Aalto-handboken

Ledning av utbildningen

Utbildningsstigen vid Aalto-universitetet svarar på behovet av livsvitt lärande. De centrala aktörerna inom utbildningen är universitetets studerande, professorer och lektorer samt ledarna för utbildningsprogrammen. Deras arbete stöds och möjliggörs av universitetets ledning och tjänster för undervisning och lärande.
Five students working on a group project in the business school building.

En framtidsinriktad utveckling av undervisningen och lärandet är ett av universitetets viktigaste strategiska mål. Aalto-universitetet främjar utvecklingen av en positiv lärandekultur och särskild betoning läggs på samordning i planeringen av undervisningen och smidiga studiestigar. Det strategiska målet för lärandetjänsterna är att utgående från användarens behov utveckla och skapa tjänster och digitala verktyg som förbättrar studieupplevelsen.

Organisering av utbildningen

Vicerektor med ansvar för undervisningen leder utbildningsverksamheten vid universitetet när det gäller grundexamen (kandidat- och magisterexamen) och livsvitt lärande. Vicerektor med ansvar för forskningen leder i sin tur universitetets forskningsverksamhet och doktorandutbildningen. Styrgruppen för lärandet (Learning Steering Group, LeSG), vars medlemmar är högskolornas prodekaner med ansvar för undervisning, cheferna för lärandetjänsterna och representanter för centrala akademiska enheter (Språkcentret, AaltoEE, Öppna universitetet), bereder och koordinerar den strategiska och operativa utvecklingen av utbildningen och fungerar som en plattform för utbyte av gemensam praxis. Därtill koordinerar LeSG gemensamma utvecklingsprojekt samt beredningen och beslutsfattandet av utbildningsrelaterade frågor. Den operativa gruppen för lärandetjänsterna (LESjory), vars medlemmar är cheferna vid lärandetjänsterna, är det centrala förberedande organet för LeSG. 

Utöver LeSG granskas riktlinjer och trender för lärande av arbetsgruppen för framtidsorienterat lärande (Future-led Learning Working Group). Kärnan i arbetsgruppen består av representanter för den akademiska ledningen av utbildningen, och dess syfte är att lyfta fram och bereda strategiska riktlinjer för utbildning och lärande samt att bidra till exempelvis diskussionerna som förs vid LeSG.  

Beslutsfattande inom utbildningen 

Enligt Aalto-universitetets instruktion besluter universitetets kommitté för akademiska ärenden (AAK) om universitetets undervisningsplaner, examensfordringar, antagningsgrunder och examensstadgor samt tillsätter de centrala förvaltningsorgan som stöder undervisningen och forskningen. En del av uppgifterna för universitetets akademiska kommitté har delegerats till högskolornas akademiska kommittéer (t.ex. högskolornas undervisningsplaner). Högskolorna har också utbildningskommittéer eller motsvarande organ som bereder och delvis beslutar om studierelaterade frågor inom utbildningsprogrammen. 

Aalto-universitetets rektor har beslutanderätt i fråga om utbildningsrelaterade beslut (t.ex. inrättande eller nedläggning av utbildningsprogram, årliga beslut om ansökningsalternativ och antagningskvoter). Vicerektor med ansvar för undervisningen har också befogenhet att ge riktlinjer och anvisningar till exempel för att verkställa universitetets examensstadga. 

Administrativt ramverk för ledningen av utbildningen

Ledningen, utvecklingen och uppföljningen av undervisningen och lärandet samt lärandetjänsterna (LES) grundar sig på universitetets strategi och utbildningsrelaterad lagstiftning samt undervisnings- och kulturministeriets anvisningar och andra riktlinjer. 

Aalto-universitetets allmänna regler för undervisning och studier kompletteras av examensstadgan för lägre- och högre högskoleexamen, examensstadgan för doktorandutbildning och av andra regler och anvisningar som ges av rektor, provosten eller vicerektor med ansvar för undervisningen

Varje högskola är ansvarig för undervisningen och forskningen vid högskolan. Därtill ansvarar varje högskola för att fördela och prioritera resurser på ett ändamålsenligt sätt i syfte att ordna undervisningen och uppnå de resultatmål som fastställts för undervisningen. Dekanerna ansvarar för ledningen av utbildningen vid högskolorna men kan överlåta beslutsfattande till prodekanus med ansvar för undervisningen. 

Det livsvida lärandet vid Aalto-universitetet innefattar utöver examensutbildningen även utbildningsutbudet inom ramen för Aalto-universitetet Junior, Öppna universitetet, Aalto-universitetets sommarskola, nätverksuniversitetet FITech och AaltoEE (Aalto Executive Education Ltd).

Lärandetjänsterna (LES) ansvarar för tjänster och processer i anknytning till studier och undervisning under hela studietiden. Lärandetjänsternas uppgift är att säkerställa att de studerande har förutsättningar att hantera sin vardag och genomföra sina studier smidigt. Universitetets och högskolornas samarbetsgrupper för koordinering och utveckling säkerställer att operativa och långsiktiga utbildningsfrågor bereds och behandlas effektivt på högskole- och universitetsnivå. 

Strategiska riktlinjer för pedagogisk utveckling 

De strategiska planerna för undervisning och lärande har gjorts upp för de kommande fyra åren, från 2024 till 2027. I enlighet med principen om en levande strategi ses valen över regelbundet. Planerna uppdateras årligen som en del av vår årliga planeringsprocess. 

Kvalitetssäkring i utbildningen 

Handboken för ledare för utbildningsprogrammen sammanställer riktlinjer och bästa praxis till stöd för ledningen av programmen. I lärarhandboken hittar du praktisk information om undervisningsmetoder, digitala undervisnings- och lärplattformar och campusundervisningsanläggningar. (Båda tillgängliga på engelska eller på finska) 

Undervisningens kvalitet följs upp och utvärderas med hjälp av både respons från de studerande och kollegiala bedömningar. Kollegialbedömning sker i form av regelbundna utvärderingar av undervisningen, där en internationell panel bedömer utbildningens kvalitet och genomslag.

De strategiska planerna för lärande och undervisning har gjorts för fyra år, det vill säga åren 2022-2025. I enlighet med principen om en levande strategi ser vi regelbundet över våra val. Planerna uppdateras årligen som en del av vår årliga planeringsprocess (University Dialogue).

Aalto University strategy 3.0, web banner (square)

Planer 2023–2026

Våra strategiska planer för 2023–2026

Vår strategi

Handboken för ledare för utbildningsprogrammen sammanställer riktlinjer och bästa praxis till stöd för ledningen av programmen. I lärarhandboken hittar du praktisk information om undervisningsmetoder, digitala undervisnings- och lärplattformar och campusundervisningsanläggningar. (Båda på engelska eller på finska)

Programme director's handbook

The programme director's handbook is a collection of guidelines, templates, and good practices. The handbook gathers together information about processes, schedules and tools and the aim is to support degree programme directors, heads of majors and others involved to succeed in implementing, evaluating and developing the degree programmes.

Students at Aalto University Learning Centre

På Aalto samlar vi in respons från de studerande i olika skeden av studierna. Det är viktigt att de studerandes respons används för att vi ska kunna utveckla undervisningen och utbildningen samt utveckla och säkerställa kvaliteten på våra tjänster i anknytning till studierna. Responsen som samlats in används på många olika sätt och nivåer. Utöver detta fästs särskild uppmärksamhet vid responsens effektfullhet. Även studentföreningarna och gillena är intresserade av responsens resultat.

A photo of Aalto University students discussing, photo by Aino Huovio

Utvärdering av undervisning och lärande – TEE

Målet med TEE 2020 -utvärderingen är att identifiera utvecklingsbehov i utbildning och undervisning vid Aalto samt lyfta fram och utvärdera resultaten under Aaltos 10 år.

Programme director's handbook
ITP student team working outside

The principles of feedback in education and student feedback in Aalto University

In Aalto, feedback is collected from students during different phases of their studies. Hearing the voice of students is vital for the development of teaching and training as well as for quality assurance and for improving study-related services. Feedback is used on multiple levels in many ways and its utilisation is a special area of focus in Aalto. Student guilds and organisations are also interested in and benefit from feedback and surveys.

Services

De strategiska planerna för undervisningen och lärandet har fastställts för de följande fyra åren, 2022–2025. I enlighet med principen om en levande strategi utvärderar vi våra val regelbundet. Planerna uppdateras varje år som en del av den årliga planeringsprocessen (University Dialogue).

På lärandetjänsternas webbsida ges en närmare beskrivning av hur de strategiska målen beaktas i arbetet med undervisningsplanerna. Därtill beskrivs implementeringen av de centrala strategiska projekten inom undervisning och lärande.

Planer 2023–2026

Våra strategiska planer för 2023–2026

Aalto University strategy 3.0, web banner (square)

Lärandetjänster

Aalto-universitetet erbjuder många olika tjänster som främjar studierna under hela studietiden.

Kuvassa kaksi opiskelijaa tutkii tietokoneen ruutua pöydän molemmiin puolin.Photo: Unto Rautio

Lärandetjänster – möjliggör framgång

Lärandetjänsterna stöder framåtblickande lärande och smidigt arbete i vardagen.

Aalto University students photo by Unto Rautio
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat