Aalto-universitetet

III Vårt ansvar för etisk verksamhet  / del 2

Vi handlar ärligt – våra värden och vår rättmätighet styr all vår verksamhet. Vårt ansvar för människor är den tredje pelaren i Aalto-universitetets etiska principer. Se också del 1 av pelare III.
Visual illustration of a gift

Vi handlar ärligt – våra värden och vår rättmätighet styr all vår verksamhet.

Vår verksamhets grund är alltid de lagar och bestämmelser som gäller oss, de etiska principerna du läser nu samt universitetets övriga riktlinjer.

Intressekonflikter

Vi förbinder oss till att identifiera, anmäla ochundvika ekonomiska intressekonflikter och andra typer av intressekonflikter, verkliga eller upplevda, som kan riskera våra skyldigheter gentemot Aalto-universitetet, strida mot dem eller försämra vår förmåga att sköta våra uppgifter och skyldigheter vid Aalto-universitetet på ett opartiskt sätt. Som personal vid Aalto har vi också en särskild skyldighet att följa bestämmelserna om jäv.

Förebyggande av korruption

Relationerna till utomstående intressegrupper ska alltid reflektera vårt åtagande till ärlighet och till främjandet av rättvisa principer i all vår verksamhet. Vi accepterar inga former av mutor och frångår all sådan verksamhet eller sådant beteende som kan leda till att mutor eller försök till mutor sker eller misstänks. Aalto gör i all sin verksamhet en tydlig skillnad mellan donationer utan motprestation och samarbete mot vederlag.

Gåvor och gästfrihet

Gästfrihet ska erbjudas och mottas bara med måtta, och det ska alltid vara motiverat och skäligt i förhållande till Aaltos verksamhet. Anställda får inte acceptera betydande finansiella förmåner eller gåvor av nuvarande eller potentiella utomstående tjänsteproducenter, journalister eller andra partner. Exempel på förmåner kan vara resor, måltider, entrébiljetter, redskap, tjänster, presentkort osv. Om förmånen eller gåvan är värd över hundra euro anses den vara betydande.

Del 1 av pelare 3 handlar om akademiska friheten, goda vetenskapliga praxisen och öppna och ansvarsfulla kommunikationen.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: