Stöd för studierna

Stöd vid trakasserier

Aalto-universitetet förutsätter av sina anställda och studerande samt av övriga medlemmar i universitetssamfundet att de uppför sig ansvarsfullt samt respekterar andra medlemmar i samfundet. Någon form av trakasserier, osakligt bemötande eller mobbning tolereras inte. Varje medlem i samfundet är för sin del ansvarig för atmosfären och välbefinnandet på sin arbetsplats och i studiegemenskapen.

Studerande, har du råkat ut för trakasserier eller osakligt bemötande?

Gå till väga på följande sätt:

 1. Informera i mån av möjlighet direkt den person som trakasserar dig att du inte godkänner hens handlande och kräv att beteendet upphör. Det är möjligt att personen inte själv förstår att hen beter sig på ett sårande sätt.
 2. Anteckna vad som har hänt och spara t.ex. e-postmeddelanden.
 3. Om trakasserierna eller det osakliga bemötandet inte upphör, för saken vidare: du kan föra saken vidare även i en sådan situation där du inte har kunnat prata om saken direkt med den person som har uppfört sig osakligt.
 4. Ta kontakt med någon av följande: chefen för studieärenden vid din högskola, studentkårens (AUS) kontaktperson i trakasserisituationer (AUS): Du kan även få stöd genom att diskutera med en studiepsykolog.

Handläggning av ärendet: diskussion mellan de berörda parterna och handläggning av ärendet i enlighet med den praxis som tillämpas vid Aalto, nödvändiga åtgärder enligt situation, t.ex. medling och uppföljning

Om diskussionerna och de överenskomna åtgärderna inte leder till att det osakliga uppförandet upphör, eller om gärningen är särskilt allvarlig, följer disciplinära åtgärder:

Studerande som har uppfört sig osakligt

 • Skriftlig varning
 •  Avstängning för viss tid

Anställd som har uppfört sig osakligt

 • Anmärkning
 • Skriftlig varning
 • Avslutande av anställningsförhållande 

Vid brott förs ärendet vidare till polisen

Om du bli anklagad för osakligt bemötande:

 1.  Förringa inte någon annans känslor. Gränsen mellan mobbning och hantering av vardagliga konflikter kan vara diffus.
 2. Sluta omedelbart med det beteende som upplevs som osakligt, även om du inte själv upplever att du har gjort dig skyldig till mobbning eller trakasserier.
 3. För även själv anteckningar över vad som har hänt. Vid behov kan du diskutera med t.ex. en studiepsykolog.

Vad avses med osakligt bemötande och trakasserier?

Osakligt bemötande kan ta sig uttryck på många olika sätt. Som osakligt bemötande räknas sådant beteende som strider mot god sed och som är olämpligt och störande i situationen. Vidare räknas sårande beteende i form av ord, handlingar eller attityder som osakligt bemötande. Även sexuella trakasserier eller sexuellt antastande räknas som osakligt bemötande. Sexuella trakasserier kan vara av fysisk eller verbal natur. Antydningar, miner och gester, avklädda bilder samt grovt språkbruk är sårande på samma sätt som oönskad fysisk kontakt.

Mobbning kan ta sig uttryck på exempelvis följande sätt:

 • en person utsätts upprepade gånger för kränkande och nedsättande behandling, mobbning och psykiskt våld
 • en person lämnas utanför gemenskapen och hens sociala relationer begränsas
 • en persons hälsa hotas
 • en person tillåts inte fritt uttrycka sina åsikter, individuella rättigheter kränks, det förekommer maktmissbruk
 • en person åsidosätts och ges inte möjligheter att påverka.

Vad räknas inte som mobbning?

 • konflikter som uppstår kring beslut eller tolkningar som gäller studier
 • hantering av problemsituationer i anknytning till studier
 • ett disciplinärt straff

Falska anklagelser om mobbning är lika allvarliga som mobbning och kan leda till likadana disciplinära åtgärder.

Mera information och kontaktuppgifter

AUS

Högskolornas chefer för lärandetjänsterna

Läs mer

Student Guide illustration, applications, instructions and guidelines

Anvisningar för utredning av störningssituationer och misstankar om osakligt bemötande

Anvisningar för utredning av störningssituationer och misstankar om osakligt bemötande

Ansökningar, anvisningar och regler
Student Guide illustration, applications, instructions and guidelines

Regler för ansvarsfullt uppförande – de studerandes rättigheter och skyldigheter (i kraft fr.o.m 1.8.2020)

Regler för ansvarsfullt uppförande – de studerandes rättigheter och skyldigheter (i kraft fr.o.m 1.8.2020)

Ansökningar, anvisningar och regler

Ge respons på sidan

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: