade har goda kunskaper om människocentrerade allmänt tillgängliga datorsystem. De vet vad som gör kommunikationstekniken användbar och hur man kan förbättra användarupplevelsen. 
 • Djupgående färdigheter i programmering. Utexaminerade har exceptionella programmeringsfärdigheter och kan arbeta inom krävande områden som maskininlärning och nätverksprotokoll. 
 • Praktisk erfarenhet på området. Under studierna har de studerande ett nära samarbete med branschen. Efter utexamineringen har de både praktiskt kunnande och goda förbindelser med ledande företag. 
 • Förmåga att forma världen. Utexaminerade har den kunskap och de verktyg som krävs för att påverka de tekniska framstegen och framtiden.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för huvudämnet är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Aalto-universitetets läsårsavgift för magisterprogram på engelska är 15 000 euro. Läsårsavgifter uppbärs av medborgare utanför EU, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Aalto-universitetet har ett stipendieprogram som stöder medborgare utanför EU/EES som studerar i ett program som uppbär avgifter. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av avgiften. 

Mer information om avgifter och stipendier vid Aalto-universitetet finns här.

Studiernas uppbyggnad

Sammanlagt består huvudämnet av 120 studiepoäng. 

 • Huvudämnesstudier (60 studiepoäng) 
 • Fritt valbara studier (30 studiepoäng) 
 • Diplomarbete (30 studiepoäng) 

Alla obligatoriska kurser och valfria huvudämneskurser är avsedda för det första magisteråret. Under det andra studieåret ligger fokus på fritt valbara studier och lärdomsprovet. Du kan välja i princip vilken kombination av kurser som helst – från Aalto eller andra universitet i Finland och utomlands – som stöder dina studier och motsvarar dina intressen. Aalto-universitetets lärandetjänster hjälper de studerande att planera sina studier. 

Mer information om studierna och undervisningsplanen finns i Studentguiden.

Undervisningsmetoder 

I detta huvudämne består undervisningsmetoderna främst av föreläsningar, individuella projekt och grupprojekt samt praktiska experiment. Aalto-universitetet har en egen Aalto nextG-infrastruktur för att stödja forskning om utvecklingen av framtida mobilnät – särskilt när det gäller avancerade radiokommunikationssystem och Internetteknik för 5:e generationens mobilkommunikationssystem och därefter. Denna infrastruktur gör det möjligt för de studerande att experimentera med t.ex. ett 5G-testnätverk.

Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences
Communications Engineering student Niki Aarnio in the winter.

Studerande Niki Aarnio: I magisterprogrammet i kommunikationsteknik kombineras kunnande inom ekonomi och teknik

Niki Aarnio, som är studerande inom magisterprogrammet Communications Engineering, uppskattar att studierna är internationella och konkreta.

Nyheter
Communications Engineering students

Studerande vid Aalto använder i sitt kursprojekt LED-ljus och smarttelefoner för positionsbestämning inomhus

Projektet innehöll alla de faser som hör till igångkörningen av ett startup-företag, berättar projektets handledare Alexis Dowhuszko.

Nyheter

Inriktningsalternativ

Beroende på intressen och mål kan studerande välja ett av följande inriktningsalternativ:

1. Networked Systems 

De studerande lär sig att utforma datanät, molnsystem, system för sakernas internet och tjänster för stora företag och operatörer (fasta och mobila) samtidigt som effektivitet, skalbarhet, säkerhet och tillförlitlighet beaktas. De lär sig att virtualisera nätverk och hantera dem i molnsystem, minska driftkostnader och underlätta fjärrförvaltning. En annan central fråga är miljömässigt hållbar IKT: hur vi kan bygga upp mer hållbara digitala tjänster, nätverk och molnplattformar. 
 

Kurser vid Aalto ger en utmärkt grund för förståelse och utveckling av avancerad och hållbar nätverks- och molnteknik för 5G-nät och andra områden, datacentraler och e-handel som påverkar både den privata och den offentliga sektorn. Huvudsyftet är att ge våra studerande möjlighet att stärka samhället med innovativa mobila tjänster och hjälpa Finland att behålla sin konkurrensfördel på området mobila kommunikationssystem. 

2. Ubiquitous Computing 

Inriktningsalternativet kombinerar människocentrerad kommunikation, mobil databehandling och intelligent miljö.   De studerande lär sig att utveckla nya användarvänliga tjänster och tillämpningar. Temana på detta område varierar från teknik för mänskliga faktorer (HFE) och AI-baserade metoder för interaktion till kroppsburna datorsystem och användarforskning och användargränssnitt. 

Dessutom lär de studerande sig om viktig informationsteknik och operativa strategier som behövs för att människor ska kunna få tillgång till data överallt medan de är rörliga. De kommer också att fokusera på användningen av olika sensortekniker och AI-tekniker för att göra vardagsmiljön lyhörd för användarnas behov. 

3. Wireless Communications 

Inom detta inriktningsalternativ undersöks moderna trådlösa kommunikationssystemarkitekturer, grundläggande principer för kommunikationsteori, signalbehandling, resurskontroll samt relaterade spektrumförvaltningsfrågor. De studerande lär sig att förstå och utveckla ny teknik för radioaccessnät efter 5G.

Internationell verksamhet

Studiemiljön vid detta huvudämne och vid hela Aalto-universitetet är starkt internationell och studierna genomförs i mångkulturella grupper. Högskolan för elektroteknik erbjuder många olika möjligheter till studentutbyte över hela världen. Utbytesstudier kan inkluderas i examen, t.ex. som ett internationellt biämne.

Studerande inom huvudämnet Machine Learning, Data Science and Artificial Intelligence har också möjlighet att genomföra det andra studieåret vid EURECOM i Frankrike, UPC Barcelona Tech i Spanien eller Grenoble INP i Frankrike och avlägga en dubbelexamen vid både Aalto-universitetet och ett av de tre partneruniversiteten.

Därtill kan de studerande utveckla sin globala kompetens genom att t.ex. göra praktik eller diplomarbetet utomlands, gå en sommarkurs utomlands eller vara tutor för första årets studerande, eller lära sig främmande språk.

Möjlighet till fortsatta studier

Huvudämnet Communications Engineering erbjuder en utmärkt grund för doktorandstudier i Finland eller utomlands (teknologie eller filosofie doktor i tillämpligt område). De studerande kan rikta sig in på en forskarkarriär genom att ansöka om en doktorandplats. Valet görs baserat på utmärkt studieframgång och potential som påvisas genom ett specialuppdrag i en forskningsgrupp vid institutionen. 

Doktorer från Aalto-universitetet uppskattas vid toppuniversitet runt världen och i företag som söker R&D-personal för seniorpositioner.

Karriärmöjligheter

I den digitaliserade världen har kommunikationsexpertis allt större betydelse – nästan alla våra studerande är redan i arbetslivet när de utexamineras. De arbetar inte bara vid IKT-företag utan också vid företag från olika branscher som använder IKT i sin verksamhet. Dessa kan vara:  

 • Leverantörer av telekommunikationsutrustning 
 • Chiptillverkare och utvecklare av radiomodem 
 • Nätoperatörer 
 • Stora företag och statliga organisationer 

Efterfrågan på kommunikationsexperter är hög, särskilt i Finland och övriga nordiska länder. På detta område finns det en stark IKT-industri som består av ett stort kluster av leverantörer av utrustning och infrastruktur samt mobilnätsoperatörer. I Finland är Nokia den största arbetsgivaren, som t.ex. utformar nästa generations kommunikationssystem. 

Aalto-universitetets och huvudämnet samarbetar nära med industrin vilket säkerställer utmärkta anställningsmöjligheter. De studerandes karriär tar ofta avstamp genom praktik, arbete inom industriprojekt eller att diplomarbetet skrivs för ett företag. De mest framgångsrika studerandena erbjuds möjligheten att jobba i en forskningsgrupp under studierna.

Bhavya Omkarappa / Aalto University / School of Electrical Engineering / Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences - Communications Engineering

Communications Engineering student Bhavya Omkarappa found her dream job at Ericsson

Bhavya Omkarappa thinks courses in Aalto University are very effective in simulating real working life scenarios

News
Unto Rautio

School of Electrical Engineering graduates in working life

School of Electrical Engineering Master's graduates are successful in finding jobs corresponding to their education. On this page you can find information on job titles, job sectors and career development of our graduates.

School of Electrical Engineering

Tyngdpunkter inom forskning

Institutionen för informations- och kommunikationsteknik kombinerar olika forskningsområden från IKT-teknik till elektroteknik. Forskning bedrivs i nära samarbete med industrin. Våra forskningsområden inkluderar:  
 

 • Human-centric technology. Detta område är inriktat på teknik som stärker den mänskliga kapaciteten och hjälper människor i deras dagliga verksamhet. Teman inkluderar till exempel intelligent miljö, human-computer interaction (HCI) och mobila molnbaserade datortjänster. 
 • Communications and networked systems. På detta forskningsområde är målet att utveckla och validera övergripande system så att forskningsresultaten så småningom kan spridas till verkliga system. De forskningsgrupper som arbetar på detta område inbegriper alla nivåer av protokollstackar, inklusive banbrytande arbete på det fysiska skiktet, medieåtkomst och teknik i internetskala. Området är särskilt stolt över att vi också använder och utvecklar hårdvaru- och mjukvarutillämpningar. 
 • Fundamentals of information and communications engineering. Detta forskningsområde bidrar till specifikationerna för flera generationer av trådlösa kommunikationssystem. De ämnen som är av intresse varierar från trådlös och mobil kommunikation och signalbehandling till informations- och kommunikationsteori. 

Du kan läsa mer om forskningen vid institutionen här.

Samarbete med andra aktörer

Aalto-universitetet är känt för att kombinera olika områden – studerande kan välja fritt valbara studiehelheter så att deras examen är en kombination av vetenskap, teknik, ekonomi och konst. De studerande kan komplettera sina studier med kurser från andra högskolor och program vid Aalto-universitetet och med studier vid andra universitet, även internationella. Denna mångvetenskapliga miljö ger upphov till nya idéer, vänskap, nätverk och nu och då även startupföretag.

Huvudämnet har djupa kopplingar till industrin både vad gäller forskning och undervisning. Vissa av kurserna har till exempel gästföreläsningar från företag och nästan alla diplomarbeten skrivs för ett företag.

Get to know us

Three happy students in overalls in the Aalto University metro entrance

Studera vid Aalto

Här vid Aalto-universitetet tror vi på kraften hos nyfikenhet och uppmuntrar de studerande till att utforska det okända samtidigt som de lär sig och gör saker på ett helt nytt sätt.

Otaniemi_Summer

Detta är Finland

Finlands utmärkta rykte kring utbildning kombinerat med många olika kurser som erbjuds på engelska gör Finland till en attraktiv studiedestination för internationella studenter. Finland kan stoltsera med den största teknikhubben i de nordiska länderna och är världsledande inom informationsteknik, handel, design och många andra akademiskt centrerade områden.

Studera vid Aalto

Study-option-specific application instructions

Applicants to the programme must meet the general eligibility and language requirements that are common to all Master's programmes in Aalto University. Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for master's studies are evaluated and ranked according to the evaluation criteria decided in advance for each study option. 

The applications to Communications Engineering, Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences (CCIS) are evaluated based on the following criteria:
 

Evaluation criteria

Evaluation process and requested documents

The evaluation process is described under Applicant evaluation process. In addition to obligatory application documents, this study option asks the applicants to submit also the documents listed under Requested documents.
 

Kontakt information

Högskolan för elektroteknik

Frågor gällande programmets innehåll ställs till [email protected]. Frågor gällande ansökningsprocessen och antagning kan ställas till [email protected].

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: