Aalto-universitetet

IV Vårt ansvar för egendom

Aalto-universitetet tar emot donationer som främjar vår gemenskaps syfte. Våra principer för medelsanskaffning är respekt för donatorns vilja, etik och ärlighet. Vårt ansvar för egendom är den fjärde pelaren i Aalto-universitetets etiska principer.
Physical assets

Vi respekterar Aalto-universitetets egendom (fysisk, ekonomisk och immateriell egendom samt datamaterial och sekretessbelagda uppgifter). Vi använder egendom och resurser omsorgsfullt och endast för planerade ändamål.

Aalto-universitetet tar emot donationer som främjar vår gemenskaps syfte. Våra principer för medelsanskaffning är respekt för donatorns vilja, etik och ärlighet.

Fysisk egendom och immateriella rättigheter

Aaltos egendom är huvudsakligen ämnad för undervisning, lärande, forskning och konstnärlig verksamhet samt stödfunktioner för dessa. Användning av tillgångarna för övriga ändamål fordrar separata avtal eller anvisningar. Aaltos egendom ska ändamålsenligt skyddas från skador, olovligt bruk och försvinnande. Vi ser ändamålsenligt till att immateriella rättigheter skyddas i enlighet med Aaltos verksamhetsprinciper och anvisningar. Vi tryggar våra forskares rätt till sina uppfinningar i enlighet med gällande lagstiftning.

Ekonomiska medel

Vi använder våra ekonomiska medel på ett ansvarsfullt sätt. Vi använder offentlig finansiering endast för tillåtna ändamål. Vi följer reglerna för offentlig upphandling och gör alla våra anskaffningar enligt Aaltos anskaffningsprinciper och instruktion för anskaffning. Donationer använder vi till förmån för universitetsgemenskapen på det sätt donatorn önskar. Aalto-universitetet förvaltar investeringstillgångarna omsorgsfullt, och ansvarsfulla investeringar hör till vår investeringsstrategi.

Bokföring

Vår bokföring är punktlig och exakt och följer vederbörliga lagar, bestämmelser och standarder. Vi följer Aaltos ekonomistadga och övriga kompletterande regler för ekonomin och säkerställer att samtliga betalningstransaktioner godkänns och bokförs omedelbart, sanningsenligt och exakt. Vår verksamhet följs regelbundet upp av externa revisorer och genom intern granskning.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat