Aalto-käsikirja

Oppimisen ja opetuksen johtaminen

Aalto-yliopistossa koulutuspolku kattaa elämänlaajuisen oppimisen tarpeet. Koulutuksen keskeisiä toimijoita ovat yliopiston professorit ja lehtorit sekä koulutusohjelmien johto, joiden työ mahdollistetaan yliopiston johdon sekä opetuksen ja oppimisen palveluiden tuella.
Five students working on a group project in the business school building.

Oppimisen ja opetuksen tulevaisuussuuntautunut kehittäminen on yksi yliopiston keskeisistä strategisista tavoitteista. Aalto-yliopisto edistää positiivisen oppimiskulttuurin ja -ilmapiirin kehitystä ja erityisesti painotetaan linjakasta opetussuunnitelmatyötä sekä opintopolkujen sujuvoittamista. Oppimispalveluiden strategisena tavoitteena on käyttäjälähtöisesti kehittää ja rakentaa opetusta ja oppimiskokemusta parantavia palveluita ja digitaalisia työkaluja.

Koulutustoiminnan organisointi

Opetuksesta vastaava vararehtori johtaa yliopistossa koulutustoimintaa perustutkintojen (alempi ja ylempi korkeakoulututkinto) sekä elämänlaajuisen oppimisen osalta. Tutkimuksesta vastaava vararehtori johtajaa yliopiston tutkimustoimintaa ja siihen liittyen tohtorikoulutusta. Opetuksen ja oppimisen ohjausryhmä (LeSG), jonka jäseninä ovat korkeakoulujen opetuksesta vastaavat varadekaanit, Oppimispalveluiden päälliköt ja keskeisten akateemisten yksiköiden (Kielikeskus, AEE, Avoin yliopisto) edustajat. Se ohjaa ja johtaa koulutuksen strategista ja operatiivista kehittämistä ja toimii alustana yhteisten käytäntöjen jakamiselle.  Lisäksi LeSG koordinoi yhteisiä kehityshankkeita ja vastaa koulutusasioiden valmistelusta päätöksentekoon. Oppimispalveluiden operatiivinen ryhmä LESjory, jonka jäseninä toimii Oppimispalveluiden johto, toimii LeSGin keskeisenä valmisteluelimenä. LeSGin lisäksi koulutuksen suuntaviivoja ja trendejä tarkastellaan Tulevaisuussuuntautuneen oppimisen työryhmässä. Työryhmän ytimen muodostaa koulutuksen akateemisen johdon edustajat ja sen tavoitteena on nostaa esiin ja valmistella koulutuksen ja oppimisen strategisia suuntaviivoja ja tarjota syötteitä esimerkiksi LeSGin keskusteluun.

Päätöksenteko koulutuksessa

Aalto-yliopiston johtosäännön mukaan yliopiston akateemisten asiain komitea (AAK) päättää yliopiston opetussuunnitelmista, tutkintovaatimuksista, valintaperusteista sekä tutkintosäännöistä sekä nimittää keskeiset toimielimet opetuksen ja tutkimuksen tueksi. Yliopiston akateemisten asiain komitean tehtäviä on delegoitu korkeakoulujen akateemisille komiteoille (múun muassa korkeakoulujen opetussuunnitelmat). Korkeakouluissa toimii lisäksi koulutusneuvostoja tai vastaavia elimiä, joissa valmistellaan ja osin päätetään koulutusohjelmien opintoasioista.

Koulutukseen liittyviä päätöksiä tekevät johtosäännön nojalla myös yliopiston rehtori (esimerkiksi koulutusohjelmien perustaminen tai lakkauttaminen, vuosittaiset opiskelijavalinnan hakukohteet ja sisäänottokiintiöt). Lisäksi opetuksesta vastaavan vararehtorin päätöksellä annetaan linjauksia sekä tarkennuksia ja operatiivisia ohjeita esimerkiksi yliopiston tutkintosäännön toimeenpanemiseen.

Koulutuksen johtamisen hallinnolliset puitteet

Oppimisen ja opetuksen johtaminen, kehittäminen, seuranta ja niitä mahdollistavat oppimispalvelut (LES) perustuvat yliopiston strategiaan ja koulutusta koskevaan lainsäädäntöön, opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeisiin ja muihin ohjeisiin. 

Aalto-yliopiston yleisiä opetusta ja opiskelua koskevia sääntöjä täydentävät alemman- ja ylemmän korkeakoulututkinnon tohtorinkoulutuksen tutkintosäännön sekä muut rehtorin, provostin tai opetuksesta vastaavan vararehtorin antamat säännöt ja ohjeet.

Korkeakoulut ovat vastuussa järjestämästään opetuksesta ja tutkinnoista. Kukin korkeakoulu on vastuussa asianmukaisesta resurssien jakamisesta ja priorisoinnistaopetuksen järjestämiseksi ja opetuksen alueella sovittujen tulostavoitteiden saavuttamiseksi. Korkeakouluissa dekaanit vastaavat opetuksen johtamisesta, mutta voivat delegoida päätöksentekovastuuta opetuksesta vastaavalle varadekaanille.

Elämänlaajuinen oppiminen Aalto-yliopistossa kattaa tutkintotavoitteisen koulutuksen ohella Aalto-yliopiston Juniorin, Avoimen yliopiston, Aalto-yliopiston kesäkoulun, FITech-verkostoyliopiston ja AaltoEE:n (Aalto Executive Education Ltd) koulutustarjooman.

Oppimispalvelut (LES) vastaa opiskeluun ja opetukseen liittyvistä palveluista ja prosesseista koko opiskelijan opiskelun ajan. Oppimispalveluiden tehtävä on varmistaa puitteet sujuvalle arjen hallinnalle ja tukea sujuvaa opiskelua. Yliopisto- ja korkeakoulutasojen väliset koordinaation ja kehittämisen yhteistyöryhmät varmistavat operatiivisten ja pitkän aikavälin opetusasioiden tehokkaan valmistelun ja käsittelyn korkeakoulu- ja yliopistotasoilla.

Koulutuksen kehittämisen strategiset suuntaviivat

Oppimisen ja opetuksen strategiset suunnitelmat on tehty seuraaville neljälle vuodelle eli vuosille 2024-2027. Elävän strategian periaatteen mukaisesti tarkastelemme valintojamme säännöllisesti. Suunnitelmia päivitetään vuosittain osana vuosisuunnitteluprosessiamme.

Koulutuksen laadunvarmistus

Koulutusohjelman johtamisen käsikirja kokoaa yhteen linjauksia ja hyviä käytäntöjä ohjelman johtamisen tueksi Aallossa. Opettajan käsikirjasta löydät käytännön tietoa opetuksen käytännöistä, digitaalisista opetus- ja oppimisalustoista sekä kampuksen opetustiloista.

Opetuksen laatua seurataan ja arvioidaan käyttäen sekä opiskelijapalautetta että vertaisarviointeja. Vertaisarviointi toteutetaan säännöllisinä opetuksen arviointeina, joissa kansainvälinen paneeli arvioi koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta.

Oppimisen ja opetuksen strategiset suunnitelmat on tehty seuraaville neljälle vuodelle eli vuosille 2022-2025. Elävän strategian periaatteen mukaisesti tarkastelemme valintojamme säännöllisesti. Suunnitelmia päivitetään vuosittain osana vuosisuunnitteluprosessiamme (University Dialogue).

Aalto University strategy 3.0, web banner (square)

Suunnitelmat 2024-2027

Tutustu strategisiin suunnitelmiimme vuosille 2024-2027

Strategiamme

Koulutusohjelman johtamisen käsikirja kokoaa yhteen linjauksia ja hyviä käytäntöjä ohjelman johtamisen tueksi Aallossa. Opettajan käsikirjasta löydät käytännön tietoa opetuksen käytännöistä, digitaalisista opetus- ja oppimisalustoista sekä kampuksen opetustiloista.

Ohjelmajohtajan käsikirja

Koulutusohjelman johtamisen käsikirja kokoaa yhteen linjauksia, ohjeita, palveluja ja hyviä käytäntöjä ohjelman johtamisen tueksi Aallossa. Tavoitteena on tukea ohjelmien johtajia, pääainevastaavia sekä muita koulutusohjelmien opetuksen toteuttamisessa sekä ohjelmien arvioinnissa ja kehittämisessä mukana olevia.

Students at Aalto University Learning Centre

Opettajan käsikirja

Tästä käsikirjasta saat käytännön tietoa Aalto-yliopistossa opettamisesta.

Teacher's handbook illustration: main image

Opetuksen laatua seurataan ja arvioidaan käyttäen sekä opiskelijapalautetta että vertaisarviointeja. Vertaisarviointi toteutetaan säännöllisinä opetuksen arviointeina, joissa kansainvälinen paneeli arvioi koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta.

A photo of Aalto University students discussing, photo by Aino Huovio

Koulutuksen arviointi ja laadunvarmistus

Laadukkaiden oppimiskokemusten tueksi olemme luoneet kattavat toimintatavat koulutuksen arviointiin ja laadunvarmistukseen.

Ohjelmajohtajan käsikirja
A person typing on a laptop, with notebook and table open, sun shines on the items

Oppimisanalytiikan tuki ja kehittäminen

Tällä sivulla kuvataan, mitä oppimisanalytiikan ratkaisuja Aalto-yliopistossa on tarjolla ja kuinka saat tukea niiden käyttöön.

Palvelut
-

Oppimispalvelut - menestyksen mahdollistaja

Oppimisharppaus - muutoshanke tukee tulevaisuuteen suuntautuvaa oppimista ja päivittäisen työn sujuvuutta.

Digital Aalto
Four people looking at the laptop. Image: Aalto University / Aleksi Poutanen

Aalto-yliopiston kielelliset linjaukset

Aalto-yliopiston kielelliset linjaukset ja periaatteet

Aalto-käsikirja

Oppimispalveluiden sivuilla on kuvattu lähemmin strategisten tavoitteiden huomioimista opetussuunnitelmatyössä sekä opetuksen ja oppimisen alueen keskeisten strategisten hankkeiden toteuttamista. Oppimisen ja opetuksen ohjausryhmä (LESG) koordinoi oppimisen ja opetuksen suunnittelu- ja seurantaprosesseja.

Oppimispalvelut

Aalto-yliopiston oppimispalvelut (LES) vastaa kaikista palveluista, jotka mahdollistavat opintojen sujuvan edistymisen yliopistossa.

Kuvassa kaksi opiskelijaa tutkii tietokoneen ruutua pöydän molemmiin puolin.Photo: Unto Rautio

Tulevaisuussuuntautuneen oppimisen työryhmä

Tulevaisuussuuntautunut oppiminen on keskeinen osa stragiaamme. Tulevaisuussuuntautuneen oppimisen työryhmä varmistaa osaltaan tämän päämäärän toteutumista.

Aalto University, A-logo around campus, photo Mikko Raskinen
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: