Utbildningsutbud

Speech and Language Technology - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Vad har prediktiv textinmatning, intelligenta personliga assistenter och generering av undertexter gemensamt? För att möjliggöra sådana tillämpningar är det nödvändigt att förstå och dra nytta av tal- och språkteknologi. Huvudämnet Speech and Language Technology vid Aalto-universitetet är nära kopplat till toppforskning inom marskininlärning och talteknologi, och forskare inom området är starkt involverade i undervisningen. Utexaminerade från programmet är väl rustade för en karriär inom detta snabbväxande område.
Students working together on a project

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för elektroteknik

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

En enorm mängd information skapas genom tal och språk, från skrift och samtal till videor. I och med att artificiell intelligens får en allt mer framträdande roll ökar också behovet av teknik som gör det möjligt för AI-lösningar att kommunicera snabbt och felfritt på olika språk. Genom att studera tal- och språkteknologi kan du säkra en plats inom en snabbväxande bransch med goda framtidsutsikter. Du lär dig att förbättra tekniska tillämpningar och dessutom lösa viktiga samhälleliga problem, såsom att arbeta för ett mer jämlikt utbildningssystem och främja användning av dessa teknologier inom hälso- och sjukvården.

De som utexamineras från magisterprogrammet Computer, Communication and Information Sciences – Speech and Language Technology har följande kunskaper och färdigheter:

En stark teoretisk och metodologisk grund inom tal- och språkteknologi. De utexaminerade har en uppsättning kunskaper inom maskininlärning, matematisk och statistisk språkmodellering samt talanalys, -syntes, -igenkänning och -kodning.

Avancerade färdigheter i programmering. De utexaminerade behärskar olika typer av programmeringsspråk och -verktyg och har förmåga att utforma, implementera, testa och underhålla praktiska system för maskininlärning samt tal- och språkbehandling.

Omfattande färdigheter i dataanalys. De utexaminerade har en ingående förståelse för olika typer av data och dess egenskaper samt hur data kan omvandlas till information genom maskininlärning.

Färdigheter i matematik och statistisk modellering.De utexaminerade behärskar matematiska modeller och bakomliggande statistiska antaganden som gör att de kan göra korrekta förutsägelser utgående från verkliga data.

Omfattande insikter i den senaste forskningen inom området. De utexaminerade drar nytta av den toppforskning som leds av professorer och forskare inom området och har de grunder som behövs för att inleda en forskarkarriär om de så önskar.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för magisterprogrammet Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences – Speech and Language Technology är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Huvudämnet kan genomföras som antingen ett långt (60 studiepoäng) eller kort (40 studiepoäng) huvudämne. Studerande som genomför ett kort huvudämne ska också inkludera ett biämne (20–25 studiepoäng) på magisternivå. Studerande som genomför ett långt huvudämne kan inkludera ett valfritt biämne i sina fritt valbara studier.

Det första året ger grunderna i tal- och språkbehandling och maskininlärning. I takt med att studierna framskrider fördjupas de studerandes insikter i olika ämnesområden, och de kan utforma sina studier efter eget intresse.

Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences

Inriktningsalternativ

Huvudämnet Speech and Language Technology hör till program

met Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences. De studerande kan rikta in sina studier på något specialområde med hjälp av ett biämne på magisternivå eller fritt valbara kurser.

I studierna inom huvudämnet betonas praktiskt projektarbete. Målet är att förbättra de studerandes färdigheter för att arbeta inom branschen och för vetenskapligt arbete genom att de studerande lär sig att lösa verkliga problem och får erfarenhet av teamarbete genom de många gruppövningar som ingår i studierna. Lärmiljön är dessutom flexibel, vilket ger de studerande möjligheter att utforma sina studier utgående från sina egna unika intressen.

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden.

Opiskelija Niina Tapanainen talvella Otaniemessä.

Studeranden Niina Tapanainen: jag studerar teknik eftersom jag vill förbättra människors liv

På kandidatstadiet valde Nina informationsteknologi som huvudämne. Hon uppmuntrar till att fördomsfritt kombinera teknik också med humanistiska ämnen.

Nyheter

Internationell verksamhet

Studiemiljön i programmet är starkt internationell. Studierna genomförs i mångkulturella grupper och de studerande får goda färdigheter för en internationell karriär. Högskolan för elektroteknik erbjuder många olika möjligheter till studentutbyte och praktik över hela världen. Studerande kan få möjlighet att delta i forskningsprojekt som ägnar sig åt globala problem eller delta i en sommarkurs vid ett av Aaltos partneruniversitet, såsom EURECOM i Sophia Antipolis i Frankrike.

Aalto-universitetet är till sin natur internationellt och välkomnar tusentals examens- och utbytesstuderande från utlandet årligen. Dessa studerande ansluter sig till Aalto-gemenskapen inte bara genom sina studier, utan också genom de många fritidsevenemang, festligheter och fritidsaktiviteter som äger rum på campus. Aktiva tutorprogram och stödtjänster arbetar hårt för att hjälpa internationella studerande att integrera sig i den nordiska kulturen och känna sig hemma i Finland.

Möjlighet till fortsatta studier

Programmet ger behörighet till forskarstudier (Doktor i vetenskap inom ett tillämpligt område).

Karriärmöjligheter

En examen inom tal- och språkteknologi ger en rad olika karriärmöjligheter. Många utexaminerade får jobb inom forskning och utveckling i industrin eller inom den akademiska världen. En del utexaminerade grundar egna företag. Exempel på startuppföretag som nyligen har grundats av utexaminerade är Hokema, Ääni Company och Speechly.

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som stöder studerandes sysselsättning i Finland och utomlands. Tack vare den flexibla undervisningsplanen arbetar många Aalto-studerande redan under studietiden och säkrar på så vis instegspositioner redan före utexamineringen. Aalto har också en aktiv företagargemenskap som fungerar som en språngbräda för att grunda ett företag.

Tiina Lindh-Knuutila

Language technology combines alumna Tiina Lindh-Knuutila's interests

According to Tiina Lindh-Knuutila, language technology and machine learning offer enormous opportunities for many kinds of people.

News

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningsprojekt är väl integrerade i studierna i syfte att främja de studerandes färdigheter i vetenskapligt arbete. Ett av de senaste projekten inom taligenkänning resulterade i en prisbelönt kampanj, vars syfte var att samla in spontant prat av så många finsktalande som möjligt för att främja taligenkänning på finska.

Läs mer om den senaste forskningen vid Institutionen för kommunikations- och nätverksteknik.

Puheentunnistussovelluksia käytetään yhä enemmän. Kuva: Unto Rautio / Aalto-yliopisto

Toward better speech recognition: Lahjoita puhetta campaign wins prize as best mobile service

'Thanks to the successful campaign, Finland has the possibility to be a pioneer in speech recognition for small languages,' says Professor Mikko Kurimo

News

Samarbete med andra aktörer

Utöver det breda kursutbudet vid Aalto-universitetet har de studerande möjlighet att inkludera kurser från andra finländska eller utländska universitet i sina studier. Programmet tar också regelbundet emot gästande studerande från andra universitet. Magisterprogrammet är tvärvetenskapligt till sin natur och uppmuntrar till samarbete mellan olika vetenskapsområden.
 

Aalto-universitetet är välkänt för att förena ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Vårt livliga campus och friheten att välja fritt valbara kurser från hela universitetets utbud sammanför studerande från olika områden under samma tak. Denna spontana tvärvetenskapliga miljö ger upphov till nya idéer, sammanför entusiaster och leder till vänskap, nätverk och inte sällan även startupföretag.

Webinar | Speech and Language Technology

I detta webinar presenterar programrepresentanterna Aalto-universitetet, ger en översikt över programmet, förklarar programmets struktur och innehåll, diskuterar karriärmöjligheter och svarar på frågor från publiken.

Titta på inspelningen
Students working together

Study-option-specific application instructions

Applicants to the programme must meet the general eligibility and language requirements that are common to all Master's programmes in Aalto University. Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for master's studies are evaluated and ranked according to the evaluation criteria decided in advance for each study option.

The applications to major Speech and Language Technology, Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences (CCIS) are evaluated based on the following criteria:

Evaluation criteria

Evaluation process and requested documents

The evaluation process is described under Applicant evaluation process. In addition to obligatory application documents, this study option asks the applicants to submit also the documents listed under Requested documents.

Kontakt information

Högskolan för elektroteknik

Frågor gällande programmets innehåll ställs till [email protected]. Frågor gällande ansökningsprocessen och antagning kan ställas till [email protected].

[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: