Ansökningar, anvisningar och regler

Regler för ansvarsfullt uppförande – de studerandes rättigheter och skyldigheter (i kraft fr.o.m 1.8.2020)

Regler för ansvarsfullt uppförande – de studerandes rättigheter och skyldigheter (i kraft fr.o.m 1.8.2020)

Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden godkände 4.2.2020 Regler för ansvarsfullt uppförande – de studerandes rättigheter och skyldigheter. Reglerna träder i kraft 1.8.2020. Reglerna ersätter när de träder i kraft Principer för ansvarsfullt uppförande i universitetsmiljön som gavs 19.5.2015.

Med de här reglerna preciseras de studerandes rättigheter och skyldigheter från Aalto-universitetets sätt att agera. [Aaltos sätt att agera uppdaterades 2021 och heter nu Etiska principerna]

God vetenskaplig praxis och ärliga förfaringssätt inom studierna fastställs på annat håll.

De här reglerna tillämpas på Aalto-universitetets examensstuderande och tillämpliga delar på andra studerande. De här reglerna tillämpas på andra medlemmar av universitetssamfundet när de samverkar med studerande.

Aalto-universitetets sätt att agera och ordningen vid universitetet

De studerande har rätt till jämlikt, opartiskt bemötande och inbördes respekt, öppen och ansvarsfull kommunikation samt respekt för den egna integriteten och egendomen, och till en hälsosam och säker arbets- och lärmiljö enligt Aalto-universitetets sätt att agera. De studerande ska respektera motsvarande rättigheter hos andra som verkar inom universitetssamfundet. De studerande ska i sin tur se till att vara aktsamma om Aalto-universitetets egendom, utrymmen och informationssäkerhet och de ska följa lagen, universitetets regler och användarvillkoren för universitetets tjänster enligt Aalto-universitetets sätt att agera.

Genom att följa Aalto-universitetets sätt att agera främjas de målsättningar som framförs i universitetslagen (558/2009), det vill säga universitetets inbördes ordning, ostörda studier samt universitetssamfundets säkerhet och trivsel.

Förseelser mot ordningen vid universitetet och hanteringen av dem

Olämpligt uppförande anses enligt universitetslagen vara bland annat att störa undervisningen, bete sig våldsamt eller hotfullt eller att fuska eller på annat sätt bryta mot ordningen vid universitetet.

Vid Aalto-universitetet anses ett våldsamt eller hotfullt beteende, att göra sig skyldig till fusk, diskriminerande beteende samt mobbning och trakasserier på grund av kön, sexuella trakasserier eller trakasserier av annan orsak utan undantag utgöra brott mot universitetets ordning. Vid Aalto-universitetet anses även störande av verksamheten i universitetsmiljön eller störande av universitetets verksamhet på något annat sätt, som äventyrar de andra medarbetarnas rätt till en trygg och trivsam universitetsmiljö, ostörda studier, undervisning, forskning och annat arbete, utgöra brott mot ordningen vid universitetet. Förstörande av universitetets egendom eller lokaliteter eller otillåten användning av dem eller universitetets tjänster anses också utgöra brott mot ordningen vid Aalto-universitetet.

Högskolans dekanus ansvarar för att störnings- eller konfliktsituationer relaterade till universitetets ordning som rör en studerande utreds inom högskolan, enligt principerna för god förvaltningssed. Dekanus fattar beslut om behövliga fortsatta åtgärder och för uppföljning av implementeringen av beslutet. Dekanus kan överföra sin befogenhet till en person som han eller hon förordnar på det sätt som föreskrivs i Aalto-universitetets instruktion. I det fallet tillämpas reglerna som gäller för dekanus beslut och åtgärder på besluten och åtgärderna som den person som dekanus förordnat fattar och vidtar. Det bör finnas en eller flera utredare förordnad av dekanus vid högskolorna för behandling av sådana störnings- och konfliktsituationer där någon av parterna är studerande. Högskolan ska erbjuda möjlighet till medling.

Universitetet behandlar misstankar om anställdas olämpliga uppförande eller olämpligt uppförande som riktas mot anställda och ingriper i dem enligt lagstiftningen om arbetsförhållande och arbetshälsa. Universitetet behandlar misstankar om studerandes olämpliga uppförande eller olämpligt uppförande som riktas mot studerande och ingriper i dem enligt universitetslagen.

Om personen som misstänks för olämpligt uppförande är både studerande och anställd bestäms utredningsprocessen och följderna från fall till fall.

En anställd vid Aalto-universitetet är förpliktigad att ingripa på ett sätt som situationen förutsätter om hen får kännedom om olämpligt uppförande av en studerande eller osakligt uppförande som har riktats mot en studerande, och till att föra ärendet vidare till högskolans utredare. Den studerande kan informera utredaren vid högskolan om olämpligt beteende den studerande upplever från en annan medlem i universitetssamfundet eller som hen i övrigt lägger märke till.

Rektor eller den som rektor har förordnat ger närmare anvisningar om hur de här reglerna ska tillämpas och om förfaringssätten vid lösningen av konfliktsituationer och behandlingen av förseelser mot ordningen vid universitetet.

Övergångsbestämmelser

De tidigare, närmare anvisningarna som har getts med stöd av Principer för ansvarsfullt uppförande i universitetsmiljön förblir i kraft medan de här reglerna träder i kraft, tills ersättande, närmare anvisningar ges.

 Närmare anvisningar

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: