Aalto-universitetet

I Vårt ansvar för människor

Aalto-universitetets kultur är mångfaldig och diskriminerar inte. Vi vill att varje medlem av vår gemenskap ska känna sig välkommen och trygg. Vårt ansvar för människor är den första pelaren i Aalto-universitetets etiska principer.
Equality

Aalto-universitetets kultur är mångfaldig och diskriminerar inte. Vi vill att varje medlem av vår gemenskap ska känna sig välkommen och trygg.

Vårt mål är att erbjuda en jämlik, jämställd och tillgänglig verksamhetsmiljö där anställda och studerande med olika uppgifter och bakgrund behandlas likvärdigt.

Vår verksamhetsmiljö gör det också möjligt att jämlikt studera och arbeta för sina yrkes- och utbildningsmässiga samt allmänna mål.

Jämlikhet och opartiskhet

Varje medlem i Aalto-gemenskapen har rätt att bli behandlad med respekt oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, ålder, etniskt eller nationellt ursprung, medborgarskap, språk, religion, uppfattningar, åsikter, politisk aktivitet eller fackföreningsaktivitet, familjeförhållanden, hälsa, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller andra personliga egenskaper.

Ansvarsfullt beteende

Vi agerar ansvarsfullt och respekterar allas rätt till en trygg och trevlig universitetsmiljö där studier och arbete kan framskrida hinderfritt. Vi accepterar inga former av olämpligt beteende, mobbning eller trakasserier.

Hälsa, trygghet och välbefinnande

Kärnan i all vår verksamhet är att personalen och de studerande ska må bra. Aalto-universitetet förbinder sig till att erbjuda hälsosamma och trygga arbets- och studieförhållanden för alla. Medlemmar i Aalto-gemenskapen är ansvariga för att följa hälso- och säkerhetsprinciper, identifiera eventuella faror och vidta nödvändiga skyddsåtgärder.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: