Aalto-universitetet

III Vårt ansvar för etisk verksamhet / del 1

Våra lärare är fria att undervisa, våra forskare fria att forska och våra studerande fria att studera. Vårt ansvar för människor är den tredje pelaren i Aalto-universitetets etiska principer. Se också del 2 av pelare III.
Academic freedom

Forskningen, den konstnärliga verksamheten och utbildningen är på en internationellt hög nivå och följer etiska principer och god vetenskaplig praxis.

Akademsk frihet

Våra lärare är fria att undervisa, våra forskare fria att forska och våra studerande fria att studera. Forskningens, konstens, undervisningens och studerandets intellektuella frihet går hand i hand med ansvar. Alla vid Aalto ska handla enligt våra etiska principer och andra regler och riktlinjer som gäller arbete och studier. Vi erkänner grundprinciperna i deklarationen Magna Charta Universitatum från 2020.

God vetenskaplig praxis

Vi bedriver alltid forskning på ett ansvarsfullt sätt och enligt bästa praxis. Vi accepterar inte plagiering, förvrängning, uppdiktning, förfalskning av data eller andra oegentligheter. I all vår forskning följer vi strikt alla tillämpliga riktlinjer samt god vetenskaplig praxis i enlighet med Forskningsetiska delegationen TENK:s anvisning ”God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelse från den i Finland”. Ansvarsfull konstnärlig verksamhet innefattar ofta samma element som ansvarsfull forskning.

Öppen och ansvarsfull kommunikation

Vi främjar öppenhet och värnar om en öppen akademisk dialog både i våra lärande- och arbetsmiljöer och i interaktionen med våra partner intressentgrupper och massmedia. Som anställda vid Aalto ska vi uppvisa ett gott och etiskt omdöme i våra offentliga ställningstaganden och aktiviteter. Detta inkluderar aktivitet på sociala medier. Vi är införstådda med vår skyldighet att klart meddela om vi uppträder som privatpersoner eller i vår arbetsroll i det offentliga rummet.
 

Del 2 av pelare III handlar intressekonflikter, korruption och gåvor.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: